Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

đề kiẻm tra học kỳ I môn toán THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (144.71 KB, 14 trang )

Họ và tên : ......................................................... của đ/c Lu Thị Lan
Lớp : 9....
Bài kiểm tra học kỳ I năm học 2008 2009
Môn Toán 9
Điểm Lời phê của giáo viên
ý kiến của phụ huynh
Đề bài
I/ Trắc nghiệm :
A/ Khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau ?
1. Giá trị của biểu thức
2
)53(

bằng :
A)
35

; B)
53

; C)
53

; D)
53
+
;
2. Biểu thức
x

1


1
xác định với mọi x sao cho :
A)
1

x
; B)
1

x
; C) x < 1; D)
1

x
;
3. Cho hai đờng thẳng y = 2x + 3 và y = - 2x + 3 . Khi đó 2 đờng thẳng ?
A) Song song với nhau; B) Trùng nhau;
C) Cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 0; D) Cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 0;
4. Đồ thị hàm số y = - 2x 1 đi qua điểm :
A) ( - 1; 0) ; B) ( 1 ; - 1) ; C)0;
2
1

; D)


0;
2
1
;
5. Hình 1 ta có :
A) x =
13
; B) x = 6;
C) x = 18; D) x = 36
6. Hình 2 ta có sin

bằng :
A)
4
8
; B)
5
4
;

C)
5
3

; D)
4
5
;
B/ Điền khuyết :
1. Xét đồ thị của hàm số y = 3x + 2 hãy điền tiếp vào chỗ .......... trong các phát biểu
sau :
A) Giao điểm của đồ thị với trục Ox là (.................................... )
B) Giao điểm của đồ thị với trục Oy là (.....................................)
C) Đồ thị đi qua điểm ( 1; ......)
D) Đồ thị đi qua điểm ( ....... ; 8)
2. OG = 25 cm ; GH = 48 cm ( hình 3 ) Điền tiếp kết quả vào
A) GJ = ; B) OJ = ;
C) OL = ; D) JL = ;
II/ Phần tự luận :
Câu 1: Cho biểu thức A =
1
11xxx
;
a) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức A có nghĩa ;
b) Rút gọn biểu thức A
Câu 2: Cho hàm số bậc nhất y = ( m
2
+ 1)x - 3 (1)
a) Hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến ? Giải thích
b) Biết đồ thị hàm số (1) song song với đờng thẳng y = 2x + 2005 . Tìm m ; Vẽ đồ thị hàm

số (1) với m vừa tìm đợc
Câu 3: Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB. Gọi Ax , By là các tia vuông góc với bờ
AB ( Ax, By , và nửa đờng tròn nằm cùng 1 nửa mặt phẳn bờ AB) . Qua M thuộc nửa đờng
tròn ( M

A và B) . Kẻ tiếp tuyến với nửa đờng tròn nó cắt Bx, Ay theo thứ tự tại C và D.
a) Chứng minh rằng = 90
0
;
b) Gọi O
/
là trung điểm CD. Chứng minh rằng OO
/


AB;
c) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đờng tròn ngoại tiếp

COD ;
Bài làm
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Họ và tên : ......................................................... của đ/c Nguyễn Thị Lan
Lớp : 9....
Bài kiểm tra học kỳ I năm học 2008 2009
Môn Toán 9
Điểm Lời phê của giáo viên
ý kiến của phụ huynh
Đề bài
I/ Phần trắc nghiệm :
Khoanh tròn trớc phơng án trả lời mà em cho là đúng :
1. Với điều kiện nào sau đây của x thì biểu thức
3

x
xác định .
A) x
3


; B) x
3

; C) x
3

; D) x
3

;
2. Kết quả của phép tính
32.32
+
là giá trị nào sau đây :
A) 2 ; B) 1; C) 5 ; D) 3;
3. Giá trị của x sao cho
312
3
=+x
là :
A) x = 13 ; B) x = 14; C) x = 1; D) x = 4;
4. Biết rằng hàm số y = ( 2m - 1) x +1 nghịch biến trên R khi đó :
A) m >
2
1

; B) m >
2
1

; C) m <
2
1

; D) m <
2
1
;
5. Cho hàm số
baxyf
x
+==
)(
có đồ thị song song với đờng thẳng y = 3x + 2 và đi qua
điểm M(1;3). Khi đó b = ?
A) 0 ; B) 1; C) 2; D) -1;
6. Đồ thị hàm số y =
3
2
5
4

x
đi qua điểm nào sau đây ?
A) M(5;
3
1
); B) N(1;
3
2


); C) I(-5; -2); D) K


3
2
;
3
5
;
7. Cho ABC vuông tại A . Đờng cao AH , hệ thức nào sau đây sai ?
A) AB
2
+ AC
2
= BC
2
; B) AB
2
= AH . BC ;
C) AC
2
= CH . BC; D) AB .AC = AH .BC
8. Cho đờng tròn (O,5) dây AB = 5 . Khoảng cách từ O đến AB bằng :
A) 3; B) 4; C)
21

; D)
29
;
9. Cho đờng tròn tâm O , đờng kính AB gọi I là trung điểm của OA. Vẽ dây CD vuông
góc với AB tại I . Khi đó OCAD là hình gì? Chọn câu trả lời đúng nhất .
A) Hình thang; B) Hình bình hành;
C) Hình chữ nhật; D) Hình thoi ;
10. Cho đờng tròn (O,5) . Điểm A cách O một khoảng bằng 10 . Kẻ các tiếp tuyến AB,
AC với đờng tròn (O) . Góc BAC bằng :
A) 30
0
; B) 45
0
; C) 60
0
; D) 90
0
;
II/ Phần tự luận :
Câu 1: Cho biểu thức A =
aa
aa

+

1
1
1
.
a) Tìm điều kiện xác định A.

b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tính giá trị của biểu thức A tại a = 4 + 2
3
.
Câu 2: a) Vẽ đồ thị của hàm số y = - x + 2.
b) Gọi A là giao điểm của đồ thị trên với đồ thị của hàm số y = 2x. Tìm toạ độ
của giao điểm A.
Câu 3: Cho ABC vuông tại A . Gọi O là tâm đờng tròn ngoại tiếp ABC ; d là tiếp
tuyến của đờng tròn tại A . Các tiếp tuyến của đờng tròn tại B và C cắt d theo thứ tự ở D và E
.
a) TÝnh ?
b) Chøng minh DE = BD + CE.
c) Chøng minh BC lµ tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn ®êng kÝnh DE.
Bµi lµm
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Hä vµ tªn : .........................................................
Líp : 8....
Bµi kiÓm tra häc kú I n¨m häc 2008 – 2009
M«n To¸n 8

×