Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THĂNG LONG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.82 KB, 10 trang )

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
MT S í KIN NHM HON THIN K TON DOANH THU, CHI PH,
XC NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY DU LCH V THNG
MI TNG HP THNG LONG
I. NHN XẫT CHUNG V CễNG TC K TON DOANH THU, CHI PH V XC
NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY
* V hot ng sn xut kinh doanh
Thng mi, dch v tr thnh nhu cu quan trng v khụng th thiu
trong qỳa trỡnh m ca v hi nhp ca nn kinh t Vit Nam. ún u xu th
vi t cỏch l mt cụng ty cung cp cỏc dch v n ung, vui chi gii trớ, bỏn
hng hoỏ, cụng ty Du lch v thng mi tng hp Thng Long ó khụng
ngng m rng th trng u t nõng cp mng li dch v, a dng hoỏ v
nõng cao cht lng dch v. Nh ú, sau 7 nm thnh lp, doanh thu v li
nhun ca cụng ty ó khụng ngng nõng cao.
Doanh thu ca cụng ty ngy cng tng trong nhng nm gn õy:
+ Nm 2000: 25.373 t ng
+ Nm 2001: 54.991 t ng tng 16% so vi nm 2000
+ Nm 2002: 61.834 t ng tng 13% so vi nm 2001
* V cụng tỏc ti chớnh k toỏn:
Cụng tỏc qun lý ti chớnh k toỏn ó tng bc c ci thin ỏp ng
c nhu cu qun lý v phc v cho qỳa trỡnh sn xut kinh doanh v cỏc
lnh vc hot ng khỏc ca cụng ty. Cụng ty ó khụng ngng hon thin
phng phỏp hch toỏn, nõng cao trỡnh ca i ng k toỏn thụng qua cỏc
bui tp hun, hi tho, trao i nghip v. T chc kim tra thng xuyờn
i vi cỏc n v, t chc tp hun cỏc nghip v kinh t mi.
* V b phn k toỏn:
Trong nn kinh t th trng, khi c ch qun lý kinh t trong thi k
chuyn i hon thin, cụng ty Du lch v thng mi tng hp Thng Long
ó xõy dng c mụ hỡnh v hch toỏn phự hp vi yờu cu ca kinh t th
trng. Cụng ty ó ch ng trong kinh doanh, cú uy tớn trờn th trng. Cú
c iu ú l nh s c gng vt bc ca Ban giỏm c cng nh ton b


1
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
cụng nhõn viờn ca cụng ty, trong ú cú s úng gúp khụng nh ca b phn
k toỏn.
Phũng k toỏn cụng ty c b trớ hp lý, phõn cụng cụng vic rừ rng.
Vi i ng nhõn viờn k toỏn tr rt chu khú hc hi cú c nghip v
vng vng v am hiu v cụng tỏc k toỏn mỏy nờn ó m nhim tt mt
khi lng cụng vic ln vỡ mi k toỏn viờn c Ban lónh o giao nhiu
phn hnh v chc nng khỏc nhau.
K toỏn chi phớ v doanh thu ó bit gn lin gia tỡnh hỡnh thc t sn
xut kinh doanh ti cụng ty vi nhng nguyờn tc quy nh trong hch toỏn
doanh thu, chi phớ, hch toỏn nhanh chúng v chớnh xỏc cỏc nghip v kinh t
phỏt sinh gúp phn m bo thng nht v nhp nhng trong cụng tỏc hch
toỏn ca cụng ty. Hn na, b mỏy k toỏn cũn luụn ỏp ng kp thi, chớnh
xỏc, y s liu bỏo cỏo k toỏn phc v kp thi cho nhu cu ca Ban lónh
o cụng ty.
* V t chc h thng s k toỏn:
Hỡnh thc s k toỏn n v ang ỏp dng l hỡnh thc chng t ghi
s. Hỡnh thc k toỏn ny ó bc l rừ nhng u im ca mỡnh trong cụng
tỏc k toỏn mỏy lm gim khi lng cụng vic ghi chộp s sỏch hng ngy
ca nhõn viờn k toỏn giỳp nõng cao nng sut lao ng k toỏn, cựng vi cỏc
s k toỏn chi tit, vic hch toỏn trờn mỏy s m bo cho cụng tỏc kim tra
k toỏn thc hin d dng hn, ng thi qỳa trỡnh x lý s liu trờn mỏy s
luụn cung cp cỏc thụng tin k toỏn cho lónh o mt cỏch nhanh chúng, kp
thi, gúp phn nõng cao hiu qu cụng tỏc k toỏn.
Hu ht cỏc s k toỏn chi tit n v u c xõy dng theo kt cu
n gin, d ghi chộp v phn ỏnh y cỏc ch tiờu cn thit ln ni dung
kinh t ch yu ca nghip v kinh t phỏt sinh.

