Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.6 MB, 39 trang )

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
TUẦN 3
Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2017
Tập đọc
LÒNG DÂN (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Hiểu nội dung ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc
cứu cán bộ cách mạng.( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)
- Kĩ năng: Biết đọc đúng văn bản kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với
tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch.
- Thái độ: Giáo dục HS hiểu tấm lòng của người dân Nam bộ đối với cách mạng.
II.CHUẨN BỊ:
Tranh minh hoạ, bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ “Sắc màu em - 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi
yêu” và trả lời câu hỏi
- HS trả lời
- Giới thiệu bài
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
*Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc lời mở đầu
- Một học sinh đọc lời mở đầu
giới thiệu nhân vật, cảnh trí, thời


gian, tình huống diễn ra vở kịch.
- Giáo viên đọc diễn cảm đoạn trích kịch. Chú ý - Học sinh theo dõi.
thể hiện giọng của các nhân vật.
- Đọc nối tiếp từng đoạn
(HS cần luyện đọc từ: Hùng, Hương. Luyện - Học sinh đọc nối tiếp lần 1 kết
đọc đoạn: Chung, Sơn)
hợp luyện đọc từ khó, câu khó.
Cai, hổng thấy, thiệt, quẹo vô, lẹ,
ráng
- Đọc lần 2 kết hợp giải nghĩa từ
- Luyện đọc theo cặp
- Đọc toàn bài
- GV đọc mẫu
Họ và tên

- Học sinh luyện đọc theo cặp.
- 1 HS đọc
- HS nghe
Trường Tiểu học

1


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu: Giúp HS các từ ngữ trong bài và ND bài: : Ca ngợi dì Năm dũng cảm,
mưu trí lừa giặc cứu cán bộ cách mạng.( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)

*Cách tiến hành:
- Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?
+ Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt,
chạy vào nhà dì Năm.
- Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu chú cán bộ? + Đưa vội chiếc áo khoác cho
chú thay … Ngồi xuống chõng
vờ ăn cơm, làm như chú là
chồng.
- Chi tíêt nào trong đoạn kịch làm em thích thú - Tuỳ học sinh lựa chọn.
nhất? Vì sao?
4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)
*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.HS
đọc phân vai nhân vật trong vở kịch.
*Cách tiến hành:
- Giáo viên hướng dẫn một tốp học sinh đọc
- Cả lớp theo dõi
diễn cảm đoạn kịch theo cách phân vai.
- Học sinh thi đọc diễn cảm toàn
- Thi đọc
bài đoạn kịch.
(HS cần giúp đỡ: Long, Hùng, Đ. Anh)
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.
4. HĐ Tiếp nối: (4 phút)
- Giáo viên nhận xét tiết học. Khen những em
đọc tốt.
- Về nhà chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................

2

Họ và tên

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018
Toán
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số. HS làm
bài 1(2 ý đầu) bài 2(a, d), bài 3.
- Kĩ năng: Cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số.
- Thái độ: Yêu thích môn toán, cẩn thận chính xác. Giáo dục học sinh lòng say mê
học toán.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- HS làm bài tập 2, 3(b)

Hoạt động học
- HS trả lời

- Lắng nghe
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu: Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sánh các hỗn số.
*Cách tiến hành:
Bài 1:( 2 ý đầu)
- HS đọc yêu cầu
- Chuyển các hỗn số sau thành phân số.
-Yêu cầu HS nêu lại cách chuyển và làm - Học sinh làm bài ra nháp.
bài
- Trình bày bài bằng miệng.
(HS còn lúng túng khi thục hiện chuyển 2 3 = 2 × 5 + 3 = 13 ;5 4 = 5 × 9 + 4 = 49
5
5 9
9
9
hỗn số thành PS: Hương, Chung, 5
3 9 × 8 + 3 75
7 12 ×10 + 7 127
Hùng)
;9 =
= ;12 =
=
8

8
8
10
10
10
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.
- Kết luận: Muốn chuyển HS thành PS ta
lấy PN nhân với MS rồi cộng với TS và
giữ nguyên MS.
Bài 2 (a,d):
- So sánh các hỗn số
- Nêu yêu cầu
- Yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm cách so + Cách 1: Chuyển 2 hỗn số thành phân
số rồi so sánh
sánh 2 hỗn số
9 39
9 29
- GV nhận xét từng cách so sánh mà HS
3 = ;
2 =
đưa ra, để thuận tiện bài tập chỉ yêu cầu
10 10
10 10
các em đổi hỗn số về phân số rồi so sánh
39 29
9
9
>
⇒ 3 > 2
ta có

như so sánh 2 phân số
10 10
10
10
+ Cách 2: So sánh từng phần của hỗn
số.
Họ và tên

Trường Tiểu học

3


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
- Yêu cầu HS làm bài
(HS cần giúp đỡ: Long, Đức, Trang)
- GV nhận xét chữa bài
- Kết luận: GV nêu cách so sánh hỗn số.

Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu

NĂM HỌC: 2017 - 2018
9
9
Phần nguyên: 3>2 nên 3 > 2
10
10
- Học sinh làm phần còn lại
1

9
1
9
5 và 2 vì 5>2 ⇒ 5 > 2
10
10
10
10
4
2
4 34
2 17
3 và 3 ta có 3 =
và 3 =
10
5
10 10
5 5
34 17
4
2
= ⇒3 =3

10 5
10
5

- Chuyển các hỗn số sau thành phân số
- Yêu cầu HS làm bài
(HS còn lúng túng khi thực hiện: Hùng, rồi thực hiện phép tính:

- Học sinh làm vào vở phần a,b.
Chung, Huy, Sơn)
1 1 3 4 9 8 17
1 +1 = + = + =
- GV nhận xét chữa bài
2 3 2 3 6 6 6
- Kết luận: Muốn thực hiện các phép tính
2 4 8 11 56 33 23
2 −1 = − =
− =
với HS ta chuyển các hỗn số đó thành PS
3 7 3 7 21 21 21
rồi thực hiện như đối với PS.
2 1 8 21 8 × 21
2 ×5 = × =
= 14
3
4 3 4
3× 4
1 1 7 9 7 4 14
3 :2 = : = × =
2 4 2 4 2 9 9

3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- GV nhận xét tiết học
- HS nghe
- Dặn HS về xem lại bài.Chuẩn bị bài học - Lắng nghe
sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------Luyện viết
BÀI SỐ 3
-----------------------------------------------------------Lịch sử
CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ
I. MỤC TIÊU:
4

Họ và tên

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
- Kiến thức: + Biết tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của
phong trào Cần vương: Phạm Bành- Đinh Công Tráng( khởi nghĩa Ba Đình),
Nguyễn Thiện Thuật( Bãi Sậy ), Phan Đình Phùng( Hương Khê).
+ Nêu tên một số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên Tiền phong,... ở
địa phương mang tên những nhân vật nói trên.
*HS (M3,4) phân biệt được điểm khác nhau giữa phái chủ chiến và phái chủ
hoà: phái chủ hoà chủ trương thương thuyết với Pháp; phái chủ chiến chủ trương
cùng nhân dân tiếp tục đánh Pháp.
- Kĩ năng: Tường thuật được sơ lược cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn
Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức
+ Trong nội bộ triều đình Huế có hai phái: chủ hoà và chủ chiến (đại diện là

Tôn Thất Thuyết)
+ Đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5 -7 -1885, phái chủ chiến dưới sự chỉ huy của
Tôn Thất thuyết chủ động tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế.
+ Trước thế mạnh của giặc, nghĩa quân phải rút lui lên rừng núi Quảng Trị.
+ Tại vùng căn cứ vua hàm Nghi ra Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân đứng
lên đánh Pháp.
- Thái độ: Tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.
II. CHUẨN BỊ:
+ Lược đồ kinh thành Huế năm 1885.
+ Bản đồ Việt Nam, hình trong SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Nêu những đề nghị chủ yếu canh tân đất - HS trả lời
nước của Nguyền Trường Tộ
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài và trả lời được các câu hỏi theo yêu cầu.
* Cách tiến hành:
- Việc 1: Người đại diện phía chủ chiến.
- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm theo - Hoạt động nhóm: Đọc SGK phần chữ
nội dung sau:
chọn lọc thông tin để hoàn thành nội
+ Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái dung thảo luận.
độ đối với thực dân Pháp như thế nào ?
- Đại diện nhóm báo cáo, lớp theo dõi
+ Nhân dân ta phản ứng như thế nào và bổ sung ý kiến (nếu cần).
trước sự việc triều đình kí hiệp ước với - Quan lại triều đình nhà Nguyễn chia

thực dân Pháp ?
thành 2 phái :
* Câu hỏi dành cho học sinh M3,4: Phân + Phái chủ hòa : chủ trương thương
biệt điểm khác nhau giữa phái chủ chiến thuyết với thực dân Pháp
Họ và tên
Trường Tiểu học

5


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
và phái chủ hòa?
+ Phái chủ chiến, đại diện là Tôn Thất
(HS cần giúp đỡ: Huy, Nhất, Trang, Thuyết, chủ trương cùng nhân dân tiếp
Sơn)
tục chiến đấu chống thực dân Pháp...
* Kết luận: Sau khi triều đình nhà
Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô
hộ của thực dân Pháp, nhân dân vẫn kiên
quyết chiến đấu. Các quan lại nhà Nguyễn
chia thành hai phái đối đầu nhau.
- Việc 2: Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa cuộc phản công ở kinh thành Huế.
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nội dung - Thảo luận nhóm 4: Đọc nội dung
câu hỏi:
SGK từ: Khi biết đến tàn phá, trao đổi
+ Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản và trả lời các câu hỏi.
công ở kinh thành Huế ?
- Một vài HS nêu ý kiến và lớp nhận
+ Hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh xét, bổ sung.

thành Huế? (Cuộc phản công diễn ra khi
nào? Ai là người lãnh đạo? Tinh thần
phản công của quân ta như thế nào? Vì
sao cuộc phản công thất bại ?)
- Nhận xét về kết quả thảo luận và kết
thúc việc 2.
* Nêu vấn đề để chuyển sang việc 3.
- Việc 3: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương.
+ Sau khi cuộc phản công ở kinh thành
Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì ?
Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối
với phong trào chống Pháp của nhân dân
ta ?

- Hoạt động cá nhân: Đọc SGK phần
còn lại, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- 2 HS lần lượt nêu ý kiến trước lớp.
- Lớp nhận xét và bổ sung.
- Hoạt động nhóm đôi, chia sẻ các
thông tin, hình ảnh sưu tầm được(đã
chuẩn bị trước)

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
- Nhận xét và hỏi thêm HS M3,4: Em hãy - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 9
nêu các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu hưởng
ứng chiếu Cần Vương ?
* GV kết thúc việc 3
* Chốt nội dung toàn bài.
3. Hoạt động tiếp nồi: (5 phút)
- Nhận xét tiết học và tuyên dương các - HS nghe

nhóm.
- Chuẩn bị bài 4: Xã hội Việt Nam cuối - HS nghe và thực hiện
thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
6

Họ và tên

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
Chính tả
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I. MỤC TIÊU
- Kiến thức: Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Kĩ năng: Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo
của vần; biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính.
*Học sinh M3,4 nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.
- Thái độ: Thích viết chính tả.

