Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

TUẦN 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (252.95 KB, 26 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08
TUN
8
2019

Năm học 2018-

Th hai ngy 15 thỏng 10 nm 2018
TON:

BI 24: SO SNH HAI S THP PHN (T1)
(BI IU CHNH)

I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS so sỏnh hai s thp phõn.
- KN: HS vn dng kin thc thc hnh lm bi tp nhanh v ỳng.
- T: Cú ý thc trong khi hc tp, tớch cc trong cỏc hot ng
- KN: Bit t gii quyt cỏc hot ng cỏ nhõn hon thnh bi tp c giao.
II. Chun b D DH:
GV: Hỡnh v , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : i logo nhúm H1 thnh logo nhúm ụi, H2 thờm
logo cỏ nhõn.
A. HOT NG C BN

1. Thc hin ln lt cỏc hot ng sau:
Vic 1: Quan sỏt hỡnh v (TLHD) v c bng ghi thnh tớch nhy xa ca cỏc bn
trong nhúm.
Vic 2: Tho lun vi bn bờn cnh xem bn no nhy xa hn bn no. Ti sao?
Vic 3: Chia s trc lp.


* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c c thnh tớch nhy xa ca cỏ bn trong nhúm.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li

2. Thc hin ln lt cỏc hot ng sau:
- Vic 1: Cỏ nhõn ly hai bng giy ó chia sn ri tụ mu vo 3 phn ca
bng giy th nht, 7 phn ca bng giy th hai v vit s thp phõn ch
phn tụ mu hai bng giy,
- Vic 2: So sỏnh phn tụ mu v rỳt ra nhn xột.
- Vic 3: c ni dung sau:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
Ta cú th vit: 0,3 =
Ta cú:

3
7
; 0,7 =
10
10

7
3

> . Vy 0,7 > 0,3
10
10

GV tng tỏc vi hc sinh:

* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS thc hin c cỏc hot ng theoTLHD.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;t cõu hi- nhn xột bng li
3. c k ni dung (TLHD) v gii thớch cho bn nghe.
- Vic 1: c cỏc thụng tin sỏch TLHD
- Vic 2: Gii thớch cho bn bờn cnh nghe.
* GV v HS tng tỏc:
Nờu cỏch so sỏnh hai s thp phõn

* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS gii thớch c cho bn nghe cỏch so sỏnh hai s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
4. So sỏnh hai s thp phõn:
- Vic 1: Cỏ nhõn lm vo v.
- Vic 2: Chia s kt qu vi bn bờn cnh.
- Vic 3: Chia s trc lp.
* GV v HS tng tỏc: Nờu cỏch so sỏnh cỏc s thp phõn ú
Nhỏc li cỏch so sỏnh hai s thp phõn

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS so sỏnh c hai phõn s thp phõn
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li; vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch. H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc
cỏch so sỏnh hai sụ thp phõn. ( em : Linh, Quc .).
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:

Hng dn cỏc em v chia s cỏch so sanhshai s thp phõn cựng b m, anh ch
ca mỡnh.
****************************************
TING VIT:
BI 8A: GIANG SN TI P (TIT 1)
I. Mc tiờu:
KT:c - hiu bi Kỡ diu rng xanh. Hiu ni dung: Cm nhn c v p kỡ
thỳ ca rng; tỡnh cm yờu mn, ngng m ca tỏc gi trc v p ca rng
(Tr li c cỏc cõu hi 1,2,3).
KN:
- c trụi chy ton bi, ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu, gia cỏc cm t,
nhn ging nhng t ng gi t. Bit c din cm bi vn vi cm xỳc ngng
m trc v p ca rng. Tr li c cỏc cõu hi 1,2,3.
T: GD HS bit yờu v p ca thiờn nhiờn, thờm yờu quý v cú ý thc bo v

mụi trng.
NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng.
II. dựng dy hc:
- Giỏo viờn: tranh, bng ph.
- Hc sinh: Ti liu HDH.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng dy hc:
A. HOT NG C BN
1. H1: (Theo ti liu): Quan sỏt mt trong cỏc bc nh sau v núi v v p
ca cnh vt trong nh.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- Quan sỏt v mụ t c hỡnh nh trong bc tranh.
- Trỡnh by c hiu bit ca mỡnh v mt trong cỏc bc nh ú (nu bit).
- Trỡnh by ngn gn, to, rừ rng, mch lc.
- Bit dựng ng iu, thỏi trong khi by t ý kin ca mỡnh.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.

