Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.98 KB, 13 trang )

LAèM TH NAèO ỉ Tỉ CHặẽC, THặC HIN TT CHặNG TRầNH REèN
LUYN ĩI VIN LIN ĩI TRặèNG TIỉU HOĩC
A. PHệN M ệU
I/ Lyù do choỹn õóử taỡi:
aợ tổỡ lỏu chuùng ta mong muọỳn coù mọỹt chổồng trỗnh reỡn
luyóỷn õọỹi vión thióỳu nión tióửn phong Họử Chờ Minh hoaỡn chốnh
õóứ goùp phỏửn nỏng cao chỏỳt lổồỹng hoaỷt õọỹng ọỹi vaỡ õọỹi
vión. ióửu õoù thỏỷt cỏửn thióỳt, bồới vỗ vióỷc reỡn luyóỷn õọỹi vión laỡ
quaù trỗnh hoaỡn thióỷn mọỹt caùch toaỡn dióỷn, õa daỷng vaỡ phong
phuù trón lộnh vổỷc tổ tổồớng, tỗnh caớm vaỡ haỡnh õọỹng. Mỷt
khaùc õọỹi vión cuớa chuùng ta coù nhióửu õọỹ tuọứi vồùi õỷc õióứm
tỏm sinh lyù vaỡ sổỷ trổồớng thaỡnh vóử nhỏỷn thổùc khaùc nhau, rỏỳt
cỏửn coù mọỹt chổồng trỗnh cuỷ thóứ vồùi tổỡng lổùa tuọứi õóứ caùc
em reỡn luyóỷn mọỹt caùch hióỷu quaớ nhỏỳt. Cọng taùc ọỹi õoỡi hoới
chuùng ta khọng thóứ giaùo duỷc caùc em theo lọỳi moỡn, chung chung
maỡ phaới õổồỹc chi tióỳt hoaù õóứ giuùp caùc em coù sổỷ phaùt trióứn
toaỡn dióỷn trong quaù trỗnh giaùo duỷc vaỡ tổỷ giaùo duỷc.
Chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión laỡ tọứng hồỹp nhổợng
kióỳn thổùc vóử truyóửn thọỳng lởch sổớ, vóử nghióỷp vuỷ cọng taùc
ọỹi, vóử õaỷo õổùc, dỏn tọỹc hoỹc, vóử mọi trổồỡng, kióỳn thổùc vaỡ
sổùc khoeớ, thóứ duỷc thóứ thao, quỏn sổỷ, giao thọng, kyợ thuỏỷt
chn nuọi trọửng troỹt vaỡ nhổợng vỏỳn õóử quọỳc tóỳ...vv. Nhổợng
kióỳn thổùc naỡy õổồỹc trỗnh baỡy ồớ mổùc õọỹ phuỡ hồỹp vồùi tổỡng
lổùa tuọứi thióỳu nhi. Nhổợng vỏỳn õóử trong chổồng trỗnh reỡn
luyóỷn õọỹi vión coù lión hóỷ mỏỷt thióỳt vồùi nhau, giuùp cho õọỹi vión
phỏỳn õỏỳu toaỡn dióỷn, sồùm trồớ thaỡnh nhổợng oaỡn vión thanh
nión cọỹng saớn Họử Chờ Minh vaỡ laỡ ngổồỡi cọng dỏn tọỳt.
Laỡ mọỹt giaùo vión giaớng daỷy chổa qua trổồỡng lồùp õaỡo taỷo
chờnh thổùc vóử cọng taùc ọỹi, song õổồỹc sổỷ phõn cụng ca lónh
Phan V n An - Trng tiu hc Gio M s 1 Trang 1
LAèM TH NAèO ỉ Tỉ CHặẽC, THặC HIN TT CHặNG TRầNH REèN