II- CHUẨN BỊ:
- Bảng kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho câu thơ: Trăm nghìn cảnh đẹp, dành cho - 1 học sinh làm bảng, lớp làm
vở.Nhận xét bài của bạn
em ngoan.
? Hãy chép vần của các tiếng có trong câu thơ - HS thực hiện
vào mô hình cấu tạo vần?
? Phần vần của tiếng gồm những bộ phận nào?

- Âm đệm, âm chính, âm cuối

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- HS có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài viết để viết cho đúng chính tả
*Cách tiến hành:
*Trao đổi về nội dung đoạn viết
- Gọi 2 học sinh đọc thuộc lòng đoạn viết.

- Lớp theo dõi ghi nhớ

? Câu nói đó của Bác thể hiện những điều gì?

- Niềm tin của Người đối với các
cháu thiếu nhi - chủ nhân của đất

nước.

*Hướng dẫn viết từ khó
Họ và tên

- Yếu hèn, kiến thiết, vinh quang.
Trường Tiểu học

7


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
? Đoạn văn có từ nào khó viết?

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- HS viết bảng con các từ khó

- Luyện viết từ khó
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành:
*Viết chính tả
- GV đọc bài viết lần 1.
- GV đọc bài viết lần 2.
- Giáo viên nhắc nhở học sinh viết.

- Lắng nghe
- Lắng nghe

- HS viết bài vào vở

- GV đọc bài viết lần 3.
Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết của HS (Sơn
,Chung, Hùng, Anh)
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:
- Cho HS tự soát lại bài của mình theo bài trên - HS xem lại bài của mình, dùng
bảng lớp.
bút chì gạch chân lỗi viết sai.
Sửa lại xuống cuối vở bàng bút
- GV chấm nhanh 5 - 7 bài
mực.
- Nhận xét nhanh về bài làm của HS
- Lắng nghe
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo
của vần; biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính.
*Cách tiến hành:
Bài 2:
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu và mẫu của bài tập
- Yêu cầu học sinh tự làm bài tập

- 1 học sinh đọc, lớp đọc thầm
- 1 em lên làm bảng, lớp làm vở.

Bài 3:
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập


- 1 em đọc

- Dựa vào mô hình cấu tạo vần. Hãy cho biết khi
viết dấu thanh được đặt ở đâu?

- Dấu thanh được đặt ở âm chính
của vần.

*KL: Dấu thanh được đặt ở âm chính. Dấu nặng
đặt dưới âm chính, các dấu khác đặt ở trên âm
chính.
6. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Cho HS nhắc lại nôi dung bài học
8
Họ và tên

- Học sinh nhắc lại.

- HS trả lời
Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
- Nhắc nhở HS về nhà xem lại bài học.

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- HS lắng nghe và thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

_________________________________________
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Củng cố kiến thức về số thập phân.
- Kĩ năng: Biết chuyển:
+ Phân số thành phân số thập phân
+ Chuyển hỗn số thành phân số
+ Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn hơn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số
đo có một tên đơn vị đo.
+ HS làm bài 1, 2 (2 hỗn số đầu), 3, 4.
- Thái độ: Giáo dục học sinh lòng say mê học toán. Vận dụng vào cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng, phấn, sách
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Chữa bài tập 3/c, b.
- HS làm bài
- HS trả lời
- Giới thiệu bài
2. HĐ thực hành: (30 phút)
*Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức, làm được các bài tập theo yêu cầu.
*Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập .
- Những phân số như thế nào thì gọi là
phân số thập phân?
- Nêu cách viết phân số đã cho thành
phân số thập phân?

Họ và tên

- Những phân số có mẫu số là 10, 100...
gọi là các phân số thập phân.
- Trước hết ta tìm 1 số nhân với mẫu số
(hoặc mẫu số chia cho số đó) để có mẫu
số là 10, 100... sau đó nhân (chia) cả TS
và MS với số đó để được phân số thập
Trường Tiểu học

9


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018
phân bằng phân số đã cho
- Yêu cầu học sinh tự làm bài
- 2 HS lên bảng, lớp làm vở bài tập
(HS cần quan tâm: Hương, Hùng, 14 = 14 : 7 = 2 ; 75 = 75 : 3 = 25

Trang)
70 70 : 7 10 300 300 : 3 100
- Giáo viên nhận xét.
23 × 2
11 11× 4 44 23
46
=
=
;
=
=
- Kết luận: PSTP là phân số có MS là 25 25× 4 100 500 500 × 2 1000
10,100,1000,...Muốn chuyển PS thành
PSTP ta phải ta tìm 1 số nhân với mẫu số
(hoặc mẫu số chia cho số đó) để có mẫu số
là 10, 100... sau đó nhân (chia) cả TS và
MS với số đó để được phân số thập phân
bằng phân số đã cho
- Chuyển các hỗn số thành phân số:
Bài 2:(2 hỗn số đầu)
- Nhân phần nguyên với mẫu số rồi
- Nêu yêu cầu của bài tập?
cộng với tử số của phần phân số ta được
- Có thể chuyển 1 hỗn số thành 1 phân số tử số của phân số. Còn mẫu số là mẫu
như thế nào?
số của phần phân số.
- Học sinh làm bài trên bảng, lớp làm vở
2 42 3 31 3 23 1 21
8 = ;4 = ;5 = ;2 =
5 5 7 7 4 4 10 10

