Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193.96 KB, 23 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019

TUầN:
8

Th hai ngy 15 thỏng 10 nm 2018

TON:
BI 24: SO SNH HAI S THP PHN (T1)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit cỏch so sỏnh hai s thp phõn.
- KN: HS vn dng kin thc thc hnh lm bi tp nhanh v ỳng.
- T: Cú ý thc trong khi hc tp, tớch cc trong cỏc hot ng
- KN: Bit t gii quyt cỏc hot ng cỏ nhõn hon thnh bi tp c giao.
II. Chun b D DH:
GV: Hỡnh v , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : i logo nhúm H1 thnh logo nhúm ụi, H2 thờm logo
cỏ nhõn.
A. HOT NG C BN

1. Thc hin ln lt cỏc hot ng sau:
Vic 1: Quan sỏt hỡnh v v c bng ghi thnh tớch nhy xa ca cỏc bn trong nhúm.
Vic 2: Tho lun vi bn bờn cnh xem bn no nhy xa hn bn no. Ti sao?
Vic 3: Chia s trc lp.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c c thnh tớch nhy xa ca cỏ bn trong nhúm.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li


2. Thc hin ln lt cỏc hot ng sau:
- Vic 1: Cỏ nhõn ly hai bng giy ó chia sn ri tụ mu vo 3 phn ca bng
giy th nht, 7 phn ca bng giy th hai v vit s thp phõn ch phn tụ
mu hai bng giy,
- Vic 2: So sỏnh phn tụ mu v rỳt ra nhn xột.
- Vic 3: c ni dung sau:
Ta cú th vit: 0,3 =
Ta cú:

3
7
; 0,7 =
10
10

7
3
> . Vy 0,7 > 0,3
10
10

GV tng tỏc vi hc sinh:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019

* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS thc hin c cỏc hot ng theoTLHD.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp

- K thut: ghi chộp ngn;t cõu hi- nhn xột bng li
3. c k ni dung (TLHD) v gii thớch cho bn nghe.
- Vic 1: c cỏc thụng tin sỏch TLHD
- Vic 2: Gii thớch cho bn bờn cnh nghe.
* GV v HS tng tỏc:
Nờu cỏch so sỏnh hai s thp phõn

* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS gii thớch c cho bn nghe cỏch so sỏnh hai s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
4. So sỏnh hai s thp phõn:
- Vic 1: Cỏ nhõn lm vo v.
- Vic 2: Chia s kt qu vi bn bờn cnh.
- Vic 3: Chia s trc lp.
* GV v HS tng tỏc: Nờu cỏch so sỏnh cỏc s thp phõn ú
Nhỏc li cỏch so sỏnh hai s thp phõn
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS so sỏnh c hai phõn s thp phõn
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li; vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: giỳp cỏc em nm chc cỏch so sỏnh hai sụ
thp phõn.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:

Hng dn cỏc em v chia s cỏch so sỏnh hai s thp phõn cựng b m, anh ch ca
mỡnh.


Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
Ting Vit:
BI 8A: GIANG SN TI P (TIT 1)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS c - hiu bi Kỡ diu rng xanh. Hiu ni dung: Cm nhn c v
p kỡ thỳ ca rng; tỡnh cm yờu mn, ngng m ca tỏc gi trc v p ca rng
- KN: c trụi chy ton bi, ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu, gia cỏc cm t,
nhn ging nhng t ng gi t. Bit c din cm bi vn vi cm xỳc ngng m
trc v p ca rng. Tr li c cỏc cõu hi 1,2,3.
- T: GD HS bit yờu v p ca thiờn nhiờn, thờm yờu quý v cú ý thc bo v mụi
trng.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng.
II. dựng dy hc:
- Giỏo viờn: tranh, bng ph.
- Hc sinh: Ti liu HDH.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng dy hc:
A. HOT NG C BN
1. H1: Theo logo
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS quan sỏt v mụ t c hỡnh nh trong bc tranh. Trỡnh by
c hiu bit ca mỡnh v mt trong cỏc bc nh ú.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
2. H2,3,4: Theo logo
* ỏnh giỏ:

