Tải bản đầy đủ (.ppt) (11 trang)

giảng dạy băngd phương pháp phân tích tổng hợp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (416.67 KB, 11 trang )C
C
ÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
ÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
CHI TIẾT DẠNG TRỤC
CHI TIẾT DẠNG TRỤC


Bài học: mũi chống tâm ụ động
Bài học: mũi chống tâm ụ động
Phương pháp phân tích-tổng hợp
Phương pháp phân tích-tổng hợp


SVTH: Huỳnh Mai Lâm
SVTH: Huỳnh Mai Lâm


MSSV: 06303022
MSSV: 06303022


LỚP : 063030B
LỚP : 063030B
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
Phương Pháp Giảng Dạy
Chuyên Ngành Chế Tạo MáyI. ĐỐI TƯNG GIẢNG DẠY
I. ĐỐI TƯNG GIẢNG DẠY
Học sinh nghành khai thác
Học sinh nghành khai thác
sửa chữa thiết bò cơ khí (hệ
sửa chữa thiết bò cơ khí (hệ
trung học chuyên nghiệp –
trung học chuyên nghiệp –
trung tâm Việt Đức)đã học
trung tâm Việt Đức)đã học
qua môn học công nghệ chế
qua môn học công nghệ chế
tạo máy I.
tạo máy I.


II. Khái niệm cơ bản về phương pháp
II. Khái niệm cơ bản về phương phápPhân tích: mổ xẻ tổng thể ra bộ phận, nhằm tìm ra
Phân tích: mổ xẻ tổng thể ra bộ phận, nhằm tìm ra
được các tính chất và mối quan hệ của chúng.
được các tính chất và mối quan hệ của chúng.

Tổng hợp: từ nội dung bộ phận đi đến tổng thể.
Tổng hợp: từ nội dung bộ phận đi đến tổng thể.


Đặc điểm chung: tuân thủ nguyên tắc trật tự.
Đặc điểm chung: tuân thủ nguyên tắc trật tự.

Nguyên tắc trật tự: tuân thủ theo dòng thông
Nguyên tắc trật tự: tuân thủ theo dòng thông
tin,dòng vật liệu,dòng năng lượng.
tin,dòng vật liệu,dòng năng lượng.

Phạm vi sử dụng: p dụng dạy cấu tạo và nguyên lý,
Phạm vi sử dụng: p dụng dạy cấu tạo và nguyên lý,
các bài dạy về qui trình.
các bài dạy về qui trình.

Xung lượng giải quyết: các câu hỏi kích thích sự suy
Xung lượng giải quyết: các câu hỏi kích thích sự suy
nghó của học sinh.
nghó của học sinh.


III.ứng dụng phương pháp phân tích-tổng hợp
III.ứng dụng phương pháp phân tích-tổng hợp
cho bài giảng chế tạo mũi chống tâm ụ động
cho bài giảng chế tạo mũi chống tâm ụ động
Lý do sử dụng phương pháp này:
Lý do sử dụng phương pháp này:

Đây là bài dạy về qui trình thực hiện các
Đây là bài dạy về qui trình thực hiện các
nhiệm vụ kỹ thuật.
nhiệm vụ kỹ thuật.


Nội dung bài dạy có tính trật tự cao, tổng
Nội dung bài dạy có tính trật tự cao, tổng
hợp về mặt kiến thức chuyên nghành của
hợp về mặt kiến thức chuyên nghành của
học sinh.
học sinh.

Đònh hướng cho học sinh biết cách ứng dụng
Đònh hướng cho học sinh biết cách ứng dụng
kiến thức của mình để giải quyết một vấn đề
kiến thức của mình để giải quyết một vấn đề
cụ thể.
cụ thể.


IV.Tiến trình thực hiện phương pháp
IV.Tiến trình thực hiện phương pháp
1
1
)Đưa ra đối tượng tổng thể
)Đưa ra đối tượng tổng thể
:
:
Giới thiệu cho học sinh
Giới thiệu cho học sinh
biết được tổng thể về đối
biết được tổng thể về đối
tượng: đây là chi tiết dùng
tượng: đây là chi tiết dùng

để đònh vò gia công các chi
để đònh vò gia công các chi
tiết dạng trục(khống chế
tiết dạng trục(khống chế
hai bậc tự do), nó được gắn
hai bậc tự do), nó được gắn
vào ụ động của máy tiện
vào ụ động của máy tiện
thông qua phần chuôi côn.
thông qua phần chuôi côn.
MŨI CHỐNG
TÂM

×