Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (176.78 KB, 23 trang )

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

I. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.
Như chúng ta đã biết, nhiệm vụ giáo dục Mầm non là khâu đầu tiên của hệ thống
giáo dục Quốc dân. Là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục Đào tạo. Chất lượng
chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo
dục ở cấp học tiếp theo.
Giáo viên Mầm non được xem là người thầy đầu tiên đặt nền móng cho việc đào
tạo nhân cách con người mới cho xã hội chủ nghĩa, họ là nhân tố trung tâm của quá
trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Vai trò của ngành học chỉ được thực hiện và phát
huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non – chủ thể trực tiếp trong quá
trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học là phải
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đặc biệt là giáo viên người dân tộc thiểu số
(DTTS) cả về trình độ và phẩm chất năng lực.
Mục tiêu của công tác bồi dưỡng nhằm hoàn thiện và bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có nét đẹp về
phong cách sư phạm mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện
nay.
Với vai trò là người quản lý tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho
giáo viên người DTTS trong trường là hết sức cần thiết, vì thực tế giáo viên người dân
tộc thiểu số trong trường Mầm non Cư Pang về năng lực còn hạn chế, cho nên tôi
nghĩ nếu làm tốt công tác này sẽ giúp cho giáo viên người DTTS nắm vững phương
pháp dạy học, có hình thức tổ chức các tiết học linh hoạt, sáng tạo, vững vàng tự tin
khi lên lớp và tổ chức các hoạt động, từ đó nâng cao trình độ, nghiệp vụ tay nghề và
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư PangXuất phát từ tầm quan trọng đó mà bản thân tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp
nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường
mầm non Cư Pang”. Hy vọng kết quả đề tài giúp cho giáo viên DTTS có những biện
pháp tốt hơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới
hiện nay.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Áp dụng một số biện pháp giúp giáo viên DTTS
thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Mục đích nghiên cứu của đề tài: Giúp viên DTTS nâng cao chất lượng về công
tác chuyên môn.
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: Đặt ra nhằm cung cấp một số biện pháp giúp
cho giáo viên DTTS có một số biện pháp để thực hiện tốt công tác dạy và học.
Giúp giáo viên tìm ra các giải pháp, biện pháp để tạo được hứng thú, sáng tạo
nhằm giúp cho trẻ thích đến trường lớp.
Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực đối với giáo viên DTTS còn hạn chế
về chuyên môn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên DTTS
tại trường Mầm non Cư Pang.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Khuôn khổ nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cáo chất lượng chuyên môn
cho giáo viên DTTS.
Đối tượng khảo sát giáo viên và học sinh trường mầm non Cư Pang
Thời gian nghiên cứu từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 03 năm 2017
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang


5. Phương pháp nghiên cứu:
a. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Tìm đọc và tham khảo các tài liệu
về quá trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên
b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Phương thao giảng, dự giờ, khảo sát: Phương pháp này giúp giáo viên nắm bắt vững
về chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên được trao đổi học hỏi kinh nghệm lẫn nhau, để
có định hướng đúng dắn cụ thể trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thường xuyên nghiên cứu kỹ các đề tài trong
chương trình giáo dục, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với bài soạn, chuẩn
bị đầy đủ đồ dùng trước khi tổ chức các hoạt động cho trẻ, phát hiện và sửa sai kịp
thời cho từng giáo viên.
c. Phương pháp thống kê toán học: Để theo dõi được sự phát triển của giáo viên
và chất lượng giáo dục ở trẻ cần phải có sự theo dõi, thu thập, ghi chép, trình bày số
liệu và tính toán cụ thể như sau;
Vào đầu năm học, tôi đã kiểm tra, khảo sát, thống kê kết quả như sau:
Đối với giáo viên
Tổng số giáo

