Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Giáo án Âm nhạc 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.06 KB, 33 trang )

Tiết 1
HỌC HÁT
QUỐC CA VIỆT NAM
I. Mục tiêu:
HS hát đúng giai điệu và thuộc lời một bài Quốc ca Việt Nam
Tập hát hoà giọng, thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát mang tính hành khúc
Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống dân tộc, tình yêu đất nước .
II. Chuẩn bò của GV:
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc bài Quốc ca
Chép lời một lên bảng, mỗi dòng là một câu hát
III. Các hoạt động chủ yếu:
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì bài đầu tiên
3. Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Quốc ca Việt nam
- Giới thiệu bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Giải thích từ khó: “Sa trường”: nghóa là
chiến trường
- Khởi động giọng
- Dạy hát từng câu
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai
điệu bài hát
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đứng hát chào cờ
GV nhắc HS hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng
trang nghiêm.
GV cho lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ
Cho từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát do tổ


trưởng điều khiển
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học,
tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp,
phách
GV nhận xét, dặn dò
Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe
Nghe băng mẫu
Tập đọc lời ca theo tiết tấu
Tập hát theo hướng dẫn của GV
HS hát : Đồng thanh
Dãy, nhóm
Cá nhân
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV
HS lắng nghe , ghi nhớ.
1
Tiết 2
HỌC HÁT
QUỐC CA VIỆT NAM
(LỜI HAI )
I.Mục tiêu:
HS trình bày thuần thục lời một và tập hát lời hai
Hướng dẫn HS chỗ lấy hơi, hát mạnh mẽ, nghiêm trang
II.Chuẩn bò của GV:
Hát chuẩn lời hai bài hát Quốc ca Việt Nam
Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát .
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn lời một bài hát : Quốc ca Việt
Nam
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS ôn lời một
GV cho lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt
nhòp lời một
Hoạt động 2: Tập hát lời haiQuốc ca Việt Nam
Hướng dẫn HS đọc lời hai
Hướng dẫn hát từng câu như lời một
Trong quá trình tập lời hai, GV chỉ đònh một số
HS trình bày , nếu các em hát chưa đúng , GV
hướng dẫn để các em hát chính xác hơn
Hoạt động 3: Trình bày bài hát
GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế đứng
nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời
GV cho lớp trưởng điều khiển lớp chào cờ và bắt
nhòp cho cả lớp hát Quốc ca
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học,
tên tác giả.
GV nhận xét ,dặn dò
Dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và
hát tự nhiên, rõ lời hơn
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Thực hiện theo hướng dẫn của GV
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo Hướng dẫn của GV
Hát lại nhiều lần

HS đứng hát Quốc ca với tư thế nghiêm
trang, hát rõ lời,
Thực hiện theo yêu cầu
HS ghi nhớ
2
Tiết 3
HỌC HÁT
BÀI CA ĐI HỌC
(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)
I.Mục tiêu:
HS Hát đứng giai điệu và lời ca một bài hát hành khúc tươi vuio, nội dung nói về cảm
xúc của những em bé mỗi ngày tới trường .
Biết trình bày bài hát bằng cách hát hoà giọng , hát đối đáp và hát nối tiếp
II.Chuẩn bò của GV
Hát thuần thục bài Bài ca đi học
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát : Bài ca đi học
- Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu(bài chia thành 4 câu để
tập cho HS)
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai
điệu bài hát

- GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận
xét .
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca.
Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp
nhàng
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học,
tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp,
phách
GV nhận xét ,dặn dò

HS trả lời
Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu
lời ca
Thực hiện theo hướng dẫn
Cá nhân lên đánh nhòp
HS gõ theo
Thực hiện theo nhóm 4 em
Nhận xét các nhóm
HS ghi nhớ
3
Tiết 4
HỌC HÁT
BÀI CA ĐI HỌC
I.Mục tiêu:

Hát thuộc, đúng giai điệu cả hai lời
Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
HS hát thuần thục và tập trình bày các cách hát đối đáp, nối tiếp .
II.Chuẩn bò của GV:
Hát chuẩn bài hát Bài ca đi học
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát bài Bài ca đi học lời
hai
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu(bài chia thành 4 câu để
tập cho HS)
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai
điệu bài hát
- GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận
xét .
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca.
Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp
nhàng
Hoạt động 3: Tập một vài cách hát tập thể
Hướng dẫn HS hát đối đáp

Chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối
đáp nhau, GV nhận xét
Tập hát nối tiếp
Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp
đến hết bài
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học,
tên tác giả
GV nhận xét ,dặn dò
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV
Hát lại nhiều lần
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu
lời ca
Hát theo hướng dẫn của GV
Thực hiện theo hướng dẫn của GV
HS ghi nhớ
4
Tiết 5
HỌC HÁT
ĐẾM SAO
(Nhạc và lời : Văn Chung )
I.Mục tiêu:
Dạy HS thể hiện bài hát ở nhòp ¾ , có tính chất nhòp nhàng , uyển chuyển.
Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
Trình bày bài hát bằng cách hát lónh xướng, hoà giọng, đối đáp, nối tiếp.
Biết tác giả sáng tác bài hát là nhạc só Văn Chung
II.Chuẩn bò của GV:
Hát chuẩn bài hát Đếm sao

Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Đếm sao
- Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hd HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai
điệu bài hát
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca
Hoạt động 3: Hướng dẫn hát tập thể
+ Tập hát đối đáp
Chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối
đáp nhau, GV nhận xét
+ Tập hát nối tiếp
Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm hát một câu nối
tiếp đến hết bài . GV nhận xét.
+ Tập hát lónh xướng và hoà giọng
Cử một HS hát câu 1 và 3 tất cả hát hoà giọng
câu 2 và
Củng cố – dặn dò

Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học,
tên tác giả.
GV nhận xét ,dặn dò
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo Hướng dẫn của GV
Hát lại nhiều lần
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu
lời ca
Từng tốp đứng hát theo Hướng dẫn của GV
Thực hiện theo hướng dẫn của GV
HS ghi nhớ
5
Tiết 6
- ÔN BÀI HÁT
ĐẾM SAO
- Trò chơi âm nhạc
I.Mục tiêu:
Dạy HS thể hiện bài hát ở nhòp ¾ , có tính chất nhòp nhàng , uyển chuyển.
Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
Trình bày bài hát bằng cách hát lónh xướng, hoà giọng, đối đáp, nối tiếp
II.Chuẩn bò của GV
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn bài hát : Đếm sao

Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình
thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc
cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát
Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vừa kết hợp
vận động phụ hoạ )
GV nhận xét
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động
Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ
GV hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ hoạ
Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc
+ Đếm sao:
Nói theo tiết tấu , đếm từ 1 đến 10 ông sao
+ Hát bằng nguyên âm:
Dùng một nguyên âmđể hát thay cho lời ca
GV chỉ đònh :
Nhóm một hát bằng âm A
Nhóm hai hát bằng âm U
Nhóm ba hát bằng âm Ư
Nhóm bốn hát bằng âm A
Củng cố – dặn dò:
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên
tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét ,dặn dò
HS ôn lại bài hát Đếm sao
HS xem GV làm mẫu
HS biểu diễn trước lớp:
- từng tổ nhóm
- cá nhân

Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng
dẫn của GV
Từng nhóm lên biểu diễn
HS nhận xét
HS tham gia
HS ghi nhớ
Tiết 7
6
HỌC HÁT
GÀ GÁY
( Dân ca cống )
I.Mục tiêu:
Dạy HS một bài hát dân ca, được xây dựng trênvgam ngũ cunggiọng Son trưởng.
Hát đúng giai điệu thuộc lời ca và biết trình bày bài hát bằng các cách hát hoà giọng,
hát đối đáp.
Giáo dục các em lòng yêu quý các làn điệu dân ca
II.Chuẩn bò của GV:
Hát chuẩn bài hát Gà gáy
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Gà gáy
- Giới thiệu bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hd HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu

- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai
điệu bài hát
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca.
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học,
tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp,
phách
GV nhận xét ,dặn dò
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo Hd của GV
Hát lại nhiều lần
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu
lời ca
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV
HS ghi nhớ
Tiết 8
7
Ô N TẬP BÀI HÁT
GÀ GÁY
I.Mục tiêu:
Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu , đều giọng.
Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhòp
II.Chuẩn bò của GV:
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc

III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: n tập hát Gà gáy
- Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ
đúng nhòp và đều
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ
đệm theo nhòp
- GV nhận xét và sửa đổi với những em
chưa vỗ, hát đúng nhòp
Hoạt động 2:
- Tập biểu diễn bài hát
- GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ
trình bày bài hát
- Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên
tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách
GV nhận xét ,dặn dò
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV
HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng,
thể tình cảm vui tươi.
HS xem và thực hiện theo .
HS nghe và ghi nhớ.
Tiết 9
ÔN 3 BÀI HÁT
BÀI CA ĐI HỌC , ĐẾM SAO , GÀ GÁY

I.Mục tiêu:
8
HS Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu 3 bài hát
Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca
Tập trình diễn các bài hát
II.Chuẩn bò của GV
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:Tiến hành trong quá trình ôn tập
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Ôn bài hát 3 bài hát
1. n bài hát Bài ca đi học
GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu sau đó
hỏi tên bài hát, tên tác giả?
Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình
thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc
cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát
Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vứa kết hợp
vận động phụ hoạ )
GV nhận xét :
Hoạt động 2: n bài hát Đếm sao
Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình
thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc
cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca
Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ
Hoạt động 3: n bài hát Gà gáy

Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình
thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc
cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca
Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ
GV nhận xét
Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học,
tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp,
phách
GV nhận xét ,dặn dò
HS ôn lại bài hát Bài ca đi học
HS xem GV làm mẫu
HS biểu diễn trước lớp:
- từng tổ nhóm
- cá nhân
.
Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng
dẫn của GV
Từng nhóm, cá nhân lên biểu diễn
HS hát kết hợp vận động phụ hoạ
HS nhận xét
HS lắng nghe và nhận biết
HS tập trung, trật tự
HS ghi nhớ
Tiết 10
HỌC HÁT
LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT
(Nhạc và lời: MỘNG LÂN)
I.Mục tiêu:
9

HS biết hát bài hát Lớp chúng ta đoàn kết , Đây là bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ
HS Việt Nam
Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu
Biết tác giả sáng tác bài hát là nhạc só Mộng Lân
II.Chuẩn bò của GV:
Hát chuẩn bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
- Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát
- Cho HS nghe băng
- Hướng dẫn HS đọc lời ca
- Dạy hát từng câu
- Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai
điệu bài hát
Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách và tiết tấu lời ca.
Hoạt động 2: Hát tập thể
+ Tập hát lónh xướng
Một HS hát từ câu1-4, cả lớp hát 4 câu tiếp theo
+Tập hát nối tiếp
+ Tập hát đối đáp
GV nhận xét

Củng cố – dặn dò
Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học,
tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp,
phách
GV nhận xét ,dặn dò
Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV
Hát lại nhiều lần
Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu
lời ca
Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV
HS hát theo hướng dẫn của GV
HS nghe và ghi nhớ
Tiết11
ÔN BÀI HÁT
LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT
I.Mục tiêu:
10
Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu
Biết biểu diễn theo nhóm nhạc cụ đã phân công
II.Chuẩn bò của GV:
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1:n tập bài hát Lớp chúng ta đoàn

kết
Gợi ý để HS nhớ lại tên bài hát, tác giả.
Hướng dẫn ôn bài hát . nhắc hat đúng giọng,rõ
lời, đúng nhòp
Hướng dẫn HS hát kết hợp sữ dụng các nhạc cụ
gõ đệm theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca

Hoạt động 2: Hát tập thể
+Ôn tập cách hát lónh xướng
Một HS hát câu 1-4, cả lớp hát 4 câu tiếp theo
+ Ôn tập cách hát nối tiếp
Chia lớp thành 4 nhóm , mỗi nhóm hát 2 câu nối
tiếp đến hết bài
+ Ôn tập cách hát đối đáp
Chia lớp thành 2 dãy, mỗi bên hát một câu đối
đáp đến hết bài
Mời HS lên biểu diễn trước lớp
Mời HS nhận xét.
Củng cố – dặn dò
Nhận xét chung
Dặn HS về ôn hát thuộc bài hát đã học
Đoán tên bài hát, tên tác giả
Lần lượt ôn bài hát theo hướng dẫn của GV
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo nhóm
+ hát cá nhân
Hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn
HS thực hiện theo yêu cầu
HS nhận xét nhóm nào biểu diễn hay nhất
HS ghi nhớ.

Tiết 12
HỌC HÁT
CON CHIM NON
(Dân ca Pháp)
I.Mục tiêu:
11
HS biết hát đúng nhạc và lời bài dân ca Pháp. Bài hát viết ở nhòp 3 có giai điệu uyển
chuyển và mềm mại.
Tập hát và gõ đệm theo nhòp 3
Giáo dục các em tình cảm yêu quý quê hương, biết bảo vệ và chung sống hoà hợp với
thiên nhiên.
II.Chuẩn bò của GV:
Hát chuẩn bài hát Con chim non
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Dạy bài hát Con chim non
Giới thiệu bài hát , tác giả, nội dung bài hát
GV cho HS nghe băng hát mẫu
Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu
Dạy hát :Dạy từng câu, nhắc HS hát dứt khoát
từng tiếng, không kéo dài các tiếng. Chú ý lấy hơi
những chỗ cuối câu hát .
Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu ,
tiết tấu bài hát
Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ vỗ đệm theo phách

và tiết tấu lời ca
GV hát và vỗ đệm mẫu theo phách
Hướng dẫn HS hát , vỗ gõ đệm theo phách
Hướng dẫn HS hát , và vỗ tay hoặc đệm theo tiết
tấu lời ca . Sử dụng thanh phách.
Hướng dẫn đứng hát, chân bước đều tại chỗ, tay
đánh như động tác đi đều
Củng cố – dặn dò
Nhận xét chung
Dặn HS về ôn hát thuộc bài hát đã học
Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe.
HS đọc lời ca theo tiết tấu
HS tập hát theo hướng dẫn của GV
HS hát: theo nhóm , cá nhân.

HS theo dõilắng nghe
HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo
phách
HS thực hiện hát và vỗ, gõ theo tiết tấu lời
ca
HS hát theo hướng dẫn của GV
HS lắng nghe
HS ghi nhớ
Tiết 13
ÔN TẬP BÀI HÁT
CON CHIM NON
I.Mục tiêu:
12
Hát thuộc lời ca, diễn cảm
Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ

Giáo dục các em tình cảm yêu quý quê hương, biết bảo vệ và chung sống hoà hợp với
thiên nhiên.
II.Chuẩn bò của GV:
Nhạc cu ïđệm, gõ.
Băng nhạc
III.Các hoạt động chủ yếu:
1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Bài mới :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1:n tập bài hát Con chim non
Gợi ý để HS nhớ lại tên bài hát, tác giả.
Hướng dẫn HS hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ
gõ đệm theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca.
Cho HS hát Con chim non kết hợp vận động phụ
hoạ.
Hoạt động 2:
Hát kết hợp vận động
+Vỗ tay theo nhòp 3
Hai HS ngồi đối diện nhau , phách 1 hai em vỗ
bàn tay vào nhau . Phách 2,3 mỗi em tự vỗ hai tay
của mình
+Tập bước chân theo nhòp 3
GV nhận xét và sửa sai cho HS trong quá trình ôn
hát , kết hợp kiểm tra
Củng cố – dặn dò
Nhận xét chung
Dặn HS về ôn hát thuộc bài hát đã học
HS xem tranh và nghe giai điệu bài hát
HS trả lời

HS luyện hát theo nhóm , cá nhân
HS hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp, và
tiết tấu lời ca
HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Tập trình diễn trước lớp

HS nghe và ghi nhớ

Tiết 14
HỌC HÁT
NGÀY MÙA VUI
( Dân ca Thái )
13

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×