Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (313.05 KB, 20 trang )

TUầN:Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
3
Th hai ngy 10 thỏng 9 nm 2018
TON:
EM ễN LI NHNG Gè HC
1. Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh bit cỏch chuyn phõn s thnh phõn s thp phõn, chuyn
hn s thnh phõn s thp phõn. Chuyn s o t n v bộ ra n v ln, s
o cú hai tờn n v o thnh s o l hn s vi mt tờn n v o.
- Rốn cho hc sinh k nng chuyn phõn s, hn s thnh phõn s thp phõn.
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn trong tớnh toỏn. Yờu thớch mụn hc.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc, nng lc t duy.
2. Chun b dựng:
- Phiu hc tp H 3b.
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1,2: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh chuyn cỏc phõn s thnh phõn s thp phõn v chuyn
cỏc hn s thnh phõn s.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
H 3,4,5: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh bit i n v o t n v bộ ra n v ln, s o cú hai
tờn n v o thnh s o l hn s vi mt tờn n v o.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp, vit
- K thut: Nhn xột bng li, phiu kim tra.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV cựng HS tip thu nhanh hng dn thờm cho cỏc bn tip thu chm.
6. Hng dn phn ng dng:


Theo sỏch hng dn
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh cng c li cỏch c phõn s, hn s. Tỡm c cỏc tỡnh
hung cú s dng phõn s, hn s rũi vit vo v.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut: tụn vinh hc tp. Nhn xột bng li
TING VIT:
TM LềNG NGI DN ( TIT 1)
1. Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh hiu ni dung bi tp c: Lũng dõn
- Rốn cho hc sinh c ỳng ting, tc , ngt ngh vố rốn k nng c theo
phõn vai nhõn vt ca v kch.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
2.
3.
4.


--

Giỏo dc hc sinh yờu quý nhõn dõn v bit n nhng anh hựng cỏch mng.
Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc ngụn ng.
Chun b dựng:

Tranh minh ho SHD
iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng
dn.
iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Thay logo nhúm thnh C lp
ỏnh giỏ:
Tiờu chớ: Hc sinh nm c ni dung bc tranh: v cnh hai tờn lớnh ang
cha sỳng vo mt ngi n ụng, mt ngi ph n v em bộ bờn mõm
cm.
Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
K thut: t cõu hi, Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
H 2,3: Theo logo
ỏnh giỏ:
Tiờu chớ: Hc sinh nghe GV c bi phõn bit c ging c ca cỏc
nhõn vt v cựng nhau ghộp t ng vi li gii ngha thớch hp.
Rỏng: c, c gng ; Quo vụ: r vo; Thit: tht; Hng thy: Khụng thy;
L: nhanh; cai: chc v thp nht trong quõn i thi trc, ch xp trờn
lớnh thng.
Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
K thut: trỡnh by ming, Nhn xột bng li.
H 4: Theo logo
ỏnh giỏ:
Tiờu chớ: Hc sinh c on bi ỳng ting, ngt ngh, tc . c phõn
bit c tờn nhõn vt, li núi ca nhõn vt v li chỳ thớch thỏi , hnh
ng ca nhõn vt.
Phng phỏp: Quan sỏt,vn ỏp
K thut: ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 5: theo logo
ỏnh giỏ:
Tiờu chớ: Hc sinh tr li c cỏc cõu hi:

1. Chỳ cỏn b gp chuyn nguy him: b ch rt bt
2. Dỡ Nm ngh ra cỏch cu chỳ cỏn b: a cho chỳ chic ỏo khoỏc
thay, ri bo chỳ ngi xung n cm, v nh chỳ l chng ca dỡ, bn
ch khụng nhn ra.
3. Ni ct A vi ct B: a-3, b-1, c-2
4. Chi tit bt ng lm e thich nht: (tu cm nhn ca hc sinh)
Hc sinh nm c ni dung bi:Ca ngi dỡ Nm dng cm, mu trớ
trong cuc u trớ la gic, cu cỏn b cỏch mng.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
- Phng phỏp: Quan sỏt,vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 6: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh c phõn vai nhõn vt theo ỳng ng iu
- Phng phỏp: Quan sỏt,vn ỏp
- K thut: tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV cựng HS tip thu nhanh h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
6. Hng dn phn ng dng:
c li v kch cho ngi thõn nghe
TING VIT:
TM LềNG NGI DN ( TIT 2)
1. Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh m rng vn t : nhõn dõn
- Rốn cho hc sinh k nng tỡm t, s dng t ng.
- Giỏo dc hc sinh yờu thớch mụn hc, hng say khỏm phỏ ting Vit.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc ngụn ng.

