Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

kiem tra 15 phut-Van 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.48 KB, 1 trang )

THPT LÊ QUÍ ĐÔN ĐỀ BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp 12
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Dòng nào nêu không đúng đặc điểmcơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945
đến hết thế kỉ XX?
A.Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu C.Nền văn học được hiện đại hoá
B.Nền văn học hướng về đại chúng D. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng
sử thi và cảm hứng lãng mạn
Câu 2: Thực dân Pháp kể công “khai hoá” thì trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã kể tội chúng,
trong đó tội nặng nhất là gì?
A. Ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân B.Lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc
C.Lập ra nhà tù nhiều hơn trường học D.Gây ra nạn đói giết chết hơn hai triệu đồng bào ta.
Câu 3: Nhận định nào dưới đây khái quát đúng nhất về giá trị bản Tuyên ngôn độc lập?
A. Là một tác phẩm văn học lớn, mở đầu cho nền văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám
B. Là một áng văn chính luận xuất sắc, tương đương với Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi
C. Vừa là một tác phẩm văn học lớn, vừa là một văn kiện lịch sử vô giá đối với dân tộc Việt Nam
D. Là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, mở đầu một kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam
Câu 4: Trước khi sáng tác , Hồ Chí Minh thường xác định rõ điều gì?
A.Nội dung và hình thức sáng tác B.Mục đích và hình thức thể hiện
C.Đối tượng và mục đích của việc sáng tác D.Nội dung và mục đích của việc sáng tác
Câu 5: Việc sử dụng tiếng Việt của hai tầng lớp chủ yếu nào đã tạo nên sự trong sáng cho tiếng Việt?
A.Trí thức và nông dân B.Quan lại và trí thức
C.Quần chúng nhân dân và các nhà văn, nhà thơ D.Nông dân và tầng lớp quan lại
II.Tự luận:
Trước khi đặt bút viết, Bác thường tự đặt cho mình những câu hỏi: Viết cho ai ? Viết để làm gì? Viết cái
gì? Viết như thế nào? Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của những câu nói đó. Việc tìm hiểu những câu hỏi đó
giúp gì cho em trong việc tìm hiểu Tuyên ngôn độc lập của Bác?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×