Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 4 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.79 MB, 7 trang )

Thư viện Tài liệu học tập_ />MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ I - LỚP 4
NĂM HỌC 2017 – 2018
Chủ đề

Câu

Mạch nội dung kiến thức

Mức
độ

Mỗi HS đọc khoảng 80 tiếng /
Đọc thành
tiếng

1

Điểm


phút.

2

Mỗi HS trả lời 1 câu hỏi cuối bài .

1
2
3
4
5


6
7
8

Hiểu nội dung văn bản.
Hiểu nội dung văn bản.
Hiểu nội dung văn bản.
Câu hỏi
Từ loại: Tính từ
Xác định bộ phận VN trong câu
Ngữ pháp: Biện pháp so sánh
Từ loại: Động từ

Trả lời câu hỏi
Đọc hiểu văn
bản
PhầnI:
Kiểm
Kiến thức
trađọc
tiếng Việt

M1
M4
M3
M1

M2
M3
M1
M4

0,5đ
0,5đ

-Viết chính tả : Nghe – viết.
Chính tả
PhầnII

: Kiểm Tập làm văn
traviết

-Thời gian viết: 15- 20 phút
- Tả một đồ chơi mà em yêu thích
nhất .
-Thời gian viết: 30 phút

1


Thư viện Tài liệu học tập_ />Trường: TH ……………………………

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

Họ & tên HS: ……..……………………… …………

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Lớp: 4

MÔN: TIẾNG VIỆT

THỜI GIAN: 70 PHÚT

Ngày kiểm tra: …tháng … năm 20…..
Nhận xét của thầy cô

Điểm

…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm )
A. Đọc thành tiếng (3 điểm)
1.Đọc bài: “Văn hay chữ tốt” (TV4 - Tập1, trang 129). Mỗi HS đọc khoảng 80
tiếng / phút. (2điểm)

2. Trả lời câu hỏi cuối bài đọc: “Văn hay chữ tốt” (TV4 - Tập1, trang 129)
(1điểm).
B. Đọc hiểu (7 điểm)
Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Bầu trời ngoài cửa sổ.
Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy, Hà thấy
bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh, mà con trống
bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn chợt bay đến rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc, đàn
vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài
cửa sổ. Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ
trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch
đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ,
và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau, đàn chim
chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.
Trích Nguyễn Quỳnh
Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng
nhất cho từng câu hỏi dưới đây:
Câu 1: ( 0,5 điểm) Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà có đặc điểm gì ?
A. Đầy ánh sáng .
B. Đầy màu sắc .
C. Đầy ánh sáng, đầy màu sắc .
2


Thư viện Tài liệu học tập_ />Câu 2: ( 0,5 điểm) Từ “búp vàng” trong câu “Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy
bỗng chốc đâm những “búp vàng”.” chỉ gì ?
A. Chỉ vàng anh.
B. Ngọn bạch đàn.
C. Ánh nắng trời.
Câu 3: ( 1 điểm) Vì sao nói đàn chim đã bay đi nhưng tiếng hót như “đọng mãi giữa bầu

trời ngoài cửa sổ” ?
A. Vì tiếng hót còn ngân nga mãi trong không gian .
B. Vì tiếng hót cứ âm vang mãi trong tâm trí của bé Hà .
C. Vì tiếng hót còn lưu luyến mãi với cửa sổ của bé Hà .
Câu 4: ( 1 điểm) Câu hỏi “ Sao chú vàng anh này đẹp thế ?” dùng để thể hiện điều gì ?
A. Thái độ khen ngợi .
B. Sự khẳng định.
C. Yêu cầu, mong muốn .
Câu 5: ( 1 điểm) Trong các dòng dưới đây, dòng nào có 2 tính từ .
A. Óng ánh, bầu trời
B. Rực rỡ, cao
C. Hót, bay
Câu 6: ( 1 điểm) Trong câu “Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm
những “búp vàng”. Bộ phận nào là vị ngữ ?
A. Bỗng chốc đâm những “búp vàng”
B. Đâm những “búp vàng”
C. Cao vút ấy
Câu 7: ( 1 điểm) Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh? (Gạch dưới hình ảnh so sánh )
A. Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc.
B. Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót.
C. Tiếng chim hót như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà.
Câu 8: ( 1 điểm) Câu “Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim
lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà .”
A. Hai động từ (là các từ…………………………………)
B. Ba động từ (là các từ…………………………………)
C. Bốn động từ (là các từ…………………………………)
PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
A. Chính tả (2 điểm, thời gian 15-20 phút)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Mùa đông trên dẻo cao” (TV4 - Tập 1-Trang 165)


3


Thư viện Tài liệu học tập_ />
B. Tập làm văn (8 điểm; thời gian 30 phút)
Đề bài: Hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích nhất .

4


Thư viện Tài liệu học tập_ />
5


Thư viện Tài liệu học tập_ />
Phần

Câu

Mỗi HS đọc 1 đoạn
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu;
giọng đọc có biểu cảm (đọc khoảng 80 tiếng/ phút).
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ
nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không sai quá 5 tiếng).

Đọc
thành
tiếng

Đọc

hiểu

1
2
3
4
5
6
7
8

Chính
tả

Tập

Đáp án Tiếng Việt lớp 4
Năm học: 2017 -2018
Kết quả cần đạt

-Trả lời đúng các câu hỏi về nội dung đoạn đọc
C. Đầy ánh sáng, đầy màu sắc
A. Chỉ vàng anh.
B. Vì tiếng hót cứ âm vang mãi trong tâm trí của bé Hà
A. Thái độ khen ngợi
B. Rực rỡ, cao
A. Bỗng chốc đâm những “búp vàng”
C. Tiếng chim hót như những chuỗi vàng lọc nắng bay
đến với Hà.
C. Bốn động từ (là các từ: chớp, khoe, lọc, bay)

Nghe – viết đúng, tốc độ viết khoảng 80 chữ/ 15 đến
20 phút:
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; Trình
bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi)
Viết được một bài văn (đúng cấu trúc).
* Mở bài
6

Điểm
1
1

1
0,5đ
0,5đ


1
1
1

Thư viện Tài liệu học tập_ />làm
Nội * Thân bài :
văn
+ Nội dung (1,5đ)
dung
+ Kĩ năng (1,5đ)
+ Cảm xúc (1đ)
*Kết bài
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chính tả
Kỹ
năng: - Dùng từ hợp lí, viết câu đúng ngữ pháp; Biết sử dụng
dấu chấm, dấu phẩy hợp lí.
- Viết có sáng tạo

7

4

1
0,5
0,5
1×