Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Giáo án lớp 5 từ tuần 1 đến tuần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.38 KB, 9 trang )

Giáo án tin học - khối 5
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 1 (tuần 1)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 1: Xoá dòng
1. Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện đợc thao tác xoá dòng trống trên trang văn bản.
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
chú
5
/
10
/
20
/

5
/
1. Kiểm tra bài cũ:
- Ôn sơ lợc về soạn thảo văn bản:
Phím Home: Đa con trỏ về đầu dòng.
Phím End: Đa con trỏ về cuối dòng.
Page up: Đa con trỏ lên trang trớc.
Page down: Đa con trỏ xuống trang sau.


Các phím mũi tên:

2. Bài mới
:
? Thế nào là một dòng trống?
? Nguyên nhân có dòng trống.
? Khắc phục lỗi do phím Enter?
? Khắc phục lỗi do phím cách?
3. Thực hành:
- Mở chơng trình Tin học Tiểu học cho học
sinh gõ vào phần thực hành.
4. Củng cố:
? Nêu biện pháp áp dụng để xoá dòng trống.
- Dặn học sinh về luyện tập bài trên máy.
- 3 học sinh trả lời các câu hỏi
về các phím.
-1Hs:Là dòng chứa kí tự trống.
- 1 HS: Do khi soạn thảo bấm
phím Enter hoặc phím cách.
- 1 HS: Dùng để dịch
chuyển con trỏ
soạn thảo đến dòng trống
rồi nhấn phím Delete hoặc
phím Backspace.
- 1 HS: Dùng để dịch
chuyển con trỏ
soạn thảo đến dòng trống
rồi nhấn phím Delete hoặc
phím Backspace.
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà

Triệu
Giáo án tin học - khối 5
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 2 (tuần 1)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 1: Luyện tập về Xoá dòng
1.Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện đợc thao tác xoá dòng trống trên trang văn bản.
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
chú
30
/
10
/
I. Luyện tập:
- Yêu cầu lần lợt từng học sinh ngồi vào gõ
bài tập trên máy: Mỗi học sinh gõ trong thời
gian là 10 phút bằng mời ngón rồi xoá dòng
trống bằng các phím Delete và Back Space.
II. Trò chơi:
- Yêu cầu từng học sinh chơi trò chơi Mario
để luyện gõ 10 ngón.
- Gõ vào máy bài tập bằng 10

ngón:
" Bé mới mời tuổi, bữa cơm
bé nhờng hết thức ăn cho em.
Hàng ngày, Bé đi câu cá bống
về băm sả hoặc đi lợm vỏ đạn
giặc ở ngoài gò về cho mẹ.
Thấy cái thau, cái vung nào gỉ
ngời ta vứt đi, Bé đem về cho
ông Mời quân giới.
Những hôm mẹ đi đánh bốt,
Bé thờng leo lên cây dừa để
ngóng tin.
Hôm nay, gió ngoài sông Hậu
vẫn thổi vào lồng lộng. Nắng
lên làm cho trời cao và trong
xanh. Bé lại leo lên cây dừa.
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 1 (tuần 2)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 2: Nối dòng
1. Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện đợc thao tác nối dòng trên trang văn bản.
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời

gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
chú
5
/
10
/
20
/

5
/
1. Kiểm tra bài cũ:
? Thế nào là dòng trống trong trang soạn
thảo của máy tính?
? Cách xoá dòng trống?
2. Bài mới
:
? Tại sao phải nối dòng?
? Dựa vào kiến thức xoá dòng, nêu cách nối
dòng?
3. Thực hành:
- Mở chơng trình Tin học Tiểu học cho học
sinh gõ vào phần thực hành.
4. Củng cố:
? Vị trí đặt con trỏ để nối dòng của phím
Delete khác với vị trí đặt con trỏ để nối dòng
của phím Back space ?
? Nêu cách nối dòng

- 2 học sinh trả lời các câu
hỏi.
- 1 HS: Vì nếu không nối
dòng, câu văn bị gián đoạn
trình bày xấu, ngời đọc không
hiểu ý nghĩa của văn bản.
- Đặt con trỏ soạn thảo tại vị
trí đầu dòng dới rồi nhấn phím
Back pace hoặc đặt con trỏ tại
vị trí cuối dòng trên rồi nhấn
phím Delete.
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
- Dặn học sinh về luyện tập bài trên máy.
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 2 (tuần 2)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 2: Luyện tập về nối dòng
1.Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện đợc thao tác nối dòng trên trang văn bản.
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
chú

30
/
10
/
I. Luyện tập:
- Yêu cầu lần lợt từng học sinh ngồi vào gõ
bài tập trên máy: Mỗi học sinh gõ trong thời
gian là 10 phút bằng mời ngón rồi nối dòng
bằng các phím Delete và Back Space.
II. Trò chơi:
- Yêu cầu từng học sinh chơi trò chơi Mario
để luyện gõ 10 ngón.
- Gõ vào máy bài tập bằng 10
ngón:
" Bé mới mời tuổi, bữa cơm bé
nhờng hết thức ăn cho em.
Hàng ngày, Bé đi
câu cá bống về băm sả hoặc đi
lợm vỏ
đạn giặc ở ngoài gò về cho
mẹ. Thấy
cái thau, cái vung nào gỉ ngời
ta vứt đi, Bé đem về cho ông
Mời quân giới.
Những hôm mẹ
đi đánh bốt, Bé thờng leo lên
cây dừa để ngóng tin.
Hôm nay, gió ngoài
sông Hậu vẫn thổi vào lồng
lộng. Nắng lên làm cho trời

cao và trong xanh. Bé lại leo
lên cây dừa.
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 1 (tuần 3)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 3: xoá kí tự trống
1. Mục đích yêu cầu:
- Thực hiện đợc thao tác xoá kí tự trống và dòng trống trên trang văn bản.
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
chú
5
/
10
/
23
/
1. Kiểm tra bài cũ:
? Thế nào là dòng trống trong trang soạn
thảo của máy tính?
? Cách xoá dòng trống?

2. Bài mới
:
? Dựa vào kiến thức về xoá dòng trống nêu
cách xoá kí tự trống?
? Có mấy cách để xoá kí tự trống:
3. Thực hành:
- Mở chơng trình Tin học Tiểu học cho học
sinh gõ vào phần thực hành.
4. Củng cố:
- 2 học sinh trả lời các câu
hỏi.
- 2 HS: Đặt con trỏ soạn thảo
tại vị trí đầu dòng dới rồi nhấn
phím Back pace hoặc đặt con
trỏ tại vị trí cuối dòng trên rồi
nhấn phím Delete.
- 3 HS:
+ Dịch chuyển con trỏ soạn
thảo đến phía trớc của khoảng
kí tự trống, rồi nhấn phím
Delete nhiều lần để xoá kí tự
trống.
+ Dịch chuyển con trỏ soạn
thảo đến phía sau của khoảng kí
tự trống, rồi nhấn phím Back
space nhiều lần để xoá kí tự
trống.
+ Kích chuột tại đầu khoảng kí
tự trống và rê chuột tới cuối
khoảng kí tự trống để bôi đen

khoảng kí tự trống và nhấn
phím Delete.
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu

×