2. Chun b dựng:
- Bng ph H1
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng
dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh xp ỳng v nhanh cỏc t vo nhúm thớch hp:
Cụng nhõn: th in, th c khớ,
Nụng dõn:th cy, th cy
Quõn nhõn:i uý, trung s
Trớ thc: giỏo viờn,k s, bỏc s
Doanh nhõn:tiu thng,ch tim
Hc sinh:hc sinh tiu hc, hc sinh trung hc
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
H 2: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh gii thớch c ý ngha ca t : ng bo l nhng ngui
cựng ging nũi, mt dõn tc, mt t quc, cú quan h nh rut tht.
Tỡm c cỏc t ng bt u bng ting ng (cú ngha l
cựng):ng hng, ng mụn, ng chớ, ng thi, ng ca, ng bn,..
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019

5.
6.


t cõu vi mt trong nhng t tỡm c: VD: Tụi v Linh l ng
hng vi nhau.
Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
K thut: trỡnh by ming, Nhn xột bng li.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
GV cựng HS tip thu nhanh h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
Hng dn phn ng dng:
c li v kch cho ngi thõn nghe

KHOA HC:

NAM V N ( TIT 2)

1. Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh phõn bit c c im ca nam v n. Nm c con trai
v con gỏi cú quyn bỡnh ng nh nhau.
- Rốn cho hc sinh k nng úng vai x lớ tỡnh hung.
- Giỏo dc hc sinh bit tụn trng bn cựng gii v khỏc gii , khụng phõn
bit nam n.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc nghiờn cu tỡm hiu xó hi.
2. Chun b dựng:
- Th ng ý v Khụng ng ý H 1
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng
dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh by t c ý kin ca mỡnh v cỏc nhn xột c im
ca nam v n. Rỳt ra c ni dung:Dự trai hay gỏi u bỡnh ng, cú
quyn nh nhau v lm nhng vic ging nhau.

- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming.
H 2: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh úng vai, x lớ c tỡnh hung trong SHD hoc t chn
tỡnh hung v rỳt ra c bi hc t tỡnh hung ú.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut: tụn vinh hc tp, Nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV cựng HS tip thu nhanh h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
6. Hng dn phn ng dng:
Theo SHD
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
TING VIT:
TM LềNG NGI DN ( TIT 3)
1. Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh phõn bit c phn vn ca ting ỏnh du thanh ỳng v
trớ.
- Rốn cho hc sinh k nng vit ỳng chớnh t, ỳng k thut trỡnh by bi vit
thm m.
- Giỏo dc hc sinh yờu thớch mụn hc, hng say khỏm phỏ ting Vit.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc ngụn ng.
2. Chun b dựng:
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng
dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 3: theo logo

ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh nghe v vit ỳng bi Th gi cỏc hc sinh (t Sau 80
nm gii nụ l n nh mt phn ln cụng hc tp ca cỏc em.)
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp, vit
- K thut: Nhn xột bng li, Trỡnh by ming, vit nhn xột
H 4: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh phõn tớch c vn ca tng ting trong hai dũng th
SHD.bit cỏch t du thanh ỳng v trớ.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut: trỡnh by ming, Nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV cựng HS tip thu nhanh h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
6. Hng dn phn ng dng:
Theo SHD

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
HNGLL:
L HI QUấ EM. TèM HIU V Hề KHOAN L THU.
I.
Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh bit thờm mt s l hi quờ hng mỡnh v bit c mt
nột c trng ca hũ khoa L Thu.
- Rốn cho hc sinh k nng trỡnh by ý kin, giao tip.
- Giỏo dc hc sinh yờu que hng v cú ý thc gi gỡn truyn thng vn hoỏ
ca quờ hng.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc tỡm hiu xó hi.

