Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (327.45 KB, 63 trang )

MỦC LỦC
Pháưn I: Pháưn måí âáưu.........................................................................................1
1. L do chn âãư ti...................................................................................1
2. Mủc âêch chn âãư ti.............................................................................2
3. Phỉång phạp nghiãn cỉïu.......................................................................2
4. Giåïi hản ca âãư ti.................................................................................3
Pháưn II: Pháưn näüi dung....................................................................................4
Chỉång 1: CÅ SÅÍ L LÛN..........................................................................4
1. Vë trê v u cáưu ca viãûc âạnh giạ kãút qu hc táûp hc sinh...............4
2. Cạc mủc tiãu ca quạ trçnh dảy hc......................................................5
3. Mä hçnh quy trçnh âạnh giạ...................................................................7
3.1 Quy trçnh âạnh giạ.......................................................................7
3.2 Phỉång thỉïc âạnh giạ..................................................................7
4. Cạc phỉång phạp âạnh giạ hc sinh .....................................................8

4.1 Cạc phỉång phạp âạnh giạ hc sinh............................................8
4.2 Ỉu v khuút âiãøm ca cạc phỉång phạp âạnh giạ.....................9
Chỉång 2: PHỈÅNG PHẠP TRÀÕC NGHIÃÛM...........................................11
1. Lëch sỉí váún âãư......................................................................................11
2. Âënh nghéa tràõc nghiãûm......................................................................12
3. Ỉu khuút âiãøm ca tràõc nghiãûm.........................................................12
4. Nhỉỵng dảng cáu Tràõc nghiãûm thỉåìng dng........................................13
4.1 Âụng - sai..................................................................................14
4.2 Âa tuøn (nhiãưu lỉûa chn).........................................................14
4.2.1 Ỉu âiãøm..................................................................................14

4.2.2 Khuún âiãøm..........................................................................14

4.2.3 Ngun tàõc soản tho cáu tràõc nghiãûm våïi nhiãưu lỉûa chn....15
5. Nhỉỵng âiãưu giạo viãn cáưn lỉu khi sỉí dủng cáu hi tràõc nghiãûm......18
5.1 Säú cáu hi trong bi tràõc nghiãûm...............................................18


5.2 Mỉïc âäü khọ ca cáu tràõc nghiãûm..............................................19
5.3 Trçnh by bi tràõc nghiãûm.........................................................19
5.4 Chøn bë cho hc sinh khi lm bi tràõc nghiãûm........................20
6. Cháút lỉåüng ca cạc cáu tràõc nghiãûm....................................................21
6.1 Âạnh giạ cáu hi lỉûa chn.........................................................21
6.2 Phán loải âạnh giạ.....................................................................23
6.2.1 Âạnh giạ theo chøn...............................................................23
6.2.2 Âạnh giạ theo tiãu chê.............................................................21
7. Phán têch cáu hi.................................................................................25
7.1 Mủc âêch phán têch cáu hi.......................................................25
7.2 Phỉång phạp phán têch cáu hi.................................................25
7.3 Tiãu chøn âãø chn cáu hi hay................................................27
Chỉång 3: KHẠM PHẠ NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ SAU TRÀÕC NGHIÃÛM.........29
1. Tạc âäüng ca tràõc nghiãûm âäúi våïi quạ trçnh tỉ duy ca hc sinh.......29
1.1 Khại quạt vãư tỉ duy...................................................................29
1.2 Tạc âäüng ca tràõc nghiãûm âäúi våïi quạ trçnh tỉ duy nháûn thỉïc ca
hc sinh......................................................................................29
2. Khai thạc nhỉỵng váún âãư sau tràõc nghiãûm............................................30
2.1 Gia tàng tênh tin cáûy ca bi tràõc nghiãûm..................................30
2.2 Nhỉỵng âiãưu báút låüi ca tràõc nghiãûm..........................................30
Pháưn III: Thỉûc nghiãûm sỉ phảm.....................................................................37
1. Mủc âêch v nhiãûm vủ ca thỉûc nghiãûm sỉ phamû...............................37
2. Mä t thỉûc nghiãûm ..............................................................................37
3. Âäúi tỉåüng thỉûc nghiãûm .......................................................................38
4. Kãút qu thỉûc nghiãûm...........................................................................38
5. Nhỉỵng âiãưu rụt ra tỉì âåüt thỉûc nghiãûm sỉ phảm...................................39
6. kiãún ca giạo viãn trỉåìng PT...........................................................39
Pháưn IV: Kãút lûn...........................................................................................41
1. Nhỉỵng kãút qu chênh ca âãư ti...........................................................41
2. Nhỉỵng hản chãú ca âãư ti....................................................................41

3. Nhỉỵng kiãún nghë ...............................................................................42

TI LIÃÛU THAM KHO ............................................................................43
PHỦ LỦC 1 (Phán têch mäüt säú cáu)...............................................................44
PHỦ LỦC 2 (Âãư kiãøm tra v phiãúu thàm d kiãún hc sinh).......................51GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

1
Pháưn I: PHÁƯN MÅÍ ÂÁƯU


1. L DO CHN ÂÃƯ TI:
Nhán loải vỉìa bỉåïc vo thãú k 21, thãú k m tri thỉïc v k nàng ca con
ngỉåìi âỉåüc coi l täú quút âënh cho sỉû phạt triãøn x häüi. Trong x häüi dỉûa vo
tri thỉïc, nãưn giạo dủc phi tảo ra nhỉỵng con ngỉåìi cọ trê tû phạt triãøn, giu tênh
sạng tảo v nhán vàn.
Trỉåïc tçnh hçnh âọ, nhiãûm vủ quan trng âỉåüc âãư ra cho cạc män hc trong
nh trỉåìng phäø thäng l phi lm sao cho khi vo âåìi tham gia vo lao âäüng, sn
xút hồûc hoảt âäüng trong mäüt ngnh nghãư khoa hc k thût no âọ, hc sinh cọ
thãø mau chọng tiãúp thu âỉåüc cại måïi, thêch ỉïng våïi nhỉỵng u cáưu x häüi. Âãø lm
âỉåüc âiãưu âọ ngoi viãûc trang bë cho hc sinh väún kiãún thỉïc, k nàng täúi thiãøu cáưn
thiãút, cạc män hc cáưn phi tảo ra cho h mäüt tiãưm lỉûc nháút âënh âãø h cọ thãø âi xa
hån nhỉỵng hiãøu biãút â hc v thu lỉåüm âỉåüc khi ngäưi trãn ghãú nh trỉåìng, tiãưm lỉûc
âọ chênh l kh nàng gii quút nhỉỵng váún âãư mì âåìi säúng sn xút âàût ra trỉåïc h,
kh nàng tỉû vảch ra con âỉåìng âãø âảt âãún nhỉỵng nháûn thỉïc måïi, tçm ra gii phạp
måïi. Tiãưm lỉûc âọ nàòm trong phỉång phạp tỉ duy v hnh âäüng mäüt cạch khoa hc.

Do âọ vấn âãư bäưi dỉåỵng cho hc sinh phỉång phạp tỉ duy, phỉång phạp hnh âäüng
l mäüt viãûc lm cáưn thiãút, cáúp bạch v ráút quan trng.
Trong sỉû phạt triãøn x häüi ngy nay, con ngỉåìi m x häüi cáưn l con ngỉåìi
ln nàng âäüng, têch cỉûc tỉ duy trong cäng viãûc, âàûc biãût l khi h lm viãûc âäüc
láûp. Do âọ âãư gọp pháưn náng cao cháút lỉåüng ging dảy åí trỉåìng phäø thäng, chụng
ta phi khäng ngỉìng cung cáúp kiãún thỉïc k nàng cho hc sinh m cn táûp cho hc
sinh lm quen våïi phỉång phạp nghiãn cỉụ khoa hc. Âäøi måïi phỉång phạp dảy
hc váût lý phi hỉåïng vo viãûc täø chỉïc cho hc sinh hoảt âäüng theo phỉång phạp
thỉûc nghiãûm. Nọ l mäüt phỉång tiãûn täút âãø têch cỉûc hoạ viãûc hc táûp ca hc sinh
âãø phạt huy tênh tỉû giạc, têch cỉûc, nàng âäüng ca hc sinh. Trong quạ trçnh lénh häüi
kiãún thỉïc, lm cho hc sinh suy nghé nhiãưu hån, lm
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

2
viãûc nhiãưu hån, tỉì âọ hc sinh chiãúm lénh âỉåüc kiãún thỉïc mäüt cạch sáu sàõc, vỉỵng
chàõc v âiãưu ny chè âỉåüc âạnh giạ thäng qua thỉûc nghiãûm sỉ phảm.
Trong bäúi cnh nãưn giạo dủc nỉåïc ta âang âäøi måïi. Trong âọ cọ sỉû âäøi måïi vãư
phỉång phạp ging dảy, phỉång phạp kiãøm tra v âạnh giạ thnh qu hc táûp ca
hc sinh. Viãûc ging dảy mún thnh cäng phi kãút håüp ráút nhiãưu phỉång phạp lải
våïi nhau. L giạo viãn tỉång lai, thiãút nghé viãûc nghiãn cỉïu phỉång phạp tràõc
nghiãûm v ging dảy váût l l âiãưu hãút sỉïc cáưn thiãút. Bỉåïc âáưu táûp cho hc sinh lm
quen våïi hçnh thỉïc tràõc nghiãûm gọp pháưn phạt triãøn trê tû v kh nàng tỉ duy ca
hc sinh. Phạt triãøn tỉ duy v trê tû hc sinh l mäüt trong nhỉỵng nhiãûm vủ ch úu
ca dảy hc. Vç trong thåìi gian gáưn âáy ngỉåìi ta bàõt âáưu chụ tåïi phỉång phạp ny
nhiãưu hån cng nhỉ â cọ nhiãưu cäng trçnh nghiãn cỉïu âãø triãøn khai nọ. Hiãûn nay åí
mäüt säú trỉåìng phäø thäng viãûc sỉí dủng phỉång phạp tràõc nghiãûm vo ging dảy váût
l nhỉ thãú no cho ph håüp våïi hon cnh thỉûc tãú ca nỉåïc ta, ph håüp våïi phỉång
tiãûn k thût âàûc biãût l ph håüp våïi lỉïa tøi v trçnh âäü ca hc sinh nhàòm náng
cao cháút lỉåüng v trçnh âäü. Âọ chênh l l do tải sao täi chn âãư ti nghiãn cỉïu “Sỉí

dủng phỉång phạp tràõc nghiãûm trong dảy hc váût ly ïâãø phạt huy tênh têch cỉûc
ca hc sinh”.
2. MỦC ÂÊCH CA ÂÃƯ TI:
- Thỉí nghiãûm viãûc sỉí dủng cáu hi tràõc nghiãûm âãø âa dảng họa PPGD nhàòm
phạt huy tênh cỉûc ca hc sinh trong giåì hocü Váût l åí trỉåìng phäø thäng.
- Táûp soản tho tràõc nghiãûm nhiãưu lỉûa chn nhàòm mủc âêch thỉí nghiãûm.
- Bỉåïc âáưu táûp lm nghiãn cỉïu khoa hc giạo dủc.
3. PHỈÅNG PHẠP NGHIÃN CỈÏU:
Ch úu nghiãn cỉïu l thuút.
Täi sỉí dủng cạc phỉång phạp:
- Tham kho ti liãûu liãn quan.
- Thiãút kãú cạc bi tràõc nghiãûm thỉí nghiãûm.
- Tiãún hnh thỉûc nghiãûm sỉ phảm thäng qua: Phng váún tháưy cä, bản b,
hc sinh, sỉí dủng phiãúu thàm d.
- Xỉí l säú liãûu thỉûc nghiãûm.GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

3
4. GIÅÏI HẢN CA ÂÃƯ TI:
Do mủc tiãu ca âãư ti chè l Bỉåïc âáưu âỉa tràõc nghiãûm vo thỉí nghiãûm nhỉ l mäüt
phỉång thỉïc ging dảy ca quá trçnh dảy hc.
Âãư ti ca täi chè chụ trng âãún tràõc nghiãûm nhiãưu lỉûa chn cọ bäún phỉång ạn tr låìi
nhỉ vê dủ sau:
Vê dủ: Âån vë ca cäng sút l:
a. W
b. J

c. m/s
d. N


GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

4
Pháưn II: PHÁƯN NÄÜI DUNG


Chỉång 1
: CÅ SÅÍ L LÛN

1. VË TRÊ V U CÁƯU CA VIÃÛC ÂẠNH GIẠ KÃÚT QU HC
TÁÛP HC SINH
Âạnh giạ nọi chung nhàòm mủc âêch hçnh thnh nhỉỵng nháûn âënh, phạn âoạn
kãút qu ca cäng viãûc dỉûa vo phán têch nhỉỵng thäng tin thu âỉåüc, âäúi våïi mủc
tiãu, tiãu chøn â âãư ra, tỉì âọ âãư xút nhỉỵng quút âënh thêch håüp âãø ci thiãûn
nhỉỵng thỉûc trảng, âiãưu chènh v náng cao cháút lỉåüng hiãûu qu ca cäng viãûc.
Trong giạo dủc, âạnh giạ âỉåüc tiãún hnh åí cạc cáúp âäü khạc våïi nhỉỵng mủc
âêch khạc nhau nhỉ âạnh giạ hãû thäúng giạo dủc ca mäüt qúc gia, âạnh giạ âån vë

giạo dủc, âạnh giạ hc sinh. ÅÍ âáy chụng ta chè nghiãn cỉïu, tçm hiãøu âạnh giạ hc
sinh trong quạ trçnh dảy hc, chè cho cạc em cạc sai láưm khuút âiãøm âãø cạc em tỉû
âiãưu chènh hoảt âäüng hc ca mçnh, bãn cảnh âọ giụp cho giạo viãn tỉû âiãưu chènh
phỉång phạp dảy nhàòm náng cao cháút lỉåüng v hiãûu qu ca dảy hc. Âạnh giạ
thnh qu hc táûp ca hc sinh l mäüt kháu quan trng trong quạ trçnh ging dảy,
nọ tảo nãn sỉû phn häưi thỉåìng xun âãø âiãưu chènh quạ trçnh âọ nhàòm âảt hiãûu qu
ngy cng cao.
Trong quạ trçnh dảy hc, kháu âạnh giạ ráút quan trng nhỉng d åí loải hçnh
kiãøm tra no cng âiãưu phi tn theo nhỉỵng quy âënh chung vãư âạnh giạ. Âạnh giạ
hc sinh phi âảt cạc u cáưu sau:
+ Khạch quan:
Viãûc âạnh giạ kãút qu hc táûp ca hc sinh phi khạch quan v chênh xạc âãún
mỉïc cọ thãø, tảo âiãưu kiãûn cho hc sinh bäüc läü thỉûc cháút ca bn thán, ngàn chàûn
nhỉỵng hnh âäüng thiãúu trung thỉûc nhỉ nhçn bi, nhàõc bản, quay cọp... trạnh âạnh
giạ chung chung, trạnh nháûn âënh ch quan thiãúu càn cỉï.
+ Ton diãûn:
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

5
Âạnh giạ tan diãûn vãư säú lỉåüng v cháút lỉåüng kiãún thỉïc, vãư k nàng thại âäü, tỉ
duy.
+ Hãû thäúng:
Viãûc kiãøm tra âạnh giạ phi tiãún hnh theo kãú hoảch v hãû thäúng. Säú láưn kiãøm
tra phi tiãún hnh theo kãú hoảch v hãû thäúng. Säú láưn kiãøm tra phi â nhiãưu âãø cọ
thãø âạnh gêa chênh xạc.
+ Cäng khai:
Täø chỉïc kiãøm tra, âạnh giạ phi cäng khai, cäng bäú kãút qu këp thåìi âãø hc
sinh tỉû âạnh giạ mçnh m sỉía âäøi, âäưng thåìi táûp thãø giụp âåỵ láùn nhau cng tiãún bäü.
Mún âảt âỉåüc nhỉỵng u cáưu trãn ca âạnh giạ thç trong quạ trçnh kiãøm tra

âạnh giạ phi sỉí dủng nhỉỵng phỉång tiãûn âạng tin cáûy v cọ giạ trë.
+ Tin cáûy âỉåüc:
Nhiãưu ngỉåìi cng sỉí dủng mäüt phỉång tiãûn âạnh giạ cng mäüt váún âãư trãn
nhỉỵng nhọm âäúi tỉåüng giäúng nhau trãn cng mäüt hon cnh tỉång tỉû nhau thç thu
âỉåüc nhỉỵng kãút qu tỉång tỉû nhau.
+ Cọ giạ trë:
Näüi dung cáu hi, bi thi phi cọ cháút lỉåüng nghéa l dỉûa vo väún kiãún thỉïc
âi hi hc sinh phi âảt sau mäùi khi hc mäüt bi mäüt chỉång... hay kiãún thỉïc cå
bn âãø lm nãưn tng âãø thi tuøn. Säúng trong thåìi âải Khoa Hc K Thût, nhỉỵng
thiãút bë k thût hiãûn âải tinh vi âang dáưn dáưn âỉåüc âỉa vo sỉí dủng phäø biãún åí
trỉåìng phäø thäng. u cáưu âàût ra våïi ngỉåìi giạo viãn l bãn cảnh nàõm nhỉỵng
phỉång phạp âạnh giạ truưn thäúng cáưn phi biãút váûn dủng hçnh thỉïc kiãøm tra âạnh
gêa måïi âãø cng âảt hiãûu qu cao.
2. CẠC MỦC TIÃU CA QUẠ TRÇNH DẢY HC:
Theo nhiãưu nh giạo dủc thç âạnh giạ trong bäúi cnh giạo dủc cọ thãø xem nhỉ
mäüt quạ trçnh âỉåüc tiãún hnh cọ thäúng âãø xạc âënh mỉïc âỉåüc ca hc sinh vãư cạc
mủc tiãu ca âo tảo. Nguùn Âçnh Chênh (1995) nháún mảnh “ âạnh giạ trong
ging dảy phi bàõt âáưu tỉì sỉû xạc âënh nhỉỵng mủc tiãu dảy hc - giạo dủc mäüt cạch
r rng “. Nh giạo dủc hc Bloom â phán loải cạc mủc tiãu giạo dủc, â âỉåüc âa
säú cạc nh giạo dủc trãn thãú giåïi thỉìa nháûn.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

6
Theo Bloom [Âạnh giạ trong giạo dủc - trang 7, mủc 1.7], mủc tiãu trãn giạo
dủc chia thnh ba lénh vỉûc sau âáy:
- Mủc tiãu nháûn thỉïc (cognitive).
- Mủc tiãu k nàng (psychomotor and skills).
- Mủc tiãu thại âäü (attitude).
Hiãûn tải, mủc tiãu nháûn thỉïc váùn l tiãu chøn chênh âãø âạnh giạ hc táûp ca

hc sinh.
Âäúi våïi mủc tiãu nháûn thỉïc, ngỉåìi ta phán nọ thnh cạc báûc khạc nhau.
Theo Bloom nháûn thỉïc ca hc sinh âỉåüc xẹt tỉì mỉïc âäü tỉì dãù âãún khọ, tỉì tháúp
âãún cao, tỉì âån gin âãún phỉïc tảp. Âọ l cạc báûc:
1. Biãút (knowledge):
Nọ chè u cáưu ngỉåìi hc nhåï âỉåüc cạc sỉû kiãûn (fact), khại niãûm, âënh nghéa,
cäng thỉïc, phỉång phạp, ngun l m chỉa cáưn hiãøu tháúu âạo.
2. Thäng hiãøu:
Thäng hiãøu nhỉỵng näüi dung â hc hån l ghi nhåï âån thưn thãø hiãûn åí viãûc
có thãø diãùn gii näüi dung theo cạch khạc nhau hay nháûn dảng âỉåüc kiãún thỉïc â
hc khi chụng âỉåüc trçnh by dỉåïi dảng khạc.
3. Váûn dủng:
Kh nàng ạp dủng nhỉỵng âiãưu â hc âãø gii quút nhỉỵng ván âãư trong nhỉỵng
tçnh húng måïi.
4. Phán têch:
Thãø hiãûn kh nàng phán têch váún âãư “ chia nh “ chia nh váún âãư thnh cạc
pháưn nh hån âãø cọ thãø hiãøu v gii quút chụng.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

7
5. Täøng håüp:
Thãø hiãûn kh nàng täøng håüp cạc váún âãư lải våïi nhau thnh mäüt thỉûc thãø thäúng
nháút.
6. Âạnh giạ:
Kh nàng âỉa ra nhỉỵng nháûn âënh, âạnh giạ hay nãu ra nhỉỵng gii phạp cho
váún âãư.
Våïi cạch phán loải Bloom, cạc mủc tiãu dảy hc cọ thãø âỉåüc xáy dỉûng dỉåïi
dảng thûn låüi cho viãûc âạnh giạ.
3. MÄ HÇNH QUY TRÇNH ÂẠNH GIẠ:

3.1 Quy trçnh âạnh giạ
:

Theo Stufflebean v Guber [Âạnh giạ trong giạo dủc- xem trang 13, mủc
1.8.1] quy trçnh âạnh giạ âỉåüc tiãún hnh qua cạc bỉåïc sau âáy:
1. Xạc âënh mủc tiãu âạnh gêa âãø xáy dỉûng nhỉỵng cáu hi cáưn âỉåüc tr
låìi.
2. Täø chỉïc kiãøm tra.
3. Cháúm bi (thu tháûp säú liãûu).
4. Phán têch säú liãûu.
5. Bạo cạo kãút qu âãø âi âãún nhỉỵng quút âënh.
(Cáưn täø chỉïc lải viãûc hc táûp ca låïp, cáưn bäưi dỉåỵng thãm âäúi tỉåüng no cáưn
thay âäøi phỉång phạp dảy hc, cáưn ging dảy pháưn no trong chỉång)
3.2 Phỉång thỉïc âạnh giạ:
* Âo (measure)
Kãút qu bi lm kiãøm tra kiãún thỉïc k nàng, k xo ca hc sinh âỉåüc ghi
nháûn bàòng âiãøm säú: thang 5 báûc, 10 báûc, 20 báûc...
Khi cháúm bi giạo viãn xạc âënh âạp ạn v biãøu âiãøm räưi dỉûa vo âọ m chia
âiãøm tỉìng bi. Cọ khi bi lm được âạnh giạ theo 5 loải: A,B,C,D,E
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

8
Âiãøm säú l nhỉỵng kiï hiãûu giạn tiãúp phn ạnh trçnh âäü ca hc sinh vãư màût âënh
tênh (gii, khạ, trung bçnh, úu, kẹm) v âënh hảng (thỉï báûc cao tháúp ca mäüt cạ thãø
trong táûp thãø). Âiãøm säú khäng cọ nghéa vãư màût âënh lỉåüng.
Vd: Mäüt hc sinh âảt 8 âiãøm trong thang âiãøm 10 khäng thãø nọi trçnh âäü em
ny gáúp âäi trçnh âäü em 4 âiãøm.
* Lỉåüng giạ (assessment)
Dỉûa vo cạc säú âo ngỉåìi ta âỉa ra nhỉỵng thäng tin ỉåïc lỉåüng trçnh âäü kiãún

thỉïc k nàng k xo ca hc sinh.
Vd: Trong mäüt k thi, cạc em âảt tỉì âiãøm 8 âãún 10 âiãøm thüc loải gii, cạc
em âảt 5 âiãøm âãún 6 âiãøm thüc loải trung bçnh.
4 CẠC PHỈÅNG PHẠP ÂẲNH GÊA HC SINH:
4.1 Cạc phỉång phạp âạnh giạ hc sinh:
Cạc phỉång phạp âạnh giạ hc sinh cọ thãø âỉåüc tọm tàõt trong bng sau:

Váún âạp cọ cáúu trục
Kiãøm tra váún âạp Váún âạp nỉỵa cáúu trục
Váún âạp khäng cáúu trục
Nhọm kiãøm tra nọi
Thuút trçnh
Tràõc nhgiãûm tỉû lûn
Cáu âụng sai
Tràõc nghiãûm Cáu ghẹp âäi
Khạch quan Cáu âiãưn khuút
Cáu tr låìi ngàõn
Nhọm kiãøm tra viãút
Cáu nhiãưu lỉûa chn
Cạc phỉång phạp kiãøm tra khạc

.2 Ỉu v khuút âiãøm ca cạc phỉång phạp âạnh giạ:
4.2.1
Phỉång phạp kiãøm tra váún âạp
:L hçnh thỉïc kiãøm tra trong âọ giạo viãn
âạnh giạ trỉûc tiãúp sau khi hc sinh â trçnh by kiãún thỉïc ca mçnh dỉåïi hçnh thỉïc
tr låìi cáu hi ca giạo viãn.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang


9
Ỉu âiãøm:
+ Trạnh âỉåüc tçnh trảng gian láûn trong khi thi nhỉ quay cọp nhåì ngỉåìi
khạc thi häü.
+ Giạo viãn âạnh giạ hc sinh mäüt cạch chênh xạc.
+ Rn luûn kh nàng dản dé v nàng lỉûc nọi cho hc sinh.
Khuút âiãøm: kãút qu ca mäùi hc sinh cọ thãø bë nh hỉåíng båíi tçnh cm ca
giạo viãn âäúi våïi hc sinh âọ. Nhiãưu hc sinh máút bçnh ténh khi kiãøm tra váún âạp
lm nh hỉåíng âãún kãút qu ca mçnh.
4.2.2 Phỉång phạp thuút trçnh
:
L hçnh thỉïc kiãøm tra trong âọ hc sinh trçnh by bàòng låìi nhỉỵng kiãún thỉïc
ca mçnh vãư mäüt váún âãư no âọ â âỉåüc giao trỉåïc. Sau âọ gii quút váún âãư m
ngỉåìi nghe thàõc màõc.
Ỉu diãøm: phỉång phạp ny rn luûn täút kh nàng diãùn âảt ca hc sinh bàòng
låìi nọi, rn luûn sỉû tỉû tin, kh nàng âäüc láûp, tỉ duy nhảy bẹn ca hc sinh.
Khuút âiãøm: âáy l mäüt hçnh thỉïc kiãøm tra khọ, khäng phi hc sinh no
cng lm âỉåüc.
4.2.3

Phỉång phạp tràõc nghiãûm tỉû lûn:
L hçnh thỉïc kiãøm tra viãút trong âọ hc sinh trçnh by kiãún thỉïc ca mçnh
bàòng cạch tr låìi cáu hi ca âãư cho.
Ỉu âiãøm: âáy l mäüt hçnh thỉïc kiãøm tra cọ thãø âạnh giạ âỉåüc ráút nhiãưu nàng
lỉûc khạc nhau ca hc sinh nhỉ: nhớ kiãún thỉïc, täøng håüp kiãún thỉïc, xáy dỉûng bäú
củc bi viãút, kh nàng trçnh by bi viãút...
Khuút âiãøm: hc sinh cọ thãø gian láûn trong khi thi. Dãù xy ra tçnh trảng giạo
viãn cháúm “lãûch“, hc sinh hay hc “t“.
4.2.4


PhỉångPhạp tràõc nghiãûm khạch quan:
L phỉång phạp kiãøm tra trong âọ hc sinh Phỉång chè cáưn chn mäüt trong
nhỉỵng cáu tr låìi sàơn hay chè cáưn âiãưn thãm mäüt vi tỉì.
Ỉu âiãøm:
GVHD: Buỡi ổùc Thừng Luỏỷn Vn Tọỳt Nghióỷp
Nguyóựn Lỏm Thu Trang

10
+ aớm baớo tờnh khaùch quan khi chỏỳm baỡi.
+ ọỹ bao phuớ kióỳn thổùc rọỹng.
+ Tọỳn ờt thồỡi gian kióứm tra.
+ Hoỹc sinh khoù gian lỏỷn khi thi.
Khuyóỳt õióứm:
+ Hoỹc sinh khọng hoỹc baỡi cuợng laỡm baỡi õổồỹc.
+ Khọng õaùnh giaù õổồỹc nhỏỷn thổùc cỏỳp cao cuớa hoỹc sinh nhổ phỏn tờch,
tọứng hồỹp, õaùnh giaù, khaớ nng dióựn õaỷt...
õỏy, caùc phổồng phaùp kióứm tra khaùc nhổ: phióỳu theo doợi, phióỳu kióứm tra,
phióỳu phỏn loaỷi... chuùng ta cỏửn quan tỏm.GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

11
Chỉång 2
PHỈÅNG PHẠP TRÀÕC NGHIÃÛM


1. LËCH SỈÍ VÁÚN ÂÃƯ:

ÅÍ M tỉì âáưu thãú k XIX ngỉåìi ta â dng phỉång phạp tràõc nghiãûm ch úu
âãø phạt hiãûn nàng khiãúu nàng khiãúu v xu hỉåïng nghãư nghiãûp ca hc sinh. Sang
thãú k XX, Ethåâaicå l ngỉåìi âáưu tiãn â dng tràõc nghiãûm nhỉ l mäüt phỉång
phạp “khạch quan v nhanh chọng“ âãø âo trçnh âäü kiãún thỉïc ca hc sinh. Bàõt âáưu
dng våïi män säú hc v sau âọ l mäüt säú loải kiãún thỉïc khạc. Âãún nàm 1940 åí Hoa
K â xút hiãûn nhiãưu hãû thäúng tràõc nghiãûm dng âãø âạnh giạ thnh têch hc táûp
ca hc sinh. 1961 Hoa K â cọ hån 2000 chỉång trçnh tràõc nghiãûm chøn. 1963
â xút hiãûn cäng trçnh ca Ghãcbãrich dng mạy tênh âiãûn tỉí xỉí l kãút qu tràõc
nghiãûm trãn diãûn räüng. Vo thåìi âiãøm âọ åí Anh cọ häüi âäưng qúc gia hàòng nàm
quút âënh cọ tràõc nghiãûm chøn cho trỉåìng trung hc.
Trong thåìi k âáưu sỉí dủng phỉång phạp tràõc nghiãûm åí cạc nỉåïc phỉång táy â
cọ mäüt säú sai láưm nhỉ â sa vo quan âiãøm hçnh thỉïc, mạy mọc trong viãûc âạnh giạ
nàng lỉûc trê tû, cháút lỉåüng kiãún thỉïc ca hc sinh hồûc quan âiãøm phán biãût giai
cáúp ph nháûn nàng lỉûc hc táûp ca con em nhán dán lao âäüng.
ÅÍ Liãn Xä c, tỉì nàm 1926 âãún 1931 â cọ mäüt säú nh sỉ phảm tải Matcåva,
Leningrat, Kiep thê nghiãûm âãø chøn âoạn âàûc âiãøm tám l cạ nhán v kiãøm tra
kiãún thỉïc ca hc sinh. Nhỉng do nh hỉåíng cạc sai láưm nọi trãn sỉí dủng m chỉa
tháúy hãút nhỉåüc âiãøm ca tràõc nghiãûm. Nãn åí thåìi k ny tải Liãn Xä cọ nhiãưu
ngỉåìi phn âäúi. Tỉì 1963 tải Liãn Xä mới phủc häưi viãûc sỉí dủng tràõc nghiãûm âãø
kiãøm tra kiãún thỉïc ca hc sinh. Â xút hiãûn nhiãưu cäng trçnh nghiãn cỉïu dng
trong nhỉỵng män hc khạc nhau: E.E Solovieva (1963) ; V.A. Korinskaira v
L.M.Pansetnicova (1964) ngỉåìi ta váùn tiãúp tủc tho lûn vãư nhỉỵng ỉu âiãøm v
nhỉåüc âiãøm ca phỉång phạp tràõc nghiãûm.
ÅÍ nỉåïc ta trong tháûp k 70 â cọ nhỉỵng cäng trçnh váûn dủng tràõc nghiãûm vo
kiãøm tra kiãún thỉïc ca hc sinh (Tráưn Bạ Honh nghiãn cỉïu giạo dủc säú 11/5/1971,
säú 29/7/1973) tải cạc tènh phêa nam trỉåïc ny gii phọng, tràõc nghiãûm â âỉåüc sỉí
dủng phäø biãún trong kiãøm tra v thi åí báûc trung hc. Âàûc biãût l k thi tụ ti nàm
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang


12
1974. Gáưn âáy theo hỉåïng âäøi måïiviãûc kiãøm tra, âạnh giạ bäü GD - ÂT â giåïi
thiãûu phỉång phạp tràõc nghiãûm trong cạc trỉìång âải hc v â cọ nhỉỵng cäng trçnh
thỉí nghiãûm (ca Phan Tún Nghéa _ 1994).
2. ÂËNH NGHÉA TRÀÕC NGHIÃÛM
Danh tỉì “ tràõc nghiãûm “ m chụng ta dng âỉåüc phiãn dëch tỉì tiãúng Anh l “
test “.
Theo “ Hạn viãût tỉì âiãøn “ ca Âo Duy Anh thç “ tràõc “ l âo lỉåìng, “ nghiãûm “
l xem xẹt v tràõc nghiãûm l hi âãø xẹt nghiãûm trçnh âäü hc váún.
Tràõc nghiãûm trong giạo dủc l mäüt phỉång phạp âãø thàm d mäüt säú âàûc âiãøm
nàng lỉûc trê tû ca hc sinh (chụ , ghi nhåï, thäng minh, nàng khiãúu...) hồûc âãø
kiãøm tra âạnh giạ mäüt säú kiãún thỉïc k nàng, k xo, thại âäü ca hc sinh.
Cho tåïi nay ngỉåìi ta thỉåìng hiãøu bi tràõc nghiãûm l mäüt bi táûp nh hồûc cáu
hi cọ km theo cáu tr låìi sàơn, u cáưu hc sinh sau khi suy nghé dng mäüt k
hiãûu âån gin â quy ỉåïc âãø tr låìi.
Hay tràõc nghiãûm cọ thãø hiãøu âån gin l “dng nhỉỵng cáu hi, bi toạn hồûc
nhỉỵng phỉång thỉïc khạc âãø âo kiãún thỉïc, ti khẹo, trê thäng minh, kh nàng hồûc
tiãưm nàng ca mäüt cạ nhán hồûc mäüt nhọm ngỉåìi.
3. ỈU V KHUÚT ÂIÃØM CA PHỈÅNG PHẠP TRÀÕC NGHIÃÛM.
Cho d sỉí dủng báút k phỉång phạp no, giạo viãn cng nhàòm truưn thủ kiãún
thỉïc cå bn v phäø thäng nháút cho hc sinh. Mäùi phỉång phạp âiãưu cọ nhỉỵng ỉu
khuút âiãøm riãng ca nọ. Âäúi våïi phỉång phạp tràõc nghiãûm, do nọ bao gäưm nhiãưu
loải tràõc nghiãûm (coi pháưn “phán loải tràõc nghiãûm “) khạc nhau nãn nọ cọ nhỉỵng ỉu
khuút âiãøm chung sau:
3.1 Ỉu âiãøm
- Cáu hi tràõc nghiãûm thỉåìng được biãn san theo sạt cạc âiãøm ch úu trong
mủc tiãu do âọ xạc håüp våïi u cáưu
- Våïi tinh tháưn âọ, bi tràõc nghiãûm nhiãưu khi tháu tọmâỉåüc hãút chênh ca
bi, nãn â thỉûc sỉû tråí thnh bi hc thu gn, dảy c kiãún thỉïc v phỉång phạp lûn
cho hc sinh trong quạ trçnh hc táûp.

GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

13
- Nhåì hçnh thỉïc linh âäüng, uøn chuøn ca tràõc nghiãûm, giạo viãn â âàût ra
nhỉỵng tçnh húng mä phng quan sạt våïi thỉûc tiãùn nãn cáu hi tràõc nghiãûm mang
hçnh thỉïc nhỉ cäng củ ging dảy v cọ tênh sỉ phảm cao.
- Táút c mi ngỉåìi âãưu thi näüi dung nhỉ sau nãn kãút qu âạnh giạ xạc thỉûc,
khäng cn úu täú may ri.
- Âạp ạn v thang âiãøm â quy âënh rõ rng nãn âạnh giạ cäng bàòng, chênh
xạc v khạch quan.
- Nhåï cọ nhỉỵng “ báùy “ nãn cọ thãø âạnh giạ âỉåüc chiãưu sáu ca kiãún thỉïc (cọ
âiãøm thỉåíng v âiãøm phảt nãn viãûc tạch biãût trçnh âäü hc viãn dãù dng.
3.2 Nhỉåüc âiãøm
- Soản tràõc nghiãûm ráút máút cäng sỉïc,
- Täún kẹm âi hi phỉång tiãûn (in bn tràõc nghiãûm, in phiãúu thi),
- Khäng thãø hiãûn âỉåüc quạ trçnh suy nghé ca hc sinh,
- Khäng kho sạt ca mỉïa âäü ca quạ trình tỉ duy,
- Khuún khêch sỉû âoạn m.
4. NHỈỴNG DẢNG CÁU TRÀÕC NGHIÃÛM THỈÅÌNG DNG:
Tràõc nghiãûm gäưm nhiãưu loải (âa tuøn, âiãưn mủc, ghẹp mủc, âụng sai), nhiãưu
hçnh thỉïc. Âãø sỉí dủng tràc nghiãûm âỉåüc chênh xạc, uøn chuøn v thêch håüp våïi
mủc âêch. Ngỉåìi sỉí dủng phi am tỉåìng táút c cac loải tràõc nghiãûm âãø lm cho
âụng v mau chọng.
Tải Viãût Nam, trỉåïc âáy khi nọi âãún tràõc nghiãûm ngỉåìi ta thỉåìng chè biãút âãún
mäüt loải tràõc nghiãûm, âọ l loải âa tuøn. Âáy l loải tiãu biãøu nháút tỉì phỉång phạp
tràõc nghiãûm, nhỉng khäng phi l loải duy nháút v khäng â âãø tha mn cho mi
nhu cáưu tràõc nghiãûm.
Hiãûn nay âãø theo këp sỉû phạt triãøn ca cạc nỉåïc tán tiãún trãn thãú giới v âãø ph
håüp våïi thỉûc tải ngnh giạo dủc ca nỉåïc ta â v đang cọ xu hỉåïng chuøn mçnh

sang mäüt bỉåïc måïi âọ l thỉûc hiãûn âỉa phỉång phạp tràõc nghiãûm vo cạc trỉåìng
phäø thäng cå såí v báûc âải hc, nhàòm giụp hc sinh v sinh viãn náng cao thnh
qu hc táûp, âàûc biãût l náng cao cháút lỉåüng âäúi våïi cạc k thi tuøn vo cạc trỉåìng
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

14
âải hc v trung hc chun nghiãûp. Trỉåïc tçnh hçnh âọ, ngoi loải tràõc nghiãûm âa
tuøn cn cọ mäüt säú loải tràõc nghiãûm â dng tỉång âäúi phäø biãún nhỉ: âiãưn mủc,
ghẹp mủc, âụng sai, xãúp âàût. Trong âọ loải tràõc nghiãûm âụng sai, âa tuøn âỉåüc sỉí
dủng phäú biãún.
Sau âáy chụng ta s láưn lỉåüt kho sạt cạc âàûc tênh v quy tàõc soản tho ca
chụng.
4.1 Âụng-Sai:
L dảng cáu hi âån gin våïi hai phỉång ạn tr sàơn
Vê dủ: Våïi phạt biãøu sau, khoanh trn  nãúu nọ l âụng v S nãúu nọ l sai
Chu k dao âäüng tỉû do ca con làõc phủ thüc vo khäúi lỉåüng ca nọ
 S
4.2 Âa tuøn (nhiãưu lỉûa chn):
4.2.1 Ỉu âiãøm ca tràõc nghiãûm nhiãưu lỉûa chn
+ Cọ thãø âạnh giạ hc sinh åí nhiãưu mỉïc âäü nháûn thỉïc khạc nhau.
+ Dãù cháúm bi bàòng tay hồûc mạy tênh.
+ Âäü tin cáûy khạ cao (nãúu säú lỉåüng cáu âa tuøn låïn).
+ Cọ thãø dng tràõc nghiãûm ọc suy lûn, trê phạn âoạn, sỉû am hiãøu chỉï khäng
phi chè riãng trê nhåï ca thê sinh.
+ Nãúu âỉåüc soản âụng ngun tàõc thç thê sinh cng khọ âoạn m. Êt nháút l
khọ âoạn hån loải tràõc nghiãûm âụng sai. Thåìi gian trung bçnh âãø lm mäüt âãư
khong âa tuøn tỉì 15 - 20 giáy, hay nhëp âäü lm l 3 - 4 âãư khong trong mäüt
phụt. Nãúu pháưn cáu hi l mäüt bi toạn thç thåìi gian cáưn thiãút s di hån v dé nhiãn
tu thüc vo âäü di ca bi ging.

4.2.2
Khuút ca cáu tràõc nghiãûm nhiãưu lỉûa chn:
+ Viãûc thiãút kãú cáu hi tràõc nghiãûm nhiãưu lỉûa chn täút khạ khọ khàn v täún
nhiãưu thåìi gian nháút l viãûc xáy dỉûng nhỉỵng cáu nhiãùu.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

15
+ Hc sinh cọ thãø tr låìi âụng cạch ngáùu nhiãn tỉì viãûc âoạn m. Nãúu 5 cáu
tr låìi thç xạc sút l 1/5, vç váûy cáưn nhiãưucáu âa tuøn âãø hả tháúp t lãû trụng do
âoạn m.
+ Tạc âäüng tiãu cỉûc l hc sinh hc bi nhåï råìi rảc mäüt cạch mạy mọc.
+ Khọ âạnh giạ kh nàng tỉ duy sạng tảo, kh nàng diãùn âảt ngän ngỉỵ .
.Vê dủ:
Phỉång trçnh chuøn âäüng ca mäüt váût l: x = 5t + t
2
(m) chuøn âäüng
ca váût l:
a) Nhanh dáưn.
b) Cháûm dáưn.
c) Nhanh dáưn âãưu.
d) Cháûm dáưn âãưu.
4.2
3 Ngun tàõc soản tho cáu tràõc nghiãûm våïi nhiãưu lỉûa chn

4.2.3.1 Cáúu trục
:
Gäưm 2 pháưn
+ Pháưn gäúc hay cáu dáùn l mäüt cáu hi hay cáu b lỉỵng hồûc cọ thãø l hçnh v,
âäư thë & Pháưn gäúc phi tảo cå såí cho sỉû lỉûa chn bàòng cạch âàût ra mäüt váún âãư hay

âỉa ra mäüt tỉåíng r rng giụp cho hc sinh hiãøu r cáu tràõc nghiãûm ny mún
hi âiãưu gç, âãø h lỉûa chn cáu tr låìi thêch håüp.
+ Pháưn lỉûa chon gäưm nhiãưu cáu tr låìi âỉa ra trỉåïc, trong âọ cọ mäüt cáu âụng
hay âụng nháút m thê sinh cáưn chn, cn lải l nhỉỵng cáu mäưi nhỉí hay cáu nhiãùu
âi hi thê sinh phán biãût âỉåüc.
GVHD: Buỡi ổùc Thừng Luỏỷn Vn Tọỳt Nghióỷp
Nguyóựn Lỏm Thu Trang

16
4.2.3.
2 Caùc daỷng thọng thổồỡng cuớa cỏu trừc nghióỷm:
* Daỷng cỏu trừc nghióỷm NLC coù cỏu cỏửn choỹn laỡ cỏu õuùng, caùc cỏu nhióựu laỡ
cỏu hoaỡn toaỡn sai.
TD: giaù trở cuớa 2

bũng:
a.8.26 c.6.28 e.6.82
b.2.86 d.8.62
* Daỷng cỏu coù phỏửn lổỷa choỹn laỡ cỏu õuùng nhỏỳt, trong caùc cỏu nhióựu coù thóứ coù
mọỹt vaỡi cỏu õuùng.
TD: Bióứu thổùc tờnh cọng bao gọửm:
a. A=F.m
b. A=V.m
c. A=F.S
d. A=F.S.cos
Bióứu thổùc naỡo õuùng nhỏỳt
* Daỷng cỏu tọứ hồỹp caùc tổ lióỷu: trong phỏửn gọỳc õổa ra mọỹt sọỳ tổ lióỷu, phỏửn lổỷa
choỹn laỡ tọứ hồỹp caùc tổ lióỷu ỏỳy.
GVHD: Buỡi ổùc Thừng Luỏỷn Vn Tọỳt Nghióỷp
Nguyóựn Lỏm Thu Trang


17
TD: Mọỹt hóỷ kờn thỗ:
a. Troỹng lổồỹng khọng õọứi.
b. Hóỷ vỏỷt chuyóứn õọỹng vồùi vectồ vỏỷn tọỳc khọng õọứi.
c. Vỏỷt seợ chuyóứn õọỹng thúng õóửu.
d. Tỏỳt caớ caùc cỏu trón õóửu õuùng.
* Daỷng cỏu thay thóỳ.
* Daỷng cỏu dióựn giaới.
4.2.3.2 Caùc bổồùc soaỷn thaớo cỏu trừc nghióỷm NLC:
a. Tỗm yù tổồớng: Tỗm tổỡ SGK, giaùo trỗnh,taỡi lióỷu tham khaớo choỹn yù tổoớng dióựn bióỳn
chuùng thaỡnh nhổợng cỏu trừc nghióỷm.
b. Vióỳt phỏửn gọỳc: Dổồùi daỷng cỏu hoới, cỏu boớ lổợng, hay hỗnh veợ; cỏửn õỷt vỏỳn õóử
mọỹt caùch roợ raỡng õóứ thờ sinh bióỳt ta muọỳn hoới õióửu gỗ.
c. Vióỳt phỏửn lổỷa choỹn: Nón soaỷn cỏu traớ lồỡi õuùng trổồùc (Vỗ noù quan troỹng nhỏỳt
) rọửi vióỳt noù vaỡo vở trờ ngỏựu nhión (tổỡ a - d) chúng haỷn vaỡ õaùnh dỏỳu noù õóứ laỡm õaùp
aùn.

4.23.3 Nhổợng õióửu cỏửn lổu yù:
- Nón cỏn nhừc xem duỡng mọỹt cỏu hoới hay mọỹt cỏu khúng õởnh khọng õỏửy õuớ
õóứ laỡm phỏửn gọỳc sao cho cỏu trừc nghióỷm õổồỹc dióựn õaỷt saùng suớa vaỡ trổỷc tióỳp hồn.
- Traùnh nhổợng cỏu coù nhióửu hồn mọỹt cỏu traớ lồỡi õuùng.
- Traùnh duỡng cỏu mang tờnh phuớ õởnh laỡm phỏửn gọỳc.
- Soaỷn caùc cỏu nhióựu caỡng coù veớ hồỹp lyù, caỡng coù sổùc thu huùt thỗ caỡng tọỳt nhổng
caùc cỏu phaới hỏỳp dỏựn ngang nhau.
- Traùnh caùc cỏu trong phỏửn gọỳc hoaỡn toaỡn giọỳng nhổ SGK.
- Traùnh caùc cỏu nhióựu trỗnh õọỹ kióỳn thổùc cao hồn so vồùi caùc cỏu traớ lồỡi õuùng.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang


18
- Dng cáu “táút c âãưu âụng”, “táút c âãưu sai” nãn tháûn trng. Chụng chè thêch
håüp våìi nhỉỵng cáu hi kho sạt sỉû hiãøu biãút cạc sỉû kiãûn hån l âi hi kh nàng
phán biãût cọ cáu nhàõc, phạn âoạn.
- Trạnh sỉû tiãút läü:
+ Do cáu chn âụng di hån cạc cáu khạc, do cáu chn âụng diãùn âảt âáưy â,
chênh xạc. Trong khi âọ cạc cáu nhiãùu cọ tỉåíng táưm thỉåìng hồûc sai trại mäüt
cạch r rãût.
+ Do nhỉỵng cáu âäúi chi hay phn nghéa våïi nhau.
+ Do cạc cáu nhiãùu quạ giäúng nhau vãư tênh cháút hồûc trng .
- Phi âm bo pháưn gäúc v cạc cáu tr låìi trong pháưn lỉûa chn håüp våïi nhau
vãư näüi dung v ngỉỵ phạp. Mún váûy sao khi soản xong mäùi cáu nãn âc lải pháưn
gọc v pháưn lỉûa chn âãø kiãøm tra sỉû håüp l áúy.
- Trạnh sỉû khäng r nghéa: Nhỉåüc âiãøm ca nhiãưu cáu tràõc nghiãûm l dng
nhỉỵng tỉì nhỉỵng cáu khäng âån gin lm cho thê sinh hiãøu khäng r nghéa.
- Sàõp xãúp cạc cáu tr låìi trong pháưn lỉûa chn theo thỉï tỉû ngáùu nhiãn, khäng
thãø hiãûn sỉû ỉu tiãn no vãư vë trê âäúi våïi cáu tr låìi âụng. Tuy nhiãn nãúu sỉû håüp l
trong cạch diãùn âảt âi hi mäüt tráût tỉû thêch håüp no âọ thç hy tn theo tráût tỉû âọ.
- Trạnh sàõp xãúp cạc cáu tr låìi âụng cng åí mäüt vë trê cäú âënh trong cạc cáu
tràõc nghiãûm liãn tiãúp.
- Cáưn âc âi, âc lải cạc cáu tràõc nghiãûm â âỉåüc viãút âãø phạt hiãûn sai sọt
hồûc nhỉỵng chi tiãút báút håüp l.
6. NHỈỴNG ÂIÃƯU GIẠO VIÃN CÁƯN LỈU KHI SOẢN THO
CÁU HI TRÀÕC NGHIÃÛM
5.1. säú cáu hi trong bi tràõc nghiãûm:
Säú cáu hi trong mäüt bi tràõc nghiãûm tu thüc váún âãư thåìi gian cọ thãø ginh
cho nọ. Nhiãưu bi tràõc nghiãûm được giåïi hản trong khong thåìi gian 50 phụt hay
kẹm hån chụt êt, vç âọ l mäüt thåìi gian ca mäüt tiãút hoả. Trong nhỉỵng k thi, thåìi
gian ginh cho tràõc nghiãûm cọ thãø l hai giåì hay hån thãú. Nọi chung, thåìi gian cng
di, cng cọ nhiãưu cáu hi thç cạc âiãøm säú cọ âỉåüc tỉì bi tràõc nghiãûm áúy cng âạng

GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

19
tin cáûy hån, chè säú tin cáûy s cao. Thãú nhỉng trong thỉûc tãú ráút hiãúm khi ngỉåìi ta
soản mäüt bi tràõc nghiãûm cho hc sinh lm liãn tủc trong ba giåì.
Ngoi váún âãư thåìi gian, cn cọ váún âãư quan trng hån c l lm cho säú cáu hi
âỉåüc bao gäưm trong bi tràõc nghiãûm tiãu thãø cho ton thãø kiãún thỉïc m ta âi hi åí
hc sinh qua män hc hay bi hc. Nãúu säú cáu hi quạ êt thç khäng bao trm âáưy
â näüi dung ca män hc,cn nãúu säú cáu quạ nhiãưu thç lải bë hản chãú båíi thåìi gian.
Tuy nhiãn, nãúu ta thiãút láûp dn bi tràõc nghiãûm mäüt cạch k lỉåỵng vàòn cỉï vo thåìi
gian quy âënh cho bi tràõc nghiãûm m phán bäú säú cáu hi håüp l cho tỉìng pháưn ca
näüi dung v mủc tiãu ging dảy, ta cng s cọ nhiãưu hy vng lỉûa chn âỉåüc säú cáu
hi thêch håüp trong chỉång trçnh cáưn tràõc nghiãûm.
Säú cáu hi m mäüt hc sinh cọ thãø tr låìi âỉåüc trong mäüt phụt tu thüc vo
loải cáu tràõc nghiãûm sỉí dủng, vo mỉïc âäü phỉïc tảp ca quạ trçnh tỉ duy âi hi
phi tr låìi cáu hi v c vo thọi quen lm viãûc ca hc sinh áúy. Mäüt hc sinh cọ
thãø lm nhanh nháút xong bi tràõc nghiãûm chè trong nỉỵa thåìi gian ca hc sinh cháûm
nháút. Vç l do áúy ta cọ thãø xạc âënh chênh xạc cáưn phi cọ bao nhiãu cáu hi trong
bi tràõc nghiãûm våïi säú thåìi gian áún âënh cho nọ. Váûy phỉång phạp täút nháút l rụt
kinh nghiãûm tỉì nhỉỵng bi tràõc nghiãûm tỉång tỉû våïi nhỉỵng låïp hc tỉång tỉû. Trong
trỉåìng håüp khäng cọ nhỉỵng kinh nghiãûm nhỉ váûy, ta cọ thãø gi âënh ràòng ngay c
nhỉỵng hc sinh lm ráút cháûm cng cọ thãø tr låìi mäüt cáu tràõc nghiãûm nhiãưu lỉûa
chn trong mäüt phụt v cáu loải âụng sai trong nỉỵa phụt. Nãúu nhỉỵng cáu hi tràõc
nghiãûm di hån hay phỉïc tảp hån thç ta cọ thãø xẹt lải thåìi gian gi âënh áúy.
5.2 Mỉïc âäü khọ ca cáu tràõc nghiãûm
Nãúu bi tràõc nghiãûm gäưm nhỉỵng cáu quạ dãù thỉåìng khäng cọ hiãûu qu âo
lỉåìng v phạt triãøn kh nàng sạng tảo, tỉ duy ca hc sinh, âäưng thåìi cng khọ
phán biãût âỉåüc hc sinh khạ, gii, cng nhỉ trung bçnh v úu âáy l mäüt âãưu
khäng täút v khäng nãn lm âäúi våïi ngỉåìi soản tràõc nghiãûm (tuy nhiãn, trong bi

cng cáưn cọ mäüt vi cáu tỉång âäúi dãù, âãø bi tràõc nghiãûm âỉåüc hi ho).
Âãø âảt âỉåüc hiãûu qu cao trong lénh vỉûc tràõc nghiãûm, cạc tháưy giạo nãn soản
cạc cáu tràõc nghiãûm sao cho âiãøm trung bçnh trãn bi tràõc nghiãûm sáúp sè bàòng 50%
säú cáu hi.Tuy nhiãn , khi áún âënh mỉïc âäü khọ trung bçnh là 50%, âäü khọ ca tỉìng
cáu tràõc nghiãûm cọ thãø khạc nhau, biãún thiãn khong tỉì 15%-85%. Âiãưu ta cáưn nhåï
l loải cáu tràõc nghiãûm cọ thãø cung cáúp thäng tin täút nháút vãư sỉû khạc biãût giỉỵa cạc
cạ nhán l nhỉỵng cáu m 50% lm âụng v 50% lm sai.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

20
Trong mäüt säú trỉåìng håüp âàûc biãût,ta cọ thãø soản tho mäüt bi tràõc nghiãûm khọ
hay ráút khọ. Âiãưu ny chè cáưn thiãút khi ta nhàòm mủc âêch lỉûa chn nhỉỵng hc sinh
hay thê sinh ráút gii âãø cọ nhỉỵng pháưn thỉåíng. Ngỉûoc lải cọ khi nãn cáưn soản
nhỉỵng cáu dãù âãø lỉûa chn hc sinh kẹm nhàòm cho hc phủ âảo thãm.
5.3 Trçnh by bi tràõc nghiãûm:
Cọ 2 cạch trçnh by thäng dủng:
Dng mạy chiãúu hçnh: ta viãút bi tràõc nghiãûm trãn phim nh räưi chiãúu lãn mn
nh tỉìng pháưn hay tỉìng cáu. Mäùi cáu hay mäùi pháưn âọ âỉåüc chiãúu lãn mn nh
trong khong thåìi gian áún âënh â cho hc sinh bçnh thỉåìng cọ thãø tr låìi âỉåüc.
Phỉång phạp ny cọ låüi l kiãøm soạt âỉåüc thåìi gian áún âënh cho bi tràõc
nghiãûm, trạnh âỉåüc that thoạt bi thi, büc hc sinh phi tr låìi cho nhanh do âọ
trạnh âỉåüc pháưn no gian láûn. Thãú nhỉng hc sinh thỉåìng khäng thêch phỉång
phạp ny vç trong suy nghé h bë thục ẹp tr låìi gáúp.
In bi tràõc nghiãûm ra thnh nhiãưu bng tỉång ỉïng våïi säú ngỉåìi dỉû thi, phỉång
phạp ny âỉåüc sỉí dủng thäng dủng hån. Phỉång phạp ny, váún âãư khọ khàn l lm
sao ngàn ngỉìa âỉåüc sỉû tháút thoạt bi thi, vç mäùi khi bi thi bë tiãút läü, d â dng räưi
thç cáu tràõc nghiãûm trong âọ s khäng thãø dng âỉåüc nỉỵa vãư sau ny.
Khi in cạc bi thi tràõc nghiãûm, âiãưu quan trng l phi kiãøm soạt cáøn tháûn cạc
bng in âãø trạnh nhỉỵng läùi in sai, in khäng r rng hay thiãúu sọt. Ngoi ra, cáu tràõc

nghiãûm cng cáưn phi trçnh by cho r, dãù âc. Nãn trạnh ghi nhỉỵng cáu hi hay
cáu lỉûa chn sạt nhau quạ. Nhỉỵng cáu tràõc nghiãûm cọ nhiãưu lỉûa chn cáưn in lm
sao âãø lm näøi báût pháưn cáu hi v pháưn lỉûa chn.
Ngoi ra, âãø trạnh sỉû thäng âäưng gian láûn ca hc sinh, ta cọ thãø in nhanh
nhỉỵng bi tràõc nghiãûm våïi nhỉỵng cáu hi giäúng nhau nhỉng thỉï tỉû cạc cáu hi áúy bë
âo loan.
5.4 Chøn bë cho hc sinh khi lm tràõc nghiãûm:
Sau khi soản v in xong bi tràõc nghiãûm, täút hån hãút l cáưn bạo trỉåïc ngy giåì
áún âënh cho nhỉỵng bi kho sạt quan trng v âỉåüc thäng bạo vãư cạch thi cng nhỉ
nhỉỵng kiãún thỉïc v kh nàng âi hi åí hc sinh (thê sinh) trong k thi sàõp tåïi.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

21
Ngoi viãûc thäng bạo ngy giåì thi, hc sinh cn phi âỉåüc hún luûn vãư cạch
thi tràõc nghiãûm, nháút l trong trỉåìng håüp dỉû thi tràõc nghiãûm láưn âáưu tiãn. Nãúu hc
sinh â quen våïi läúi thi tràõc nghiãûm, nhỉng trong bi thi cọ nhỉỵng cáu hi åí dảng lả
thç ta cáưn trçnh by r âãø hc sinh khi båỵ ngåỵ. Âiãưu ny ráút quan trng vç mủc âêch
ca ta l kho sạt thnh qu hc táûp ca h chỉï khäng phi âạnh lỉìa h.
Mäüt säú låìi dàûn cho hc sinh (thê sinh) trỉåïc khi tiãún hnh lm bi thi tràõc
nghiãûm.
+ Hc sinh phi chụ nghe v âc k låìi chè dáùn cạch lm bi thi.
+ Hc sinh phi biãút cạch tênh âiãøm cạc cáu sai cọ bë trỉì âiãøm khäng ? cạc cáu
âãưu âỉåüc tênh âiãøm nhỉ nhau hay cáu tênh êt, cáu tênh nhiãưu.
+ Hc sinh cáưn âỉåüc nhàõc nhåí: phi âạnh dáúu cạc cáu tr låìi mäüt cạch r rng,
sảch s. Nãúu cọ âạnh loan thç phi ỉíá cho sảch.
+ Nãúu hc sinh phi tr låìi cạc cáu tràõc nghiãûm trãn mäüt ‘’bng tr låìi’’ riãng
biãût thç h cáưn phi kiãøm soạt cho k säú thỉï tỉû ca mäùi cáu tràõc nghiãûm trãn âãư thi
v con säú tỉång ỉïng våïi nọ trãn bng tr låìi cọ ph håüp våïi nhau khäng, trỉåïc lục
âàût viãút âạnh dáúu vo ä lỉûa chn trãn bng tr låìi.

+ Hc sinh cáưn âỉåüc khuún khêch tr låìi táút c cạc cáu hi, d khäng chàõc
chàõn hon ton.
+ Hc sinh nãn dnh thç giåì âãø kiãøm tra lải cạc cáu tr låìi v sỉía nhỉỵng läùi vä
tçnh âạnh sai.
+ Nãn khun hc sinh bçnh ténh khi lm bi v âỉìng quạ lo làõng vç sỉû lo làõng
vãư bi thi s cọ nh hỉåíng khäng täút khi lm bi v kãút qu khọ âỉåüc nhỉ mún.
6.CHÁÚT LỈÅÜNG CA CẠC CÁU TRÀÕC NGHIÃÛM
6.1 Âạnh giạ cáu hi lỉûa chn:
Gi sỉí trong mäüt kç thi cọ 30 hc sinh tham gia. Sau khi cháúm âiãøm cạc bi thi
xong, chụng ta cọ 30 bi lm våïi âiãøm säú ton bi v c cạc thäng tin tr låìi ca
tỉìng hc sinh cho tỉìng cáu hi. Tiãún hnh cạc bỉåïc sau:
a) Sàõp xãúp thỉï tỉû bi lm ca hc sinh theo âiãøm sä ton bi tỉì cao âãún tháúp.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

22
b) Chn 10 bi (113) cọ âiãøm cao nháút gi l “nhọm âiãøm cao” v 10 bi
cọ âiãøm tháúp nháút gi l “nhọm âiãøm tháúp”. Lỉu l t lãû åí trãn theo tçnh hçnh:
Nãúu säú hc sinh êt cọ thãø chn mäüt nỉỵa säú bi lm cho tỉìng nhọm nãúu säú hc sinh
nhiãưu thç t lãû cọ thãø l 25% åí âáưu danh sạch thüc vãư “nhọm âiãøm cao” (NÂC)
v 25% åí cúi danh sạch thüc vãư “nhọm âiãøm tháúp” (NÂT) . Viãûc âạnh giạ cáu
hi ch úu dỉûa vo viãûc phán têch cáu tr låìi ca hc sinh trong hai nhọm trãn.
c) Âäúi våïi tỉìng cáu hi, láûp mäüt phiãúu cáu hi trong âọ mäüt màût ghi cáu hi
màût cn lải mä t cáu tr låìi ca cạc hc sinh trong nhọmd âiãøm cao v nhọm âiãøm
tháúp cng nhỉ cạc chè säú âạnh giạ.
d) Tênh chè säú âäü khọ ca cáu hi: Âäü khọ ca cáu hi âỉåüc xạc âënh båíi t lãû
hc sinh tr låìi âụng cáu hi âọ.
Cäng thỉïc tênh âäü khọ k nhỉ sau:
K = (Â/T) .100%
Trong âọ: Â: täøng säú hc sinh trong hai nhọm tr låìi âụng.

T: täøng säú hc sinh trong hai nhọm.
Âäü khọ k cọ giạ trë tỉì 0% (quạ khọ vç khäng cọ hc sinh no lm âỉåüc) âãún
100% (quạ dãù vç táút c hc sinh âãưu lm âỉåüc). Trong vê dủ ca chụng ta thç k =
(12/20) .100% = 60%.
e) Tênh chè säú âäü phán biãût: Âäü phán biãût chè thãø hiãûn tênh hiãûu qu ca cáu
hi trong viãûc phán biãût âỉåüc hc sinh gii v kẹm. Cäng thỉïc tênh âäü phán biãût P
l:
P = (Â
c
- Â
T
) /0,5T
Trong âọ: Â
c
: säú hc sinh trong NÂC tr låìi âụng.
Â
T
: säú hc sinh trong NÂT tr låìi âụng.
T: täøng säú hc sinh trong hai nhọm.
Âäü phán biãût P cọ giạ trë tỉì -1,00→1,00.
+ P=0 ỉïng våïi trỉåìng håüp cáu hi khäng thãø phán biãût âỉåüc hc sinh gii v
hc sinh kẹm.
GVHD: Bi Âỉïc Thàõng Lûn Vàn Täút Nghiãûp
Nguùn Lám Thu Trang

23
Vê dủ: [Âạnh giạ trong giạo dủc trang 59]
Phiãúu âạnh giạ cáu hi (màût trỉåïc: kãút qu cáu hi)
Män hc: Váût L Ch âãư: con làõc l xo
Låïp 12 Mủc tiãu kiãøm tra: ghi nhåï âån vë ca táưn säú

ú
Cáu hi:
Táưn säú cọ âån vë l:
a. S
b. m
c
*
. Hz cáu âụng (*)
d. rad/s
- - - - - - - -
(màût sau: âạnh giạ cáu hi) .
Cạc thäng tin âạnh giạ cáu hi.
Ngy sỉí dủng Hc sinh Cáu tr låìi Khäng lm Cạc chè säú
a b c
*
d Âäü khọ Âäü phán biãût
10/10/1999 NÂC 10 0 1 8 1 0 60% 0,40
NÂT 10 1 1 4 4 0
6.2 Phán loải âạnh giạ:

6.2.1 Âạnh giạ theo chøn:
+ Tại kiãøm tra (test - retest)
Sỉí dủng mäüt bi kiãøm tra hai láưn cho cng mäüt nhọm hc sinh. Khong cạch
giỉỵa hai láưn kiãøm tra tu theo u cáưu ca viãûc kiãøm tra: cọ thãø l mäüt ngy hồûc
mäüt nàm, kãút qu hai láưn kiãøm tra âỉåüc so sạnh våïi nhau. Mäüt bi kiãøm tra cọ âäü
tin cáûy cng cao nãúu kãút qu c hai láưn kiãøm tra cng gáưn nhau.

×