Nắm vững về

viên DTTS

chuyên môn

8

4

Đạt %
50


Chưa nắm vững về

Chiếm tỷ lệ

chuyên môn

%

4

50

Đối với học sinh
Tổng số
học sinh
261

Trẻ hứng thú

Đạt %

học tốt
131

Số trẻ có kỷ năng

Chiếm tỷ lệ %

học chưa tốt

50.2

129

49.8

II. Phần nội dung:
1. Cơ sở lý luận
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Công tác nâng cao chất lương đội ngũ giáo viên mầm non là nhiệm vụ hàng đầu
để khắc phục những yếu kém về phương pháp giảng dạy và học tập. Hiện nay chất
lượng giáo viên DTTS còn hạn chế do nhiều yếu tố khác nhau.
Việc chăm lo bồi dưỡng không phải một sớm một chiều mà phải bồi dưỡng
thường xuyên liên tục chính bản thân của người giáo viên.
Tận dụng mọi kinh nghiệm tiên tiến trong bồi dưỡng, phát hiện cái hay, kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy để đưa công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường
Mầm non Cư Pang đạt hiệu quả cao.
Như chúng ta đã biết bậc học mầm non là bậc học đầu tiên cung cấp những kiến
thức đơn giản cho trẻ em thông qua các hoạt động “học bằng chơi, chơi mà học”. Các
môn học ở trường mầm non cũng chỉ là những môn học mang tính chất “nhận biết” và
“Làm quen” với các hiện tượng tự nhiên và vấn đề xã hội. Tuy nhiên nếu không có
những kiến thức được thông qua nhận biết và sự làm quen ban đầu ở trường mầm non
thì trẻ vào học ở trường tiểu học sẽ rất khó khăn. Như các nhà tâm lý học đã nhận xét:
Sự khởi đầu ở một đứa trẻ theo quy luật khách quan là những tư duy trừu tượng, trẻ
được nhận thức thông qua các đồ vật, hiện tượng đơn giản, lúc này trẻ sẽ được bắt đầu
mọi thứ chỉ bởi sự nhận biết và làm quen với thế giới bên ngoài mà thôi. Chính vì thế,

bậc học mầm non đã nghiên cứu chương trình giáo dục cho từng lứa tuổi phù hợp
theo quá trình phát triển tư duy của trẻ. Do đó, việc trẻ được học ở trường mầm non là
một điều rất quan trọng, trẻ phải được chăm sóc, giáo dục đảm bảo theo chương trình
giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành.
Dựa vào tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Tài liệu BDTX Năm 2013 gồm 44 mô
đun (mô đun 20, mô đun 32, mô đun 33)

2. Thực trạng.
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Ưu điểm và hạn chế của vấn đề nghiên cứu:
Ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:
Gần đây công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đặc
biệt là giáo viên DTTS đã được chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT quan tâm tạo
mọi điều kiện cho nhà trường thực hiện một số biện pháp giúp giáo viên DTTS nâng
cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ
giáo viên cũng như cán bộ quản lý về chính trị, về tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng
lực chuyên môn. Vì vậy, đội ngũ là nguồn lực quý báu có vài trò quyết định chất
lượng.
Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, sân trường rộng rãi thoáng mát, đồ dùng đồ
chơi đầy đủ ở phân hiệu buôn Knul, Buôn Riăng.
Hạn chế của vấn đề nghiên cứu
Việc tiếp cận công nghệ thông tin trên mạng, soạn giảng trên máy vi tính không
thành thạo ở một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số.
Một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực sự chủ động linh
hoạt trong việc tổ chức cho trẻ các hoạt động, chưa thực sự chú trọng các hoạt động
ngoại khóa, khâu tuyên truyền còn hạn chế chưa đa dạng.

Đứng trước thực trạng khó khăn của địa phương cũng như sự hạn chế về công
tác chuyên môn của giáo viên DTTS nên chưa thể đáp ứng nhu cầu dạy và học cho
trẻ. Điều đó đã thôi thúc tôi có bổn phận và nhiệm vụ đem hết mọi khả năng sáng tạo
cung cấp cho giáo viên những điều mà họ đang cần.
Các nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu.
- Các nguyên nhân ưu điểm của vấn đề nghiên cứu:
+ Nguyên nhân chủ quan:
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Đa số giáo viên DTTS đã biết cách học hỏi tìm tòi trau dồi kinh nghiệm để nâng
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục
trẻ .
Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, đa số cán bộ giáo viên, công nhân viên tự
giác tích cực thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Đa số học sinh chăm ngoan,
ham học hỏi, phụ huynh đồng tình ủng hộ, chính quyền địa phương quan tâm.
Có kiến thức cơ bản về công tác giảng dạy, luôn học hỏi, trau dồi chuyên môn
nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết sửa sai, không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ
ngày càng vững vàng hơn.
+ Nguyên nhân khách quan
Các đồng chí giáo viên được bố trí công tác phù hợp năng lực, giáo viên có tình
thần tự học cao.
Cơ sở vật chất trang thiết bị được Ủy Ban nhân dân xã EaBông rất quan tâm,
phân hiệu thuộc Buôn Bun Knul, Buôn Riăng, đã được công ty Đăk Man xây dựng và
đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ.
Giáo viên trẻ, nhiệt trình, yêu nghề mến trẻ, đoàn kết, có lập trường tư tưởng
vững vàng, có ý chí kiên định với lý tưởng cộng sản và mục tiêu xã hội chủ nghĩa,
năng động sáng tạo, ham học hỏi, bộ phận chuyên môn luôn tạo mọi điều kiện cho

