Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Chương II - Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.85 KB, 15 trang )


§1 vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng
th¼ng vµ ®­êng trßn
Ng­êi so¹n: §µo Quang Hßa
Bµi cò:
Nªu ®Þnh lý vÒ sù liªn hÖ gi÷a d©y
vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y?1/ Ba vị trí tương đối của đường thẳng
và đường tròn:
a/ Đường thẳng và đường tròn cắt nhau:
Khi đường thẳng a và đường tròn
(O) có 2 điểm chung A và B thì ta nói đư
ờng thẳng a và đường tròn cắt nhau
+ Đường thẳng a gọi là cát tuyến của đư
ờng tròn (O)

*Khi ®ã: vµ
OH R<
2 2
HA HB R d
= = −
H
a
A B
O
a
A
B


H
O
R
HVÏ 71
d

×