- Yêu cầu HS tự làm bài
- GV nhận xét chữa bài, yêu cầu HS nêu
lại cách chuyển
- Viết phân số thích hợp vào chỗ trống
Bài 3:
- 3 học sinh làm bài trên bảng, lớp làm vở
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập .
1
1
a, 1dm =
m
b, 1g =
kg
10
1000
- Yêu cầu HS làm bài
3
8
(HS cần giúp đỡ: Long, Huy, Hùng)
3dm =
m
8g =
kg
10
1000
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.
9
25
9dm =
m

25g =
kg
10
1000

- HS thảo luận nhóm tìm cách làm.
Bài 4:
7
- Học sinh nêu cách làm: 7dm= m
- Giáo viên ghi bảng 5m7dm = ?m
10
- Hướng dẫn học sinh chuyển số đo có 2
7
50 7 57
tên đơn vị thành số đo 1 tên viết dưới 5m7dm =5m + 10 m = 10 + 10 = 10 (m)
dạng hỗn số.
hoặc
5m7dm = 5m + 7 = 5 7 (m)
10m
10
- 3 HS làm bảng 3 ý còn lại. Lớp làm vở
3
3
+ 2m 3dm = 2m +
m=2 m
10
10
- Yêu cầu HS làm bài
37
37

(HS cần giúp đỡ: Long, Huy, Hùng)
+ 4m 37cm = 4m +
m=4
m
100
100
10
Họ và tên
Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.

NĂM HỌC: 2017 - 2018
53
53
+ 1m 53cm = 1m +
m=1
m
100
100

.
3. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Giáo viên nhận xét tiết học. Giao bài về
nhà
- Kiến thức: Củng cố kiến thức về số
thập phân.


- HS nghe

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
- Kiến thức: Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích
hợp(BT1), nắm được một số thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người
Việt Nam (BT2), hiếu nghĩa của từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng
đồng, đặt câu với một từ có tiếng đồng vừa tìm được(BT3).
* HS M3,4 thuộc được thành ngữ, tục ngữ ở bài tập 2; đặt được câu với các từ tìm
được ở bài 3.
- Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức vào làm các bài tập theo yêu cầu.
- Thái độ: Thích tìm thêm từ thuộc chủ điểm.
II. CHUẨN BỊ:
- Bút dạ, bảng nhóm để học sinh làm bài tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Đọc đoạn văn miêu tả có dùng những từ miêu - HS nối tiếp nhau nói
tả đã cho viết lại hoàn chỉnh.
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:

- Học sinh biết xếp từ vào nhóm thích hợp, Tìm đúng các thành ngữ theo yêu cầu.
Họ và tên

Trường Tiểu học

11


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
*Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Giáo viên giải nghĩa từ:Tiểu thương. (Người
buôn bán nhỏ)
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 tự làm bài
- Trình bày kết quả
- Giáo viên nhận xét

- Yêu cầu HS nêu ý nghĩa một số từ.
- Chủ tiệm là những người như thế nào?
- Tại sao thợ điện, thợ cơ khí xếp vào nhóm
công nhân?
- Tại sao thợ cày, thợ cấy xếp vào nhóm nông
dân?
- Trí thức là những người như thế nào?
- Doanh nhân là gì?

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

- HS theo dõi.
- Học sinh thảo luận nhóm 2 cùng
làm bài.
- Đại diện một vài cặp trình bày
bài.
a) Công nhân: thợ điện - thợ cơ
khí.
b) Nông dân: thợ cấy - thợ cày.
c) Doanh nhân: tiểu thương, chủ
tiệm.
d) Quân nhân: đại uý, trung sĩ.
e) Trí thức: giáo viên, bác sĩ, kỹ
sư.
g) Học sinh: HS tiểu học, HS trung
học
Người chủ cửa hàng kinh doanh
- Người lao động chân tay, làm
việc ăn lương
- Người làm việc trên đồng
ruộng, sống bằng nghề làm ruộng
- Là những người lao động trí óc,
có tri thức chuyên môn
- Những người làm nghề kinh
doanh
-

- Học sinh đọc
Bài 2:
- Các nhóm thảo luận theo nội
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

dung giáo viên hướng dẫn
- Chia 4 nhóm thảo luận theo yêu cầu
+ Đọc kỹ các câu tục ngữ, thành ngữ.
+ Tìm hiểu nghĩa các câu TN-TN
+ Giáo viên nhắc nhở học sinh: có thể dùng
nhiều từ đồng nghĩa để giải thích
- Đại diện mỗi nhóm, trình bày
+ Học thuộc các câu TN-TN
một câu tục ngữ hoặc thành ngữ
- Trình bày kết quả
+ Chịu thương chịu khó: phẩm
12

