Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Đề thi CKI lớp 2 năm học 2008-2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (229.69 KB, 6 trang )

Trường : TH Trần Quốc Tuấn Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng 12 năm 2008
Họ và tên : ………………………………
Lớp : 2 ……
BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn : Tiếng Việt
Điểm : Lời phê của giáo viên :
A – KIỂM TRA ĐỌC :
I – Đọc thành tiếng : (6 điểm)
Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 40 chữ trong bài tập đọc ở sách giáo khoa
Tiếng Việt 2 tập một. Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó (do Giáo viên nêu).
II - Đọc thầm và làm bài tập : (4 điểm)
TÌNH BÀ CHÁU
Ngày xưa có hai anh em ở với bà. Nhà rất nghèo, nhưng ba bà cháu sống rất vui
vẻ, đầm ấm.
Có một cô tiên thương ba bà cháu, cho một hạt đào và dặn, khi bà mất gieo hạt
đào này lên mộ các cháu sẽ sung sướng.
Bà mất hai anh em làm theo lời dặn của cô tiên. Hạt đào mọc thành cây. Cây ra
toàn qủa vàng, qủa bạc. Hai anh em được giàu có. Nhưng rồi vàng bạc không làm
hai anh em khỏi buồn rầu vì nhớ bà.
Thấy hai đứa trẻ buồn, cô tiên xuống hỏi. Bé gái òa khóc, xin cô tiên hóa phép
cho bà sống lại như xưa. Cô tiên liền phất chiếc quạt mầu nhiệm làm vàng bạc, nhà
cửa biến mất. Bà hiện ra. Hai anh em ôm chầm lấy bà và xin cô tiên cho bà sống
mãi với các em.
Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG
Đọc bài trên và trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
1. Ba bà cháu sống với nhau như thế nào ?
..............................................................................................................................................
2. Hai anh em xin cô tiên điều gì ?
..............................................................................................................................................
3. Trong câu “Hai anh em ôm chầm lấy bà” từ ngữ nào chỉ hoạt động ?
..............................................................................................................................................


4. Từ đầm ấm là từ chỉ sự vật, hoạt động hay đặc điểm ?
..............................................................................................................................................
Trường : Trần Quốc Tuấn Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng 12 năm 2008
Họ và tên : ………………………………
Lớp: 2 ……
BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn : Tiếng Việt
Điểm : Lời phê của giáo viên :
B - KIỂM TRA VIẾT:
I - Chính tả : (nghe viết) 15 phút
Bài viết : ..................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
II – Tập làm văn : 25 phút
Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông (bà, cha hoặc mẹ) của em theo
gợi ý sau:
a) Ông (bà, cha hoặc mẹ) của em bao nhiêu tuổi ?
b) Ông (bà, cha hoặc mẹ) của em làm nghề gì ?
c) Ông (bà, cha hoặc mẹ) của em yêu quý chăm sóc em như thế nào ?
Bài làm :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Trường : Trần Quốc Tuấn Thứ . . . . . ngày . . . . . tháng 12 năm 2008
Họ và tên : ………………………………
Lớp : 2 ……

BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009
Môn : Toán
Điểm : Lời phê của giáo viên :
Đề bài :
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 78; 79; 80 : ……………………………………….. 85
b) 76; 78; 80 : ……………………………………….. 90

Bài 2 : Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :
Đọc số Viết số
Sáu mươi lăm …………………………………………….
……………………………………….. 46
Bài 3 : Số ?
a) + 10 + 2

- 12 - 8
b)
Bài 4 : Đặt tính rồi tính
47 + 25 64 - 28 37 + 43 80 – 46
………. ………. ………… …………
………. ………. ………… …………
………… ………… ………. ……….
Bài 5 : Tìm
x
a)
x
+ 30 = 60 b)
x
– 12 = 47


x
= …………….
x
= …………….

x
= ...........
x
= …………….
3
5
42
Bài 6 : Giải toán
a) Quang cân nặng 36 kg. Minh cân nặng hơn Quang 8 kg. Hỏi Minh cân nặng
bao nhiêu ki lô gam ?
Bài giải :
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) Một cửa hàng có 83 chiếc xe đạp, đã bán được 25 chiếc xe đạp. Hỏi cửa
hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp ?
Bài giải :
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bài 7 : Xem tờ lòch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi :
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật
12
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Trong tháng 12 :
a) Có . . . . . . ngày thứ hai
b) Các ngày thứ hai là ngày . . . . .
c) Ngày 5 tháng 12 là thứ . . . . .
d) Có tất cả . . . . . ngày
Bài 8 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Hình vẽ bên
a) Có . . . . . hình tam giác
b) Có . . . . . hình tứ giác
ĐÁP ÁN TỐN KHỐI 2
Bài 1 : (1 điểm)
a) Viết đúng các số 81, 82, 83, 84 được 0,5 điểm
b) Viết đúng các số 82, 84, 86, 88 được 0,5 điểm
Bài 2 : (1 điểm)
Đọc và viết đúng số vào chỗ chấm 65 được 0,5 điểm, Bốn mươi sáu
được 0,5 điểm
Bài 3 : (1 điểm)
a) Điền đúng số 45, 47 được 0,5 điểm
b) Điền đúng số 30, 22 được 0,5 điểm
Bài 4 : (2 điểm)
Mỗi phép tính đặt tính đúng được 0,5 điểm
47 64 37 80
+ - + -
25 28 43 46
72 36 80 34
Bài 5 : (1 điểm)
Tìm đúng x mỗi câu được ghi 0,5 điểm

a) x + 30 = 60 b) x – 12 = 47
x = 60 - 3 x = 47 + 12
X = 30 x = 59
Bài 6 : (2 điểm)
Học sinh làm đúng 1 bài được 1 điểm
a) Nêu câu lời giải đúng được 0,25 điểm. Phép tính 0,5 điểm. Đáp số 0,25
điểm
Bài giải :
Minh cân nặng là :
36 + 8 = 44 (kg)
Đáp số : 44 kg
b) 1 điểm (như a)
Bài giải :
Số xe đạp cửa hàng còn lại là :
83 – 25 = 58 (chiếc)
Đáp số : 58 chiếc xe đạp
Bài 7 : (1 điểm)
a) Nêu đúng số ngày thứ hai của tháng : 5 ngày được 0,25 điểm
b) Viết đúng các ngày thứ hai : 1, 8, 15, 22, 29 được 0,25 điểm
c) Ngày 5 tháng 12 là thứ sáu được 0,25 điểm
d) Tháng 12 có tất cả 31 ngày được 0,25 điểm
Bài 8 : (1 điểm)
a) Viết đúng 2 hình tam giác được 0,25 điểm
b) Viết đúng 4 hình tứ giác được 0,25 điểm

×