- c trụi chy, lu loỏt ton bi vi ging nh nhng, nhn ging nhng t ng
miờu t v p ca rng.
- Hiu ngha cỏc t: lỳp xỳp, tõn kỡ.
- c ỳng v hiu cỏc t: rng khp, con mang, vn bc mỏ, nm rng, lõu i.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
3. H5: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: hiu ni dung bi c ca hc sinh.
- Cõu 1: Nhng cõy nm rng ó khin cỏc bn tr cú nhng liờn tng thỳ v l:
ni õy nh mt thnh ph nm, mi chic nm nh mt lõu i kin trỳc tõn kỡ,
cú cm giỏc nh mỡnh l mt ngi khng l i lc vo kinh ụ ca vng quc
nhng ngi tớ hon vi nhng n i, miu mo, cung in lỳp xỳp di chõn.
- Cõu 2: Nh nhng liờn tng y m cnh vt trong rng thờm p, sinh ng,
lóng mn, thn bớ nh trong truyn c tớch.
- Cõu 3: Nhng muụng thỳ trong rng c miờu t: Con vn bc mỏ ụm con
gn gh chuyn nhanh nh tia chp. Nhng con chn súc vi chựm lụng uụi to
p vỳt qua khụng kp a mt nhỡn theo. Nhng con mang vng ang n c non,
nhng chic chõn vng gim lờn trờn thm lỏ vng.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
4. H6: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ: tr li c hai cõu hi sau:
- Cõu 1: Rng khp c gi l giang sn vng ri vỡ cú rt nhiu mu vng: lỏ
vng, con mang vng, nng vng.
- Cõu 2: Phỏt biu cm ngh riờng ca em khi c bi Kỡ diu rng xanh. (HS t
tr li theo suy ngh, bit t liờn h thc t v trỡnh by cm xỳc khi trỡnh by).
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- Luyn cho HS tip thu cũn hn ch c cỏc t: loanh quanh, lỳp xỳp, sc s,
n i, miu mo, m lnh, gn gh, len lỏch, mi mit, rng khp, vng ri;
hiu ngha cỏc t khú
- Luyn cho HSHTT : c din cm ton bi vi ging nh nhng. c nhn
ging cỏc t ng miờu t v p ca rng: lỳp xỳp, sc s, rc lờn, khng l,
kin trỳc, tõn kỡ, m lnh, ro ro, gn gh, chuyn nhanh, len lỏch, mi mit,
giang sn vng ri,
VI. Hng dn phn ng dng:
* ỏnh giỏ:
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
+ Tiờu chớ:
- Chia s vi ngi thõn nhng iu em bit v rng.
- Tỡm hiu thờm v rng nc ta (cỏc loi rng, din tớch,).
- Su tm tranh nh v rng v cnh vt thiờn nhiờn.
- Vit li gii thiu cho bc tranh (nh) em thớch nht.
************************************
BI 8A: GIANG SN TI P (TIT 2)

TING VIT:
I. Mc tiờu:
KT: Nghe - vit ỳng on vn trong bi Kỡ diu rng xanh.

KN: Nghe v vit li ỳng chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh thc bi vn xuụi trong
bi Kỡ diu ca rng xanh, bi vit khụng mc quỏ 5 li trong bi. Vit ỳng
du thanh cỏc ting cha yờ/ya.
T: Giỏo dc HS ý thc rốn ch, gi v.
NL: phỏt trin ngụn ng, t duy, hp tỏc nhúm.
II. Chun b DDH:
- Phiu HT H2.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng dy hc:
* Khi ng:
- HTQ t chc cho lp chi TC khi ng to hng thỳ cho tit hc.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: chi trũ chi sụi ni to hng thỳ bc vo tit hc.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H1. Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: K nng vit chớnh t ca HS.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- Vit chớnh xỏc t khú: m lnh, ro ro chuyn ng, con vn, gn, gh,
chuyn nhanh, len lỏch, mi mit, r bi rm,
- Vit m bo tc , ỳng chnh t, ch u trỡnh by p.

+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp, vit.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
H2,3. Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- BT1: Xỏc nh v gch ỳng cỏc ting cú cha yờ hoc ya. Nhn xột v trớ du
thanh cỏc ting tỡm c.
- BT2: in ting cú vn uyờn thớch hp vo ch trng. Th t l: thuyn, thuyn,
khuyờn.
- H3: Quan sỏt tranh, in ỳng tờn cỏc loi chim vo di mi bc tranh: 1 yng, 2 - hi yn, 3 - quyờn.
- T hc tt, hon thnh bi lm ca mỡnh; chia s, i chiu kt qu vi bn.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp,
+ K thut: ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Luyn cho HS tip thu cũn hn ch vit ỳng cỏc t: m lnh, ro ro chuyn
ng, con vn, gn, gh, chuyn nhanh, len lỏch, mi mit, r bi rm,
- Luyn cho HSHTT : Vit m bo tc , ỳng chnh t, ch u trỡnh by p.
VI. Hng dn phn ng dng:
- Chia s vi b m, ngi thõn nhng gỡ mỡnh hc c.
- Tỡm hiu v cỏc loi chim v su tm tranh nh v nhng loi chim em yờu
thớch.
******************************************
BUI CHIU
TING VIT:
BI 8A: GIANG SN TI P (T3)
I. Mc tiờu:
KT: Hiu ngha t thiờn nhiờn. Nm c mt s t ng ch s vt, hin tng
thiờn nhiờn trong mt s thnh ng, tc ng. Tỡm c t ng t khụng gian, t
sụng nc v t cõu vi mt trong cỏc t ng tỡm c H5, H8.
KN: Lm quen vi mt s thnh ng, tc ng s ch s vt, hin tng thiờn

nhiờn, s dng cỏc t ó hc miờu t thiờn nhiờn.
T: Giỏo dc hc sinh tỡnh cm yờu quý, gn bú vi mụi trng sng.
NL: T hc hiu qu, hp tỏc nhúm t tin, mnh dn; phỏt trin nng lc ngụn
ng.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
II. Chun b DDH: T in TV, phiu HT H5, H8.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
B. HOT NG THC HNH
H4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- BT1: Khoanh ỳng cõu tr li gii thớch ỳng ngha t thiờn nhiờn.
b. Tt c nhng gỡ khụng do con ngi to ra.
- BT2: Xỏc nh c nhng t ch s vt, hin tng thiờn nhiờn trong cỏc thnh
ng, tc ng sau:
a. Lờn thỏc xung ghnh.
b. Gúp giú thnh bóo.
c. Nc chy ỏ mũn.
d. Khoai t l, m t quen.
- c k cỏc cõu thnh ng, tc ng. Tỡm hiu ngha ca tng cõu.
- Gch chõn di cỏc t ch s vt, hin tng thiờn nhiờn.
- GV cựng HS ly mt vi vớ d minh ha.

