Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 4 (Bất đẳng thức và Bất PT) trường Lục Ngạn 2 - Bắc Giang - TOANMATH.com

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (171.37 KB, 5 trang )

TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : ……………….

Mã đề 155.Họ và tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……….
Câu 1 (0,5 điểm) : Tập nghiệm của bất phương trình 21x − 63 > 42 là S =
A.

(1;5)
( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ )

B.

( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ )
( −1;5)

C.
D.
2
Câu 2 (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = 2 x − 5 x + 2 dương trên khoảng
A.
C.
Câu 3 (0,5 điểm) :

1

 −∞;  ∪ ( 2; +∞ )


2

1 
 ;2
2 

Câu 6 ( 2,5 điểm):

D.

1

 −∞; −  ∪ ( 2; +∞ )
2

 1 
 − ;2
 2 

1
x + 1 dương trên khoảng
3
B. [ −1; +∞ )
C. [1; +∞ )

Nhị thức bậc nhất f ( =
x)

A. [3; +∞ )
Câu 4 (0,5 điểm) : Tích g ( x=

)
A.
Câu 5 ( 2,0 điểm):

B.

(13x − 26 )( − x + 5) dương trên khoảng
[ −2;5]
B. [ 2; −5]
C. [ 2;5]
Xét dấu của biểu thức f ( x ) =( − x 2 + x + 2 ) ( 3 x + 6 ) .
Giải bất phương trình

D.

[ −3; +∞ )

D.

[ −2; −5]

1
2
3
.
+

x +1 x + 3 x + 2

Câu 7 ( 2,5 điểm):


Giải bất phương trình x 4 − 10 x 2 + 9 < 0 .

Câu 8 ( 1,0 điểm):

Tìm các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau
nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x .

mx 2 − 4 x + m + 3 ≥ 0 luôn

--- Hết --BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

1TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : ……………….

Mã đề 156.Họ và tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……….
Câu 1 (0,5 điểm) : Tích g ( x=
)
A.
Câu 2 (0,5 điểm) :

[ 2;5]

(13x − 26 )( − x + 5) dương trên khoảng
B. [ −2;5]
C. [ 2; −5]

Nhị thức bậc nhất f ( =
x)

1
x + 1 dương trên khoảng
3
C. [ −3; +∞ )


A. [ −1; +∞ )
B. [3; +∞ )
Câu 3 (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = 2 x 2 − 5 x + 2 dương trên khoảng
1

B.
 −∞; −  ∪ ( 2; +∞ )
2

1 
C.  ; 2 
D.
2 
Câu 4 (0,5 điểm) : Tập nghiệm của bất phương trình 21x − 63

A.

A.

Câu 6 ( 2,5 điểm):

[ −2; −5]

D.

[1; +∞ )

1

 −∞;  ∪ ( 2; +∞ )

2

 1 
 − ;2
 2 
> 42 là S =

( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ )
(1;5)

( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ )
D. ( −1;5 )
f ( x ) =( − x 2 + x + 2 ) ( 3 x + 6 ) .

Giải bất phương trình

1
2
3
.
+

x +1 x + 3 x + 2

C.
Câu 5 ( 2,0 điểm): Xét dấu của biểu thức

D.

B.


Câu 7 ( 2,5 điểm):

Giải bất phương trình x 4 − 10 x 2 + 9 < 0 .

Câu 8 ( 1,0 điểm):

Tìm các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau
nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x .

mx 2 − 4 x + m + 3 ≥ 0 luôn

--- Hết --BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


2


TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : ……………….

Mã đề 157.Họ và tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……….
Câu 1 (0,5 điểm) : Tích g ( x=
)

(13x − 26 )( − x + 5) dương trên khoảng
B. [ 2; −5]
C. [ 2;5]

A. [ −2;5]
Câu 2 (0,5 điểm) : Tập nghiệm của bất phương trình 21x − 63 > 42 là S =
A.
C.
Câu 3 (0,5 điểm) :

( −1;5)
( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ )

B.

D.

D.

[ −2; −5]

D.

[1; +∞ )

(1;5)
( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ )

1
x + 1 dương trên khoảng
3
B. [ −3; +∞ )
C. [ −1; +∞ )

Nhị thức bậc nhất f ( =
x)

A. [3; +∞ )
Câu 4 (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = 2 x 2 − 5 x + 2 dương trên khoảng
1

1 
B.  ; 2 
 −∞;  ∪ ( 2; +∞ )
2


2 
1
 1 

C.  − ; 2 
D.  −∞; −  ∪ ( 2; +∞ )
2
 2 

2
Câu 5 ( 2,0 điểm): Xét dấu của biểu thức f ( x ) =( − x + x + 2 ) ( 3 x + 6 ) .

A.

Câu 6 ( 2,5 điểm):

Giải bất phương trình

1
2
3
.
+

x +1 x + 3 x + 2

Câu 7 ( 2,5 điểm):

Giải bất phương trình x 4 − 10 x 2 + 9 < 0 .