+ Tiờu chớ: HS c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý. c trụi chy, lu loỏt
ton bi vi ging nh nhng, nhn ging nhng t ng miờu t v p ca rng.
- Hiu ngha cỏc t: lỳp xỳp, tõn kỡ.
- c ỳng v hiu cỏc t: rng khp, con mang, vn bc mỏ, nm rng, lõu i.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
3. H5,6: Theo logo
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS hiu ni dung bi thụng qua tr li cỏc cõu hi:
- Cõu 1: Nhng cõy nm rng ó khin cỏc bn tr cú nhng liờn tng thỳ v l: ni
õy nh mt thnh ph nm, mi chic nm nh mt lõu i kin trỳc tõn kỡ, cú cm
giỏc nh mỡnh l mt ngi khng l i lc vo kinh ụ ca vng quc nhng ngi
tớ hon vi nhng n i, miu mo, cung in lỳp xỳp di chõn.
- Cõu 2: Nh nhng liờn tng y m cnh vt trong rng thờm p, sinh ng, lóng
mn, thn bớ nh trong truyn c tớch.
- Cõu 3: Nhng muụng thỳ trong rng c miờu t: Con vn bc mỏ ụm con gn
gh chuyn nhanh nh tia chp. Nhng con chn súc vi chựm lụng uụi to p vỳt
qua khụng kp a mt nhỡn theo. Nhng con mang vng ang n c non, nhng chic
chõn vng gim lờn trờn thm lỏ vng.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
Cõu 1: Rng khp c gi l giang sn vng ri vỡ cú rt nhiu mu vng: lỏ
vng, con mang vng, nng vng.
- Cõu 2: Phỏt biu cm ngh riờng ca em khi c bi Kỡ diu rng xanh. (HS t tr
li theo suy ngh, bit t liờn h thc t v trỡnh by cm xỳc khi trỡnh by).
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr HS:

- HS tip thu chm: c ỳng vn bn
- HSHTT : c din cm ton bi.
VI. Hng dn phn ng dng:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:HS thc hin c:
- Chia s vi ngi thõn nhng iu em bit v rng.
- Tỡm hiu thờm v rng nc ta (cỏc loi rng, din tớch,).
- Su tm tranh nh v rng v cnh vt thiờn nhiờn.
- Vit li gii thiu cho bc tranh (nh) em thớch nht.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
Ting Vit:
BI 8A: GIANG SN TI P (TIT 2)
I. Mc tiờu:
-KT: Giỳp HS bit cỏch vit ỳng on vn trong bi Kỡ diu rng xanh.
-KN: Rốn k nng nghe v vit li ỳng chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh thc bi vn
xuụi trong bi Kỡ diu ca rng xanh.Vit ỳng du thanh cỏc ting cha yờ/ya.
-T: Giỏo dc HS ý thc rốn ch p, gi v sch.
- NL: phỏt trin ngụn ng, t duy, hp tỏc nhúm.
II. Chun b DDH:
- Phiu HT H2.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng dy hc:
H1. Theo logo
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS vit chớnh xỏc t khú: m lnh, ro ro chuyn ng, con vn, gn,
gh, chuyn nhanh, len lỏch, mi mit, r bi rm,Vit m bo tc , ỳng chnh
t, ch u trỡnh by p.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp, vit.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.

H2,3. Theo logo
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS lm ỳng cỏc BT:
- BT1: Xỏc nh v gch ỳng cỏc ting cú cha yờ hoc ya. Nhn xột v trớ du thanh
cỏc ting tỡm c.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- BT2: in ting cú vn uyờn thớch hp vo ch trng. Th t l: thuyn, thuyn,
khuyờn.
- H3: Quan sỏt tranh, in ỳng tờn cỏc loi chim vo di mi bc tranh: 1 - yng,
2 - hi yn, 3 - quyờn.
- T hc tt, hon thnh bi lm ca mỡnh; chia s, i chiu kt qu vi bn.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp,
+ K thut: ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS TTC: h tr cỏc em vit ỳng cỏc t: m lnh, ro ro chuyn ng, con vn,
gn, gh, chuyn nhanh, len lỏch, mi mit, r bi rm, bng cỏch c chm, nhn
ging.
- HSHTT : Vit m bo tc , ỳng chnh t, ch u trỡnh by p.
VI. Hng dn phn ng dng:
- Chia s vi b m, ngi thõn nhng gỡ mỡnh hc c.
- Tỡm hiu v cỏc loi chim v su tm tranh nh v nhng loi chim em yờu thớch.

KHOA HC:
PHềNG BNH VIấM GAN A
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit c nguyờn nhõn v cỏch phũng bnh viờm gan A
- KN: Rốn k nng quan sỏt, trỡnh by, lng nghe.

- T: Giỏo dc hc sinh hc tp tớch cc, yờu thớch mụn hc.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II. Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
A. Hot ng c bn:
H 1,2,3,4: Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS liờn h t thc t chia s: hiu bit n gin v bờnh viờm
gan A. c thụng tin sỏch hng dn hon thnh s v bnh viờm
gan A. Nm c tỏc nhõn gõy bnh v cỏch phũng trỏnh bnh viờm gan A.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; t cõu hi; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
B. Hot ng thc hnh:
H 1,2: Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS úng vai th hin c tỡnh hung theo sỏch hng dn t
c nhng cõu hi tim hiu v bnh viờm gan A v a ra c nhng ý kin
v cỏch n ung khi b bnh trỏnh lõy lan qua ngi khỏc.
- Phng phỏp:Quan sỏt; vn ỏp.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- K thut:ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( c, Tuyt.).Giỳp cỏc em nm
c cỏc ni dung c bn ca tit hc.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v

h tr cỏc bn TTC.
VI. Hng dn phn ng dng:
Núi vi ngi thõn v cựng thc hin nhng vic nờn lm phũng trỏnh bnh
viờm gan A.