2
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
2
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
* V cụng tỏc k toỏn doanh thu, chi phớ v xỏc nh k toỏn kinh
doanh
Tri qua mt qỳa trỡnh i mi v phỏt trin cụng ty ó hon thnh dn
cụng tỏc hch toỏn ca mỡnh. Cụng ty l mt n v nm bt nhanh nhng
thụng tin kinh t v nhng thay i v ch k toỏn ỏp dng cho n v
mỡnh mt cỏch phự hp c bit l vn hch toỏn chi phớ, doanh thu l xỏc
nh kt qu kinh doanh ti n v.
- V cụng tỏc k toỏn chi phớ:
Nh chỳng ta ó bit chi phớ kinh doanh l mt vn hu ht tt c
cỏc doanh nghip quan tõm hng u v luụn luụn tỡm mi cỏch qun lý
chi phớ mt cỏch cht ch nhm trỏnh tỡnh trng chi khng m nh hng n
kt qu kinh doanh. Chớnh vỡ vy m mi chi phớ phỏt sinh ti cụng ty c
theo dừi c th cú th kim soỏt mt cỏch cht ch. Cụng ty cng bt u
trin khai vic tớnh giỏ thnh chi tit n tng dch v ỏp ng kp thi,
chớnh xỏc yờu cu ca qun lý.
Cụng ty m s chi tit hch toỏn chi phớ sn xut kinh doanh ca tng
nghip v theo cỏc yu t sau:
+ Chi phớ nhõn cụng: L nhng khon tin phi tr, phi thanh toỏn cho
cụng nhõn viờn trc tip sn xut, khai thỏc nghip v nh: tin lng,
BHYT, KPC, qu khuyn khớch ti nng tr, qu h tr nh Chi phớ
nhõn cụng hch toỏn chi tit nh sau: Tin lng nhõn cụng bao gm: lng
cp bc, chc v, lng khuyn khớch theo kt qu hot ng sn xut kinh
doanh, lng bu tỏ, BHXH, BHYT, KPC.
+ Chi phớ cụng c dng c: phn ỏnh chi phớ cụng c, dng c dựng cho
sn xut, kinh doanh.
+ Chi phớ khu hao TSC: phn ỏnh chi phớ khu hao TSC trc tip

phc v sn xut, kinh doanh.
+ Chi phớ dch v mua ngoi: phn ỏnh cỏc chi phớ dch v mua ngoi,
thuờ ngoi trc tip phc v sn xut, kinh doanh.
3
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
3
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
+ Chi phớ bng tin khỏc: phn ỏnh nhng chi phớ bng tin khỏc ngoi
nhng chi phớ k trờn phỏt sinh trc tip phcv sn xut, kinh doanh.
Vic theo dừi chi phớ chi tit cho tng nghip v, tng dch v ó to
iu kin thun li cho vic kim tra s liu, ti liu, cụng tỏc i chiu chng
t, s liu trong cụng ty c d dng hn. Qua ú ỏp ng c yờu cu
qun lý trong mụi trng cnh tranh nhm gim giỏ thnh dch v.
- V cụng tỏc k toỏn doanh thu:
c s hng dn ca k toỏn trng cụng ty nờn cụng tỏc hch
toỏn doanh thu ti cụng ty hin nay khỏ hin i. Vi s h tr c lc bi
h thng mỏy vi tớnh vi nhng chng trỡnh c ci t sn: doanh thu
thuờ vn phũng, doanh thu dch v n ung, phn ln doanh thu u
c hch toỏn v theo dừi cht ch theo tng loi hỡnh dch v, tng b
phn. Vic hch toỏn doanh thu nh hin nay l c s quan trng tng
bc tin hnh hch toỏn kt qu sn xut kinh doanh, ỏnh giỏ c th hiu
qu loi hỡnh dch v t ú cú k hoch ỳng n trong hot ng sn
xut kinh doanh ti n v.
Tt c cỏc bỏo cỏo k toỏn ca cụng ty u c theo dừi riờng bit
theo tng loi hỡnh dch v. Theo nh k, k toỏn trng cựng cỏc k toỏn
chuyờn qun cụng ty s xung cỏc n v c s kim tra s liu bỏo cỏo
v i chiu vi cỏc chng t gc ca nhng khon thu v v chi ra. õy l
cỏch lm rt tt kim tra ti chớnh v x lý kp thi cỏc thiu xút ti cỏc
trung tõm.
- V cụng tỏc k toỏn xỏc nh kt qu kinh doanh:

Cụng tỏc k toỏn kt qu kinh doanh ti cụng ty Du lch v thng mi
tng hp Thng Long ó ỏp ng c yờu cu ca Ban giỏm c cụng ty
trong vic cung cp cỏc thụng tin v tỡnh hỡnh kinh doanh ca ton cụng ty
mt cỏch kp thi v chớnh xỏc. Vic ghi chộp, phn ỏnh c tin hnh da
trờn cn c khoa hc ca ch k toỏn hin hnh v da vo tỡnh hỡnh thc
t ca cụng ty.
4
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
4
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Hiền Hoà
II. MT S XUT NHM HON THIN CễNG TC K TON DOANH THU,
CHI PH V XC NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY DU LCH V
THNG MI TNG HP THNG LONG
Trong mi cụng vic, mi lnh vc núi chung cng nh trong cụng tỏc
hch toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt qu kinh doanh núi riờng khụng
th cú c s hon ho tuyt m m ch t n s hon ho tng i no
ú. Ngi ta luụn tỡm mi cỏch qun lý chi phớ mt cỏch cht ch hn,
trỏnh lóng phớ v hao ht n mc thp nht. ng thi, cng tỡm mi cỏch
tng doanh thu hn na v vn l lm sao xỏc nh c chi phớ, doanh thu
mt cỏch y v chớnh xỏc nht. Vi mong mun ú, qua mt thi gian tỡm
hiu ti cụng ty v tỡm hiu cụng tỏc hch toỏn k toỏn ti cụng ty vi nhng
kin thc c trang b trng, em xin a ra mt s xut nh nhm
hon thin hn na cụng tỏc hch toỏn chi phớ, doanh thu v xỏc nh kt qu.
Vi kin thc cũn hn ch cng vi thi gian thc t ti cụng ty khụng nhiu
nờn cú th cú nhng ý kin úng gúp cha c sõu sc.
Phng hng hon thin k toỏn núi chung, k toỏn doanh thu, chi phớ
v xỏc nh kt qu kinh doanh núi riờng mun cú tớnh kh thi cn phi ỏp
ng cỏc yờu cu sau:
- Hon thin trờn c s tụn trng c ch ti chớnh, tụn trng ch k
toỏn. K toỏn khụng ch l cụng c qun lý kinh t ca cỏc n v m cũn l

cụng c qun lý nn kinh t ca nh nc. Mi quc gia u phi cú mt c
ch qun lý ti chớnh nht nh v xõy dng mt h thng k toỏn thng nht
phự hp vi c ch ti chớnh. Vic t chc cụng tỏc k toỏn cỏc n v kinh
t c th c phộp vn dng v ci tin ch khụng bt buc phi dp khuụn
hon ton theo ch nhng trong khuụn kh phi tụn trng ch , tụn trng
c ch.
- Hon thin phi trờn c s phự hp vi c im ca doanh nghip,
phự hp vi c im t chc sn xut kinh doanh. H thng k toỏn ban u
mc dự c son tho cụng phu, nhng ú l mt bn thit k tng th. Cỏc
5
Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân
5

×