II.
Chun b dựng:
Mt s tranh nh vờ l hi Qung Binh, L Thu
III. Hot ng hc:

1. Khi ng:
- Hỏt tp th mt bi hỏt v quờ hng
2. GV gii thiu bi:.
- GV gii thiu bi, vit tờn bi, nờu mc tieu tit hc
3. Cỏc hot ng chớnh:
H1; K tờn mt s l hi quờ em
- Vic 1: Hc sinh xung phong k tờn. Nờu tờn mt l hi m em thớch.
- Vic 2: GV tng tỏc, a thờm mt s bc tranh v l hi a phng.
ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: Hc sinh k tờn mt s l hi quờ hng nh: L hi ua thuyn
truyn thng, ...
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Trỡnh by ming.
H 2: K mt s hot ng din ra trong cỏc l hi
- Vic 1: NT iu hnh cỏc bn k tờn.
- Vic 2: Chia s trc lp.
- Vic 3: GV tng tỏc
GTX:
+ Tiờu chớ: Hc sinh k c mt s hot ng trong l hi: Hỏt mỳa vn ngh,
t chc trũ chi, ....
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.

+ K thut: Trỡnh by ming.
H3: Tỡm hiu v hũ khoan L Thu
- Vic 1: Cỏ nhõn nờu hiu bit ca mỡnh v hũ khoan
- Vic 2: GV tng tỏc, gii thiu thờm mt s ln iu: hũ nm mỏi, hũ
mỏi ba, hũ la trõu,...
- Vic 3: Hỏt mt vi cõu hỏt hũ khoan
- Vic 4: Chia s trc lp
ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: Hc sinh nờu c hiu bit ca mỡnh v hũ khoan L Thu. Bit
tờn mt s iu ca Hũ khoan, bit hỏt mt vi cõu hỏt hũ khoan.
+ Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: Nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
4. ng dng:
Cựng ngi thõn tp hỏt mt iu hũ khoan.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2018
ễN TP V GII TON

TON:
1. Mc tiờu:
- Giỳp HS bit tỡm hai s khi bit tng v t s ca hai s ú.Tỡm hai s khi bit
hiu v t s ca hai s ú .
- HS cú k nng v s , tớnh toỏn nhanh.
- GD cỏc em tớnh cn thn khi v s .
- Giỳp cỏc em phỏt trin nng lc s dng cụng c, phng tin hc toỏn.
2. Chun b dựng: SHD

3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS a ra c tng hai s v hiu 2 s, tr li nhanh c kt
qu ca nhúm bn a ra.
- Phng phỏp: quan sỏt
- K thut: ghi chộp nhanh
H 2: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS da trờn bi toỏn v s lp ỳng phộp tớnh ca bi gii
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li.
H 3,4: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v nm yờu cu bi toỏn v gii ỳng bi toỏn dng tng
hiu (chỳ ý k nng HS v s )
- Phng phỏp: quan sỏt, vit
- K thut: ghi chộp ngn, vit nhn xột (bng kớ hiu)
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
GV cựng HS tip thu nhanh hng dn thờm cho cỏc bn tip thu chm v cach
nhn dng bi toỏn.
6. Hng dn phn ng dng:
Theo sỏch hng dn

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
TING VIT: Bi 3B:

GểP PHN XY DNG QUấ HNG ( TIT 1)
1. Mc tiờu:
- c, hiu bi: Lũng dõn (phn 2).
- Rốn HS thay i linh hot ging c, phự hp vi tỡnh hung cng thng
y kch tớnh ca v kch
- GD cỏc em hc tp c tớnh nhanh trớ lanh li trong cỏc hot ng.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc c, hiu.
2. Chun b dựng: SHD
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1,2,3,4: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c ỳng vai, th hin c ging c ca cỏc nhõn vt, nhn
ging c vo cỏc t th hin thỏi nhõn vt.
- Phng phỏp: Quan sỏt
- K thut : ghi chộp nhanh.
H 5: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tho lun v tr li c yờu cu ca tng cõu hi.
Cõu 1: An lm cho bn gic mng ht:Khi gic hi An tr li lm bn chỳng
hớ hng tng An s nờn khai tht, khụng ng An thong minh lm chỳng ht
hng.
Cõu 2:Chi tit cho thy rừ s ng x thụng minh ca dỡ Nm: c to tờn tui
ca chng v b chng chỳ cỏn b núi theo cho ỳng.
Cõu 3: V kch c t tờn long dõn l vỡ: V kch th hin tm lũng ca
ngi dõn i vi cỏch mng. Ngi dõn tin yờu cỏch mng. Sn sang xó than
bo v cỏn b cỏch mng. Lũng dõn l ch da vng chc nht ca cỏch
mng.
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li.