Ting Vit:
BI 8A: GIANG SN TI P (T3)
I. Mc tiờu:
- KT: Hiu ngha t thiờn nhiờn. Nm c mt s t ng ch s vt, hin tng
thiờn nhiờn trong mt s thnh ng, tc ng. Tỡm c t ng t khụng gian, t sụng
nc v t cõu vi mt trong cỏc t ng tỡm c H5, H8.
- KN: Lm quen vi mt s thnh ng, tc ng s ch s vt, hin tng thiờn nhiờn,
s dng cỏc t ó hc miờu t thiờn nhiờn.
- T: Giỏo dc hc sinh tỡnh cm yờu quý, gn bú vi mụi trng sng.
- NL: T hc hiu qu, hp tỏc nhúm t tin, mnh dn; phỏt trin nng lc ngụn ng.
II. Chun b DDH: T in TV, phiu HT H5, H8.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
B. HOT NG THC HNH
H4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- BT1: Khoanh ỳng cõu tr li gii thớch ỳng ngha t thiờn nhiờn.
b. Tt c nhng gỡ khụng do con ngi to ra.
- BT2: Xỏc nh c nhng t ch s vt, hin tng thiờn nhiờn trong cỏc thnh
ng, tc ng sau:
a. Lờn thỏc xung ghnh.
b. Gúp giú thnh bóo.
c. Nc chy ỏ mũn.
d. Khoai t l, m t quen.

- c k cỏc cõu thnh ng, tc ng. Tỡm hiu ngha ca tng cõu.
- Gch chõn di cỏc t ch s vt, hin tng thiờn nhiờn.
- GV cựng HS ly mt vi vớ d minh ha.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H5,6:
* ỏnh giỏ:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
+ Tiờu chớ:
- BT5: HS tỡm c nhng t ng miờu t khụng gian ri vit vo phiu HT:
Cỏc t tỡm c
a) T chiu rng
M: bao la, mờnh mụng, bỏt ngỏt, thờnh thang, vụ tn, bt
tn,
b) T chiu di (xa)
M: tớt tp, tớt mự khi, thm thm, vi vi, ngỳt ngn,
dng dc, lờ thờ, lt tht,
c) T chiu cao
M: cao vỳt, chút vút, vi vi, cht ngt,
d) T chiu sõu
M: hun hỳt, thm thm, hom hom,
- BT6: Bit t cõu vi mt trong cỏc t ng tỡm c H5. HS HTT t nhiu cõu,
cõu vn hay, cú hỡnh nh,
+ Phng phỏp: vn ỏp, vit.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
H7:
* ỏnh giỏ:

+ Tiờu chớ: quan sỏt nh, t cõu miờu t súng nc trong mi nh. HS HTT t
nhng cõu vn hay, cú s dng cỏc hỡnh nh so sỏnh,...
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H8,9:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- Xp ỳng cỏc t sau: ỡ m, ln tn, tro dõng, cun tro, o o, dnh dng, rỡ ro,
m m, lao xao, dp dnh, ỡ op, o t, m o, cun cun, lng l vo cỏc nhúm.
T ting súng
T ln súng nh
T t súng mnh
M: ỡ m
M: ln tn
M: cun cun
- Chn mt trong cỏc t trờn t cõu. HS HTT t nhng cõu vn hay, cú s dng
cỏc hỡnh nh so sỏnh,...
- Vớ d:
+ Ting súng v lao xao ngoi sụng.
+ Trc cn bóo, tng t súng cun cun dõng tro nh nut chng mi
th.
+ Mt bin ln tn gn súng.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HSTTC : h tr cỏc em nm v hiu thờm v mt s t Thiờn nhiờn; t c 1 n
2 cõu cú s dng vn t va tỡm c.
- HSTTN : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v hng dn cỏc bn
CHT trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- Tỡm hiu thờm mt s t ng v thiờn nhiờn, t nhng cõu vn miờu t v p ca
quờ hng cho ngi thõn nghe.
HNGLL:
TP HT Hề KHOAN L THY
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp hc sinh hỏt c 1 bi vi ln iu hũ khoan L Thy Cnh sc quờ
hng
- KN: Rốn k nng ngõn ỳng cao ca tng cõu, tng ch trong bi.
- T: Bit yờu ln iu hũ khoan L Thy, cú ý thc tỡm hiu v nhng bi hỏt hũ
khoan.
-NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng
II.Chun b: GV: hỏt Bi hỏt Cnh sc quờ hng; 1HS 2 thanh phỏch
III.Cỏc hot ng:

*H khi ng: Trũ chi : Thi k tờn nhng ln iu hũ khoan L Thy m em bit.
Vic 1: Cỏ nhõn nờu trong nhúm
Vic 2: Nhúm thng nht kt qu ca cỏc bn a ra
Vic 3: i din nờu trc lp.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS nờu c 9 ln iu : hũ mỏi xp, hũ hi,lý nga ụ,..
- PP : Quan sỏt
- KT : nhn xột bng li, tụn vinh hc tp