giáo viên tham gia các lớp tập huấn, chuyên đề…Giúp nâng cao hơn nữa chuyên môn
nghiệp vụ cho giáo viên; luôn cập nhập thông tin, xây dựng phương pháp đổi mới hình
thức tổ chức các hoạt động theo chương trình mầm non mới, tạo mọi điều kiện cho giáo
viên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Về cơ sở vật chất: Có phòng học rộng rãi thoáng mát, trang thiết bị đồ dùng đồ
chơi phục vụ cho trẻ tương đối đầy đủ.
- Các nguyên nhân hạn chế của vấn đề nghiên cứu:
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

+ Nguyên nhân chủ quan:
Một số giáo viên năng lực chuyên môn còn hạn chế, khả năng truyền thụ và
thuyết phục chưa cao, kinh nghiệm trong giảng dạy chưa có. Công tác bồi dưỡng,
nâng cao chất lượng chuyên môn của một số giáo viên còn nhiều hạn chế. Chưa có
tính sáng tạo, chưa áp dụng tốt các chuyên đề, chưa biết lông ghép tích hợp, hợp lý
theo hướng đổi mới để phát huy tính sáng tạo, phát huy tính tích cực thích khám phá ở
trẻ, chưa đầu tư trong công tác soạn giảng.
Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của giáo viên không đồng đều. Nhiều
giáo viên mới ra trường trình độ tay nghề còn non, việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm
các trường bạn còn hạn chế, nhất là công nghệ thông tin
+ Nguyên nhân khách quan:
Trường có hai điểm lẻ cách xa nhau, cơ sở vật chất tại các điểm lẻ còn hạn chế
Đội ngũ giáo viên đa số là người dân tộc tại chỗ, một số giáo viên tuổi đã cao và
một số giáo viên mới ra trường, năng lực chuyên môn không đồng đều, kỹ năng sư
phạm bộ môn còn hạn chế, kinh nghiệm chưa có.
Điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hóa một số giáo viên còn
hạn chế, chưa linh hoạt sáng tạo.
Một số giáo viên chưa thực hiện tốt vai trò của mình dẫn đến chất lượng giảng

dạy chưa cao.
Cở sở vật chất còn hạn chế chưa đồng bộ cũng là nguyên nhân làm cho chất
lượng giáo dục còn hạn chế.
Trường có 95% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sống và
sinh hoạt của các em đang hết sức khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi làm nương rẫy
xa bỏ mặc con cái ở nhà do nhận thức chưa đầy đủ về công tác giáo dục tại trường lớp
mầm non.
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

3. Giải pháp, biện pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:
Tìm ra các giải pháp, biện pháp giúp giáo viên DTTS nâng cao chất lượng
chuyên môn biết vận dụng có hiệu quả trong tất cả các hoạt động chăm sóc và giáo
dục trẻ từ đó nhằm kích thích sự hứng thú sáng tạo...của trẻ.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
Vai trò của người cán bộ quản lý trong công tác bồi dưỡng giáo viên
Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng và
tự bồi dưỡng, quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ chuyên môn năng lực
của mình trong tập thể sư phạm.
Trong thực tế chỉ có tự học mới chính là điều kiện giúp ta học tập thường xuyên
và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn
giản hiệu quả vừa tiết kiệm. Vì vậy trách nhiệm của người quản lý giáo dục là phải
suy nghỉ tìm biện pháp để đưa phong trào tự học tự bồi dưỡng cho giáo viên bằng
nhiều hình thức.
Biện pháp 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho giáo viên:
Bồi dưỡng nâng cao trình độ về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho người
giáo viên. Đây là vấn đề cốt lõi của con người bởi trình độ tư tưởng chính trị và phẩm