LUYN ĩI VIN LIN ĩI TRặèNG TIỉU HOĩC
o nh trng, baớn thỏn tọi õaớm nhỏỷn cụng tỏc Tọứng phuỷ traùch
ọỹi taỷi cỏc trổồỡng Tióứu hoỹc ó dc nhiu nm. Trong thồỡi gian
õaớm nhỏỷn cọng taùc naỡy, baớn thỏn tọi luọn trau dọửi hoỹc hoới vaỡ
õaợ tờch luyợ õổồỹc nhổợng kinh nghióỷm quyù baùu trong cọng taùc
xỏy dổỷng vaỡ tọứ chổùc hoaỷt õọỹng ọỹi. Tuy nhión vióỷc tọứ
chổùc, thổỷc hióỷn chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión ồớ Lión õọỹi
do tọi phuỷ traùch trong thồỡi gian qua chổa õaỷt õổồỹc kóỳt quaớ
nhổ mong muọỳn. Chờnh vỗ vỏỷy nm hoỹc 2007-2008 naỡy baớn
thỏn tọi i sõu choỹn õóử taỡi Laỡm thóỳ naỡo õóứ tọứ chổùc, thổỷc
hióỷn tọỳt chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión ồớ Lión õọỹi trổồỡng
Tióứu hoỹc laỡm saùng kióỳn kinh nghim cuớa mỗnh.
II/ Nhióỷm vuỷ nghión cổùu:
Saùng kióỳn Laỡm thóỳ naỡo õóứ tọứ chổùc, thổỷc hióỷn tọỳt
chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión ồớ Lión õọỹi trổồỡng tióứu hoỹc
thọng qua vióỷc nghión cổùu tỗm hióứu nọỹi dung, caùch thổùc thổỷc
hióỷn, taùc duỷng cuớa chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión, kóỳt hồỹp
vồùi vióỷc õióửu tra, nghión cổùu tỗnh hỗnh thổỷc tióựn cuớa Lión õọỹi
õóứ coù nhổợng hỗnh thổùc, phổồng phaùp tọứ chổùc thổỷc hióỷn
chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión mọỹt caùch hồỹp lyù, hióỷu quaớ
nhỏỳt. Mỷt khaùc õóứ thổỷc hióỷn tọỳt chổồng trỗnh reỡn luyóỷn
õọỹi vión, baớn than tụi luọn nghión cổùu kyợ caùc vn baớn hổồùng
dỏựn vóử vióỷc thổỷc hióỷn chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión cuớa
Họỹi õọửng õọỹi caùc cỏỳp cuợng nhổ tham khaớo, hoỹc hoới nhổợng
kinh nghióỷm cuớa nhổợng anh, chi phuỷ traùch ồớ nhổợng Lión õọỹi
coù õióửu kióỷn thuỏỷn lồỹi, õóứ tổỡ õoù vỏỷn duỷng vaỡo thổỷc hióỷn
ồớ Lión õọỹi cuớa mỗnh mọỹt caùch coù hióỷu quaớ nhỏỳt.
III/ ọỳi tổồỹng, Phổồng phaùp, Phaỷm vi nghión cổùu.
Phan V n An - Trng tiu hc Gio M s 1 Trang 2
LAèM TH NAèO ỉ Tỉ CHặẽC, THặC HIN TT CHặNG TRầNH REèN

LUYN ĩI VIN LIN ĩI TRặèNG TIỉU HOĩC
1/ ọỳi tổồỹng nghión cổùu:
ọỳi tổồỹng nghión cổùu cuớa õóử taỡi laỡ quaù trỗnh thổỷc
hióỷn chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión cuớa toaỡn bọỹ thióỳu nhi
trong nhaỡ trổồỡng bao gọửm nhổợng em trong õọỹ tuọứi tổỡ 8 õóỳn
11tuọứi.
2/ Phaỷm vi nghión cổùu:
a/ Phaỷm vi khọng gian:
Saùng kióỳn kinh nghióỷm Laỡm thóỳ naỡo tọứ chổùc, thổỷc
hióỷn tọỳt chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión ồớ Lión õọỹi trổồỡng
tióứu hoỹc giồùi haỷn nghión cổùu thióỳu nhi trón ton trng tiu hc
Gio M s 1.
b/ Thồỡi gian nghión cổùu:
Thồỡi gian nghión cổùu cuớa õóử taỡi õổồỹc giồùi haỷn trong
mọỹt nm tổỡ õỏửu nm hoỹc 2007 - 2008 n khi hon thnh ti ny
3/ Phổồng phaùp nghión cổùu:
óứ laỡm õóử taỡi naỡy baớn thỏn tọi õaợ sổớ duỷng khaù nhióửu
phổồng phaùp, trong õoù thổồỡng sổớ duỷng nhổợng phổồng phaùp
sau:
- Phổồng phaùp õióửu tra:
ỏy laỡ mọỹt phổồng phaùp quan troỹng nhũm theo doợi, nừm
bừt õỷc õióứm tỏm, sinh lyù hoỹc sinh, õióửu kión hoaỡn caớnh cuớa
caùc em õóứ tổỡ õoù õóử ra nhổợng bióỷn phaùp thờch hồỹp õóứ giaùo
duỷc, reỡn luyóỷn cho caùc em.
- Phổồng phaùp thuyóỳt trỗnh:
Phan V n An - Trng tiu hc Gio M s 1 Trang 3
LAèM TH NAèO ỉ Tỉ CHặẽC, THặC HIN TT CHặNG TRầNH REèN
LUYN ĩI VIN LIN ĩI TRặèNG TIỉU HOĩC
ỏy cuợng laỡ mọỹt phổồng phaùp quan troỹng, muọỳn caùc em
nừm bừt tọỳt nhổợng nọỹi dung , kióỳn thổùc cỏửn truyóửn õaỷt thỗ

giaùo vión Tọứng phuỷ traùch phaới trỗnh baỡy mọỹt caùch thuyóỳt
phuỷc nhổợng vỏỳn õóử maỡ mỗnh cỏửn dióựn õaỷt, tổỡ õoù taỷo cho
caùc em loỡng ham thờch, say mó hoỹc tỏỷp vaỡ reỡn luyóỷn.
- Phổồng phaùp thổỷc haỡnh:
ỏy laỡ mọỹt trong nhổợng phổồng phaùp quan troỹng nhỏỳt
trong vióỷc bióỳn lyù thuyóỳt trồớ thaỡnh hióỷn thổỷc. óứ laỡm tọỳt
vióỷc naỡy thỗ ngổồỡi giaùo vión Tọứng phuỷ traùch cỏửn phaới coù
nhổợng kyợ nng cồ baớn õóứ hổồùng dỏựn, laỡm mỏựu cho caùc em
thổỷc haỡnh nhổợng kyợ nng trong hoaỷt õọỹng ọỹi.
- Phổồng phaùp tọứ chổùc troỡ chồi:
Sổớ duỷng tọỳt phổồng phaùp naỡy seợ taỷo cho hoỹc sinh sổỷ
hổùng thuù, say mó vồùi tọứ chổùc cuớa mỗnh. Tổỡ õoù caùc em seợ yóu
thờch, gừn boù vồùi tọứ chổùc cuớa mỗnh.
Ngoaỡi ra tọi coỡn sổớ duỷng caùc phổồng phaùp nhổ: Phổồng
phaùp õaỡm thoaỷi, hoới õaùp, phỏn tờch tọứng hồỹp, kóứ chuyóỷn...
cho õóử taỡi naỡy.
B. PHệN NGHIN CặẽU
I/ Cồ sồớ lyù luỏỷn:
Cọng taùc ọỹi trong nhaỡ trổồỡng phọứ thọng laỡ mọỹt cọng
vióỷc hóỳt sổùc quan troỹng luọn õổồỹc aớng, Nhaỡ nổồùc vaỡ caùc
õoaỡn thóứ hóỳt sổùc quan tỏm. Chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión
laỡ mọỹt chổồng trỗnh troỹng tỏm cuớa cọng taùc ọỹi. ỏy laỡ nhổợng
hoaỷt õọỹng mang tờnh thổồỡng xuyón nhũm giaùo duỷc, reỡn luyóỷn
Phan V n An - Trng tiu hc Gio M s 1 Trang 4
LAèM TH NAèO ỉ Tỉ CHặẽC, THặC HIN TT CHặNG TRầNH REèN
LUYN ĩI VIN LIN ĩI TRặèNG TIỉU HOĩC
cho caùc em phỏỳn õỏỳu trồớ thaỡnh õọỹi vión tọỳt xổùng õaùng laỡ
chaùu ngoan Baùc Họử. óứ tọứ chổùc, thổỷc Hióỷn tọỳt chổồng
trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión ồớ Lión õọỹi trổồỡng tióứu hoỹc thỗ trổồùc
hóỳt ngổồỡi giaùo vión Tọứng phuỷ traùch ọỹi phaới hióứu roợ vai troỡ,

traùch nhióỷm cuớa mỗnh õọỳi vồùi tọứ chổùc ọỹi trong nhaỡ trổồỡng.
Tọứng phuỷ traùch laỡ ngổồỡi tọứ chổùc, õióửu haỡnh vaỡ kióứm tra
vióỷc thổỷc hióỷn chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión trong toaỡn Lión
õọỹi maỡ mỗnh phuỷ traùch. Chỏỳt lổồỹng cuớa vióỷc thổỷc hióỷn
chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión phuỷ thuọỹc phỏửn lồùn vaỡo
phỏứm chỏỳt vaỡ nng lổỷc cuớa ngổồỡi Tọứng phuỷ traùch. Chờnh vỗ
vỏỷy õoỡi hoới ngổồỡi giaùo vión Tọứng phuỷ traùch phaới am hióứu sỏu
õổồỡng lọỳi giaùo duỷc, phổồng phaùp cọng taùc Thanh, Thióỳu nhi,
phaới say sổa nhióỷt tỗnh vồùi cọng taùc ọỹi. Mỷt khaùc Tọứng phuỷ
traùch ọỹi phaới nừm vổợng, nghión cổùu kyợ nọỹi dung, phổồng
phaùp thổỷc hióỷn chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión kóỳt hồỹp vồùi
vióỷc nừm bừt õỷc õióứm tỏm sinh lyù cuớa thióỳu nhi, tỗnh hỗnh
thổỷc tóỳ ồớ Lión õọỹi õóứ tổỡ õoù hỗnh thaỡnh nón phổồng phaùp,
caùch thổùc thổỷc hióỷn chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi vión mọỹt
caùch hióỷu quaớ nhỏỳt, õaỷt chỏỳt lổồỹng cao nhỏỳt.
II. Ti liu tham kh o
1/ Taỡi lióỷu tỏỷp huỏỳn cọng taùc õọỹi TNTPH Họử Chờ Minh
nm hoỹc 2007 - 2008
2/ Nghi thổùc vaỡ caùc hoaỷt õọỹng mang tờnh nghióỷp vuỷ cuớa
ọỹi TNTP Họử Chờ Minh (NXBGD- 1998)
3/ Hổồùng dỏựn thổỷc hióỷn chổồng trỗnh reỡn luyóỷn õọỹi
vión
4/ Nghi thổùc õọỹi vión õọỹi TNTP Họử Chờ Minh (NXB Thanh
nión)
Phan V n An - Trng tiu hc Gio M s 1 Trang 5

×