H 1: Khi ng ging:
H 2:Tp hỏt:
Vic 1: GV hỏt mu bi: Cnh sc quờ hng

Vic 2: HS c tng cõu, c bi
Vic 3: Tp hỏt tng cõu, hỏt ni vt dũng, hỏt ton bi
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS hỏt c tng cõu v sau ú hỏt c ton bi, ging ngõn ỳng ln
iu hũ khoan. Cú mt vi em hỏt th hin c iu b, c ch
- PP : Quan sỏt
- KT : nhn xột bng li
H 3: Tp hỏt gừ nhp
Vic 1: GV hỏt mu kt hp gừ nhp cõu 1,2 v tip tc
Vic 2: Tp hỏt v gừ tng cõu, hỏt ni vt dũng, hỏt ton bi
Vic 3: Cho 1 HS hỏt c lp x.
* ỏnh giỏ :
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ : HS gừ ỳng nhp, bit gừ u cựng cỏc bn.
- PP : Quan sỏt
- KT : nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
Hot ng ng dng: Yờu cu HS v nh tp them cho thuc v hay.
Th ba ngy 16 thỏng 10 nm 2018
TON:
BI 24: SO SNH HAI S THP PHN (T2)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS so sỏnh hai s thp phõn v cỏch sõp xp cỏc s thp phõn theo th t
t bộ n ln v ngc li.
- KN: Cú k nng so sỏnh lm bi tp thc hnh.
- T: - Yờu thớch mụn hc, ham mờ hc hi.
- KN: Bit hp tỏc nhúm, tớch cc trong cỏc hot ng hc hon thnh tt nhim
v hc tp.

II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v s thp phõn
v cỏch so sỏnh hai s thp phõn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1: Cng c, khc sõu v cỏch so sỏnh hai s thp phõn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS so sỏnh c hai s thp phõn cỏc trng hp.
- Phng phỏp:quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
+/ H 2,3: HS sp xp c cỏc s thp phõn theo th t.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS sp xp c cỏc s t.p phõn theo th t t bộ n ln v ngc li.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: Ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
+/ H 4,5: HS tỡm c X.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c giỏ tr X theo cỏc gi ý ó cho.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: Ghi chộp ngn;t cõ hi- nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
V. D kin h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em nm chc cỏch thc hin so
sỏnh hai s thp phõn( H1) cỏch sp xp s thp phõn HDD2,3.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VII. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD
Ting Vit:
BI 8B: M P RNG CHIU (TIT 1)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit c - hiu bi th Trc cng tri. Hiu ni dung: Ca ngi v th
mng ca thiờn nhiờn vựng nỳi cao v cuc sng thanh bỡnh trong lao ng ca ng
bo cỏc dõn tc.
- KN: c trụi chy ton bi, ngt ngh hi ỳng gia cỏc cm t, kh th, nhn ging
nhng t ng gi t. Bit c din cm bi th th hin cm xỳc t ho trc v ca
thiờn nhiờn vựng cao nc ta.
-T: T ho v v p ca t nc.
-NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng. Bit din t ni dung cỏc cõu tr li;
cm nhn c v p ca thiờn nhiờn ti p.
II. dựng dy hc:
- Giỏo viờn: tranh, bng ph.
- Hc sinh: Ti liu HDH.
III. Hot ng hc:
A. HOT NG C BN
1. H1: (Theo ti liu): Quan sỏt nh cng tri
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:HS quan sỏt v mụ t c hỡnh nh trong bc tranh.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn,t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)

* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý. c trụi chy, lu loỏt
ton bi vi ging nh nhng, th hin nim xỳc ng ca tỏc gi trc v p va
hoang s, th mng va m cỳng, thõn thng ca bc tranh vựng cao. Nhn ging
nhng t ng: ngỳt ngỏt, ngõn nga, ngỳt ngn, nguyờn s, thc, m, vt nng, nga
rung, hoang dó,thp thoỏng,...Hiu ngha cỏc t: nguyờn s, vt nng, trin, sng
giỏ.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
3. H5: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS hiu ni dung bi c thụng qua tr li cõu hi:
- Cõu 1: a im miờu t trong bi th c gi l cng tri vỡ ú l mt ốo cao
gia hai vỏch ỏ. T nh ốo cú th nhỡn thy c mt khong tri l ra, cú mõy bay,
cú giú thong, to cm giỏc nh ú l chic cng i lờn tri.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- Cõu 2: Hỡnh nh cng tri c miờu t trong kh th u rt p. Gia hai bờn
vỏch ỏ l ra mt cng tri. õy ta cú th nhỡn thy mõy bay, c cõy trựng ip v
cm nhn c hi mỏt t giú gia khung cnh thiờn nhiờn.
- Cõu 3: V p ca bc tranh thiờn nhiờn trong kh th 2,3 v 4: T cng tri nhỡn
ra, qua mn sng khúi huyn o, cú th thy c mt khụng gian mờnh mụng, bt tn,
nhng cỏnh rng ngỳt ngn cõy trỏi v muụn vn sc mu c hoa, nhng vt nng
mu mt, nhng thung lng lỳa ó chớn vng nh mt ng,... Xa xa kia l thỏc nc
trng xúa xung t trin nỳi cao, vang vng, ngõn nga nh khỳc nhc ca t tri.
Bờn dũng sui mỏt trong un ln di chõn nỳi, n dờ thong dong soi búng mỡnh
xung nc...
- Cõu 4: iu khin cỏnh rng sng giỏ y nh m lờn l bi cú hỡnh nh con ngi.