+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H5,6:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- BT5: HS tỡm c nhng t ng miờu t khụng gian ri vit vo phiu HT:
Cỏc t tỡm c
a) T chiu rng
M: bao la, mờnh mụng, bỏt ngỏt, thờnh thang, vụ tn,
bt tn,
b) T chiu di (xa)
M: tớt tp, tớt mự khi, thm thm, vi vi, ngỳt ngn,
dng dc, lờ thờ, lt tht,
c) T chiu cao
M: cao vỳt, chút vút, vi vi, cht ngt,
d) T chiu sõu
M: hun hỳt, thm thm, hom hom,
- BT6: Bit t cõu vi mt trong cỏc t ng tỡm c H5. HS HTT t nhiu
cõu, cõu vn hay, cú hỡnh nh,
+ Phng phỏp: vn ỏp, vit.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
H7:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: quan sỏt nh, t cõu miờu t súng nc trong mi nh. HS HTT t
nhng cõu vn hay, cú s dng cỏc hỡnh nh so sỏnh,...
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08


Năm học 2018-

2019
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
H8,9:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- Xp ỳng cỏc t sau: ỡ m, ln tn, tro dõng, cun tro, o o, dnh dng, rỡ
ro, m m, lao xao, dp dnh, ỡ op, o t, m o, cun cun, lng l vo cỏc
nhúm.

T ting súng
M: ỡ m

T ln súng nh
M: ln tn

T t súng mnh
M: cun cun

- Chn mt trong cỏc t trờn t cõu. HS HTT t nhng cõu vn hay, cú s
dng cỏc hỡnh nh so sỏnh,...
- Vớ d:
+ Ting súng v lao xao ngoi sụng.
+ Trc cn bóo, tng t súng cun cun dõng tro nh nut chng
mi th.
+ Mt bin ln tn gn súng.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS tip thu cũn hn ch : Tip cn, hng dn cỏc em nm v hiu thờm v mt
s t Thiờn nhiờn; t c 1 n 2 cõu cú s dng vn t va tỡm c.
- BVMT: Em hóy t cõu cú s dng t mỡnh tỡm c núi v v p ca quờ hng
mỡnh.
- HS tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v hng
dn cỏc bn CHT trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
- Ghi nh cỏc t ng miờu t khụng gian, sụng nc, hc thuc lũng cỏc cõu tc
ng, thnh ng; vn dng vo t cõu, vit vn, giao tip,
- Tỡm hiu thờm mt s t ng v thiờn nhiờn, t nhng cõu vn miờu t v p
ca quờ hng cho ngi thõn nghe.
*******************************************
TP HT Hề KHOAN L THY

HNGLL:
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp hc sinh hỏt c 1 bi vi ln iu hũ khoan L Thy Cnh sc quờ
hng
- KN: Rốn k nng ngõn ỳng cao ca tng cõu, tng ch trong bi.
- T: Bit yờu ln iu hũ khoan L Thy, cú ý thc tỡm hiu v nhng bi hỏt hũ
khoan.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019

-NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng
II.Chun b: GV: hỏt Bi hỏt Cnh sc quờ hng; 1HS 2 thanh phỏch
III.Cỏc hot ng:

*H khi ng: Trũ chi : Thi k tờn nhng ln iu hũ khoan L Thy m em
bit.
Vic 1: Cỏ nhõn nờu trong nhúm
Vic 2: Nhúm thng nht kt qu ca cỏc bn a ra
Vic 3: i din nờu trc lp.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS nờu c 9 ln iu : hũ mỏi xp, hũ hi,lý nga ụ,..
- PP : Quan sỏt
- KT : nhn xột bng li, tụn vinh hc tp

H 1: Khi ng ging:

H 2:Tp hỏt:
Vic 1: GV hỏt mu bi: Cnh sc quờ hng
Vic 2: HS c tng cõu, c bi
Vic 3: Tp hỏt tng cõu, hỏt ni vt dũng, hỏt ton bi
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS hỏt c tng cõu v sau ú hỏt c ton bi, ging ngõn ỳng
ln iu hũ khoan. Cú mt vi em hỏt th hin c iu b, c ch
- PP : Quan sỏt
- KT : nhn xột bng li

H 3: Tp hỏt gừ nhp
Vic 1: GV hỏt mu kt hp gừ nhp cõu 1,2 v tip tc
Vic 2: Tp hỏt v gừ tng cõu, hỏt ni vt dũng, hỏt ton bi
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
Vic 3: Cho 1 HS hỏt c lp x.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS gừ ỳng nhp, bit gừ u cựng cỏc bn.
- PP : Quan sỏt
- KT : nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
Tng kt: c lp hỏt kt hp gừ nhp
Hot ng ng dng: Yờu cu HS v nh tp them cho thuc v hay.
**************************************
Th ba ngy 16 thỏng 10 nm 2018
TON:
BI 24: SO SNH HAI S THP PHN (T2)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS so sỏnh hai s thp phõn v cỏch sõp xp cỏc s thp phõn theo th
t t bộ n ln v ngc li.
- KN: Cú k nng so sỏnh lm bi tp thc hnh.
- T: - Yờu thớch mụn hc, ham mờ hc hi.
- KN: Bit hp tỏc nhúm, tớch cc trong cỏc hot ng hc hon thnh tt
nhim v hc tp.
II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng

+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v s thp
phõn v cỏch so sỏnh hai s thp phõn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1: Cng c, khc sõu v cỏch so sỏnh hai s thp phõn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS so sỏnh c hai s thp phõn cỏc trng hp.
- Phng phỏp:quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
+/ H 2,3: HS sp xp c cỏc s thp phõn theo th t.
*ỏnh giỏ:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- Tiờu chớ: HS sp xp c cỏc s t.p phõn theo th t t bộ n ln v ngc
li.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: Ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
+/ H 4,5: HS tỡm c X.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c giỏ tr X theo cỏc gi ý ó cho.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: Ghi chộp ngn;t cõ hi- nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)

V. D kin h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Linh, Ninh, Trang.).Giỳp cỏc em
nm chc cỏch thc hin so sỏnh hai s thp phõn( H1) cỏch sp xp s thp
phõn HDD2,3.
Cõu hi gi m: 1. so sỏnh hai s thp phõn thỡ ta phi lm nh th no?
2. Mun sp xp c cỏc s thp phõn ta phi lm gỡ?.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh
bng cỏch lit kờ chiu cao ca cỏc thnh viờn trong gia ỡnh v sp xp theo th
t t cao n thp.
************************************
TING VIT:
BI 8B: M P RNG CHIU (TIT 1)
I. Mc tiờu:
KT:c - hiu bi th Trc cng tri. Hiu ni dung: Ca ngi v th mng ca
thiờn nhiờn vựng nỳi cao v cuc sng thanh bỡnh trong lao ng ca ng bo cỏc
dõn tc. (Tr li c cỏc cõu hi 1,2,3,4,5; thuc lũng nhng kh th em thớch).
KN: c trụi chy ton bi, ngt ngh hi ỳng gia cỏc cm t, kh th, nhn
ging nhng t ng gi t. Bit c din cm bi th th hin cm xỳc t ho
trc v ca thiờn nhiờn vựng cao nc ta. Rốn c din cm bi th.
T: T ho v v p ca t nc.
NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng. Bit din t ni dung cỏc cõu tr li;
cm nhn c v p ca thiờn nhiờn ti p.
II. dựng dy hc:
- Giỏo viờn: tranh, bng ph.
- Hc sinh: Ti liu HDH.
III. Hot ng hc:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
A. HOT NG C BN
1. H1: (Theo ti liu): Quan sỏt nh cng tri
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Quan sỏt v mụ t c hỡnh nh trong bc tranh.
- Trỡnh by c s hiu bit liờn quan n bc nh.
- Trỡnh by ngn gn, to, rừ rng, mch lc.
- Bit dựng ng iu, thỏi trong khi trỡnh by.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn,t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.
- c trụi chy, lu loỏt ton bi vi ging nh nhng, th hin nim xỳc ng ca
tỏc gi trc v p va hoang s, th mng va m cỳng, thõn thng ca bc
tranh vựng cao.
- Nhn ging nhng t ng: ngỳt ngỏt, ngõn nga, ngỳt ngn, nguyờn s, thc,
m, vt nng, nga rung, hoang dó,thp thoỏng,...
- Hiu ngha cỏc t: nguyờn s, vt nng, trin, sng giỏ.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, ghi chộp ngn.
3. H5: (Theo ti liu)

* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: hiu ni dung bi c ca hc sinh.
- Cõu 1: a im miờu t trong bi th c gi l cng tri vỡ ú l mt ốo
cao gia hai vỏch ỏ. T nh ốo cú th nhỡn thy c mt khong tri l ra, cú
mõy bay, cú giú thong, to cm giỏc nh ú l chic cng i lờn tri.
- Cõu 2: Hỡnh nh cng tri c miờu t trong kh th u rt p. Gia hai bờn
vỏch ỏ l ra mt cng tri. õy ta cú th nhỡn thy mõy bay, c cõy trựng ip
v cm nhn c hi mỏt t giú gia khung cnh thiờn nhiờn.
- Cõu 3: V p ca bc tranh thiờn nhiờn trong kh th 2,3 v 4: T cng tri
nhỡn ra, qua mn sng khúi huyn o, cú th thy c mt khụng gian mờnh
mụng, bt tn, nhng cỏnh rng ngỳt ngn cõy trỏi v muụn vn sc mu c hoa,
nhng vt nng mu mt, nhng thung lng lỳa ó chớn vng nh mt ng,...
Xa xa kia l thỏc nc trng xúa xung t trin nỳi cao, vang vng, ngõn nga
nh khỳc nhc ca t tri. Bờn dũng sui mỏt trong un ln di chõn nỳi, n
dờ thong dong soi búng mỡnh xung nc...
- Cõu 4: iu khin cỏnh rng sng giỏ y nh m lờn l bi cú hỡnh nh con
ngi. Nhng ngi dõn i lm gia cnh sui reo, nc chy.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- Cõu 5: HS tr li v gii thớch theo cỏch hiu ca mỡnh.
- Nờu c ni dung chớnh ca bi.
- Liờn h thc t v vai trũ, trỏch nhim ca HS trong vic bo v rng v cnh
quan thiờn nhiờn.
+ Phng phỏp: vn ỏp.

+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming, tụn vinh hc tp.
4. H6: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ:
- Chn c kh th yờu thớch v hc thuc lũng.
- c din cm nhng kh th ó chn, nhn ging nhng t ng gi t.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
IV. iu chnh ND dy hc: Khụng.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS tip thu cũn hn ch : Tip cn, hng dn giỳp cỏc em c ỳng v hiu bi
Trc cng tri.
- Cõu hi gi m: Hng dn cỏc em c ỳng v HD ging c ca bi th.
- HS tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v hng
dn, h tr cỏc bn CHT trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- Miờu t li bc tranh thiờn nhiờn em ó c hc cho ngi thõn nghe.
- Tỡm hiu thờm v mt s cnh p thiờn nhiờn ca quờ hng, t nc. Vit
cm xỳc, suy ngh ca mỡnh v mt trong s nhng cnh p ú.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
************************************
TING VIT :
BI 8B: M P RNG CHIU (TIT 2)
I. Mc tiờu:
KT: Lp c dn ý, vit c on vn t mt cnh p ca a phng.
KN: Bit chuyn mt phn trong dn ý ó lp thnh on vn hon chnh.
T: Giỏo dc ý thc bo v thiờn nhiờn.
NL: Phỏt trin nng lc ngụn ng, t duy, t hc, hp tỏc nhúm.

II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, bng ph.
- HS: SHD.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
B. HOT NG THC HNH
H1: (Theo ti liu): Lp dn ý cho bi vn miờu t mt cnh p a
phng em.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- Chn c mt cnh p ca a phng.
- Ghi li c nhng iu em quan sỏt c v cnh vt ca a phng mỡnh.
- Lp c dn ý:
M bi: Gii thiu cnh p nh t, a im ca cnh p ú, gii thiu c
thi gian, a im m mỡnh quan sỏt.
Thõn bi: T nhng c im ni bt ca cnh p, nhng chi tit lm cho cn
p tr nờn gn gi, hp dn ngi c. Cú th sp xp cỏc chi tit theo trỡnh t:
t xa n gn, t cao xung thp,
Kt bi: Nờu cm xỳc ca mỡnh vi cnh p quờ hng.
- Bit nờu kt qu quan sỏt ca em trc lp.
Vớ d: Dn ý cho bi vn t dũng sụng.
1. M bi: Gii thiu bao quỏt:

- Em sinh ra v ln lờn quờ hng L Thy, ni cú dũng Kin Giang th mng.
- Ni din ra l hi ua thuyn truyn thng ni ting mi dp mng 2 thỏng 9.
- Con sụng ny gn bú vi tui th em.
2. Thõn bi:
a) Bui sm:
- Mt sụng phng lng, thp thoỏng trong sng.
- Nhng xúm lng bờn kia sụng dn hin ra trong mn sng mng.
- Dóy thuyn chi neo sỏt b le lúi ỏnh la nu cm sm.
- Mi ngi ra bn nc git gi, ting núi, ting ci xụn xao, ớ i.
- Ting mỏi chốo khua nc lao xao.
- Nng lờn, mt nc lp lỏnh, dũng sụng xanh bic mang phự sa cun cun trụi
xuụi theo dũng nc.
- Bu tri xanh trong in búng xung mt h.
- Khi cú giú nh thi qua, mt nc sụng nhp nhụ gn súng.
- Búng ngi i b, tp th dc bui sỏng trờn cu; ting cũi ụ tụ bt khỏch,
b) Bui chiu:
- Ngi ln, tr con ựa xung sụng tm mỏt.
- Dũng sụng nh dang rng vũng tay ụm tt c vo lũng.
- Mt tri chiu ta nhng tia nng vng nhố nh xung dũng sụng.
- Chim chúc nụ ựa, v cỏnh hút vang.
- Trong ỏnh hong hụn, cnh sụng nc cng thờm th mng.
3. Kt bi: Nờu cm ngh ca em:
- Dũng sụng gn bú thõn thit vi tui th y k nim.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-


2019
- Dũng sụng gúp phn lm nờn v p ca quờ hng.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H2: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: c gi ý sỏch HDH, kt hp dn ý ó lp H1, vit on vn
miờu t cnh p ca a phng em.
Vớ d: Con sụng Phỳ Hũa quờ em nm vt ngang gia 2 thụn. Dũng sụng l
ngun nc chớnh cung cp cho nhng cỏnh ng, rung rau, l ngun cung cp
thy hi sn quý giỏ, ụi khi li l ngun nc phc v cho sinh hot. Ni õy
cng gn bú vi bao k nim thi u th ca tụi. Chiu chiu l tr chỳng tụi r
nhau ra b sụng nụ ựa, tm mỏt. Khi y dũng sụng nh ngi bn hin hũa ngm
nhỡn l tr chỳng tụi vui chi, mt nc in búng nhng n ci rng r. Nhng tia
nng cui ngy phn chiu xung mt sụng lp lỏnh. Vo nhng ngy ỏnh cỏ,
dũng sụng li tp np thuyn bố qua li rn rng. Nhng m tụm, m cỏ y p
nh nhng chin li phm m dũng sụng dnh tng cho ngi dõn quờ tụi.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS tip thu cũn hn ch : Tip cn, hng dn giỳp cỏc em lp c dn ý cho
bi vn t cnh; Vit c on vn 5 7 cõu.
- Cõu hi gi m: B cc bi vn cú my phn ? Em d nh s t cnh p no
ca quờ hng mỡnh ?
- HS tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v hng
dn cỏc bn trong nhúm phn lp dn ý.
VI. Hớng dẫn phần ứng dụng:
- HS v nh da vo dn ý va lp vit hon chnh phn thõn bi ca bi vn t
cnh p ca a phng.
- oc bi vit cho ngi thõn nghe.

- Tỡm c nhng bi vn, on vn miờu t hay tham kho.
*********************************
Th t ngy 17 thỏng 10 nm 2018
EM ễN LI NHNG Gè HC

TON: BI 25
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS ụn li cỏch c,vit,xp th t cỏc s thp phõn v thuwcjhieenj
c dng toỏn tớnh bng cỏch thun tin nht.
- KN: Rốn k nng thc hnh nhanh, thnh tho.
- T: GD thỏi tớch cc thc hnh.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- KN: Phỏt trin cho HS nng lc gii quyt vn , suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v s thp
phõn v cỏch so sỏnh hai s thp phõn,
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp

- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2: Cng c, khc sõu v cỏch c, vit s thp phõn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c v vit c s thp phõn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
+/ H 3: Cng c, khc sõu cỏch sp xp s thp phõn theo th t.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS sp xp cỏc s theo th t ln n bộ.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li.
+/ H 4: .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit cỏch thc hin tớnh bng cỏch thun tin nht.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Ninh, An, Phong,Quc.).Giỳp cỏc
em nm chc cỏch c, vit v so sỏnh cỏc s thp phõn.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: c Em cú bit v s thp phõn bit thờm thay vỡ khi chỳng ta vit s
thp phõn thng dựng du phy phõn bit gia phn nguyờn v phn thp
phõn thỡ mt s nc khỏc ngi ta dựng du chm thay th.
*************************************
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
TING VIT:
BI 8B: M P RNG CHIU (TIT 3)
I. Mc tiờu:
KT: K li c mt cõu chuyn ó nghe, ó c núi v quan h gia con ngi
vi thiờn nhiờn. Hiu ni dung, ý ngha cõu chuyn.
KN: Bit trao i vi cỏc bn v trỏch nhim ca con ngi vi thiờn nhiờn. Rốn
k nng nghe, lng nghe bn k chuyn, nhn xột ỳng li k ca bn.
T: Giỏo dc HS yờu hũa bỡnh, cú ý thc on kt vi tp th lp. Giỏo dc ý
thc bo v thiờn nhiờn.
- BVMT: M rng thờm mt s hiu bit v mi quan h gia con ngi vi thiờn,
giỏo dc HS ý thc BVMT.
NL: Phỏt trin nng lc t duy, ngụn ng (núi, vit), t hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, tranh nh minh ha cõu chuyn.
- HS: SHD.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng:
B. HOT NG THC HNH
H3: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
a. c gi ý hng dn.
b. Tỡm ỳng cõu chuyn, bỏm sỏt gi ý.
c. Nm chc trỡnh t k v sp xp cõu chuyn theo trỡnh t ú (din bin cỏc s
vic).

+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H4,5,6: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ:
- Tp k chuyn trong nhúm. Nhn xột c bn k.
- HS thi k chuyn trc lp.
- K ỳng cõu chuyn theo ND, trỡnh t,
- Bỡnh chn HS k hay, hp dn, sinh ng, lụi cun ngi nghe.
- HS nờu c ý ngha cõu chuyn, rỳt ra bi hc cho bn thõn.
- Tho lun, tr li c cõu hi: Con ngi cn lm gỡ thiờn nhiờn mói ti
p ?
+ Yờu quý thiờn nhiờn.
+ Chm súc, bo v thiờn nhiờn.
+ Chm súc vt nuụi.
+ Khụng tn phỏ rng.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, ghi chộp ngn, tụn vinh hc
tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS tip thu cũn hn ch : chn cõu chuyn cú ND n gin, ngn gn, k ỳng..
- Cõu hi gi m: 1. Cõu chuyn gm nhng nhõn vt no ?
2. Ni dung cõu chuyn núi v iu gỡ ?

- HS tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v giỳp
cỏc bn trong nhúm trỡnh by c cõu chuyn trc lp tt.
- BVMT: Em lm gỡ bo v quờ hng, cnh p ca quờ hng mỡnh.
VI. Hớng dẫn phần ứng dụng:
- HS v nh k cho ngi thõn nghe cõu chuyn cỏc em ó chn k lp.
- HS v nh su tm thờm cỏc cõu chuyn núi v quan h gia con ngi vi thiờn
nhiờn.
*******************************************
Th nm ngy 18 thỏng 10 nm 2018
TON: BI 26:

VIT CC S O DI
DI DNG S THP PHN (T1)

I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit vit s o di di dng s thp phõn theo cỏc n v o
khỏc nhau.
- KN: Cú k nng vit s o di di dng thp phõn.
- T: Giỏo dc cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc
- KN: Giỳp phỏt trin nng lc t gii quyt vn hc tp trong tit hc
II. Chun b D DH:
GV: th , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : Khụng
IV. iu chnh NDDH : theo logo
1. TC: Xp th khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc v cỏc n v
o di.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v xp c tờn cỏc n v o di ó hc v xp c cỏc

th theo th t cú n v o t ln n bộ.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
2. Thc hin ln lt cỏc hot ng:
a) Hon thnh bng ghi tờn cỏc n v o di.
b) Nu mi quan h gia hai n v o lin k.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
c) Hon thnh cỏc vớ d
d) c k nhn xột
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS hon thnh c bng n v o di. Bit mi n v ụ di
gp 10 ln n v bộ hn lin sau nú. Bit mi n v o di bng

( bng

0,1) n v ln hn lin trc.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
3. c k vớ d v gii thớch cho bn nghe.
4. a) Nờu quan h gia mt s n v doddooj di thụng dng ri vit vo v.
b) Vit s thp phõn thớch hp vo ch chm.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c mi quan h ca mt s n v o di.

- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li; vit nhn xột
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: h tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc
bng n v o di, nm c mi quan h gia cỏc n v .
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : ( Quang, Huyn, Nh) Hon thnh tt cỏc
nhim v c giao HDH giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v chia s cỏch vit cỏc s o di di dng s thp phõn
cho nhng ngi thõn trong gia ỡnh.
***********************************
TING VIT: Bi 8C: CNH VT QUấ HNG ( TIT 1)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit phõn bit c ngha gc v ngha chuyn ca t nhiu
ngha trong mt s cõu vn.
- KN: Rốn k nng c, phõn bit cỏc ngha ca t nhiu ngha v t cõu
phõn bit ngha ca cỏc t nhiu ngha l ng t.
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, bit yờu quý, gi gỡn Ting
Vit.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip, NL t gii quyt vn
.
II.Chun b dựng: SHD
III.iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV.iu chnh hot ng hc :
H 1 : Theo logo:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08


Năm học 2018-

2019
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c ngha gc v ngha chuyn ca t nhiu ngha thụng
qua trũ chi.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
H 2 : Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c li gii ngha thớch hp cho t xuõn trong mi cõu.
1-a; 2-c; 3b
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 3 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh c ngha gc v ngha chuyn ca mi t cho sn.
Cao + Cú chiu cao ln hn mc bỡnh thng- Ngha gc.
+ Cú s lng hoc cht lng hn hn mc bỡnh thng- Ngha
chuyn
Nng + Cú trng lng ln hn mc bỡnh thng- Ngha gc
+ mc cao hn, trm trng hn mc bỡnh thng- Ngha chuyn
Ngt +Cú v nh v ca ng, mt
+ Li núi nh nhng, d nghe
+ m thanh nghe ờm tai.
- Phng phỏp: quan sỏt; vit
- K thut: Ghi chộp ngn; vit nhn xột bng kớ hiu.
H 4 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS t c cõu phõn bit cỏc ngha ca mt trong nhng t

núi trờn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vit
- K thut: Ghi chộp ngn; vit nhn xột bng kớ hiu .
V.D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em nhn ra õu l ngha gc bng cỏch
gii ngha t giỳp cỏc em.
+/ i vi hc sinh TTN: hon thnh nhanh cỏc yờu cu v giỳp bn TTC.
VI.Hng dn phn ng dng:
Tỡm thờm mt s t nhiu ngha v ch ra ngha gc v ngha chuyn ca
chỳng cựng vi ngi thõn.
**********************************

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
Th sỏu ngy 19 thỏng 10 nm 2018
TON: BI 26:

VIT CC S O DI
DI DNG S THP PHN (T2)

I. Mc tiờu:
- KT: Hs vit c s o di dng s thp phõn.
- KN: HS cú k nng thc hnh lm nhanh cỏc bi tp..
- T: Giỏo dc HS tớnh cn thn, chớnh xỏc, trỡnh by bi sch s, khoa hc.

- KN: Rốn luyn nng lc hp tỏc, t hc v gii quyt vn ; mnh dn, t tin
II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v mi quan
h gia cỏc n v o di.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2,3,4 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c s thp phõn thớch hp vo ch chm.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi- nhn xột bng li; vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Thng, Hu, Li, Tun.)Giỳp cỏc
em thc hin c cỏc bi tp.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: (Trang,Thỳy,Nhi,Hng ). Hon thnh tt
cỏc nhim v c giao HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh
***************************
ễN LUYN TON: TUN 8 ( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS c, vit, so sỏnh, sp th t cỏc s thp phõn;
- KN: Rốn k nng vit ỳng cỏc s o di di dng s thp phõn, lm bi tp
nhanh.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- T: GD tớnh cn thn khi vit phõn s
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc t gii quyt vn .
II. Chun b:
HS+ Gv chun b v Em t ụn luyn
III.iu chnh ni dung dy hc: thc hin bi 1,2,3,4,5,6,7
IV.iu chnh Hot ng hc:
H 1,2,3: (C ỏ nhõn)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : cỏc em bit vit s thp phõn gn hn,in ỳng du ><= so sỏnh
c cỏc s thp phõn, vit c s o di d dng s thp phõn.
- PP : vn ỏp ;
- KT : nhn xột bng li.;
H 5,6,7: ( Cp ụi)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : Hs t c v vit c cỏc s thp phõn,
- PP : Quan sỏt ;
- KT : ghi chộp nhanh;
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Ninh, L Trang).Giỳp cỏc em nm
cỏch i s o vit v s thp phõn
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: ( Nhung, Khỏnh Huyn, Nh). Hon
thnh tt cỏc bi tp v giỳp cỏc bn trong nhúm .

VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v hon thnh cỏc bi cũn li ca phn ụn luyn
************************************
TING VIT: Bi 8C: CNH VT QUấ HNG ( TIT 2)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit cỏch vit on vn m bi v kt bi ca bi vn t
cnh
- KN: Rốn k nng vit on vn m bi v kt bi
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, th hin c cm ngh
ca mỡnh v cnh con ng t nh n trng.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip.
II.
Chun b dựng: SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
H 5 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- Tiờu chớ: HS c hai on vn v phõn bit c on a l m bi theo
kiu trc tip, on b l giỏn tip. Cỏch vit m bi trc tip ngn gn
hn, gii thiu luụn cnh vt cn t. Cũn m bi theo kiu giỏn tip thỡ

di hn v dn dt trc khi vo gii thiu cnh vt.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 6 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c hai on vn v tỡm s ging v khỏc nhau gia hai
kiu kt bi:
+ Ging nhau: u núi lờn tỡnh cn yờu quý, gn bú thõn thit ca tỏc
gi vi con ng.
+ Khỏc nhau: on a- khng nh s thõn thit ca ngi vit vi con
ng. on b- va núi v s yờu quý ca ngi vit va ca ngi cụng
n ca cỏc cụ bỏc cụng nhõn v sinh v ý thc gi gỡn con ng sch
p ca bn nh.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 7,8 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit mt on m bi kiu giỏn tip v mt on kt bi
kiu m rng cho bi vn t cnh p a phng. Sau ú chia s
trc lp.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, tụn vinh hc tp, nhn xột
bng li.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em vit on m bi v kt bi theo
gi ý.
+/ i vi hc sinh TTN: vit on vn m bi v kt bi theo ỳng yờu
cu nhanh.
VI. Hng dn phn ng dng:

c li hai on vn cho ngi thõn cựng nghe. Vit thờm phn thõn bi.
******************************
BUI CHIU
ễN LUYN TV:
I.Mc tiờu:

TUN 5 ( V EM T ễN LUYN)

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-

2019
- KT : c v hiu truyn : Hai cõy phong . Nờu c cm nhn riờng v v p
ca cnh vt thiờn nhiờn, nm cỏch vit du thanh õm chớnh, cng c t nhiu
ngha
- KN : Rốn HS k nng trỡnh by cõu tr li ngn gn, vn dng cỏc kin thc ó
hc lm BT nhanh.
- T : GD hc sinh bit yờu thng b m, nhng ngi thõn.
- NL : Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc din t, cm th vn bn.
II. Chun b D DH:
GV: Ti liu hc : V HD em t ụn luyn TV
HS: V HD em t ụn luyn TV.
III. iu chnhni dung hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc :
+/ H k/ng :(Ton lp)
*ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: HS nờu c vai trũ quan trng ca cõy ci trong cuc sng
- PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/ H 3 : Hc sinh c v hiu c truyn : Hai cõy phong.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tr li c cỏc cõu hi nh :
Cõu a : Nhng chi tit trong bi th hin tỡnh cm ca tỏc gi i vi hai cõy
phong : ó bao ln tụi t nhng chn xa xụi tr vmong sao chúng v ti
lng.
Cõu b : Nhõn vt trong bi yờu quý hai cõy thụng vỡ : nhõn vt tụi bit hai cõy
phong t thu mi bit nhỡn v nú ó gn bú bit bao k nim vi nhõn vt .
Cõu c : Bi vit gi cho em cỏch nhỡn cỏch cm nhn v cnh vt xung quanh l :
thiờn nhiờn xung qunh ta l nhng ngi bn, qua ú em cng yờu thiờn nhiờn
hn.
Cõu d : Em hc tp c nhng iu v cỏch t cnh vt qua bi vit l : s liờn
tng, phộp nhõn húa v th hin tỡnh cm ca mỡnh trong bi vit.
-PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/H 4: (Cp ụi)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh in c du thanh thớch hp vo cỏc ch in m v gii
thớch c vỡ sao.
- PP: vn ỏp(vn ỏp kim tra)
- KT: t cõu hi
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 08

Năm học 2018-


2019
+/ H 5( cp ụi): Chn t thớch hp in vo ch chm
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh t c cõu lm rừ ngha ca t nhiu ngha(da vo
mu) :
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm
chc cỏc kin thc ó hc. Hon thnh c H 3,5
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
v h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn vn dng 6
********************************
GDTT :
SINH HOT I
1/ Mc tiờu:
- KT : Nhn xột, ỏnh giỏ H ca chi i trong thi gian va qua. ra k
hoch H ca chi i tun ti.
- KN : HS cú KN trỡnh by trụi chy, cỏc ni dung ỏnh giỏ.
T : GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng
thnh tớch ó cú tun ti t KQ cao hn.
NL : Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng.
2/ Cỏc H chớnh
*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+YC cỏc phõn i tho lun cỏc H ca phõn i mỡnh v cỏc mt: Hc tp,n
np, cụng tỏc v sinh, t cỏch i viờn, H i, H gia gi
+Cỏc phõn i trng bỏo cỏo.

+Chi i trng nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca chi i trong thi gian qua.
+Ch ph trỏch nhn xột chung:
-u im: + Cỏc nhóm duy trỡ c n np t qun, H gia gi, chm súc hoa.
+ Cỏc i viờn tham tham gia phỏt biu trong gi hc sụi ni, tớch cc
+ Tuyờn dng cỏc bn ó tham gia d i hi lin i thc hin tt
phn tham lun.
- Mt s tn ti:
+ Mt s i viờn cha tớch cc trong cụng tỏc ụn bi u gi
+ Mt s i viờn cũn xụ y nhau
* ỏnh giỏ :
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


×