chất của giáo viên sẽ quán xuyến chi phối toàn bộ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở
trường mầm non. Vì vậy người quản lý tạo điều kiện cho tất cả giáo viên đựơc tham
gia các lớp tập huấn hè bồi dưỡng chính trị do các cấp tổ chức.
Cùng với việc bồi dưỡng trình độ về tư tưởng chính trị phải bồi dưỡng phẩm chất
đạo đức cho cán bộ giáo viên. Vì giáo viên mầm non là người mẹ thứ hai của trẻ, luôn
là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, nên cần phải xây dựng tập thể cán bộ giáo
viên trong nhà trường hoạt động theo kỷ cương tình thương và trách nhiệm. Làm cho
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

đội ngũ cán bộ giáo viên thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “ Cán bộ giáo viên
mầm non làm nhiệm vụ thay mẹ dạy trẻ”.
Ví dụ: Qua các đợt bồi dưỡng chính trị cho cán bộ giáo viên của các cấp, các lớp
bồi dưỡng cảm tình đảng do Huyện Ủy tổ chức, nhà trường quán triệt và tạo mọi điều
kiện cho giáo viên tham gia học tập đầy đủ.
Biện pháp 2: Bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được đề ra trong kế hoạch công tác
của nhà trường, thông qua những chỉ tiêu biện pháp, điều kiện thích hợp, phấn đấu
toàn trường không có giáo viên yếu kém.
Hàng năm, nhà trường đều tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo
trên chuẩn (Cao đẳng, Đại học) dưới mọi hình thức. Hiện tại có 4 giáo viên DTTS
đang theo học Đại học mầm non.
Khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên tự học theo điều kiện hoàn cảnh và
đặc điểm đời sống của mỗi người. Nhà trường sẽ có sự động viên kịp thời bằng nhiều
hình thức như tạo điều kiện về mặt thời gian để giáo viên yên tâm khi đi học nâng cao
trình độ chuyên môn.
Ví dụ: Trong năm học 2015 - 2016 số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 2 đồng
chí, sau khi áp dụng biện pháp này tính đến thời điểm hiện nay thì số giáo viên dạt

trình độ trên chuẩn là 6 đồng chí.
Biện pháp 3: Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua chuyên dề dự
giờ, kiểm tra đánh giá giáo viên.
Chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Mầm non không chỉ đơn thuần là dạy học như
ở trường phổ thông mà nó bao hàm chăm sóc và giáo giục trẻ, giữa nhiệm vụ chăm
sóc và giáo dục luôn được hoà quyện và thống nhất với nhau như một quá trình trọn
vẹn. Vì vậy nhà trường luôn xác định việc nâng cao trình độ chuyên môn chất lượng
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

đội ngũ là công việc trọng tâm nhất của mỗi giáo viên và của mỗi cán bộ quản lý
trong nhà trường. Giáo dục Mầm non mang tính sư phạm và tính giáo dục rất cao. Vì
vậy đội ngũ giáo viên Mầm non phải có kiến thức tổng hợp về nhiều ngành khoa học
cụ thể như sau:
Cô giáo là mẹ hiền, là nhà giáo, do đó quá trình giáo dục các cháu mang tính
chất giáo dục gia đình, quan hệ giữa trẻ và cô là quan hệ mẹ và con, mỗi một hành
động cử chỉ của cô giáo từ những việc làm đơn giản, nhưng thật sự là lý tưởng để cho
trẻ bắt chước noi theo và cũng có thể là dấu ấn "khắc sâu vào tâm hồn trẻ": Ví dụ: Khi
cô vào lớp các cháu đứng dạy chào cô, cô đáp lại bằng cử chỉ ân cần cô chào các
cháu...Muốn đạt được những vấn đề đó nhà trường phải quan tâm đúng mức đến bồi
dưỡng thường xuyên về cả tri thức và kỹ năng sư phạm bằng nhiều hình thức khác
nhau, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận và đáp ứng những yêu cầu đổi mới của
chương trình Giáo dục mầm non.
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tổ chức cho
giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn do sở
giáo dục Phòng giáo dục, cụm và trường tổ chức. Thông qua hình thức này đã giúp
cho Cán bộ quản lý thấy được nhu cầu của giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn
thiếu cái gì để từ đó kịp thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các buổi sinh hoạt

chuyên môn giáo viên ở trường tôi có dịp trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm với các bạn
đồng nghiệp về hình thức tổ chức giờ học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách xử lý các tình
huống sư phạm...
Đầu năm học nhà trường tổ chức chuyên đề, hướng dẫn cho giáo viên của
mình thống nhất phương pháp lên lớp, hướng dẫn về hồ sơ sổ sách, lên kế hoạch năm,
tháng, tuần.
Chọn những giáo viên có kỹ năng sư phạm tốt, có chuyên môn vững đã được
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

tập huấn các chuyên đề mới do các cụm chuyên môn tổ chức xây dựng giáo án mẫu,
chuẩn bị cho tiết dạy mẫu, tổ chức cho các giáo viên trong toàn trường được cùng
nhau dự giờ học hỏi rút kinh nghiệm, thảo luận những lời hay, có tính sáng tạo.
Lên kế hoạch tổ chức chuyên đề, nắm được thực hiện chương trình hoạt động
chung cho toàn trường để có biện pháp chỉ đạo sát thực có hiệu quả. Trên cơ sở đó
mỗi tổ, mỗi cá nhân giáo viên cần có kế hoạch cụ thể dựa vào tình hình thực tế nhóm
lớp của mình phụ trách, phó Hiệu trưởng là người theo dõi thường xuyên duyệt kế
hoạch kiểm tra đôn đốc giúp đỡ việc thực hiện kế hoạch của các tổ, cá nhân. Trong
quá trình kiểm tra phó Hiệu trưởng cần bổ sung, góp ý trực tiếp cho từng kế hoạch cụ
thể.
Ví dụ: Tổ chức ngày hội ngày lễ cho trẻ trong trường mầm non.
Trước tiên lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, lập kế hoạch
và chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch trong việc phối kết hợp với cha mẹ học sinh thực
hiện kế hoạch đã đề ra, cho giáo viên tiến hành dạy thử dưới sự góp ý của tổ chuyên
môn trong nhà trường để hoàn chỉnh tiết dạy. Sau đó tiến hành tổ chức dạy chuyên đề
tại trường và triển khai cho các lớp trong trường cùng thực hiện.
Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch
cho phù hợp và có hiệu quả. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên

môn của giáo viên.
Lên kế hoạch cho giáo viên dự giờ đồng nghiệp học tập chuyên môn lẫn nhau.
Dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng.
Thực hiện chuyên đề cho giáo viên tham gia học hỏi, rút kinh nghiệm.
Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập chuyên đề tại các trường bạn.
Duy trì lịch sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng tháng. Xây dựng các tiết dạy
mẫu phân công cho những giáo viên có chuyên môn vững vàng thực hiện
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Điều tra nắm chắc số trẻ trong độ tuổi, làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp
với các ban Ngành trên địa bàn để vận động. Nhà trường không ngừng nâng cao chất
lượng dạy và học để tạo niềm tin cho gia đình và xã hội.
Có thể nói việc tổ chức tốt các buổi chuyên đề tại trường là rất cần thiết vì các
tiết dạy với đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho các đồng chí giáo viên
được “Mắt thấy, tai nghe” những gì mà mình học được ở lý thuyết, được nghe giảng
viên bồi dưỡng. Nhận thức được vấn đề này, nhà trường đã tổ chức các tiết chuyên đề
tại trường,
Ví dụ: Tổ chức chuyên đề môn “giáo dục âm nhạc” về lĩnh vực phát triển thẩm
mỹ: Lớp 5- 6 tuổi
Khi tổ chức chuyên đề, chúng tôi lựa chọn giáo viên vững vàng về chuyên môn,
có kinh nghiệm trong giảng dạy. Trước khi cho các đồng chí giáo viên dự giờ, chúng
tôi phải duyệt trước giáo án, giọng hát, đề ra một số tình huống sư phạm có thể xảy ra
giúp giáo viên cách xử hợp lý nhất, lòng ghép nội dung tính hiệu quả cao. Sau buổi
chuyên đề, chúng tôi cho tất cả các đồng chí giáo viên góp ý rút kinh nghiệm cho tiết
dạy về ưu điểm cũng như tồn tại của giờ học. Chính việc nhận xét của mỗi cá nhân
giáo viên cho giờ dạy của bạn đã giúp họ học tập đồng nghiệp những cái tốt, hạn chế
những tồn tại mà bạn mình đã mắc phải để áp dụng vào thực tế dạy trẻ hàng ngày.

Kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả.
Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của Cán bộ quản lý.
Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình
thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện
đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên
nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo viên. Trong công tác
quản lý nhà trường nếu thiếu kiểm tra chuyên môn thì việc chỉ đạo chuyên môn của
phó hiệu trưởng sẽ mất đi một nội dung quan trọng, mặt khác qua kiểm tra chuyên
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

môn, Cán bộ quản lý tác động đến hành vi của giáo viên, nâng cao tinh thần trách
nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng với
yêu cầu Chuyên môn của nhà trường.
Vì vậy để công tác bồi dưỡng Chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất,
Cán bộ quản lý không được phép buông lỏng công tác kiểm tra. Để công tác kiểm tra
mang lại tác dụng về bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Cán bộ quản lý cần đảm
bảo:
Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ
cụ thể của nhà trường của năm học.
Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm, học kỳ, đi sâu vào
kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức,
phương pháp kiểm tra.
Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra,
khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn bị mọi
phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt cùng đợt kiểm tra đó.
Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra về quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách
Bài soạn, sổ nhật ký, sổ theo dõi trẻ, sổ bồi dưỡng chuyên môn, sổ hội họp, sổ dự

giờ... phương pháp dạy của bộ môn, cách trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình
triển khai và thực hiện chuyên môn của giáo viên có đúng như kế hoạch mà nhà
trường đã chỉ đạo hay không. Kiểm tra việc thực hiện theo từng chuyên đề về nuôi
dạy đã được tổ chuyên môn bồi dưỡng tập trung.
Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước, đột xuất về các tiết dạy
cũng như các hoạt động thông qua phiếu dự giờ và kiểm tra dân chủ theo từng đơn vị
tổ.
Nguyên tắc kiểm tra:
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng
dân chủ.
Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm,
tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại
hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.
Thời gian kiểm tra: Trong một tháng giáo viên phải được dự ít nhất một giờ dạy
hoặc một hoạt động. Trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3 - 4 lần.
Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo
viên về chuyên môn.
Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những ưu điểm, tồn
tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Biện pháp 4: Bồi dưỡng giáo viên qua việc tổ chức tốt các hội thi.
Giải pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hội thi, hội
giảng thường xuyên sẽ giúp giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin khi lên lớp. Để đạt
được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thuật lôi cuốn

trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp bạn bè…Từ đó trình độ
chuyên môn và tay nghề của giáo viên được nâng cao. Phong trào thi đua gắn liền với
các hội thi sẽ làm cho khí thế thi đua trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên
truyền tới các bậc phụ huynh.
Thực hiện theo kế hoạch năm học của bậc học Mầm non. Năm học này nhà
trường tổ chức các hội thi: Bé nhảy erôbic; Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”; tổ chức tốt
các hội giảng như Thao giảng chào mừng các ngày lễ ngày hội: 20/10; 20/11; 22/12;
8/3; 30/4; 1/5…
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn
lên của các giáo viên. Trong các hội thi, họ có điều kiện để khẳng định mình trước
tập thể. Song bên cạnh đó, việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan hệ thân ái,
giúp đỡ nhau trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ. Trên cơ sở tổ
chức hội thi cấp trường để nhằm phát hiện những nhân tố mới và tiếp tục bồi dưỡng
những giáo viên nồng cốt đạt thành tích cao để tham dự hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.
Để các hội thi thành công và có kết quả tốt đẹp, chuyên môn xây dựng kế hoạch
cụ thể cho từng tháng, thông báo tới toàn thể giáo viên để giáo viên nắm được nội
dung, thời gian thi.
Ví dụ: Tháng 11: Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11
Tháng 12: Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Tháng 1: Thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện
Tháng 3: Thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh
Tháng 4: Thao giảng chào mừng 30/4 và 1/5
Trong các đợt thi, giáo viên trường chuyên môn luôn có sự chuẩn bị và nổ lực
phấn đấu để đạt kết quả cao nhất. Sau hội thi trường tôi có tổng kết rút kinh nghiệm,
khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc .

Biện pháp 5: Bồi dưỡng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học,
nhà trường đã thấy được tầm quan trọng của khoa học hiện đại mà cốt lõi của nó là
ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là trong dạy học. Thực tế cho thấy khi áp dụng
các phương tiện sử dụng công nghệ thông tin thì chất lượng các mặt hoạt động phát
triển rõ rệt. Vì vậy bản thân lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên về soạn giáo án
Power Point.
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Được sự giúp đỡ của các cấp đã hổ trợ kinh phí cho nhà trường mua toàn trường
có 7 nhóm lớp có máy vi tính ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức tập huấn
cho toàn thể giáo viên trong nhà trường về kĩ năng soạn giáo án điện tử và trình chiếu
giáo án trình diễn Power Point; động viên giáo viên mua máy vi tính tại nhà. Từ đó
toàn thể giáo viên đã sử dụng thành thạo các kĩ năng và bắt tay vào áp dụng cho các
tiết dạy trên lớp. Khi áp dụng giảng dạy, từ bài giảng, các hình ảnh sinh động, trực
quan được các cháu quan sát một cách chăm chú, thể hiện sự thích thú lộ rõ trên từng
nét mặt ngây thơ của trẻ.
Ví dụ: về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ được làm quen các tác phẩm văn học
hoặc làm quen chữ cái. Trẻ được xem các hình ảnh về các nhân vật trong chuyện, thơ,
làm quen các hình ảnh về tên các địa danh, sự vật, đồ vật có chứa chữ cái mà trẻ đã
học, sắp học. Trẻ được quan sát, tìm kiếm, phân tích, nhận xét các tranh, hình ảnh một
cách trực quan cụ thể trên hình ảnh do cô tạo nên. Khi giáo dục về phát triển nhận
thức trong lĩnh vực nhận biết về thế giới xung quanh, trẻ tìm hiểu về quê hương đất
nước, Bác Hồ, trẻ không thể đến để nhận biết mà chỉ nghe, biết qua trò chuyện của cô
giáo, cháu tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Nhưng khi ứng dụng công nghệ
thông tin thì trẻ chủ động hoạt động tích cực bằng hình ảnh trực quan sinh động, trẻ sẽ
nhận biết được về Bác Hồ, về danh lam thắng cảnh quê hương, đất nước thông qua

các kênh hình được trình chiếu trên máy chiếu. Qua các hình thức trên đã cho thấy trẻ
sẵn sàng học tập một cách chủ động hứng thú và được trãi nghiệm tất cả các lĩnh vực
sôi nỗi. Sau một thời gian thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy
học đa số đội ngũ giáo viên đã có một số kỹ năng, thói quên cần thiết, cơ bản, sử dụng
khá thành thạo bài soạn trên máy và khai thác hình ảnh trực quan sinh động.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.
Các giải pháp, biện pháp khi thực hiện đề tài có mối quan hệ liên quan mật thiết
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

với nhau, biện pháp này nó sẽ hỗ trợ cho biện pháp kia nhằm hòa quyện các nội dung
lại với nhau để đi đến một thể thống nhất là tìm ra các giải pháp tối ưu nhất nhưng
vẫn đảm bảo được tính chính xác, khoa hoc và lô gíc giữa các giải pháp và biện pháp.
Để thực hiện tốt việc áp dụng các biện pháp để nâng cáo chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên DTTS thì biện pháp đầu tiên cần phải thực hiện là biện pháp 1
“Bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho giáo viên” sau đó lần lượt thực hiện áp dụng các
biện pháp tiếp theo, các biện pháp có mối liên quan mật thiết với nhau, hổ trợ cho
nhau. Nên các biện phát nêu trên đều quan trọng như nhau.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.
Sau một thời gian thực hiện, là một phó hiệu trưởng tôi rất phấn khởi khi kết quả
đạt được rất cao:
Hầu hết giáo viên người DTTS đã được nâng lên rõ rệt về năng lực chuyên môn,
hoạt động tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn
Kết quả trước khi vận dụng một số biện pháp :
Đối với giáo viên
Tổng số giáo

Nắm vững về


viên DTTS

chuyên môn

8

4

Đạt %

Chưa nắm vững về

Chiếm tỷ lệ %

chuyên môn
50

4

50

Đạt %

Số trẻ có kỷ năng

Chiếm tỷ lệ %

Đối với học sinh
Tổng số học

sinh

Trẻ hứng thú
học tốt

261

131

học chưa tốt
50.2

129

49.8

Kết quả sau khi vận dụng một số biện pháp :
Đối với giáo viên
Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Tổng số giáo

Nắm vững về

viên DTTS

chuyên môn


8

8

Đạt %

Chưa nắm vững về

Chiếm tỷ lệ %

chuyên môn
100

0

0

Đối với học sinh
Tổng số Trẻ hứng thú
học sinh

Đạt %

Số trẻ có kỷ năng học

học tốt

261


261

Chiếm tỷ lệ %

chưa tốt
100

0

0

III. Kết luận, kiến nghị
1. Kết luận.
Trong năm học 2016 - 2017 sau khi áp dụng các giải pháp chỉ đạo, nâng cao
năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non, đơn vị đã gặt hái nhiều thắng
lợi, chất lượng đội ngũ ngày càng nâng lên rõ rệt, chất lượng giáo dục trẻ đạt kết quả
cao. Cơ bản khắc phục được những hạn chế và các mặt non yếu về chuyên môn trong
đội ngũ giáo viên DTTS. Lực lượng nồng cốt về chuyên môn đã được bổ sung; có
một số giáo viên trưởng thành, tiến bộ nhanh và khá vững chắc việc nắm bắt nội dung
chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ đầy đủ hơn; kỹ năng sư phạm nhất là việc sử
dụng linh hoạt các hình thức tổ chức lớp học trong dạy học và các hoạt động giáo dục,
tiến bộ khá rõ; việc ứng dụng CNTT đã phát triển khá mạnh trong đội ngũ...
Để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm
non. Người Cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn phải nắm rõ yêu cầu của ngành, có
tầm nhìn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn lâu dài trong từng năm, triển
khai kịp thời có hiệu quả các nội dung bồi dưỡng chuyên môn tới giáo viên, bồi
dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt các buổi chuyên đề, các đợt thao
giảng tại trường, Bồi dưỡng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, làm tốt công tác dự giờ, kiểm tra, đánh giá giáo
viên, đặc biệt là chế độ thi đua khen thưởng.

Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Có được những thành quả trên là do nhà trường luôn đầu tư đầy đủ trang thiết bị
cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các hoạt động giảng dạy của giáo viên.
Luôn tác động nhằm thúc đẩy sự nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu khó, tích
cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
Tranh thủ sự quan tâm của các cấp các ngành luôn ủng hộ và có sự tiếp sức cho
đơn vị các hoạt động của nhà trường, nhất là trong công tác bồi dưỡng đội ngũ.
2. Kiến nghị
Đối với nhà trường.
Tham mưu tích cực với lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể nhằm bổ sung cơ sở
vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học nói chung và cho công tác bồi dưỡng đội ngũ
nói riêng.
Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn. Có
những quy định cụ thể nhằm tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ
giáo viên trong đơn vị.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc nâng cao chất lượng
Chuyên môn cho đội ngũ giáo viên DTTS được áp dụng trong quá trình thực hiện ở
Trường mầm non Cư Pang. Kính mong sự góp ý chân thành của hội đồng để bản thân
có thêm nhiều kinh nghiệm chỉ đạo tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Người thực hiện: H’Ni NiêMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Hiệu trưởng

Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Chiến lược phát triển mầm non từ nay đến đến năm 2020.
2. Luật giáo dục .
3. Giáo trình quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo(chương trình dành cho
cán bộ quản lí nghành học mầm non)
4. Các tạp chí giáo dục mầm non .
5. Điều lệ Trường Mầm non ban hành năm 2008 .
6. Tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng Giáo dục- Đào Tạo trong các nhà trường
và đội ngũ giáo viên( Nhà xuất bản văn hóa thông tin)

Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

MỤC LỤC
MỤC


NỘI DUNG

TRANG

I

Phần mở đầu

1

1

Lý do chọn đề tài

1

2

Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

2

3

Đối tượng nghiên cứu

2

4


Giới hạn phạm vi Nghiên cứu

2

5

Phương pháp nghiên cứu

3

II

Phần nội dung

4

1

Cơ sở lý luận

4

2

Thực trạng

5

3


Nội dung và hình thức của giải pháp:

8

a

Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:

8

b

Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp

8

c

Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:

17

d
III
1
2

Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Kết luận, kiến nghị
Kết luận

Kiến nghị

17
18
18
19

Người thực hiện: H’Ni Niê


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Dân tộc thiểu số tại trường MN Cư Pang

Người thực hiện: H’Ni Niê×