Họ và tên

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Giáo viên nhận xét

chất của người Việt Nam cần cù,
chăm chỉ, chịu đựng gian khổ
khó khăn, không ngại khó, ngại
khổ.
+ Dám nghĩ dám làm: phẩm
chất của người Việt Nam mạnh

dạn, táo bạo nhiều sáng kiến
trong công việc và dám thực hiện
sáng kiến đó.
+ Muôn người như một: đoàn
kết thống nhất trong ý chí và
hành động.
+ Trọng nghĩa khinh tài: luôn
coi trọng tình cảm và đạo lý, coi
nhẹ tiền bạc.
+ Uống nước nhó nguồn: biết ơn
người đem lại điều tốt lành cho
- Yêu cầu học sinh thuộc lòng các câu thành mình.
ngữ, tục ngữ.
- Giáo viên nhận xét.
- Học sinh đọc (3 em)
Bài 3:
- 1 học sinh đọc nội dung bài tập
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh thảo luận nhóm đôi.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi để trả lời - Người Việt Nam ta gọi nhau là
câu hỏi.
đồng bào vì đều sinh ra từ bọc
1. Vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là đồng trăm trứng của mẹ Âu Cơ.
bào?
- Đồng chí, đồng bào, đồng ca,
đồng đội, đồng thanh, ….
2. Tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng.
- Học sinh trao đổi với bạn bên
cạnh để cùng làm.
- Giáo viên yêu cầu HS làm bảng nhóm

- Viết vào vở từ 5 đến 6 từ.
-Học sinh nối tiếp nhau làm bài
tập phần 3
3. Đặt câu với mỗi từ tìm được.
+ Cả lớp đồng thanh hát một bài.
+ Cả lớp em hát đồng ca một bài.
3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Thuộc các câu thành ngữ, tục ngữ ở bài tập 2. - Lắng nghe và thực hiện
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Họ và tên

Trường Tiểu học

13


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------Địa lý
KHÍ HẬU

I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức:
- Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam:
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
+ Có sự khác nhaugiữa hai miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn;
miền Nam nóng quanh năm với hai mùa mưa khô rõ rệt.
* Học sinh M3,4:
+ Giải thích được vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
+Biết chỉ các hướng gió: đông bắc, tây nam, đông nam.
- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh
hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh
hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán….
- Kĩ năng: Chỉ ranh giới khí hậu Bắc- Nam( dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ ( lược
đồ).Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản.
-Thái độ: Yêu quý, bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ:
Bản đồ địa lí tự nhiên và bản đồ khí hậu Việt Nam. Quả địa cầu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Nêu tên một vài dãy núi, đồng bằng chính? - HS trả lời
- Kể tên một số khoáng sản ở nước ta?
- HS trả lời
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút)
* Mục tiêu: Nắm được nội dung của bài và trả lời được câu hỏi trong SGK.
* Cách tiến hành:
- Việc 1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió

mùa (10’)
- Chỉ vị trí nước Việt Nam trên quả địa cầu - Quan sát quả địa cầu, hình 1 SGK
rồi nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió - Thảo luận nhóm 4 để hoàn thành
mùa?
bản, lập sơ đồ như đã nêu
- Hoàn thành bảng:
- Kết luận: nước ta có khí hậu nhiệt
Thời gian
Hướng gió chính
đới gió mùa, nhiệt độ cao, gió mưa
giómùa
thay đổi theo mùa
thổi
14

Họ và tên

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
Tháng1
………………………………
………………….
Tháng 7
………………………………
………………….
(HS cần quan tâm: Chung, Hùng, Hương)
- Việc 2: Khí hậu giữa các miền khác nhau .
- Miền Bắc có những hướng gió nào hoạt

động? Ảnh hưởng của hướng gió đến khí hậu
miền Bắc như thế nào?
- Miền Nam có những hướng gió nào hoạt
động? Ảnh hưởng của hướng gió đến khí hậu
miền Nam ra sao?
(HS cần quan tâm: Trang, Huy, Hương)

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Dựa vào bản số liệu trang 72
SGK. Thảo luận nhóm 2 để trả lời
câu hỏi.Trình bày trước lớp.Nhận
xét bổ sung
+ MB: có mùa động lạnh, mưa
phùn.
+ MN: nắng nóng quanh năm với
mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

- Việc 3: Ảnh hưởng của khí hậu
- Vào mùa mưa khí hậu ở nước ta xảy ra hiện - Hoạt động cả lớp với SGK
- Trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi
tượng gì? Mùa khô kéo dài gây hại gì?
rồi trình bày trước lớp
(HS cần quan tâm: Đức, Nhất, Long)
- Trả lời : thường hay có bão lớn,
mưa lớn gây ra lũ lụt, có năm lại
xảy ra hạn hán.
4. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Giáo viên nhận xét tiết học. Khen những em - Lắng nghe
đọc tốt.

- Lắng nghe và thực hiện
- Về nhà chuẩn bị bài sau.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017
Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- Kĩ năng: Kể được câu chuyện(đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua
truyền hình, phim ảnh hay đã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây
dựng quê hương đất nước.
- Thái độ: Kể chuyện tự nhiên, chân thật. Chăm chú nghe kể nhận xét đúng.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ những việc tốt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Họ và tên

Hoạt động học
Trường Tiểu học

15


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Gọi HS kể lại một câu chuyện đã nghe hoặc - HS kể lại một câu chuyện đã nghe
đã học về các vị anh hùng, danh nhân
hoặc đã đọc về các anh hùng, danh
- Nhận xét.

nhân
- Giới thiệu bài.
2. HĐ tìm hiểu, lựa chọn chuyện (10 phút)
*Mục tiêu:
- HS biết kể lựa chọn câu chuyện phù hợp để kể. (M1)
(HS lựa chọn được câu chuyện và kể : Mai, Quỳnh, Kiên, Duy)
*Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc đề bài
- 1 HS đọc đề bài
- Gạch chân từ quan trọng
- Gọi HS đọc gợi y trong SGK
- Gọi HS nêu đề tài mình chọn
- 3 HS nối tiếp đọc 3 gợi ý ở SGK
- Y/c HS viết ra nháp dàn ý
- Một số HS giới thiệu đề tài mình
- Kể chuyện có mở đầu, diễn biến, két thúc
chọn
3. HĐ thực hành kể chuyện: (15 phút)
- Tổ chức cho HS thi kể
- Nêu suy nghĩ của bản thân về nội dung,
ý nghĩa câu chuyện
- Tổ chức bình chọn HS kể hay nhất
- Tuyên dương

- HS viết ra giấy nháp dàn ý
- HS kể theo cặp
- Thi kể trước lớp
- Mỗi em kể xong tự nói suy nghĩ về
nhân vật trong câu chuyện hỏi bạn
hoặc trả lời câu hỏi của bạn về nội

dung ý nghĩa câu chuyện.
- Bình chọn bạn có câu chuyện hay
nhất, bạn kể hay nhất.

4. HĐ Tiếp nối: (5phút)
- Nhân vật chính trong câu chuyện là ai?
- HS nêu.
- Ý nghĩa câu chuyện ?
- Liên hệ thực tế, củng cố, dặn dò:
- Về nhà kể cho người thân nghe.
- Xem tranh tập kể câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở
Mỹ Lai.
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Học sinh biết cộng, trừ phân số, hỗn số.
- Kĩ năng: + Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị đo.
+ Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
+ HS làm bài1(a,b), 2(a,b), 4(3 số đo 1,3,4), 5.
- Thái độ: Yêu thích làm toán.
16

Họ và tên

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
II. CHUẨN BỊ:

Bảng nhóm, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Chữa bài tập cũ
- HS làm bài
- HS trả lời
- Giới thiệu bài
2. HĐ thực hành: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Nắm vững kiến thức, làm được các bài tập theo yêu cầu.
(HS cần giúp đỡ: Hương, Sơn, Chung, Hùng)
*Cách tiến hành:
Bài 1(a,b):
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Học sinh tự làm rồi chữa bài.
7 9 70+ 81 151
- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
a, + =
=
9 10
90
90
Bài 2(a, b):
- Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh làm rồi chữa bài.

- yêu cầu HS tự làm bài
5 2 25− 16 9
- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
a, - =
=
8 5
40
40
1 3 44- 30 14
b,1 − =
=
10 4
40
40
Bài 4( ý 1, 3,4):
- Gọi HS nêu yêu cầu
- Viết các số đo độ dài (theo mẫu)
- GV hướng dẫn mẫu
- HS theo dõi
- Yêu cầu HS làm bài
- Học sinh làm bài, 3 HS làm bài bảng
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
lớp.
9
9
8dm 9cm = 8dm +
dm = 8 dm
10
10
5

5
12cm 5mm =12cm +
cm = 12 cm
10
10
Bài 5:
- Gọi HS đọc đề bài
- Hướng dẫn HS phân tích đề
- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài
3. HĐ tiếp nối: (3 phút)
Họ và tên

- HS đọc
- Cả lớp theo dõi
- Vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị
- HS làm bài vào vở

Trường Tiểu học

17


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
- Giáo viên nhận xét tiết học. Giao bài về
nhà.

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- HS nghe


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
Tập đọc
LÒNG DÂN (Tiếp)
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
- Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghĩa vở kịch: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm,
mưu trí lừa giặc cứu cán bộ. ( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3.)
- Kĩ năng: Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, hỏi, cảm, khiến; biết đọc ngắt giọng, thay
đổi giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.
* Học sinh (M3,4) biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân
vật.
- Thái độ: Yêu thích đọc sách.
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Gọi HS đọc phân vai lại vở kịch “ Lòng dân” ( - HS đọc phân vai
Phần 1)
- Nhận xét
- HS nghe
- Giới thiệu bài.
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ

- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
*Cách tiến hành:
- Giáo viên chia đoạn để luyện đọc.
- HS theo dõi
+ Đoạn 1: Từ đầu  lời chú cán bộ.
+ Đoạn 2: Tiếp  lời dì Năm.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- HS đọc lần 1 + Luyện đọc từ
- Đọc nối tiếp từng đoạn
18

Họ và tên

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
(Đọc còn ngọng: Long, Chung)

NĂM HỌC: 2017 - 2018
khó, câu khó
tía, mầy, hổng, chỉ, nè …
Để tôi đi lấy, chú toan đi, cai cản
lại
Chưa thấy
- HS đọc lần 2 + Giải nghĩa từ
- HS luyện đọc theo cặp
- 1 HS đọc toàn bài
- Học sinh theo dõi


- Đọc theo cặp
- Đọc toàn bài
- Giáo viên đọc mẫu
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc cứu cán bộ. ( Trả
lời được các câu hỏi 1,2,3.)
(HS trả lời tốt các câu hỏi: Mai, Kiên, Quỳnh, Duy....)
(HS cần giúp đỡ: Hương, Long, Anh, Hùng)
*Cách tiến hành:
1. An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế - Khi giặc hỏi An: Ông đó phải
nào?
tía mầy không? An trả lời hổng
phía tía làm cai hí hửng … cháu
kêu bằng ba, chú hổng phải tía.
2. Những chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử - Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ
rất thông minh?
chỗ nào, rồi nói tên, tuổi của
chồng, tên bố chồng để chú cán
3. Vì sao vở kịch được đặt tên là “Lòng dân” .
bộ biết mà nói theo.
- Vì vở kịch thể hiện tấm lòng
của người dân với cách mạng.
Người dân tin yêu cách mạng sẵn
sàng xả thân bảo vệ cán bộ cách
mạng trong lòng dân là chỗ dựa
vững chắc nhất của cách mạng.
- Kết luận: Bằng sự mưu trí, dũng cảm, mẹ con
dì Năm đã lừa được bọn giặc, cứu anh cán bộ.
4. HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút)

*Mục tiêu:
- HS đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành:
- Giáo viên hướng dẫn 1 tốp học sinh đọc diễn - HS thực hiện theo yêu cầu của
GV
cảm 1 đoạn kịch theo cách phân vai.
- Giáo viên tổ chức cho từng tốp học sinh đọc - 2 cặp HS thi đọc .
phân vai.
Họ và tên

Trường Tiểu học

19


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
- Giáo viên và cả lớp nhận xét
4. HĐ Tiếp nối: (4 phút)

NĂM HỌC: 2017 - 2018

- Nhắc lại nội dung vở kịch.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị giờ sau.

- HS nhắc lại
- Lắng nghe và thực hiện

--------------------------------------------------------Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”
I .MỤC TIÊU :

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng,quay phải,
quay trái, quay sau.
- Trò chơi “Đua ngựa” chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình.
- Giáo dục học sinh năng tập luyện thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
II.CHUẨN BỊ :
- Sân tập, còi, 1 chiếc khăn tay.
- PP : quan sát, đàm thoại, luyện tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I.Mở đầu
6 phút
1. Nhận lớp
*
2. Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài
2phút
********
học
********
3. Khởi động:
3 phút
đội hình nhận lớp
- Học sinh chạy nhẹ nhàng từ
2x8 nhịp
hàng dọc thành vòng tròn, thực
hiện các động tác xoay khớp cổ
tay, cổ chân, hông, vai , gối, …
- Thực hiện bài thể dục phát triển
chung .


II.Cơ bản
1 . Ôn ĐHĐN
- Ôn cách chào và báo cáo…
- Tập hợp hàng dọc dóng hàng,
điểm số, đứng nghiêm, nghỉ,
quay phải trái, đằng sau…

20

Họ và tên

đội hình khởi động
cả lớp khởi động dưới sự điều
khiển của cán sự
18-20 phút
7 phút

Học sinh luyện tập theo tổ
(nhóm)
GV nhận xét sửa sai cho HS
Cho các tổ thi đua biểu diễn
*
********
********
Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
2. Trò chơi vân động

- Chơi trò chơi đua ngựa
III. Kết thúc.
- Tập chung lớp thả lỏng.
- Nhận xét đánh giá buổi tập
- Hướng dẫn học sinh tập luyện ở
nhà

4-6 phút
5-7 phút

NĂM HỌC: 2017 - 2018
********
GV nêu tên trò chơi hướng dẫn
cách chơi
HS thực hiện
*
*********
*********

Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017
Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Kiến thức: HS tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả
tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm
được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.
- Kĩ năng: Lập được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa.
- Thái độ: Thích tả cảnh. Giáo dục cho các em biết yêu quý cảnh vật xung quanh.
Từ đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ:

+ Bảng nhóm, bút dạ. Dàn bài mẫu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về ghi chép - HS thực hiện
quan sát cơn mưa
- Giới thiệu bài.
- HS nghe
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- HS tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và
hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan
sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.
- Lập được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa.
*Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp
theo dõi SGK.
- Đọc bài mưa rào
- Cả lớp đọc thầm bài Mưa rào.
Họ và tên

Trường Tiểu học

21


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- Yêu cầu HS làm bài theo cặp
- Trao đổi cặp đôi trả lời các câu hỏi.
- GV cùng HS nhận xét. Chốt lại lời giải
+ Câu a: Những dấu hiệu báo cơn mưa sắp - Mây: nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy
trời, tản ra từng nằm nhỏ....
đến.
- Gió: thổi giật, đổi mát lạnh...
+ Câu b: Những từ tả tiếng mưa và hạt mưa - Lúc đầu: lẹt đẹt, lách tách, về sau
mưa ù xuống...
từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.
- Hạt mưa: những giọt nước lăn
xuống….
+ Câu c: Những từ ngữ chỉ cây cối, con - Trong mưa: lá đào, na, là sói vẫy run
rẩy.
vật, bầu trời trong và sau trận mưa.
- Con gà trống ướt lướt thướt, ngật
ngưỡng tìm chỗ trú.
+ Sau trận mưa: …
+ Câu d: Tác giả đã quan sát cơn mưa bằng - Bằng mắt, tai mũi, cảm giác của làn
những giác quan nào?
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- GV hướng dẫn
- Phần mở bài cần nêu gì ?
- Em tả cơn mưa theo trình tự nào?
- Những cảnh vật nào thường gặp trong mưa?
- Kết thúc nêu ý gì?
- Yêu cầu HS làm bài

- Trình bày kết quả
- Giáo viên nhận xét bổ sung.
- Yêu cầu HS dưới lớp trình bày
- Giáo viên chấm những dàn ý tốt
3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)

22

Họ và tên

- Một học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Giới thiệu địa điểm quan sát cơn
mưa hay dấu hiệu báo mưa sắp đến
- Thời gian, miêu tả từng cảnh vật
trong mưa.
- Mây, gió, bầu trời, mưa, con vật, cây
cối, con người, chim muông.
- Cảm xúc của mình hoặc cảnh vật
tươi sáng sau cơn mưa.
- Mỗi HS tự lập dàn ý vào vở, 2 HS
làm bảng nhóm.
- HS làm bài bảng nhóm, trình bày
- Học sinh sửa lại dàn bài của mình.
- HS nối tiếp nhau trình bày

Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- Giáo viên nhận xét tiết học
- HS trả lời.
- Về nhà hoàn chỉnh dàn ý bài văn tả cơn - HS trả lời.
- Lắng nghe và thực hiện
mưa.

Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Biết nhân, chia hai phân số.
- Kĩ năng: Chuyển số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với 1 tên đơn vị
đo. HS làm bài 1, 2, 3.
- Thái độ: Yêu thích môn toán, cẩn thận, chính xác.
II.CHUẨN BỊ:
- Bảng, phấn , vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Chữa bài tập cũ
- HS làm bài
- HS trả lời
- Giới thiệu bài
2. HĐ thực hành: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Nắm vững kiến thức, làm được các bài tập theo yêu cầu.
(HS cần giúp đỡ: Hương, Sơn, Chung, Hùng)
*Cách tiến hành:
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu
- Đọc yêu cầu bài 1.
- Yêu cầu HS làm bài
- 2 HS lên bảng làm. Lớp làm vào nháp.
7 4 28
1
2 9 17 153
- Nhận xét chữa.
x = ; 2 ×3 = ×
=
9 5 45
4
5 4 5
20
1 7 1 8
8
: = × =
5 8 5 7
35
1 1 6 4 6 3 18 9
1 :1 = : = × =
=
5 3 5 3 5 4 20 10
- Muốn nhân 2 phân số ta làm như thế - Học sinh trả lời.
nào?
- Muốn chia 2 phân số ta làm như thế - Học sinh nêu.
nào?
- Muốn thực hiện các phép tính với hỗn - Học sinh trả lời.
số ta làm như thế nào?
- Học sinh nghe

- Giáo viên nhận xét

Họ và tên

Trường Tiểu học

23


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
Bài 2:
- Đọc yêu cầu bài 2.
- Yêu cầu HS nêu lại cách tìm thành phần
chưa biết trong phép tính
- Yêu cầu HS làm bài
- Nhận xét.

Bài 3:
- Đọc yêu cầu bài 3.
- GV hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét chữa bài

NĂM HỌC: 2017 - 2018
- Tìm x:
- HS nêu
- 2 học sinh làm bảng, lớp làm vở.
1 5
2 6
x+ =

x× =
4 8
7 11
5 1
6 2
x= − ;
x= :
8 4
11 7
3
21
x=
x=
8
11
- Cả lớp theo dõi
- HS theo dõi
15
15
2m15cm = 2m +
m=2
m
100
100
75
75
1m 75cm = 1m +
m=1
m
100

100
36
36
5m36cm = 5m +
m=5
m
100
100
8
8
8m 8cm = 8m +
m=8
m.
100
100

3. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Giao bài về nhà.

- HS nghe

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: + Biết sử dụng đúng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1). Hiểu ý
nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2).
24
Họ và tên
Trường Tiểu học


GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
+ Dựa theo ý 1 khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu
tả sự vật có sử dụng 1, 2 từ đồng nghĩa (BT3)
+ Học sinh (M3,4) biết dùng nhiều từ đồng nghĩa trong đoạn văn viết theo
BT3.
- Kĩ năng: Viết được đoạn văn miêu tả sự vật có sử dụng 1, 2 từ đồng nghĩa.
- Thái độ: Thích tìm nhiều từ đồng nghĩa.
II. CHUẨN BỊ:
- Bút dạ, bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Gọi học sinh làm lại bài 2, 4
- HS nối tiếp nhau nói
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh biết tìm từ đồng nghĩa phù hợp.
- Biết sử dụng từ để đặt câu, viết văn.
(HS tìm từ nhanh: Kiên, Quỳnh, Duy, Mai.HS cần giúp đỡ:Chung, Hùng, Hương)
*Cách tiến hành:

Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Học sinh đọc bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp, giáo -Học sinh thảo luận nhóm đôi làm
viên đánh số thứ tự vào các ô trống.
bài.
- Giáo viên nhận xét lời giải đúng

-3 học sinh làm bảng nhóm

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn

- 2 học sinh đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh

- Các từ: xách, đeo, khiêng, kẹp, vác cùng có - Mang một vật nào đó đến nơi
nghĩa chung là gì?
khác (vị trí khác).
- Tại sao không nói: Bạn Lệ vác trên vai - Vì: đeo là mang một vật nào đó
chiếc ba lô con cóc?
kiểu dễ tháo cởi, vác nghĩa là chuyển
vật nặng hoặc cồng kềnh bằng cách
đặt lên vai. Chiếc ba lô con cóc nhẹ
nên dùng từ đeo là phù hợp.
Bài 2:
- Học sinh đọc yêu cầu.
- Chia nhóm 4 học sinh thảo luận và làm bài.
( “cội” là “gốc” )
- Gọi nhóm trình bày.


- Cả lớp theo dõi
- Học sinh thảo luận chọn 1 ý giải thích
đúng ý nghĩa chung của cả 3 câu tục
ngữ.

- Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng các câu tục - Nghĩa chung: gắn bó với quê
ngữ.
hương là tình cảm tự nhiên.
- Giáo viên nhận xét.
- Học sinh đọc thuộc cả 3 câu.
Bài 3:
Họ và tên
Trường Tiểu học
25


×