Nhng ngi dõn i lm gia cnh sui reo, nc chy.
- Cõu 5: HS tr li v gii thớch theo cỏch hiu ca mỡnh.
- Nờu c ni dung chớnh ca bi.
- Liờn h thc t v vai trũ, trỏch nhim ca HS trong vic bo v rng v cnh quan
thiờn nhiờn.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming, tụn vinh hc tp.
4. H6: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ:
- Chn c kh th yờu thớch v hc thuc lũng.
- c din cm nhng kh th ó chn, nhn ging nhng t ng gi t.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
IV. iu chnh ND dy hc: Khụng.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS TTC : Tip cn, hng dn giỳp cỏc em c ỳng bi c
- HS TTN : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v hng dn, h tr cỏc
bn CHT trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- Miờu t li bc tranh thiờn nhiờn em ó c hc cho ngi thõn nghe.
- Tỡm hiu thờm v mt s cnh p thiờn nhiờn ca quờ hng, t nc. Vit cm
xỳc, suy ngh ca mỡnh v mt trong s nhng cnh p ú.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019

Ting Vit:
BI 8B: M P RNG CHIU (TIT 2)
I. Mc tiờu:
- KT: HS bit cỏch lp c dn ý, vit c on vn t mt cnh p ca a
phng.
- KN: Rốn HS k nng lp dn ý v chuyn mt phn trong dn ý ó lp thnh on
vn hon chnh.
- T: Giỏo dc ý thc bo v thiờn nhiờn.
-NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng, t duy, t hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, bng ph.
- HS: SHD.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng:
B. HOT NG THC HNH
H1: Theo logo
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:HS Chn c mt cnh p ca a phng. Ghi li c nhng iu em
quan sỏt c v cnh vt ca a phng mỡnh. Lp c dn ý. Bit nờu kt qu
quan sỏt ca em trc lp.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H2: Theo logo
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: c gi ý sỏch HDH, kt hp dn ý ó lp H1, vit on vn miờu t
cnh p ca a phng em.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li.

V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HSTTC: H tr giỳp cỏc em lp c dn ý cho bi vn t cnh; Vit c on vn
5 7 cõu.
- HS TTN : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v hng dn cỏc bn
trong nhúm phn lp dn ý.
VI. Hng dn phn ng dng:
- HS v nh da vo dn ý va lp vit hon chnh phn thõn bi ca bi vn t cnh
p ca a phng.
- oc bi vit cho ngi thõn nghe.
- Tỡm c nhng bi vn, on vn miờu t hay tham kho.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019

Toán( BàI 25):

Th t ngy 17 thỏng 10 nm 2018
em ôn lại những gì đã học

I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS ụn li cỏch c,vit,xp th t cỏc s thp phõn v thuwcjhieenj c
dng toỏn tớnh bng cỏch thun tin nht.
- KN: Rốn k nng thc hnh nhanh, thnh tho.
- T: GD thỏi tớch cc thc hnh.
- KN: Phỏt trin cho HS nng lc gii quyt vn , suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li

III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v s thp phõn
v cỏch so sỏnh hai s thp phõn,
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2: Cng c, khc sõu v cỏch c, vit s thp phõn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c v vit c s thp phõn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
+/ H 3: Cng c, khc sõu cỏch sp xp s thp phõn theo th t.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS sp xp cỏc s theo th t ln n bộ.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li.
+/ H 4: .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit cỏch thc hin tớnh bng cỏch thun tin nht.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ HSTTC: Giỳp cỏc em nm chc cỏch c, vit v so sỏnh cỏc s thp phõn.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
+/ HSTTN: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v giỳp cỏc bn trong

nhúm
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD
Ting Vit:
BI 8B: M P RNG CHIU (TIT 3)
I. Mc tiờu:
- KT: HS bit cỏch k li c mt cõu chuyn ó nghe, ó c núi v quan h gia
con ngi vi thiờn nhiờn. Hiu ni dung, ý ngha cõu chuyn.
- KN: Rốn k nng nghe, lng nghe bn k chuyn, nhn xột ỳng li k ca bn.
-T: Giỏo dc HS yờu hũa bỡnh, cú ý thc on kt vi tp th lp. Giỏo dc ý thc
bo v thiờn nhiờn.
-NL: Phỏt trin nng lc t duy, ngụn ng (núi, vit), t hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, tranh nh minh ha cõu chuyn.
- HS: SHD.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng:
B. HOT NG THC HNH
H3: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
a. c gi ý hng dn.
b. Tỡm ỳng cõu chuyn, bỏm sỏt gi ý.
c. Nm chc trỡnh t k v sp xp cõu chuyn theo trỡnh t ú (din bin cỏc s vic).
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H4,5,6: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ:HS thc hin c:
- Tp k chuyn trong nhúm. Nhn xột c bn k.
- HS thi k chuyn trc lp.

