Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

TUẦN 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (453.39 KB, 17 trang )

Lớp 5A - Tuần 01

Tuần
01

Năm học 2018 - 2019
Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2018

Toán( Tiết 1):
Ôn tập V phân số
Mục tiêu:
- Giỳp hc sinh bit cỏch vit mt thng v vit mt s t nhiờn di dng
mt phõn s.
- Cng c cỏch vit mt thng v vit mt s t nhiờn di dng mt phõn
s.
- Yờu thớch mụn hc, hng thỳ v tớch cc lm bi tp.
- Rốn luyn nng lc s dng bn , hp tỏc, t gii quyt cỏc vn hc
tp trong tit hc.
1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu ghi phân số.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1,2: Theo logo
GTX
- Tiờu chớ: Hc sinh c, vit c phõn s .
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
+ H 3: Theo logo
- Tiờu chớ: Hc sinh nm c cỏch vit mt thng v vit mt s t nhiờn
di dng mt phõn s .
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.


+ H 4,5: Theo logo
- Tiờu chớ: Hc sinh thc hnh c cỏch c phõn s, vit mt thng v
vit mt s t nhiờn di dng mt phõn s .
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em luyện đọc phân số, nêu tử số,
mẫu số của mỗi phân số.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS lấy ví dụ về phân số.

Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01

Năm học 2018 - 2019

Tiếng Việt:
Bài 1A: lời khuyên của Bác (T1)
Mc tiờu:
- Hiu ni dung bi Th gi cỏc hc sinh
- c ỳng ting, tc , ngt ngh. c cú din cm.
- Yờu thich mụn hc. Luụn nh n Bỏc H.
- Rốn luyn k nng giao tip, hp tỏc.
Hot ng chớnh:
1. Khi ng:

-

Hỏt tp th mt bi hỏt v Bỏc H.

2. GV gii thiu bi:
H 1:

-Vic 1: Quan sỏt bc tranh minh ho cho ch im Vit Nam- T quc em.
-Vic 2: GV gii thiu hiu bc tranh cho ta bit iu gỡ v T Quc Vit Nam.
-Vic 3: t cõu hi: Ai l ngi khai sinh ra nc Cng ho XHCN Vit Nam?
GTX:
+ Tiờu chớ: Hc sinh quan sỏt bc tranh lng nghe giỏo viờn gii thiu hiu
c ngy 2/9/1945, Bỏc H c bn Tuyờn ngụn c lp khai sinh ra nc Vit Nam
dõn ch cng ho, sau ny i tờn thnh CHXHCN Vit Nam. V cng nhõn dp ny,
Bỏc vit th gi hc sinh c nc nhõn ngy khai ging nm hc u tiờn ca nc Vit
Nam dõn ch Cng ho.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li.
- GV gii thiu bi, vit tờn bi.
- Hc sinh vit tờn bi, c mc tiờu
3. Cỏc hot ng chớnh:
H2 Nghe GV c bi Th gi cỏc hc sinh:

H 3: Thay nhau c t ng v li gii ngha:
- Vic 1: Hai bn i nhau c t v li gii ngha
- Vic 2: Chia s trc lp.
GTX:
+ Tiờu chớ: Hc sinh hiu c ngha ca cỏc t ng trong bi.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
+ K thut: Trỡnh by ming.


Năm học 2018 - 2019

H4: Cựng luyn c
- Vic 1: Cỏ nhõn t c cõu
- Vic 2: Chia s c cõu trong nhúm
- Vic 3: Ni tip c theo on.
- Vic 4: Chia s trc lp
GTX
+ Tiờu chớ: Hc sinh c ỳng ting, ngt ngh, ỳng tc v c ton bi vi
ging nh nhng, trỡu mn.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H4: Tho lun, tr li cõu hi:
- Vic 1: Cỏ nhõn t c cõu hi v tr li
- Vic 2: NT huy ng
- Vic 3: Chia s trc lp.
- GV tng tỏc
GTX:
+ Tiờu chớ: Hc sinh tr li c cỏc cõu hi trong bi :
Cõu1: Ngy khai trng thỏng 9 nm 1945 c bit so vi nhng ngy khai
trng trc ú ch: t nc ó hon ton c lp, t gi phỳt ny tr i cỏc em bt
u c nhn mt nn giỏo dc hon ton Vit Nam.
Cõu 2: Sau CM thỏng Tỏm, nhim v ca ton dõn l:cn xõy dng li c m
t tiờn ó li cho chỳng ta, lm sao cho chỳng ta theo kp cỏc nc khỏc trờn hon
cu.
Cõu 3: Theo Bỏc H, HS phi siờng nng hc tp, rốn luyn vỡ:ú l vic lm
giỳp nc ta sỏnh vai vi cỏc cng quc nm chõu.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Trỡnh by ming, Nhn xột bng li.

H 6. Hc thuc lũng cõu: Non sụng Vit Nam... nh mt phn ln cụng hc
tp ca cỏc em.
- Vic 1: Cỏ nhõn t hc thuc lũng
- Vic 2: Chia s trc lp
GTX
+ Tiờu chớ: Hc sinh c thuc lũng cõu vn trờn vi ging c dừng dc, t ho.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01

Năm học 2018 - 2019

4. ng dng:
c cho ngi thõn nghe li bi Th gi cỏc hc sinh.
Tiếng Việt:
Bài 1A: lời khuyên của Bác (T2)
Mc tiờu:
- Hiu th no l t ng ngha.
- Tỡm c t ng ngha v t c cõu cú t ng ngha.
- Yờu thich mụn hc.
- Rốn luyn k nng giao tip, hp tỏc
1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
H 7:
GTX:
+ Tiờu chớ: Hc sinh hiu c t ng ngha l gỡ v bit c khi dựng t ng

ngha, ta phi bit s khỏc nhau gia chỳng dựng cho chớnh xỏc.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Trỡnh by ming, Nhn xột bng li
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tìm từ đồng nghĩa và đặt
câu với mỗi từ tìm đợc.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS tìm từ đồng nghĩa
A Lí:
VIT NAM- T NC CHNG TA (Tit 1)
Mc tiờu:
- Nờu c v trớ a lý Vit Nam v mt s thun li do v trớ a lớ ca nc
ta em li. Trỡnh by c mt s c im v vai trũ ca vựng bin nc
ta.
- Ch c v trớ a lớ Vit Nam trờn bn ; ghi nh din tớch phn t ca
lónh th nc ta.
- Thy c s cn thit phi bo v v khai thỏc ti nguyờn bin mt cỏch
hp lớ.
- Rốn luyn k nng giao tip, hp tỏc
1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H1,2,3: Theo logo ca SHD
GTX
- Tiờu chớ: Hc sinh nờu c mt s hiu bit ca mỡnh v t nc Vit
Nam, ch c phn õt lin ca nc ta trờn bn . Xỏc nh v trớ a lớ
ca Vit Nam.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01

Năm học 2018 - 2019
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Tụn vinh hc tp.
+ H 4,5,6:Theo logo ca SHD
GTX
- Tiờu chớ: Hc sinh nờu c mt s c im ca vựng bin nc ta. Nm
c vai trũ ca bin.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp cỏc em cũn chm
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dn HS nờu li v trớ a lớ ca nc Vit Nam
cho ngi thõn nghe.
Th ba ngy 28 thỏng 8 nm 2018
Ôn tập V phân số(T2)

Toán( Tiết 2):
Mc tiờu:
- Cng c tớnh cht c bn ca phõn s.
- Bit vn dng tớnh cht c bn ca phõn s rỳt gn phõn s v quy ng
mu s cỏc phõn s.
- Yờu thớch mụn hc, hng thỳ v tớch cc lm bi tp.
- Rốn luyn nng giao tip, hp tỏc, t gii quyt cỏc vn hc tp trong
tit hc.
1, Chuẩn bị đồ dùng: Thẻ ghi phân số.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+H 6: Theo logo
GTX
- Tiờu chớ: Hc sinh tỡm c hai phõn s bng nhau

- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
+ H 7,8,9 Theo logo
GTX
- Tiờu chớ: Hc sinh nm c tớnh cht c bn ca phõn s. Bit cỏch rỳt
gn phõn s v quy ng móu s cỏc phõn s.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
+ H 10: Theo logo
GTX
- Tiờu chớ: Hc sinh rỳt gn phõn s n phõn s ti gin, quy ng c
mu s cỏc phõn s, vit ch s p, trỡnh by rừ rng v ỳng thi gian
yờu cu.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
+ H 11: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh tỡm c hai phõn s bng nhau
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
- GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em rút gọn phân số, quy đồng mẫu
số các phân số.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS lấy ví dụ về rút gọn, quy
đồng mẫu số hai phân số.

Tiếng Việt:
Bài 1A: lời khuyên của Bác (T3)
Mc tiờu:
- Hiu c ni dung c bn ca bi th, bit cỏch phõn bit ting bt u
bng ng/ngh. g/gh v c/k.
- Nghe vit ỳng bi th Vit Nam thõn yờu, vit ỳng cỏc t cha ting bt
u bng ng/ngh. g/gh v c/k.
- Yờu thớch mụn hc, ngi vit ngay ngn.
- Rốn luyn nng lc giao tip, t gii quyt cỏc vn hc tp trong tit
hc.
1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm, phiếu học tập HĐ6.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 4: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh vit bi vit ỳng chớnh t, k thut v trỡnh by p.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp, vit.
- K thut: Nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
+ H 5: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh phõn bit c cỏc t cha ting bt u bng ng/ngh.
g/gh v c/k..
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, trỡnh by ming
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em viết đúng các từ khó, luyn vit cỏc
ch vit hoa trong bài chính tả: Việt Nam thân yêu, làm đúng BT điền
ng / ngh; g / gh; c / k.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: c li bi th cho ngi thõn nghe
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThủyLớp 5A - Tuần 01

Năm học 2018 - 2019

KHOA HC:
S SINH SN (T1)
Mc tiờu:
- Xỏc nh c con ngi u do b m sinh ra.
- Da vo s trỡnh by c quỏ trỡnh hỡnh thnh bo thai.
- Yờu quý gia ỡnh, yờu thớch mụn hc.
- Rốn luyn nng lc giao tip, t gii quyt cỏc vn hc tp trong tit
hc.
1, Chuẩn bị đồ dùng: Tranh minh ho theo SHD
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh nm c con ngi u do b m sinh ra v cú nhng
c im ging vi b v m.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 2: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh trỡnh by c s hỡnh thnh bo thai
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tip thu chm

5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Trao i vi ngi thõn v quỏ trỡnh m mang
thai v sinh ra mỡnh.
Tiếng Việt:
Bài 1B: CNH P NGY MA (T1)
Mc tiờu:
- Hiu ni dung bi Quang cnh lng mc ngy mựa
- c ỳng ting, tc , ngt ngh. c cú din cm.
- Yờu thich mụn hc. Yờu quờ hng, lng xúm.
- Rốn luyn k nng giao tip, hp tỏc.
1, Chuẩn bị đồ dùng: Tranh minh ho theo SHD
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh nm c ni dung bc tranh v quang cnh ngy mựa
vi nhng tha rung chớn vng, b con hng say gt lỳa.Bao trựm lờn bc
tranh l mt mu vng.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 2: Theo logo
+ H 3: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh ghộp ỳng t ng vi li gii ngha cho phự hp.
a- 2, b- 3, c- 1
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.

- K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
+ H 4: Theo logo
GTX
+ Tiờu chớ: Hc sinh c ỳng ting, ngt ngh, ỳng tc v c ton bi vi
ging chm rói, chỳ ý cỏc t ng miờu t mu vng khỏc nhau ca cnh vt.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
+ H 5: Theo logo
GTX
+ Tiờu chớ:
Hc sinh tr li ỳng cỏc cõu hi:
Cõu 1: Nhng s vt trong bi cú mu vng v t ch mu vng ú:
Lỳa-vng xum, nng- vng hoe, qu xoan- vng lm, lỏ mớt- vng i, tu
u , lỏ sn hộo- vng ti, qu chui- chớn vng, bi mớa- vng xng, rm, thúc
vng giũn, con g, con chú- vng mt, mỏi nh rm- vng mi, tõt c- mu vng trự
phỳ, m m.
Cõu 2: Nhng chi tit v thi tit v con ngi ó lm cho bc tranh quờ thờm
p v sinh ng ú l:
Thi tit ngy mựa rt p, khụng cũn cm giỏc hộo tn hanh hao lỳc sp bc
vo mựa ụng. Hi th ca t tri, mt nc thm thm, nhố nh.Ngy khụng nng,
khụng ma.
Con ngi khụng ai tng n ngy hay ờm, ch mai mit i gt, kộo ỏ, ct r,
chia thúc hp tỏc xó. Ai cng vy,c buụng bỏt a li i ngay, c tr dy l ra ng
ngay.
Cõu 3: Bi vn th hin tỡnh cm ca tỏc gi i vi quờ hng (HS t tr li
theo hiu bit ca mỡnh )
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01

Năm học 2018 - 2019
HS nm c ni dung bi: Bi vn miờu t cnh lng mc ngy mự, lm
hin lờn mt bc tranh lng quờ tht p, sinh ng, trự phỳ, qua ú th hin tỡnh yờu
tha thit ca tỏc gi i vi quờ hng.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tip thu chm
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: c li bi th cho ngi thõn nghe

Tiếng Việt:
Bài 1B: CNH P NGY MA (T2)
Mc tiờu:
- Hiu cu to ca bi vn t cnh gm: m bi, thõn bi, kt bi v yờu cu
tng phn.
- Phõn tớch c cu to ca mt bi vn t cnh c th. Bc u bit cỏch
quan sỏt mt cnh vt.
- Yờu thich mụn hc. Hng thỳ vi cnh vt thiờn nhiờn.
- Rốn luyn nng lc ngụn ng, giao tip, hp tỏc.
1, Chuẩn bị đồ dùng:
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 6: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh nm c bi vn t cnh cú ba phn:
M bi: Gii thiu cnh s t
Thõn bi: T tng b phn ca cnh hoc s thay i ca cnh theo thi
gian.
Kt bi: Nờu nhn xột hoc cm ngh ca ngi vit.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.

- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
H THC HNH:
+ H 1: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh tỡm c phn m bi, thõn bi, kt bi ca bi vn v
nm c ni dung mi on.
M bi: on 1: Gii thiu c im ca Hu lỳc hong hụn.
Thõn bi: on 2: T c im i thay sc mu ca dũng sụng Hng
t lỳc tri chiu n lỳc ti hn. on 3: T hot ng ca con ngi phớa
bờn sụng t u bui chiu n cui chiu.
Kt bi:Nờu cm nhn v cuc sng ni õy.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tip thu chm
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: c li bi th cho ngi thõn nghe

ÔN Toán:
Ôn tuần 1
Mc tiờu:
- Hc sinh nm li cỏc kin thc v phõn s: c, vit, rỳt gn, quy ng, so
sỏnh, xp th t cỏc phõn s.
- Bit c, vit, rỳt gn, quy ng, so sỏnh, xp th t cỏc phõn s.
- Yờu thich mụn hc.
- Rốn luyn nng lc t duy toỏn hc, giao tip, hp tỏc.

1, Chuẩn bị đồ dùng: V Em t ụn luyn Toỏn
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh c, vit ỳng phõn s v nờu c t s, mu s:
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 2, 3,5,6: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh rỳt gn c phõns, so sỏnh phõn s v quy ng c
mu s.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp, vit
- K thut: Nhn xột bng li, vit nhn xột ngn.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tip thu chm
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: cựng ngi thõn ụn li cỏch c, vit phõn s.
**************
Thứ t ngày 29 tháng 8 năm 2018
Toán( BI 2):
Ôn tập về so sánh hai phân số.
Mc tiờu:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
- Cng c li kin thc v so sỏnh hai phõn s cú cựng mu s, khỏc mu s;
so sỏnh mt phõn s vi n v; so sỏnh hai phõn s cú cựng t s. Cng c
cỏch xp phõn s theo th t.

- So sỏnh c hai phõn s, so sỏnh phõn ss vi n v.
- Yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc t duy toỏn hc, giao tip, hp tỏc.
1, Chuẩn bị đồ dùng: Thẻ ghi phân số.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo.
+ H 1, 2,3,4: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh tỡm c cỏc phõn s bng nhau v so sỏnh c hai
phõn s cựng mu s, khỏc mu s; So sỏnh phõn s vi 1 n v; so sỏnh
hai phõn s cú cựng t s.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 5: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh sp xp ỳng th t cỏc phõn s.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp,
- K thut: Nhn xột bng li, trỡnh by ming
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em so sánh các phân số có cùng mẫu
số và khác mẫu số.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Thực hiện theo sách HD.
Tiếng Việt:
Bài 1B: cảnh đẹp ngày mùa (T3)
Mc tiờu:
- Nm c ni dung cõu chuyn Lý T Trng
- K li c cõu chuyn
- Yờu thich mụn hc. Khõm phc tm gng dng cm.
- Rốn luyn nng lc ngụn ng, giao tip, hp tỏc.
1, Chuẩn bị đồ dùng:

2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 2,3: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: K li c tng on ca cõu chuyn
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 4,5: Theo logo
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh hiu ni dung, ý ngha cõu chuyn.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, trỡnh by ming
+ H 6: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh k c cõu chuyn õy ni dung, din xut phự hp.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tip thu chm
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: k li cõu chuyn cho ngi thõn nghe
Th nm ngy 30 thỏng 8 nm 2018
Toán( Tiết 3):

phân số thập phân (t1)


1.Mc tiờu:
- Bit th no l phõn s thp phõn
- c, vit phõn s thp phõn. Chuyn mt phõn s thnh phõn s thp phõn.
Vit cỏc phõn s thp phõn trờn mt on ca tia s.
- Hng thỳ vi mụn hc.
- Rốn luyn nng lc t duy toỏn hc, giao tip, hp tỏc.
2, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm.
3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung ở sách HD
phần HĐ cơ bản.
4, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Vit cỏc phõn s cú mu s l 10,100,1000,.. Tỡm cỏc cp s sao
cho tớch ca chỳng l 10,100,1000,..
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 2,3: Theo logo
GTX:
-Tiờu chớ: Hc sinh bit c phõn s thp phõn l gỡ v bit c, vit cỏc
phõn s thp phõn. Tỡm c cỏc phõn s cú th vit thnh phõn s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp, vit.
- K thut: Nhn xột bng li, trỡnh by ming, ghi chộp ngn.
5, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em c phân số thập phân, viết một
số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

6, Hớng dẫn phần ứng dụng: Tìm và viết phân số thập phân.

Tiếng Việt:
Bài 1c: buổi sáng ở làng quê (T1)
1.Mc tiờu:
- Bit cỏch lp dn ý bi vn t cnh.
- Lp dn ý bi vn t cnh mt bui trong ngy.
- Yờu thich mụn hc. Ham thớch khỏm phỏ cnh p.
- Rốn luyn nng lc ngụn ng, giao tip, hp tỏc.
2, Chuẩn bị đồ dùng:
3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
4, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1: i logo thnh hot ng chung c lp.
GTX:
-Tiờu chớ: Quan sỏt v núi v ni dung bc tranh SHD ú l tranh v v cnh
bin nhng thi gian khỏc nhau: sỏng, tra, chiu. Ghi li v trỡnh by c iu em
quan sỏt t bc tranh m em thớch nht.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 2: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh lp c dn ý bi vn t cnh mt bui trong ngy
vn cõy hay cụng viờn, ng ph, ... vi y ba phn m bi, thõn
bi, kt bi.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, trỡnh by ming
5, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tip thu chm
6, Hớng dẫn phần ứng dụng: k li cõu chuyn cho ngi thõn nghe
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThủyLớp 5A - Tuần 01

Năm học 2018 - 2019

KHOA HC:
S SINH SN (T2)
1.Mc tiờu:
- Bit c nhng vic nờn lm v khụng nờn lm chm súc sc kho cho
bo thai v ph n mang thai.
- Quan sỏt v khai thỏc thụng tin t ni dung SHD
- Yờu quý gia ỡnh, c bit l bit giỳp ph n mang thai.
-Rốn luyn nng lc giao tip, t gii quyt cỏc vn hc tp trong tit hc.
2, Chuẩn bị đồ dùng: Tranh minh ho theo SHD
3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
4, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh nờu c nhng vic nờn lm v khụng nờn lm chm
súc sc kho cho bo thai v ph n mang thai.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 2: i logo thnh hot ng chung c lp
GTX:
-Tiờu chớ: Hc sinh nm c ni dung ghi nh SHD v tr li c
nhng viờc ngi ph mang thai nờn lm v khụng nờn lm bo thai c phỏt
trin kho mnh.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

5, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
- GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tip thu chm
6, Hớng dẫn phần ứng dụng: Cựng ngi thõn trao i v vic quan tõm, giỳp
ph n mang thai.

Tiếng Việt:

Th sỏu ngy 31 thỏng 8 nm 2018
Bài 1c: buổi sáng ở làng quê (T2)

1.Mc tiờu:
- Bit s dng t ng ngha thớch hp vi cõu vn, on vn.
- Tỡm c t ng ngha, t cõu vi t va tỡm v chn ỳng t ng ngha
thớch hp vi cõu vn.
- Hng thỳ vi s giu cú ca Ting Vit.
- Rốn luyn nng lc ngụn ng, giao tip, hp tỏc.
2, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu HĐ 5.
3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD.
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
4 Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 3: theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Tỡm v ghi c vo bng nhúm cỏc t ng ngha :
Ch mu xanh: xanh thm, xanh ti, xanh bic, xanh lc, ...
Ch mu trng: trng xoỏ, trng tinh, trng toỏt, trng phau,...
Ch mu : ti, thm, chúi, bng, hoe,...

Ch mu en: en thui, en tuyn, en sỡ, en kt, en ngũm, en nhm,...
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 4: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh t c cõu cú s dng mt t va tỡm c trờn,
vit ỳng chớnh t v du cõu.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, trinh by ming.
+ H 4: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh chn ỳng t thớch hp trong ngoc n in vo
ch trng ú l: iờn cung, nhụ, sỏng rc, gm vang, hi h.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
5, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
- GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tìm đợc từ đồng nghĩa, đặt
câu với từ đồng nghĩa đã tìm đợc.
6, Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo sách HD.
Toán( Tiết 5):
phân số thập phân (t2).
1. Mc tiờu:
- Bit s dng t ng ngha thớch hp vi cõu vn, on vn.
- Tỡm c t ng ngha, t cõu vi t va tỡm v chn ỳng t ng ngha
thớch hp vi cõu vn.
- Hng thỳ vi s giu cú ca Ting Vit.
- Rốn luyn nng lc ngụn ng, giao tip, hp tỏc.
2, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm.
3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung ở sách HD
phần HĐ thực hành.

4, Điều chỉnh nội dung hoạt động:
+ H 1,2: theo logo
GTX:
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
- Tiờu chớ: Hc sinh c, vit v nhn bit c phõn s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming
+ H 3,4: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh chuyn c cỏc phõn s thnh phõn s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, trinh by ming.
+ H 5: Theo logo
GTX:
- Tiờu chớ: Hc sinh vit ỳng phõn s thp phõn vo vch tia s.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
5, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
- GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em đọc, viết các phân số thập
phân trên tia số, chuyển phân số thành phân số thập phân.
6, Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo HĐ ứng dụng ở sách HD.
GDTT:
SINH HOT LP
i. mục tiêu:
-Đánh giá các hoạt động trong tuần 1, đề ra kế hoạch tuần 2
-HS biết nhận ra mặt mạnh và mặt cha mạnh trong tuần để có

hớng phấn đấu trong tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ
nhau cùng tiến bộ.
-Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập
thể.
- Bầu HĐTQ mới
ii. chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt: Các nhúm trởng cộng điểm thi đua,
xếp loại từng tổ viên; lớp tởng tổng kết điểm thi đua các nhúm.
III. nội dung sinh hoạt
1. Đánh giá hoạt động tuần 1
1) Ban vn ngh t chc trũ chi cho c lp cựng chi.
2) Cụ giỏo mi hi ng t qun lõm thi ỏnh giỏ hot ng trong tun qua.
- i din hi ng t qun ỏnh giỏ u im, hn ch ca lp
- i din hi ng t qun t chc cho lp tho lun cp ụi 2 phỳt v nhng vic ó
lm v nhng vic cha lm c.
- i din hi ng t qun mi cỏc bn cựng chia s trc lp.
- GV nhận xét bổ sung:
3) Bu hi ng t qun
- Bu ban kim phiu:
- HS ng c, c, tranh c
Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Lớp 5A - Tuần 01
Năm học 2018 - 2019
- B phiu
- HTQ mi ra mt
4) Thnh lp cỏc ban.
- Cụ giỏo mi ý kin H
- Hi ph huynh dỏn tờn cỏc ban vo bng.
- H vit tờn ban m mỡnh thớch, H ớnh tờn ca mỡnh vo mi ban bng.

- Bu trng ban trong thi gian 3 phỳt.
2. K hoch tun ti
- Cụ giỏo nờu ch ca thỏng .
Thi ua lp thnh tớch cho mng ngy quc khỏnh 2/9
- Tng ban v xõy dng ni dung k hoch cho ban mỡnh ph trỏch.
- Tng ban lờn trỡnh by k hoch.
3. Cụ giỏo nhn xột chung ,t chc lp mỳa hỏt tp th.

Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy×