Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

đề kiểm tra học kì 1 (năm 10 - 11)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (168.61 KB, 6 trang )

!! Mđ 1
Liên hệ : Thầy Hưng
ĐT : 0933912113 hoặc 01668884274
Email :
!! HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT !
** Thao tác tắt máy tính:
## Start → Turn Off → Turn Off
## Start → Program → Turn Off
## Start → Turn Off → ReStart
## Start → Control Panel → ReStart
** 20
10
= ?
2
## 10100
## 10010
## 11000
## 10001
** 1GB = ?MB
## 1024
## 1204
## 1240
## 1420
** RAM là thành phần của:
## Bộ nhớ trong
## Bộ nhớ ngoài
## Thiết bò xuất
## Thiết bò nhập
** 21
10
= ?


2
## 10101
## 11000
## 10011
## 11001
** Dãy số nào biểu diễn dữ liệu hệ nhị phân
## 01010000
## 00120000
## 00fe0001
## 000A110
** Trong Tin học, thiết bò nhập gồm:
## Chuột; bàn phím; máy quét;...
## Chuột; màn hình; máy in;...
## Màn hình; máy in; máy chiếu;...
## Bàn phím; loa; màn hình;...
** Tập tin là...
## Tập các thông tin được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vò lưu trữ do hệ
điều hành quản lý
## Tập các thông tin được lưu trữ trên bộ nhớ trong, tạo thành một đơn vò lưu trữ do hệ
điều hành quản lý
## Tất cả các thông tin tệp lưu trên bộ nhớ ngoài
## Tập các thông tin đang được xử lý, do phần mềm ứng dụng quản lý
** Trong máy tính, thông tin được biểu diễn ở dạng nào?
## Dạng dãy bít
## Dạng văn bản
## Dạng âm thanh
## Dạng hình ảnh
** 1010
2
= ?

10
## 10
## 8
## 11
## 9
** Hệ điều hành là...
## Phần mềm hệ thống
## Phần mềm quản lý
## Phần mềm tiện ích
## Phần mềm ứng dụng
** Hệ điều hành là...
## Tập hợp các chương trình tổ chức thành hệ thống
## Tập hợp các chương trình ứng dụng
## Tập các thông tin về máy tính
## Tập hợp các tập tin lưu trên đóa
** Thao tác: "Nháy chuột" là thực hiện
## Nháy nút trái chuột 1 lần
## Nháy nút phải chuột 1 lần
## Nháy nút trái chuột 2 lần liên tục
## Nháy nút phải chuột 2 lần
** Trong Tin học, thiết bò xuất gồm:
## Màn hình; máy in; máy chiếu; loa;...
## Chuột; bàn phím; máy quét;...
## Màn hình;chuột; máy in;...
## Bàn phím; loa; màn hình;...
** Các đơn vò dùng để đo lượng thông tin:
## Bai; KilôBai; MêgaBai; GigaBai
## Bai; Kilôgam; MêgaOát
## MêgaBai; Kilômét; MêgaOát
## KilôBai; GigaBai; MêgaOát

** Con số 20GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là
## Đĩa cứng có dung lượng là 20GB.
## tốc độ xử lý của CPU
## Dung lượng tối đa của đĩa mềm
## máy in có tốc độ in 20GB một giây.
** 1B = ?bít
## 8
## 9
## 10
## 18
** 1MB = ?KB
## 1024
## 1240
## 1420
## 1204
** 0101
2
= ?
10
## 5
## 10
## 4
## 7
** Chức năng của CPU là
## Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình
## Lưu trữ thông tin
## Đảm bảo sự giao tiếp giữa người sử dụng và máy tính
## Thực hiện việc lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
** Hệ điều hành quản lý đĩa mềm của máy tính với tên là gì?
## A:

## A hoặc C
## C:
## A hoặc B
** Thông tin là...
## hiểu biết về một thực thể
## hình ảnh và âm thanh
## văn bản và số liệu
## dãy số biểu diễn trong máy tính
** Tốc độ của CPU ảnh hưởng đến yếu tố nào sau đây:
## Thời gian truy nhập để mở tệp tin
## Tuổi thọ của ổ cứng
## Khả năng lưu trữ của máy tính
## Kích cỡ RAM
** Bàn phím, chuột máy tính là...
## thiết bò nhập
## thiết bò xuất
## thông tin ra
## thông tin vào
** Bộ nhớ trong gồm:
## RAM và ROM
## ROM và đóa cứng
## Đóa mềm, đóa CD
## RAM và CD ROM
** Để xem nội dung trên đóa mềm ta thực hiện:
## Nháy đúp biểu tượng My Computer rồi nháy đúp vào tên ổ đóa A:
## Nháy đúp biểu tượng My Documents rồi nháy đúp vào tên ổ đóa A:
## Nháy đúp biểu tượng Microsoft Word rồi nháy vào tên ổ đóa A:
## Nháy đúp biểu tượng My Computer rồi nháy đúp vào tên ổ đóa C:
** Bộ điều khiển trung tâm gồm:
## Bộ điều khiển và bộ logic/số học

## RAM và ROM
## RAM và CD ROM
## Đóa mềm, đóa cứng
** Chọn tệp tin sau đó chọn Edit, rồi chọn mục Copy là để:
## sao chép tệp tin
## cắt dán tệp tin
## lưu tệp tin
## di chuyển tệp tin đến thư mục khác
** (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo bạn, đây là thiết bị gì
## Case
## CPU
## Printer
## Monitor
** (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo bạn đây là thiết bị gì
## LCD Monitor
## CRT Monitor
## Projector
## Laptop
** (Câu hỏi có ảnh minh họa) : Theo bạn đây là thiết bị gì
## Ổ cứng máy tính
## Bo mạch chủ
## RAM
## Bộ vi xử lý
** Bạn đã cài đặt một đĩa hoàn toàn mới và bạn muốn định dạng nó. Mục đích của công
việc định dạng là gì
## Tạo một đĩa để đọc và chấp nhận dữ liệu
## Phục hồi dữ liệu bị mất trong đĩa
## Tạo một đĩa chỉ đọc
## Làm cho nhiều người sử dụng có thể truy nhập được đĩa
** Câu nào chưa đúng trong số các câu sau?

## Phần mềm nguồn mở - Open source software: công bố một phần mã nguồn để mọi người tham
gia phát triển
## Phần mềm thương mại - commercial software: có đăng ký bản quyền : không cho phép sao
chép dưới bất kỳ hình thức nào.
## Phần mềm chia sẻ - Shareware: có bản quyền, dùng thử trước khi mua. Nếu muốn tiếp tục sử
dụng chương trình thì được khuyến khích trả tiền cho tác giả.
## Phần mềm miễn phí - Freeware: cho phép người khác tự do sử dụng hoàn toàn hoặc theo một
số yêu cầu bắt buộc. Ví dụ phải kèm tên tác giả …
** CPU có nghĩa là
## Central Processing Unit
## Control Processing Unit
## mạch điện tử nhỏ bé của máy tính
## phần mềm quyết định các bước thao tác của máy tính
** Muốn chia sẻ một thư mục trên máy để máy khác có thể kết nối và sử dụng thì:
## Chọn mục Sharing and Security.
## Chọn mục Eject.
## Chọn mục Create Shortcut.
## Chọn mục Copy.
** Thao tác nào phải dùng đến thực đơn lệnh Edit:

×