- K ỳng cõu chuyn theo ND, trỡnh t,
- Bỡnh chn HS k hay, hp dn, sinh ng, lụi cun ngi nghe.
- HS nờu c ý ngha cõu chuyn, rỳt ra bi hc cho bn thõn.
- Tho lun, tr li c cõu hi: Con ngi cn lm gỡ thiờn nhiờn mói ti p ?
+ Yờu quý thiờn nhiờn.
+ Chm súc, bo v thiờn nhiờn.
+ Chm súc vt nuụi.
+ Khụng tn phỏ rng.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, ghi chộp ngn, tụn vinh hc
tp.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HSTTC : chn cõu chuyn cú ND n gin, ngn gn, k ỳng..
- HS TTN : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v giỳp cỏc bn trong
nhúm trỡnh by c cõu chuyn trc lp tt.
VI. Hng dn phn ng dng:
- HS v nh k cho ngi thõn nghe cõu chuyn cỏc em ó chn k lp.
KHOA HC:

PHềNG TRNH HIV/AIDS
THI I VI NGI NHIM HIV/AIDS ( TIT 1)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit con ng lõy truyn v cỏch phũng trỏnh HIV/ AIDS.
- KN: Rốn k nng quan sỏt , nhn xột v nờu c cỏc hnh vi tip xỳc thụng
thng khụng lõy nhim HIV

- T: Giỏo dc hc sinh khụng phõn bit i x vi ngi b nhim HIV v
gia ỡnh ca h.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II.
Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
C. Hot ng c bn:
H 1,2,3,4: Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS liờn h thc t v trỡnh by hiu bit ca mỡnh v HIV/AIDS.
Da vo thụng tin ti liu nm c HIV l gỡ? AIDS l gỡ? con ng
lõy truyn HIV , cỏch phũng trỏnh HIV v bit khụng nờn kỡ th xa lỏnh
ngi b nhim HIV.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; t cõu hi, tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( c, Tuyt.).Giỳp cỏc em nm
c cỏc ni dung c bn ca tit hc.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
h tr cỏc bn TTC
VI. Hng dn phn ng dng:
Cựng ngi thõn núi v nhng hnh vi ca mỡnh i vi ngi nhim HIV
Th nm ngy 18 thỏng 10 nm 2018
TON: BI 26: VIT CC S O DI DI DNG S THP PHN
(T1)
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit vit s o di di dng s thp phõn theo cỏc n v o khỏc
nhau.
- KN: Cú k nng vit s o di di dng thp phõn.
- T: Giỏo dc cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc
- KN: Giỳp phỏt trin nng lc t gii quyt vn hc tp trong tit hc
II. Chun b D DH:
GV: th , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : Khụng
IV. iu chnh NDDH : theo logo
1. TC: Xp th khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc v cỏc n v o
di.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v xp c tờn cỏc n v o di ó hc v xp c cỏc th
theo th t cú n v o t ln n bộ.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
2. Thc hin ln lt cỏc hot ng:
a) Hon thnh bng ghi tờn cỏc n v o di.
b) Nu mi quan h gia hai n v o lin k.
c) Hon thnh cỏc vớ d
d) c k nhn xột
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS hon thnh c bng n v o di. Bit mi n v ụ di gp
10 ln n v bộ hn lin sau nú. Bit mi n v o di bng


( bng 0,1) n v

ln hn lin trc.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
3. c k vớ d v gii thớch cho bn nghe.
4. a) Nờu quan h gia mt s n v doddooj di thụng dng ri vit vo v.
b) Vit s thp phõn thớch hp vo ch chm.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c mi quan h ca mt s n v o di.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li; vit nhn xột
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ HSTTC: H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc bng n v o di, nm c
mi quan h gia cỏc n v .
+/ HSTTN : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH giỳp cỏc bn trong
nhúm.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v chia s cỏch vit cỏc s o di di dng s thp phõn cho
nhng ngi thõn trong gia ỡnh.

TING VIT: Bi 8C:
CNH VT QUấ HNG ( TIT 1)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit phõn bit c ngha gc v ngha chuyn ca t nhiu

ngha trong mt s cõu vn.
- KN: Rốn k nng c, phõn bit cỏc ngha ca t nhiu ngha v t cõu
phõn bit ngha ca cỏc t nhiu ngha l ng t.
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, bit yờu quý, gi gỡn Ting
Vit.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip, NL t gii quyt vn .
II.
Chun b dựng: SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
H 1 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c ngha gc v ngha chuyn ca t nhiu ngha thụng
qua trũ chi.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
H 2 : Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c li gii ngha thớch hp cho t xuõn trong mi cõu.
1-a; 2-c; 3b
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 3 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh c ngha gc v ngha chuyn ca mi t cho sn.
Cao + Cú chiu cao ln hn mc bỡnh thng- Ngha gc.
+ Cú s lng hoc cht lng hn hn mc bỡnh thng- Ngha chuyn
Nng + Cú trng lng ln hn mc bỡnh thng- Ngha gc
+ mc cao hn, trm trng hn mc bỡnh thng- Ngha chuyn
Ngt +Cú v nh v ca ng, mt

+ Li núi nh nhng, d nghe
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
+ m thanh nghe ờm tai.
- Phng phỏp: quan sỏt; vit
- K thut: Ghi chộp ngn; vit nhn xột bng kớ hiu.
H 4 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS t c cõu phõn bit cỏc ngha ca mt trong nhng t
núi trờn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vit
- K thut: Ghi chộp ngn; vit nhn xột bng kớ hiu .
V.

D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em nhn ra õu l ngha gc bng cỏch
gii ngha t giỳp cỏc em.
+/ i vi hc sinh TTN: hon thnh nhanh cỏc yờu cu v giỳp bn
TTC.
VI. Hng dn phn ng dng:
Tỡm thờm mt s t nhiu ngha v ch ra ngha gc v ngha chuyn ca chỳng
cựng vi ngi thõn.

Th sỏu ngy 19 thỏng 10 nm 2018
TON: BI 26: VIT CC S O DI DI DNG S THP PHN
(T2)
I. Mc tiờu:
- KT: Hs vit c s o di dng s thp phõn.

- KN: HS cú k nng thc hnh lm nhanh cỏc bi tp..
- T: Giỏo dc HS tớnh cn thn, chớnh xỏc, trỡnh by bi sch s, khoa hc
- KN: Rốn luyn nng lc hp tỏc, t hc v gii quyt vn ; mnh dn, t tin
II. Chun b D DH
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v mi quan h
gia cỏc n v o di.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2,3,4 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c s thp phõn thớch hp vo ch chm.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp; vit
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi- nhn xột bng li; vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ HSTTC: Giỳp cỏc em thc hin c cỏc bi tp.
+/ HSTTN: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v giỳp cỏc bn trong
nhúm.
VI.Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh
TING VIT: Bi 8C:

CNH VT QUấ HNG ( TIT 2)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit cỏch vit on vn m bi v kt bi ca bi vn t cnh
- KN: Rốn k nng vit on vn m bi v kt bi
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, th hin c cm ngh ca
mỡnh v cnh con ng t nh n trng.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip.
II.
Chun b dựng: SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
H 5 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c hai on vn v phõn bit c on a l m bi theo
kiu trc tip, on b l giỏn tip. Cỏch vit m bi trc tip ngn gn hn,
gii thiu luụn cnh vt cn t. Cũn m bi theo kiu giỏn tip thỡ di hn
v dn dt trc khi vo gii thiu cnh vt.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 6 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c hai on vn v tỡm s ging v khỏc nhau gia hai kiu
kt bi:
+ Ging nhau: u núi lờn tỡnh cn yờu quý, gn bú thõn thit ca tỏc gi
vi con ng.
+ Khỏc nhau: on a- khng nh s thõn thit ca ngi vit vi con
ng. on b- va núi v s yờu quý ca ngi vit va ca ngi cụng n
ca cỏc cụ bỏc cụng nhõn v sinh v ý thc gi gỡn con ng sch p ca
bn nh.

- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 7,8 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit mt on m bi kiu giỏn tip v mt on kt bi kiu
m rng cho bi vn t cnh p a phng. Sau ú chia s trc lp.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, tụn vinh hc tp, nhn xột bng
li.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em vit on m bi v kt bi theo gi
ý.
+/ i vi hc sinh TTN: vit on vn m bi v kt bi theo ỳng yờu cu
nhanh.
VI. Hng dn phn ng dng:
c li hai on vn cho ngi thõn cựng nghe. Vit thờm phn thõn bi.
ễN LUYN TV:
TUN 5 ( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- KT : Giỳp HS bit c v hiu truyn : Hai cõy phong . Nờu c cm nhn riờng
v v p ca cnh vt thiờn nhiờn.
- KN : Rốn HS k nng trỡnh by cõu tr li ngn gn, vn dng cỏc kin thc ó hc
lm BT nhanh.
- T : GD hc sinh bit yờu thng b m, nhng ngi thõn.
- NL : Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc din t, cm th vn bn.

II. Chun b D DH:
GV: Ti liu hc : V HD em t ụn luyn TV
HS: V HD em t ụn luyn TV.
III. iu chnhni dung hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc :
+/ H k/ng :(Ton lp)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c vai trũ quan trng ca cõy ci trong cuc sng
- PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/ H 3 : Hc sinh c v hiu c truyn : Hai cõy phong.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tr li c cỏc cõu hi nh :
Cõu a : Nhng chi tit trong bi th hin tỡnh cm ca tỏc gi i vi hai cõy phong :
ó bao ln tụi t nhng chn xa xụi tr vmong sao chúng v ti lng.
Cõu b : Nhõn vt trong bi yờu quý hai cõy thụng vỡ : nhõn vt tụi bit hai cõy phong
t thu mi bit nhỡn v nú ó gn bú bit bao k nim vi nhõn vt .
Cõu c : Bi vit gi cho em cỏch nhỡn cỏch cm nhn v cnh vt xung quanh l :
thiờn nhiờn xung qunh ta l nhng ngi bn, qua ú em cng yờu thiờn nhiờn hn.
Cõu d : Em hc tp c nhng iu v cỏch t cnh vt qua bi vit l : s liờn
tng, phộp nhõn húa v th hin tỡnh cm ca mỡnh trong bi vit.
-PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/H 4: (Cp ụi)
*ỏnh giỏ:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: Hc sinh in c du thanh thớch hp vo cỏc ch in m v gii

thớch c vỡ sao.
- PP: vn ỏp(vn ỏp kim tra)
- KT: t cõu hi
+/ H 5( cp ụi): Chn t thớch hp in vo ch chm
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh t c cõu lm rừ ngha ca t nhiu ngha(da vo
mu) :
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ HSTTC: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm chc cỏc kin thc ó hc. Hon
thnh c H 3,5
+/ HSTTN: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v v h tr thờm cho cỏc
bn tip thu chm.
VI.Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn vn dng 6
ễN LUYN TON: TUN 8 ( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS c, vit, so sỏnh, sp th t cỏc s thp phõn;
- KN: Rốn k nng vit ỳng cỏc s o di di dng s thp phõn, lm bi tp
nhanh.
- T: GD tớnh cn thn khi vit phõn s
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc t gii quyt vn .
II. Chun b:
HS+ Gv chun b v Em t ụn luyn
III.iu chnh ni dung dy hc: thc hin bi 1,2,3,4,5,6,7
IV.iu chnh Hot ng hc:
H 1,2,3: (C ỏ nhõn)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : cỏc em bit vit s thp phõn gn hn,in ỳng du ><= so sỏnh

c cỏc s thp phõn, vit c s o di d dng s thp phõn.
- PP : vn ỏp ;
- KT : nhn xột bng li.;
H 5,6,7: ( Cp ụi)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : Hs t c v vit c cỏc s thp phõn,
- PP : Quan sỏt ;
- KT : ghi chộp nhanh;
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ HSTTC: Giỳp cỏc em nm cỏch i s o vit v s thp phõn
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019
+/ HSTTN: Hon thnh tt cỏc bi tp v giỳp cỏc bn trong nhúm .
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v hon thnh cỏc bi cũn li ca phn ụn luyn
GDTT :
SINH HOT I
1/ Mc tiờu:
- KT : Giỳp HS bit ỏnh giỏ H ca chi i trong thi gian va qua. ra k
hoch H ca chi i tun ti.
- KN : HS cú KN trỡnh by trụi chy, cỏc ni dung ỏnh giỏ.
T : GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh
tớch ó cú tun ti t KQ cao hn.
NL : Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng.
2/ Cỏc H chớnh
*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+YC cỏc phõn i tho lun cỏc H ca phõn i mỡnh v cỏc mt: Hc tp,n np,
cụng tỏc v sinh, t cỏch i viờn, H i, H gia gi

+Cỏc phõn i trng bỏo cỏo.
+Chi i trng nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca chi i trong thi gian qua.
+Ch ph trỏch nhn xột chung:
-u im: Cỏc i viờn u thc hin tt n np nh ng phc, khn qung, phự
hiu .
- Tn ti: Vn cú hin tng xụ xỏt gõy g: Lõm
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : CT,PT da vo s ó ghi chộp nhn xột v hot ng ca phõn i,
chi i mỡnh tun qua.
- PP : Quan sỏt
- KT : ghi chộp nhanh
*K hoch cụng tỏc tun n.
-Tip tc cng c cỏc n np v kim tra tỏc phong , TCV khi n trng.
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Xõy dng ý thc trung thc , nghiờm tỳc trong cỏc hot ng hc
- Chun b ụn tp cho KTK GKI t im cao.
- Tng cng v sinh lp phong quang trng sch s.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS nờu c nhng vic lm trong tun ti, yờu cu trỡnh by rừ rng c
th tng vic.
- PP : vn ỏp
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li.
*T chc vn ngh:
- Hỏt mng ngy 20/10
* ỏnh giỏ :
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 08 - Năm học 2018- 2019

- Tiờu chớ : HS xung phong hỏt tng cụ giỏo v cỏc bn n. Khuyn khớch cú li gii
thiu.
- PP : Quan sỏt
- KT : nhn xột bng li, tụn vinh hc tp

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ×