Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

Bai 1 - May tinh - chuong trinh may tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 9 trang )


Muốn xóa một kí
tự sau con trỏ ta dùng
phím gì?
Dùng phím Delete
Dùng phím Delete
Điều gì xảy ra
khi ta nhấn Enter?
Ô A1 sẽ
hiện số 8
Con người điều khiển máy tính thông qua cái gì ?
- Con ng­êi ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh th«ng qua lÖnh.
- Con ng­êi ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh th«ng qua lÖnh.
Em hiÓu thÕ nµo lµ ch­¬ng trình ?
- Ch­¬ng
- Ch­¬ng
trình
trình
lµ c¸ch ®Ó con ng­êi chØ dÉn
lµ c¸ch ®Ó con ng­êi chØ dÉn
cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu thao t¸c liªn tiÕp
cho m¸y tÝnh thùc hiÖn nhiÒu thao t¸c liªn tiÕp
mét c¸ch tù ®éng.
mét c¸ch tù ®éng.
1.
1.
Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào
Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào
?
?
2. VÝ dô: r«-bèt nhÆt r¸c


2. VÝ dô: r«-bèt nhÆt r¸c
Quan sát hình 1_sách giáo
khoa. Để cho robot hoàn thành
tốt công việc, ta cần phải ra các
lệnh nào?

×