H 6: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm vai ca mỡnh th hin ỳng ging ca nhõn vt.
- Phng phỏp: Quan sỏt.
- K thut: ghi chộp nhanh.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV cựng HS c tt h tr thờm cho cỏc bn c cha ỳng.
6. Hng dn phn ng dng:
Theo SHD
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
TING VIT: Bi 3B:
GểP PHN XY DNG QUấ HNG ( TIT 2)
1.Mc tiờu:
- Lp c dn y bi vn t cn ma.
- Rốn k nng chn cỏc t ng miờu t s vt ca cnh phự hp.
- GD cỏc em yờu thớch cnh vt xung quanh mi cú cm xỳc t vn tt.
- Phỏt trin nng lc vn dng kin thc v k nng to lp vn bn.
2.Chun b dựng: SHD, V BT
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng
dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c bi ma ro tho lun v tr li c yờu cu ca tng
cõu hi, nờu c cu to bi vn t cn ma.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut : ghi chộp nhanh, nhn xột bng li.

H 2: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS lp c dn cho bi vn t cn ma mỡnh quan sỏt c.
Chn c t ng hay, phự hp.
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV cựng HS tip thu nhanh h tr cỏc bn tip thu chm nm chc b cc
bi vn t cnh.
6. Hng dn phn ng dng:
c cho ngi thõn nghe on vn va vit.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
Thứ t ngày 12 tháng 9 năm 2018
TON: Bi 10:

ễN TP V B SUNG V GII BI TON T L THUN
Tit 1
1. Mc tiờu:
- Giỳp HS nhn dng c hai i lng t l thun .
- Gii c bi toỏn liờn quan n quan h t l bng hai cỏch : Rỳt v n v
hoc Tỡm t s
- GD cỏc em tớnh tớch cc t giỏc khi tỡm hiu kin thc.
- Phỏt trin nng lc t duy cho cỏc em.
2. Chun b dựng: SHD, phiu hc tp
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng
dn.

4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS mi i nờu c kt qu gp lờn s ln m i i bn a
ra s ln gp, yờu cu HS nờu nhanh.
- Phng phỏp: quan sỏt
- K thut: ghi chộp nhanh
H 2,3: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhn bit c hai i lng, khi no thỡ gi l hai i
lng t l thun vi nhau( khi i lng ny tng i lng kia tng)
- Phng phỏp: vn ỏp.
- K thut: nhn xột bng li.
H 4: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit cỏch gii bi toỏn hai i lng t l thun vi nhau bn
2 cỏch(nờu c)
- Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn, trỡnh by ming.
H 5: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vn dng cỏch gii v gii ỳng bi toỏn hai i lng t l
thun vi nhau bng 2 cỏch
- Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn, trỡnh by ming
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019

GV cựng HS tip thu nhanh hng dn thờm cho cỏc bn tip thu chm
6. Hng dn phn ng dng: Theo sỏch hng dn
TING VIT: Bi 3B:
GểP PHN XY DNG QUấ HNG ( TIT 3)
1. Mc tiờu:
- HS k c mt vic lm tt gúp phn xõy dng quờ hng, t nc.
- Rốn k nng k ngn gn, cú s dng c ch iu b.
- GD cỏc em hc tp nhng tm gng trong mi cõu chuyn
- Phỏt trin cho cỏc en nng lc núi.
2. Chun b dựng:
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng
dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 3,4: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS k ỳng ch , cõu chuyn cú ý ngha,nờu lờn c cm ngh
ca mỡnh qua cõu chuyn
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut : tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV v HS tip thu nhanh h tr cỏc HS tip thu chm nm c ni dung
cõu chuyn, bc u k c cõu chuyn m mỡnh bit v nm c y
ngha ca cõu chuyn.
6. Hng dn phn ng dng:
K li cho ngi thõn nghe cõu chuyn va ri.
Khoa hc:
BI 3: CC GIAI ON CUA CUC I (T1)
I. Mc tiờu
- Trỡnh by c s thay i v sinh hc v xó hi cỏc giai on phỏt trin khỏc
nhau ca con ngi