Câu 8 ( 1,0 điểm):

Tìm các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau
nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x .

mx 2 − 4 x + m + 3 ≥ 0 luôn

--- Hết --BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : ……………….

Mã đề 158.Họ và tên học sinh……………………………………………………Lớp………Điểm……….
Câu 1 (0,5 điểm) :

Nhị thức bậc nhất f ( =
x)

1
x + 1 dương trên khoảng
3
C. [ −3; +∞ )

A. [ −1; +∞ )
B. [3; +∞ )
Câu 2 (0,5 điểm) : Tập nghiệm của bất phương trình 21x − 63 > 42 là S =
A.

( −∞; −1) ∪ ( 5; +∞ )
(1;5)

B.

D.


[1; +∞ )

D.

[ 2;5]

( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ )
( −1;5)

D.
C.
2
Câu 3 (0,5 điểm) : Tam thức bậc hai h ( x ) = 2 x − 5 x + 2 dương trên khoảng

1
1 

B.  −∞;  ∪ ( 2; +∞ )
 ;2
2
2 

1

 1 
C.  −∞; −  ∪ ( 2; +∞ )
D.  − ; 2 
2


 2 
Câu 4 (0,5 điểm) : Tích g ( x=
) (13x − 26 )( − x + 5) dương trên khoảng

A.

A. [ −2;5]
B. [ −2; −5]
C. [ 2; −5]
Câu 5 ( 2,0 điểm): Xét dấu của biểu thức f ( x ) =( − x 2 + x + 2 ) ( 3 x + 6 ) .
Câu 6 ( 2,5 điểm):

Giải bất phương trình

1
2
3
.
+

x +1 x + 3 x + 2

Câu 7 ( 2,5 điểm):

Giải bất phương trình x 4 − 10 x 2 + 9 < 0 .

Câu 8 ( 1,0 điểm):

Tìm các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau
nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x .


mx 2 − 4 x + m + 3 ≥ 0 luôn

--- Hết --BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Bảng đáp án và hướng dẫn chấm
4


Câu
1
2
3

4

155
C
A
D
C

156
A
C
B
A

157
C
C
B
A

158
C
B
B
D

Xét dấu của biểu thức f ( x ) =( − x 2 + x + 2 ) ( 3 x + 6 ) .

Câu 5


( 2,0 điểm):

 x = −1
Ta có − x 2 + x + 2 =
0⇔ 
.
x = 2
3x + 6 =
0 ⇔ x = −2.
Lập bảng xét dấu f ( x )
x
f ( x)

−∞

+

−2
0

−1
0+

2
0
+∞

Kết luận: f ( x ) > 0 khi x ∈ ( −∞; −2 ) ∪ ( −1; 2 )
f ( x ) < 0 khi x ∈ ( −2; −1) ∪ ( 2; +∞ ) .
1
2
3
.
+

x +1 x + 3 x + 2
1
2
3
Chuyển vế
+

≥0
x +1 x + 3 x + 2
( x + 3)( x + 2 ) + 2 ( x + 1)( x + 2 ) − 3 ( x + 1)( x + 3) ≥ 0

( x + 3)( x + 2 )( x + 1) ( x + 3)( x + 2 )( x + 1) ( x + 3)( x + 2 )( x + 1)

Giải bất phương trình

Câu 6

( 2,5 điểm):


2 ( x 2 + 3x + 2 )
3 ( x 2 + 4 x + 3)
x2 + 5x + 6

+

≥0
( x + 1)( x + 2 )( x + 3) ( x + 1)( x + 2 )( x + 3) ( x + 1)( x + 2 )( x + 3)

−x +1
≥0 .
( x + 1)( x + 2 )( x + 3)
Lập bảng xét dấu vế trái
x
−∞
−3
VT

+
−2
−11
0

+

+∞


Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là S = ( −3; −2 ) ∪ ( −1;1] .

Câu 7

( 2,5 điểm):

Giải bất phương trình x 4 − 10 x 2 + 9 < 0 .
Đặt ẩn phụ x 2 = t , với điều kiện t ≥ 0. Bất phương trình ẩn t là
t 2 − 10t + 9 < 0 ⇔ 1 < t < 9 (nhận)
 −3 < x < −1
Vậy 1 < x 2 < 9 ⇔ 1 < x < 3 ⇔ 
.
1 < x < 3

Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là S =( −3; −1) ∪ (1;3) .

Câu 8

( 1,0 điểm):


Tìm các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau
luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x .

mx 2 − 4 x + m + 3 ≥ 0

Hệ số a = m, biệt thức ∆ ' =( −2 ) − m ( m + 3) =−m 2 − 3m + 4 .
2

m > 0
m > 0
a > 0

Yêu cầu bài toán ⇔ 
⇔ 2
⇔   m ≤ −4 ⇔ m ≥ 1.
∆ ' ≤ 0
−m − 3m + 4 ≤ 0
m ≥ 1

Kết luận: Bất phương trình luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x khi m ≥ 1.

5×