Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Đề thi CKI lớp 3 năm học 2008-2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (237.07 KB, 6 trang )

Trường : TH Trần Quốc Tuấn Thứ . . . ngày . . . tháng . . . năm 2008
Họ và tên : …………………….
Lớp : …………………….
BÀI KIEÅM TRA HỌC K Ỳ I NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN : TOAÙN LỚP 3
Điểm Lời phê của giáo viên
Bài 1 :
a. Đếm thêm rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :
30; 36; 42; . . .; . . .; . . .; 14; 21; 28; . . .; . . .; . . .
16; 24; 32; . . .; . . .; . . .; 36; 45; 54; . . .; . . .; . . .
b. Điền số thích hợp vào ô trống :
6
×
6 = 24 : 6 = 7
×
8 = 72 : 9 =
8
×
5 = 56 : 7 = 6
×
9 = 48 : 8 =
7
×
4 = 63 : 9 = 9
×
9 = 49 : 7 =
6
×
7 = 81 : 9 = 5
×
7 = 36 : 6 =


Bài 2 : Tính
65 217 976 4 823 5

×

×
….. ………. ….. ………
4 3 ….. …..
……….. ………… …. ….
Bài 3 : Tìm
x

a)
x
+ 12 = 36 b) 80 -
x
= 30
…………………….. ……………………..
…………………….. ……………………..
c)
x

×
9 = 54 d) 42 :
x
= 7
…………………….. ……………………..
…………………….. ……………………..
Bài 4 : Hình tứ giác ABCD, góc nào là góc vuông ? A B
Góc nào là góc không vuông ?

D C
Bài 5 : Đồng hồ chỉ . . . giờ . . . phút
Bài 6 : Giải toán :
Một bao gạo cân nặng 25 kg. Một bao ngô cân nặng gấp đôi bao gạo. Hỏi bao
gạo và bao ngô cân nặng bao nhiêu ki lô gam ?
12
9
3
6

Trường : TH Trần Quốc Tuấn Thứ . . . ngày . . . tháng . . . năm 2008
Họ và tên : …………………….
Lớp : …………………….
BÀI KIEÅM TRA HỌC K Ỳ I NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3
Điểm Lời phê của giáo viên :
I - KIỂM TRA ĐỌC :
Đọc thầm và trả lời câu hỏi
Bài :
ĐƯỜNG VÀO BẢN
Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo. Nước
trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xóa như trải thảm hoa
đón mời khách xa gần về thăm bản. Bên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn
mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp,
dày như ống đũa. Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng
đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén
hòn đá, hòa đất trên con đường quen thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.
Theo Vũ Hồng
Dựa vào nội dung bài hãy trả lời các câu hỏi sau :
1. Đoạn văn miêu tả vùng nào ?

........................................................................................................................
2. Mục đích chính đoạn văn trên là tả cái gì ?
.........................................................................................................................
3. Vật gì nằm ngang đường vào bản ?
.........................................................................................................................
4. Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ? Đó là hình ảnh nào ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Trường : TH Trần Quốc Tuấn Thứ . . . ngày . . . tháng . . . năm 2008
Họ và tên : …………………….
Lớp : …………………….
BÀI KIEÅM TRA HỌC K Ỳ I NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3
Điểm Lời phê của giáo viên :
II KIỂM TRA VI ẾT
A. Chính tả (Nghe viết)
Bài viết : ĐÔI BẠN (đoạn 3)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
B. Tập làm văn
Đề bài : Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em (theo các gợi ý sau).
a) Tổ em gồm những bạn nào ? Các bạn là người dân tộc nào ?
b) Mỗi bạn có đặc điểm gì hay ?
c) Tháng vừa qua các bạn làm được những việc gì tốt ?
Bài làm :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ĐÁP ÁN TOÁN KHỐI 3
Bài 1 : (2 điểm) câu a 1 điểm, câu b 1 điểm
a. Đếm thêm rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :
30; 36; 42; 48; 54; 60 14; 21; 28; 35; 42; 49
16; 24; 32; 40; 48; 56 36; 45; 54; 63; 72; 81
b. Điền số thích hợp vào ô trống :
6

×
6 = 24 : 6 = 7
×
8 = 72 : 9 =
8
×
5 = 56 : 7 = 6
×
9 = 48 : 8 =
7
×
4 = 63 : 9 = 9
×
9 = 49 : 7 =
6
×
7 = 81 : 9 = 5
×
7 = 36 : 6 =
Bài 2 : Tính (2 điểm)
65 217 976 4 823 5

×

×
17 244 32 164
4 3 16 23
260 651 0 3
Bài 3 : Tìm
x

(2 điểm)
a)
x
+ 12 = 36 b) 80 -
x
= 30

x
= 36 – 12
x
= 80 – 30

x
= 24
x
= 50
c)
x

×
9 = 54 d) 42 :
x
= 7

x
= 54 : 9
x
= 42 : 7

x

= 6
x
= 6
Bài 4 : (1 điểm) Trong hình tứ giác ABCD, góc nào là góc vuông ?
Góc nào là góc không vuông ? A B
- Góc vuông là : Góc A, góc D
- Góc không vuông là : Góc B, góc C
Bài 5 : (1 điểm) Đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút D C
Bài 6 : (2 điểm)
Bài giải :
Bao ngô cân nặng là :
25
x
2 = 50 (kg)
Bao ngô và bao gạo cân nặng là :
25 + 50 = 75 (kg)
Đáp số : 75 ki lô gam
36 4 56 8
40 8 54 6
28 7 81 7
42 9 35 6

×