II. Hot ng hc
A. HOT NG C BN

- HTQ gi 2-3 bn nhc li kin thc ó hc v s khỏc bit gia nam v n v c
im sinh hc
- HS vit tờn bi vo v
- HS c mc tiờu bi, chia s mc tiờu bi trc lp
* Hỡnh thnh kin thc:

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
1.Tụ chc tro chi: Ai nhanh, ai ỳng
Vic 1: Cỏ nhõn c ni dung trong sỏch HDH trang 14, 15, 16, 17
Vic 2: Cựng vi bn tho lun in vo ụ trng di cỏc thụng tin cho phự hp
Vic 3: Nhúm trng ch nh tng cp bỏo cỏo kt qu, cỏc bn trong nhúm lng
nghe v b sung, thng nht ỏp ỏn.
Vic 4: Th kớ tng hp ý kin ca cỏc bn v bỏo cỏo vi cụ giỏo

2. c v tr li:
Vic 1: Cỏ nhõn c ni dung trong HDH trang 17 v nghiờn cu tr li cõu hi:
- Cú th chia cuc i con ngi thnh my giai on ln? Nờu c im ni bt ca
mi giai on.
- Em ang vo giai on no ca cuc i?
Vic 2: Em v bn cựng chia s cõu tr li
Vic 3: Nhúm trng ch nh tng cp bỏo cỏo kt qu, cỏc bn trong nhúm lng
nghe v b sung, thng nht v bỏo cỏo vi cụ giỏo
* CTHTQ t chc cho cỏc nhúm chia s v bỏo cỏo vi cụ giỏo kt qu nhng vic
cỏc em ó lm.

* CTHTQ chia s mc tiờu bi hc
- Cỏ nhõn, nhúm ỏnh giỏ theo mc tiờu
- Tr li cõu hi: Cỏc bn ó lm th no t c mc tiờu ú?
Thứ nm ngày 13 tháng 9 năm 2018
TON: Bi 10:

ễN TP V B SUNG V GII BI TON T L THUN
Tit 2
1. Mc tiờu:
- Em bit: Gii bi toỏn t l thun theo hai cỏch.
- Rốn k nng xỏc nh dng toỏn vit túm tt nhanh, gii thnh tho bng 2
cỏch.
- GD cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc.
- Giỳp phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc.
2. Chun b dựng: SHD
3. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1,2,3: Theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS túm tt v da vo túm tt gii c baỡ bi toỏn1
theo2 cỏh, bi 2,3 theo 1 cỏch phự hp v nhanh hn cỏch kia
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
- Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp
- K thut: ghi chộp nhanh, trỡnh by ming.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
GV cựng HS tip thu nhanh hng dn thờm cho cỏc bn tip thu chm
6. Hng dn phn ng dng: Theo sỏch hng dn

TING VIT: Bi 3C:
CNH VT SAU CN MA ( TIT 1)
1. Mc tiờu:
- Tỡm c ngha chung ca cỏc cõu tc ng cú ngha ging nhau.
- Bit la chn s dng t ng ngha thớch hp vi cõu vn, on vn.
- GD cỏc em cú ý thc tỡm tũi suy ngh vit c on vn hay.
- Giỳp cỏc em phỏt trin nng lc vit v trỡnh by.
2. Chun b dựng: Bng nhúm
3.iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng dn.
4. iu chnh ni dung hot ng:
H 1: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chn c t ng ngh thớch hp in vo ch chm phự
hp, gii thớch c vỡ sao chn t ú.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut : tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
H 2: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chn c ý( b) gi ngha chung cho c 3 cõu tc ng.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut : trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 3: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit ỳng on vn theo yờu cu, chn c ớt nht 4 t
ng ngha.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut : trỡnh by ming, nhn xột bng li.
5. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
- GV v HS tip thu nhanh h tr cỏc HS tip thu chm bit cỏch s dng
t ng ngha.

