Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

bài giảng 4 lớp 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.93 MB, 15 trang )

06/30/13 02:37 1
CÂU 1 CÂU 2
06/30/13 02:37 2
CÂU 1
Home
06/30/13 02:37 3
CÂU 2
Home
next
06/30/13 02:37 4
06/30/13 02:37 5
a) Khái niệm:
- Định dạng đoạn văn là thay đổi
kiểu dáng, vị trí, các kí tự ( chữ,
số, kí hiệu) các đoạn văn bản các
đối tượng khác trên trang.
b) Mục đích:
- Để văn bản dễ đọc, trang văn
bản có bố cục đẹp.
* Định dạng văn bản gồm có 2
loại:
- Định dạng kí tự.
- Định dạng đoạn văn.
Home
06/30/13 02:37 6
Home

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×