Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

GA LỌP TUAN 13 MOI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (341.52 KB, 30 trang )


tn 13
Thø hai ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2010
TËp ®äc:
ngêi g¸c rõng tý hon
i. Mơc tiªu:
- Đọc diễn cảm bài văn, biết ngắt nghỉ những câu văn dài.
- Hiểu nội dung : ý thức bảo vệ rừng, sự thơng minh và dũng cảm của bạn nhỏ
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2.
ii. ®å dïngd¹y häc:
-Tranh minh hoạ bài trong SGK
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cò:
-Gọi HS đọc thuộc bài thơ: Hành trình của bầy ong và
trả lời câu hỏi.
- Gv nhËn xÐt ghi ®iĨm .
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Luyện đọc:
- Gọi 1 HS đọc khá đọc toàn bài.
-Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần trước lớp:
*Đọc nối tiếp lần 1: GVphát hiện thêm lỗi đọc sai sửa
cho học sinh;
*Đọc nối tiếp lần 2: kết hợp giải nghóa từ trong phần
chú giải: rô bốt, còng tay, ngoan cố.
*Đọc nối tiếp lần 3: HD HS đọc ngắt nghỉ đúng.
+GV đọc mẫu toàn bài.
Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu nội dung bài:
? Theo lối ba vẫn đi tuần rừng em bé nhỏ đã phát hiện
được điều gì?
? Thấy dấu chân bạn nhỏ thắc mắc thế nào?


? Kể những việc làm cho thấy bạn nhỏ là người thông
minh, dũng cảm?
? Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ?
? Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?
Ho¹t ®éng 3: Luyện đọc diễn cảm:
- Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm phần 1.
- GV đọc mẫu đoạn văn cần luyện đọc.
-Tổ chức HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
- kiĨm tra 2 em .
*1 HS đọc.
-Đọc nối tiếp nhau trước
lớp.
-Đọc nối tiếp nhau trước
lớp, kết hợp nêu cách hiểu
từ.
-Đọc nối tiếp nhau .
-Theo dõi GV đọc.
*HS đọc thầm cả bài, kết
hợp trả lời câu hỏi.
-Thảo luận theo nhóm 2 em
và trả lời, HS khác bổ sung.
HS trình bày. HS khác bổ
sung.
*HS thi đọc diễn cảm trước
lớp.

1

-Tổ chức cho HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.
3. Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét tiết học.

-HS nhận xét, bình chọn bạn
đọc tốt nhất.
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
i. Mơc tiªu: Biết:
- Thực hiện phép cộng, trừ, nhân số thập phân.
- Nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.
- HS làm bài 1,2,4(a).
ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cò:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1,25 x 800 x 6,7 4,5 x 2,5 x 40 x 80
- Gv nhËn xÐt ghi ®iĨm .
2. Bµi míi:
( Híng dÉn häc sinh lµm bµi 1,2,4(a).)
Bµi 1
-Gọi HS đọc xác đònh yêu cầu đề bài.
-Yêu cầu HS nhận xét bài bạn và nêu cách làm
bài.
-GV nhận xét và chốt kết quả đúng:
Bµi 2: Tính nhẩm:
? Mn nh©n nhÈm víi 10; 100; 1000… em lµm nh
thÕ nµo?

Bµi 4
-Gọi HS đọc xác đònh yêu cầu đề bài 4b.
-GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS làm bài vào
phiếu.
- T theo dâi gióp ®ì HS u

-GV nhận xét và chốt lại:
a) Tính rồi so sánh giá trò của (a + b) x c và a x c
+b x c:
* 2 Em lªn b¶ng lµm c¶ líp lµm
bµi vµo vë .
*HS đọc xác đònh yêu cầu đề
bài.
-HS làm bài vào nh¸p,
-3HS lên bảng làm.
a) 375,86 + 29,05 = 404,91
b) 80,475 – 26,827 = 53,648
c) 48,16 x 3,4 = 163,744
-HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy kÕt
qu¶.
* Học sinh nêu.
- Nhắc lại quy tắc nhân nhẩm
một số thập phân với 10, 100,
1000 ; 0, 1 ; 0,01 ; 0, 001.
* Hs đọc yêu cầu
- Học sinh làm bài.
- Học sinh sửa bài.
- Nhận xét kết quả.
- Học sinh nêu nhận xét

2

? Nhận xét: (a + b) x c = a x c +b x c:
-Yêu cầu HS vận dụng cách nhân một số với một
tổng để làm bài 4b.
- T theo dâi gióp ®ì HS u

-GV nhận xét và chấm điểm; chốt lại:
3. Củng cố - Dặn dò: -GV nhận xét tiết học.
(a+b) x c = a x c + b x c hoặc
a x c + b x c = ( a + b ) x c
KỂ CHUYỆN:
KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
i. Mơc tiªu:
- Kể được việc làm tốt hoặc hành động bảo vệ môi trường của bản thân hoặc những
người xung quanh.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
ii. ®å dïngd¹y häc:
- Soạn câu chuyện theo đề bài.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß
1. KiĨm tra bµi cò:
?Kể lại câu chuyện (hoặc 1 đoạn) của câu chuyện đã
nghe hoặc đã đọc về bảo vệ môi trường.
- Gv nhËn xÐt ghi ®iĨm .
2. Bµi míi:
H§1:Tìm hiểu yêu cầu đề bài:
-Gọi 1 em đọc đề bài.
? Đề bài yêu cầu gì?
? Nội dung câu chuyện theo gợi ý đề bài là gì?
– GV kết hợp gạch chân dưới các từ trong tâm ở đề bài
H§2:Hướng dẫn kể chuyện.
-Gọi 1 HS đọc gợi ý 1; 2 và nêu đề mình chọn, chuyện
mà mình đònh kể cho các bạn cùng nghe.
-GV nhắc thêm: Kể câu chuyện phải có: mở đầu, diễn
biến, kết thúc và nêu được suy nghó của em về hành
động của người đó.

-Yêu cầu HS viết ra những ý chính của câu chuyện mình
đònh kể ra giấy nháp.
H§3:HS thực hành kể chuyện:
-HD HS dựa vào ý chính đã viết kể cho nhau nghe câu
chuyện của mình. Sau đó thảo luận về ý nghóa câu
-KiĨm tra 2 em .
-1 HS đọc đề bµi.
- HS tr¶ lêi
*1HS đọc gợi ý 1;2 SGK,
cả lớp đọc thầm và nêu
câu chuyện mà mình chọn.
-HS viết những ý chính
của câu chuyện ra giấy
nháp.
*HS kể chuyện theo nhóm
2 em, trao đổi ý nghóa của
câu chuyện.

3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×