6. Hng dn phn ng dng:
Cựng ngi thõn tỡm thờm mt s t ng ngha.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019

Thứ sỏu ngày 14 tháng 9 năm 2018
Toỏn: BI 10 ễN TP V B SUNG GII BI TON
T L NGHCH (T1)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS nhn dng c hai i lng t l nghch .
- Gii c bi toỏn liờn quan n quan h t l bng hai cỏch : Rỳt v n v
hoc Tỡm t s
- GD cỏc em tớnh tớch cc t giỏc khi tỡm hiu kin thc.
- Phỏt trin nng lc t duy cho cỏc em.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT cho HK.
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1 : Trũ chi : in s thớch hp vo ch chm khi ng tit hc
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS trong mi nhúm nờu c kt qu in vo ch chm, yờu cu HS nờu
nhanh.
- PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
+/ H 2,3 HCB : Giỳp hc sinh lm quen vi dng toỏn t l. Nm c hai i
lng t l nghch
* ỏnh giỏ :

- Tiờu chớ: HS nhn bit c hai i lng, khi no thỡ gi l hai i lng t l
nghch vi nhau( khi i lng ny tng i lng kia gim)
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 4: HD cỏch gii bi toỏn dng t l thun
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS bit cỏch gii bi toỏn hai i lng t l nghch vi nhau bng 2
cỏch(nờu c)
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 5: Vn dng
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS vn dng cỏch gii v gii ỳng bi toỏn hai i lng t l nghch vi
nhau bn 2 cỏch
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: Ghi chộp ngn;nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Khỏnh, Linh, Ninh.). H tr, tip cn
giỳp cỏc em nm chc dng toỏn t l thun. c bit l nhn bit c hai i lng
t l thun ..
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v hng dn cỏc bn chm trong nhúm mỡnh.
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh.
*****************************************
Ting vit:

BI 3C : CNH VT SAU CN MA (T2)
I.Mc tiờu:
-Vit c on vn t cnh sau cn ma.
- Rốn k nng vit bc u cú hỡnh nh , cú cm xỳc.
- GD cỏc em thỏi tớch cc khi thc hnh vit bi.
- Giỳp hS phat trin nng lc vit, trỡnh by.
II. Chun b D DH:
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: Khc sõu kin thc v b cc ca bi vn t cnh.
+/ H 4 :
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS bit chn 1 on vit thờm hon chnh c on vn, cỏc em bit
chn t ng phự hp cho on mỡnh chn.
- PP: vit
- KT: vit li nhn xột.
+/ H 5 Vn dng kin thc vit mt on vn t cnh sau cn ma.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS da vo dn ý ca tit trc vit 1 on vn t cn ma, trỡnh by
cho cỏc bn trong nhúm nghe.Din t cõu rừ ý, cú hỡnh nh.
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh;nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em vn dng
tt kin thc ó hc vit c on vn t cnh vt sau cn ma.
Cõu hi gi m: 1.Sau cn ma quang cnh bu tri, cnh vt xung quanh nh th
no ? Nhng hot ng no ca con ngi c din ra sau cn ma ?
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng 2 SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019

ễN TING VIT : TUN 3 (V EM T ễN LUYN TV)
I.Mc tiờu:
- HS c v hiu truyn : Bỏnh chng, bỏnh giy, cng c cỏch vit du thanh.
Hiu ngha cỏc t ng ngh.
- HS cú k nng t cõu vi t ng ngha. Trỡnh by cõu tr li ngn gn theo
suy ngh ca mỡnh.
- GD thỏi tớch cc lm bi, bit chia s hiu bit v nhng tc l c truyn ca
ngi Vit Nam.
- Phỏt trin nng lc vit v trỡnh by..
II. Chun b D DH:
GV+ HS : v em t ụn luyn TV
III.iu chnh ni dung hc : theo ti liu
IV.iu chnh hot ng hc:
+ H khi ng :
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c hot ng trong tranh, k c tờn mt vi tc l ca ngi
Vit Nam trong ngy tt.
- PP: Vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 3 :c truyn v tr li cỏc cõu hi
Cõu 1 : Ai lm ỳng ý vua s c truyn ngụi
Cõu 2 : Lang Liờu ó chn nhng th lm bỏnh : go np,u xanh,tht ln.
Cõu 3 : Hai th bỏnh ca Lang Liờu c chn cỳng Tri,t,Tiờn Vng vỡ :
Bỏnh Giy hỡnh trũn tng trng cho Tri, bỏnh chng hỡnh vuụng tng trng cho
t ; tht, u, lỏ dong tng trng cho muụn thỳ, cõy c muụn loi ; las bc ngoi,
cỏc v trong ng ý ựm bc nhau.

* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS c bi.v tr li c cỏc cõu hi theo cỏch hiu ca mỡnh.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
+ H 4,5,6 :
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS tỡm ỳng ch t ỳng v trớ du thanh, tỡm c cỏc t ng ngh vi
t ó cho(ớt nht 2 t); t cõu vi t cho trc.(mi t 1 cõu)
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: ghi chộp nhanh, vit nhn xột(vit kớ hiu)
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em hon
thnh bi tp
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng : vit on vn t cnh vt ni em trong
cn ma.
ễLToỏn:
tuần 2( V EM T ễN LUYN TON)
I.Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh chuyn i c mt phõn s thnh phõn s thp phõn. c, vit ỳng
cỏc hn s. Thc hin c cỏc phộp tớnh vi cỏc phõn s, hn s
- Rốn k nng thc hnh nhanh, chớnh xỏc khi tớnh toỏn.
- Yờu thớch tỡm hiu kin thc mụn hc.
- Phỏt trin ccho HS nng lc suy lun.
II.Chun b D DH:
GV: VHD, bng ph

HS: v HD Em t ụn luyn Toỏn
III.. iu chnh ni dung dy hc: (Thc hin t H 1phn ụn luyn n H 7)
IV.iu chnh hot ng hc:
+ H 1,2,3:
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc phõn s thnh phõn s TP(bi 1),thc hin tớnh cỏc phộp
tớnh vi phõn s.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 4,5:
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS da vo hỡnh,vit v c c cỏc hn s , gii bi toỏn cú vn dng
cng , tr phõn s.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 6,7:
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tớnh c cỏc phộp thớnh vi hn s , thc hin tớnh biu thc cú s t
nhiờn v phõn s.
- PP: vit
- KT: vit nhn xột (bng kớ hiu)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
i vi hc sinh tip thu cũn hn ch -: Giỳp cỏc em khi cn tr giỳp
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
- i vi hs tip thu nhanh: Hon thnh ỳng v nhanh
VI.Phn ng dng: HS v nh hon thnh Bi 8
GDTT :

SINH HOT LP
1. Mc tiờu:
- Nhn xột,ỏnh giỏ H ca lp trong tun va qua
- ra k hoch H ca tun ti
- GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh tớch ú cú
tun ti t KQ cao hn.
- Phỏt trin nng lc giao tip.
2. Cỏc H chớnh
*Tụng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+/ YC cỏc ban tho lun cỏc H ca ban : Cụng tỏc hc tp, n np, v sinh
+/Cỏc trng ban bỏo cỏo.
+/ CTHTQ nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca lp trong thi gian qua.
+GV nhn xột chung:
- u im:
+ Cỏc nhúm n nh n np t qun, H gia gi, trng v chm súc hoa khỏ tt.
+ Nhiu HS cú ý thc hc tp tt : Sn, Hi Nam, .
+ Cỏc em ó cú n np trong vic ụn bi u gi, b trớ ch ngi hp lớ.
- Mt s tn ti:
+ Mt s HS cha tớch cc trong cụng tỏc chm súc hoa; n lp cha tham gia tớch
cc trong mi hot ng, hp tỏc vi bn cha tớch cc ( Phng, Phỳc.)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS nhn xột c c th cỏc u im ,tn ti ca cỏ nhõn trong nhúm,
trong cỏc ban.
- PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
*K hoch cụng tỏc tun n:
+ Cỏc ban tho lun lờn k hoch da trờn k hoch ca i.
+ GV b sung v thng nht mt s hot ng nh sau.
- Tỡm hiu cỏc ngy l trong thỏng.
- Luụn phn u thi ua dy tt hc tt.

- Tip tc cng c n np v kim tra tỏc phong n trng.
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Xõy dng ý thc trung thc, nghiờm tỳc trong HT
- Nhúm thc hin thng xuyờn kim tra v, sỏch, dựng hc tp, vic chun b bi
ca cỏc bn trong tng ngy.
- Tng cng v sinh lp, dch v,v sinh phong quang trng sch s.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc
* ỏnh giỏ :
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học Lớp 5A Tuần 3 Năm học : 2018 2019
- Tiờu chớ: HS cỏc ban bit a ra ý kin trao i vch ra c mt s vic lm
cho tun ti.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh, nhn xột bng li.
*Kt thỳc tit sinh hot: - Hỏt tp th.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy×