Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Giáo án Ngữ văn Lớp 6 (Cả năm) - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Mỹ Đông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (214.88 KB, 20 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>Trường THCS Mỹ Đông. TiÕt 1:. Năm học 2011-2012. Con rång ch¸u tiªn. I- Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh - KiÕn thøc: + Hiểu định nghĩa sơ lược về truyền thuyết + Nội dung, ý nghĩa của truyện, chỉ ra chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. - KÜ n¨ng: BiÕt kÓ l¹i truyÖn vµ c¶m nhËn ®­îc ý nghÜa cña t¸c phÈm - Thái độ: Tự hào về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam và tình yêu thương đoàn kết dân tộc ngay từ buổi đầu dựng nước. II- ChuÈn bÞ: - Gv: sgk – sgv – tranh con rång ch¸u tiªn - Hs: vë ghi – bµi so¹n – phiÕu häc tËp III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò ? Em đã được đọc, học về truyÒn thuyÕt nµo? 3.Giíi thiÖu bµi míi. Hoạt động của trò Hoạt động 1: Khởi động. Néi dung. Tr¶ lêi Ngh e. Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu về tác giả - tác phẩm - Hướng dẫn hs đọc chú - §äc chó thÝch  < t7> thÝch  sgk / 7 – kú ¶o? - Tr×nh bµy hiÓu biÕt vÒ thÓ I- Giíi thiÖu t¸c gi¶ - TP lo¹i truyÒn thuyÕt. - Giíi thiÖu truyÒn thuyÕt: - Nghe - TruyÒn thuyÕt: sgk thêi Vua Hïng. Thêi HËu Lª. - Em hiÓu d©n gian lµ g×? Tr¶ lêi < do nhân dân lao động sáng t¹o nªn tån t¹i m·i m·i víi Nghe thêi gian. D©n gian: nh©n dân lao động>. Hoạt động 3: HDHS đọc, kể, tìm hiểu chú thích. Tìm bố 1 Lop6.net. II- §äc - hiÓu v¨n b¶n.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> Trường THCS Mỹ Đông côc cña v¨n b¶n. - Hướng dẫn học sinh đọc.. Năm học 2011-2012 1. §äc – t×m hiÓu chó thÝch, bè côc.. - Nghe - §äc - Y/c hs kÓ l¹i truyÖn - KÓ l¹i - Y/c hs nhËn xÐt c¸ch kÓ - Nªu nhËn xÐt - HD t×m hiÓu 1 sè chó thÝch - T×m hiÓu chó thÝch 1, 2, 5, 7 - HDHS t×m hiÓu bè côc v¨n - Th¶o luËn (5’) ghi vµo b¶n. phiÕu häc tËp nhãm bè côc * Bè côc: 3 phÇn cña v¨n b¶n. - P1: Tõ ®Çu ... long trang: - Y/c c¸c nhãm tr×nh bµy bè - Tr×nh bµy – bæ xung ViÖc khai hãa cña L¹c Long côc. Qu©n vµ ¢u C¬. - P2: TiÕp...lªn ®­êng: ViÖc sinh con vµ chia con cña LLQ vµ ¢cowAAC. - P3: Còn lại: Sự trưởng thµnh cña c¸c con LLQ vµ ¢u C¬. 2. Ph©n tÝch Hoạt động 4: HDHS phân tích truyện a/ TÝnh chÊt kú l¹ cao quý - HDHS t×m hiÓu chi tiÕt kú cña LLQ vµ ¢u C¬. ¶o ë LLQ vµ ¢u C¬. - LLQ hiÖn lªn víi nh÷ng Nêu đặc điểm của LLQ đặc điểm phi thường nào về Nªu ý kiÕn cña m×nh ( vÎ nßi gièng vµ søc m¹nh? Sù đẹp cao quý của bậc anh phi thường ấy biểu hiện của 1 vẻ đẹp ntn? hïng) - ¢u C¬ hiÖn lªn víi nh÷ng đặc điểm nào? Đó là vẻ đẹp Nêu đặc điểm của Âu Cơ. cña ai? ( vẻ đẹp cao quý của người - Kú l¹, cao quý vÒ nguån PN) gèc vµ h×nh d¹ng - VËy tÝnh chÊt kú ¶o...? Suy nghÜ – tr¶ lêi - Sự kết duyên của LLQ và Trả lời (nòi giống cao quý  đều là thần. ¢u C¬ nãi g× vÒ nguån gèc thiªng liªng cña d©n téc) - ¢u C¬  bäc tr¨m trøng d©n téc? në 100 con. - Qua sự việc này, người xưa Béc lé c¶m xóc c¸ nh©n  t¨ng søc hÊp dÉn cña cßn muèn béc lé t×nh c¶m ( quý träng, tù hµo nßi truyÖn, gîi lßng tù hµo d©n nào đối với cội nguồn dân gièng) téc. téc? - C¸c yÕu tè cã t¸c dông g× Nªu nhËn xÐt. trong truyÖn? - LLQ vµ ¢u C¬ cã chia con Tóm tắt đoạn văn đó b/ YÕu tè lÞch sö kh«ng? V× sao l¹i chia con Nªu ý kiÕn nhËn xÐt. - Më réng lµm ¨n vµ gi÷ lªn rõng, xuèng biÓn? ThÓ vững đất đai  đều có 2 Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(3)</span> Trường THCS Mỹ Đông hiÖn ý nguyÖn g× cña nh©n dân lao động? ? Người con trưởng lên ngôi cã ý nghÜa g×? ? Ngày nay nhân dân ta đã làm gì để tưởng nhớ đến cội nguån.. Nªu ý nghÜa Lễ hội đền Hùng (10/3 âm lÞch). Năm học 2011-2012 chung nguån gèc vµ ý chÝ, søc m¹nh. - Mở đầu thời kì dựng nước cña d©n téc (vua hïng ®Çu tiªn). Hoạt động 5: HDHS tìm hiểu ý nghĩa của truyện - Y/c nªu ý nghÜa cña truyÖn. Tr×nh bµy – bæ xung - TruyÒn thuyÕt con rång Nªu ý kiÕn – bæ xung ch¸u tiªn ph¶n ¸nh sù thËt lịch sử nào của nước ta trong quá khứ? ( thời đại vua hùng đền thờ Vua Hùng ở Phong Ch©u Phó Thä, giç tæ Hïng Vương 10/3 hàng năm) - Y/c hs đọc ghi nhớ. §äc ghi nhí / t8 - Gv gi¶i thÝch vÒ nghÖ thuËt cña truyÖn.. c/ ý nghÜa cña truyÖn - Nguån gèc d©n téc cao quý, ®oµn kÕt thèng nhÊt. - Tù hµo, yªu quý tù do thèng nhÊt d©n téc.. Hoạt động 6: HDHS luyện tập - Treo bøc tranh lªn b¶ng Nªu néi dung cña bøc tranh - Y/c hs lµm bµi 1 Lµm bµi 1/8. III- LuyÖn tËp: Bµi tËp 1/8 - Qu¶ trøng to në ra con người (Mường) - Qu¶ bÇu mÑ ( Kh¬ mó). Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò - Hệ thống lại kiến thức đã Trả lời câu hỏi trắc nghiệm c¬ b¶n. - Y/c hs so¹n bµi: b¸nh Thùc hiÖn tr­ng, b¸nh dÇy.. 3 Lop6.net. 3/ Ghi nhí:.

<span class='text_page_counter'>(4)</span> Trường THCS Mỹ Đông Líp. TiÕt 2:. Năm học 2011-2012. TiÕt. Ngµy gi¶ng. SÜ sè. V¾ng. B¸nh tr­ng – b¸nh dµy < TruyÒn thuyÕt >. I- Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh - HiÓu ®­îc néi dung ý nghÜa cña truyÖn - Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo của truyện. - KÓ ®­îc truyÖn - Yêu thích 2 loại bánh cổ truyền của dân tộc, từ hào về nền văn hoá cổ truyền độc đáo của dân tộc. II- ChuÈn bÞ: - Gv: sgk – sgv – tranh vÏ - Hs: đọc trước bài ở nhà - soạn bài theo sgk. III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Khởi động 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò ? Nªu ý nghÜa cña truyÖn Tr¶ lêi con rång ch¸u tiªn? KÓ 1 ®o¹n mµ em thÝch nhÊt? 3.Giíi thiÖu bµi míi Ngh e. Néi dung. Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu tác phẩm ? Nh¾c l¹i thÕ nµo lµ truyÒn Tr¶ lêi Bæ xung thuyÕt? Gv nhÊn m¹nh L¾ng nghe. I- Giíi thiÖu t¸c phÈm - ThÓ lo¹i: truyÒn thuyÕt. Hoạt động 3: HDHS đọc – hiểu văn bản Gv đọc mẫu – hướng dẫn L¾ng nghe §äc cách đọc – gọi 1-2 hs đọc Nhận xét cách đọc của bạn Nhận xét uốn nắn cách đọc TiÕp thu - HDHS chó thÝch 1 sè tõ Gi¶i thÝch 1 sè tõ trong sgk.. II- §äc hiÓu v¨n b¶n 1. §äc – t×m hiÓu chó thÝch – bè côc. * §äc. 4 Lop6.net. * Chó thÝch : sgk.

<span class='text_page_counter'>(5)</span> Trường THCS Mỹ Đông ? VB chia lµm mÊy phÇn? Nªu néi dung tõng phÇn. Tr¶ lêi Bæ xung. Năm học 2011-2012 * Bè côc: 3 phÇn P1: Tõ ®Çu  chøng gi¸m P2: TiÕp  h×nh trßn P3: cßn l¹i. 2. Ph©n tÝch Hoạt động 4: HDHS phân tích ? Vua Hùng chọn người nối - Phát hiện, thống kê các chi a/ Vua Hùng chọn người nối ng«i. ng«i trong hoµn c¶nh nµo? tiÕt, tr¶ lêi. - Hoàn cảnh: vua đã già, giặc §iÒu kiÖn vµ h×nh thøc thùc ngoài đã yên, thiên hạ Thái - C¸c nhãm bæ xung hiÖn? Th¶o luËn nhãm (3’) B×nh  muèn truyÒn ng«i. - Tiªu chuÈn nèi ng«i: Gv: trong truyÖn cæ d©n gian + Nèi chÝ vua Nghe giải đố là 1 trong những loại + Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ thử thách khó khăn đối với con trưởng. c¸c nh©n vËt. - H×nh thøc: mang tÝnh chÊt 1 câu đố đặc biệt để thử tài. ? Theo em tiªu chuÈn chän - Kh«ng hoµn toµn người nối ngôi và hình thức Truyền ngôi từ các đời trước có gì tiến bộ với đương thời. chỉ truyền cho con trưởng, quan träng nhÊt ph¶i lµ người có tài chí... §äc Gv gọi hs đọc: các lang  Tiên Vương. Suy nghÜ – tr¶ lêi b/ Cuéc ®ua tµi d©ng lÔ vËt ? ViÖc c¸c lang ®ua nhau t×m Bæ xung - C¸c lang: S¬n hµo h¶i vÞ lÔ lÔ vËt thËt quý, thËt hËu Tiên Vương. chøng tá ®iÒu g×? - Lang Liªu: lµm b¸nh tr­ng, - Gäi hs kÓ tãm t¾t ®o¹n “ người buồn nhất...hình tròn” b¸nh giµy  theo lêi m¸ch cña thÇn. ? Lang Liªu kh¸c c¸c lang ë Lµ con vua nh­ng thiÖt thßi ®iÓm nµo? v× sao Lang Liªu nhÊt – khi lín lªn ra ë riªng buồn nhất? Vì sao thần chỉ chỉ chăm lo công việc đồng m¸ch b¶o riªng cho Lang ¸ng... Liªu. Suy nghÜ – tr¶ lêi ? V× sao 2 thø b¸nh cña Lang c/ KÕt qu¶: ( ®em c¸i quý nhÊt cña đồng Liêu được vua cha chọn để lễ - 2 thø b¸nh cã ý nghÜa thùc ruéng do chÝnh tay m×nh lµm trời đất Tiên Vương? tÕ (quý träng nghÒ n«ng, quý ? Vì sao Lang Liêu được ra  con người có tài năng, trọng hạt gạo là sản phẩm do thông minh hiếu thảo trân chính tay con người làm ra) chän nèi ng«i? trọng những người sinh - Có ý tưởng xâu xa (tượng thµnh ra m×nh ). trời đất, tượng muôn loài)  Lang Liªu ®­îc chän nèi 5 Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(6)</span> Trường THCS Mỹ Đông ? Nªu ý nghÜa cña truyÖn. Gv chèt l¹i bµi. Gọi hs đọc ghi nhớ. Suy nghÜ – tr¶ lêi. L¾ng nghe. §äc ghi nhí. Hoạt động 5: HDHS luyện tập ? Gọi hs đóng vai Vua Hùng kÓ l¹i truyÖn Th¶o luËn nhãm c©u 2 (3’) Th¶o luËn nhãm thèng nhÊt ý kiÕn – tr×nh bµy.. Hoạt động 6: Củng cố – dặn dò * Cñng cè: - Kh¾c s©u néi dung bµi gi¶ng. * DÆn dß: - Về nhà học bài đọc, đọc thuéc ghi nhí. - ChuÈn bÞ bµi tiÕng viÖt: tõ vµ cÊu t¹o cña tõ.. L¾ng nghe. TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn.. 6 Lop6.net. Năm học 2011-2012 ng«i vua. * ý nghÜa cña truyÖn: - Gi¶i thÝch nguån gèc sù vËt - Gi¶i thÝch phong tôc lµm b¸nh tr­ng, b¸nh giµy tôc thê cóng tæ tiªn trong ngµy tÕt. - §Ò cao nghÒ n«ng, trång lúa nước. 3/ Ghi nhí: sgk/22 III- LuyÖn tËp 1. §ãng vai vua hïng kÓ l¹i 2. ý nghÜa phong tôc ngµy tÕt nh©n d©n ta lµm b¸nh tr­ng, b¸nh giµy. (đề cao nghề nông, sự thờ kính trời đất, tổ tiên của nhân dân ta, cha ông đã xây dùng. Phong tôc tËp qu¸n cña m×nh tõ nh÷ng ®iÒu gi¶n dÞ nh­ng thiªng liªng giµu ý nghÜa, nh©n d©n ta cã ý nghÜa gi÷ g×n truyÒn thèng văn hóa đậm đà bản sắc dân téc...).

<span class='text_page_counter'>(7)</span> Trường THCS Mỹ Đông Líp. TiÕt 2:. Năm học 2011-2012. TiÕt. Ngµy gi¶ng. SÜ sè. V¾ng. Tõ vµ cÊu t¹o cña tõ. I- Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh - Hiểu được thế nào là từ và đặc điểm cấu tạo của từ tiếng việt cụ thể là: + Kh¸i niÖm vÒ tõ + §¬n vÞ cÊu t¹o tõ. + Các kiểu cấu tạo từ ( từ đơn và từ phức) từ ghép và từ láy. II- ChuÈn bÞ: - Gv: sgk – sgv – tài liệu tham khảo – bảng phụ - đáp án - Hs: đọc trước bài ở nhà - sgk - phiếu học tập. III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Khởi động 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò 3.Giíi thiÖu bµi míi Ngh e Hoạt động 2: HDHS lập danh sách từ và tiếng Gọi hs đọc y/c bài tập 1 §äc y/c BT1 ? Trong c©u cã mÊy tõ? 9 tõ ( dùa vµo dÊu g¹ch chÐo) ? Các từ có khác nhau về cấu Khác nhau về số lượng từ, có t¹o? tõ 1 tiÕng cã tõ 2 tiÕng trë lªn. ? TiÕng lµ g×? - Tiếng là đơn vị cấu tạo nên tõ. ? Khi nµo tiÕng ®­îc coi lµ 1 - Khi 1 tiÕng trùc tiÕp dïng tõ? để tạo nên câu, tiếng ấy trở thµnh tõ. ? Tõ lµ g×? Suy nghÜ – tr¶ lêi Gọi hs đọc ghi nhớ 1 sgk/13.. §äc ghi nhí sgk/13. 7 Lop6.net. Néi dung. I- Bµi tËp Bµi tËp 1/13 - LËp danh s¸ch c¸c tiÕng vµ tõ trong c©u. TiÕng Tõ ThÇn/ d¹y/ Trång trät, d©n. ch¨n nu«i, C¸ch/ vµ/ ¨n ë. c¸ch II- Bµi häc 1. Tõ lµ g×? - Là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. * Ghi nhí: sgk/13.

<span class='text_page_counter'>(8)</span> Trường THCS Mỹ Đông Năm học 2011-2012 Bµi 1: (phÇn II) sgk/13 Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu từ đơn – từ phức Gọi hs đọc yêu cầu BT §äc y/c BT1 Từ đơn Tõ phøc - Y/c hs điền vào bảng đã Điền vào phiếu học tập đã Tõ, đấy, Tõ l¸y: chuÈn bÞ ë nhµ. chuÈn bÞ ë nhµ. nước, ta, trång trät NhËn xÐt bµi tËp cña b¹n. ch¨m, nghÒ, + Tõ ghÐp: - Gv nhËn xÐt – söa ch÷a L¾ng nghe vµ, cã, tôc, ch¨n nu«i, ? Cho biết thế nào là từ đơn Suy nghÜ – tr¶ lêi ngµy, tÕt, b¸nh tr­ng, – tõ phøc. lµm. b¸nh giµy. ? 2 tõ phøc trång trät vµ + Gièng: 2 tiÕng ch¨n nu«i cã g× gièng vµ + Kh¸c: kh¸c nhau? - Ch¨n nu«i cã quan hÖ vÒ ChØ cã 1 Gåm 2 tiÕng tiÕng nghÜa. - Trrång trät cã quan hÖ l¸y ©m (tr – tr). 2. Từ đơn, từ phức: ? Qua ph©n tÝch vÝ dô cho Suy nghÜ – tr¶ lêi biết thế nào là từ đơn, từ phøc? - Ph©n biÖt tõ ghÐp vµ tõ l¸y. * Ghi nhí 2: sgk/14 - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/14 §äc ghi nhí 2 Hoạt động 4: HDHS luyện tập Gọi hs đọc y/c BT1 §äc y/c BT1 Suy nghÜ – lµm bµi Tr¶ lêi miÖng NhËn xÐt bæ xung Gv nhËn xÐt, söa ch÷a. L¾ng nghe ? Nªu quy t¾c s¾p xÕp c¸c Quy t¾c 1: theo giíi tÝnh tiếng trong từ ghép chỉ quan ( nam trước, nữ sau) Quy t¾c 2: theo t«n ti trËt tù hÖ th©n thuéc. ( bậc trên trước, bậc dưới sau) Gọi hs đọc y/c BT3 §äc y/c BT3/14 - HS th¶o luËn nhãm Th¶o luËn nhãm bµn, thèng nhÊt ý kiÕn – tr×nh bµy - Theo dõi hoạt động của hs Gv treo đáp án đúng §èi chiÕu – söa ch÷a Lµm BT4 Ch¬i trß ch¬i Gäi hs lµm BT4 t¹i chç - Tæ chøc trß ch¬i thi t×m nhanh c¸c tõ l¸y.. 8 Lop6.net. Bµi 1/14 a/ Nguån gèc, con ch¸u  tõ ghÐp b/ Céi nguån, gèc g¸c c/ Cha mÑ, chó g×, c« chó bµi tËp 2/14 - Theo giíi tÝnh: «ng bµ, cha mÑ, cËu mî, chó thÝm. - Theo bËc: b¸c ch¸u, chÞ em, d× ch¸u... Bµi tËp 3/14 - Bánh rán, bánh nướng hấp, nhóng, tr¸ng. - NÕp, tÎ, khoai, ng«, s¾n, ®Ëu xanh. - DÎo, phång, xèp, cøng - Gèi, èng, tai voi, quËn thõng... Bµi tËp 4/15 - Thót thÝt: miªu t¶ tiÕng khóc của người. - Nøc në, sôt sïi, r­ng røc..

<span class='text_page_counter'>(9)</span> Trường THCS Mỹ Đông. Năm học 2011-2012 Bµi tËp 5/15 a/ Tả tiếng cười: khúc khích, s»ng sÆc, h« hè, ha h¶... b/ T¶ tiÕng nãi: khµn khµn, lÝ nhÝ, thá thÎ, lÐo nhÐo, lÇu bÇu... c/ Tả dáng điệu: lừ đừ, lả lướt, nghênh ngang, ngông nghªnh.... Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò * Cñng cè: ? ThÕ nµo lµ tõ? Cho vÝ dô? CÊu t¹o cña tõ? * DÆn dß - VÒ nhµ häc bµi - ChuÈn bÞ bµi giao tiÕp. Suy nghÜ – tr¶ lêi L¾ng nghe – thùc hiÖn. 9 Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(10)</span> Trường THCS Mỹ Đông Líp. TiÕt 4:. TiÕt. Năm học 2011-2012 Ngµy gi¶ng. SÜ sè. V¾ng. Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt. I- Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh - Huy động kiến thức của hs về các loại văn bản mà hs đã biết. - Hình thành sơ bộ các khái niệm: văn bản, mục đích giao tiếp, phương thức biểu đạt II- ChuÈn bÞ: - Gv: sgk – sgv – tµi liÖu tham kh¶o – c¸c lo¹i v¨n b¶n (thiÕp mêi...) - Hs: chuÈn bÞ bµi theo sgk III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Khởi động 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò 3.Giíi thiÖu bµi míi Ngh e Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu về văn bản và mục đích giao tiÕp ? Trong đời sống khi có 1 - Nói, (viết) có thể 1 tiếng, 1 t©m tr¹ng, t×nh c¶m, nguyÖn c©u hay nhiÒu c©u. vọng mà cần biểu đạt cho mọi người hay ai đó biết thì em lµm thÕ nµo? ? Muốn biểu đạt tình cảm - Phải tạo lập văn bản nói có nguyện vọng đó 1 cách đầy đầu, có cuối, phải mạch lạc, đủ thì em làm thế nào? lÝ lÏ. - Gọi hs đọc ca dao - §äc ? C©u ca dao ®­îc s¸ng t¸c Khuyªn nhñ ra để làm gì? bao gồm mấy ( 2 c©u ) c©u. ? Chủ đề là gì? Gi÷ chÝ cho bÒn ? C©u ca dao cã ph¶i lµ v¨n Lµ v¨n b¶n gåm 2 c©u b¶n kh«ng. - Gv më réng thªm vÒ v¨n Suy nghÜ – tr¶ lêi b¶n trong c©u hái d,®, e/16 Suy nghÜ – tr¶ lêi Bæ xung 10 Lop6.net. Néi dung. I- T×m hiÓu chung vÒ v¨n bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiÕp. - Giao tiếp là hoạt độnh truyền đạt tiếp nhận tâm tư, tình cảm bằng phương tiện ng«n tõ..

<span class='text_page_counter'>(11)</span> Trường THCS Mỹ Đông ? VËy em hiÓu v¨n b¶n lµ g×? ? KÓ thªm 1 sè v¨n b¶n mµ em biÕt.. Năm học 2011-2012 Thiếp mời, đơn xin vào ®oµn, th¬, truyÖn.. Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu 1 số văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản. - Gv treo b¶ng phô Quan s¸t vµ chó ý l¾ng nghe Giíi thiÖu c¸c kiÓu v¨n b¶n và phương thức biểu đạt. LÊy vÝ dô vÒ c¸c kiÓu v¨n LÊy vÝ dô b¶n. ? Nh­ vËy cã bao nhiªu kiÓu văn bản và phương thức biểu Suy nghÜ – tr¶ lêi đạt? Gv: L6: v¨n b¶n tù sù, miªu t¶ L7: biÓu c¶m, nghÞ luËn L¾ng nghe L8: v¨n b¶n thuyÕt minh, nghÞ luËn, v¨n b¶n hµnh chÝnh, c«ng vô... Cho hs lµm BT/17 theo Lµm BT theo nhãm nhá – nhãm nhá. thèng nhÊt ý kiÕn tr×nh bµy Gv treo đáp án đúng. Quan sát đối chiếu sửa chữa + §¬n xin x©y dùng s©n vËn động. + Tường thuật (tự sự) + B¸o c¸o + NghÞ luËn + ThuyÕt minh. - Gv chèt ý - L¾ng nghe - Gọi hs đọc ghi nhớ §äc ghi nhí Hoạt động 4: HDHS luyện tập Gọi hs đọc các đoạn thơ, văn §äc Suy nghÜ – lµm bµi sgk/17. 11 Lop6.net. - V¨n b¶n lµ chuçi lêi nãi miÖng hay bµi viÕt cã chñ đề, có liên kết mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực hiện mục đích giao tiếp. 2. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt của văn bản. - Có 6 kiểu văn bản thường gặp với các phương thức biểu đạt tương ứng. Tù sù Miªu t¶ BiÓu c¶m NghÞ luËn ThuyÕt minh Hµnh chÝnh , c«ng vô. * Ghi nhí: sgk III- LuyÖn tËp Bµi 1/17 a/ Tù sù b/ Miªu t¶ c/ NghÞ luËn d/ BiÓu c¶m e/ ThuyÕt minh.

<span class='text_page_counter'>(12)</span> Trường THCS Mỹ Đông. Năm học 2011-2012. Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Kh¾c s©u néi dung vÒ v¨n L¾ng nghe bản, kiểu văn bản và phương thức biểu đạt. - VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn bµi míi.. 12 Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(13)</span> Trường THCS Mỹ Đông Líp. TiÕt 5:. TiÕt. Năm học 2011-2012 Ngµy gi¶ng. SÜ sè. V¾ng. Th¸nh giãng. I- Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh - N¾m ®­îc néi dung, ý nghÜa vµ 1 sè nÐt nghÖ thuËt tiªu biÓu cña truyÖn Th¸nh Giãng. - KÓ ®­îc truyÖn - Giáo dục lòng yêu nước và bảo vệ truyền thống anh hùng dân tộc qua các thời đại II- ChuÈn bÞ: - Gv: sgk – sgv – tµi liÖu tham kh¶o – tranh ¶nh – b¶ng phô - Hs: đọc trước bài ở nhà - soạn bài theo sgk. III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Khởi động 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò ? ThÕ nµo lµ truyÒn thuyÕt? Tr¶ lêi KÓ l¹i truyÖn con rång ch¸u tiªn? 3.Giíi thiÖu bµi míi Ngh e. Néi dung. Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu tác phẩm ? TruyÒn thuyÕt lµ nh÷ng Tr¶ lêi truyÖn ntn? LÊy vÝ dô trong b¸nh tr­ng b¸nh giÇy ph©n tÝch?. I- Giíi thiÖu t¸c phÈm - ThÓ lo¹i truyÒn thuyÕt. Hoạt động 3: HDHS đọc hiểu văn bản Gv hướng dẫn học sinh đọc L¾ng nghe Gọi hs đọc §äc Nhận xét cách đọc của bạn Gv nhËn xÐt chung uèn n¾n Nghe cách đọc. Gäi hs kÓ tãm t¾t truyÖn KÓ NhËn xÐt c¸ch kÓ cña b¹n HDHS chó thÝch 1 sè tõ Chó thÝch trong sgk.. II- §äc – hiÓu v¨n b¶n 1. §äc – t×m hiÓu chó thÝch- t×m bè côc * §äc – kÓ. 13 Lop6.net. * Chó thÝch: sgk.

<span class='text_page_counter'>(14)</span> Trường THCS Mỹ Đông Tôc truyÒn?. Năm học 2011-2012. Phæ biÕn truyÒn miÖng trong dân gian thường mở đầu trong c¸c truyÖn d©n gian. T©u ? T©u: b¸o c¸o nãi víi vua ? V¨n b¶n chia lµm mÊy Tr¶ lêi phÇn ? nªu néi dung cña Suy nghÜ – tr¶ lêi tõng phÇn? Bæ xung Giãng Giãng tre 1. Sự ra đời kì lạ của gióng §¸nh m¹nh liªn tôc 2. GÆp sø gi¶, c¶ lµng nu«i giãng Thóc ngùa ®i 3. Giãng cïng nh©n d©n chiến đấu và chiến thắng giÆc ©n. 4. Giãng bay vÒ trêi Hoạt động 4: HDHS phân tích ? Theo dâi phÇn ®Çu v¨n b¶n Suy nghÜ – tr¶ lêi cho biÕt nh÷ng chi tiÕt nµo kể về sự ra đời của Gióng? ? Sự ra đời của Gióng là bình K× l¹ thường hay kì lạ? ? Vì sao nhân dân muốn sự Dân gian quan niệm đã là ra đời của Gióng là kì lạ. bËc anh hïng th× ph¶i phi thường kì lạ trong mọi biểu hiÖn kÓ c¶ lóc míi sinh ra... ? Với sự ra đời kì lạ em nghĩ Suy nghÜ – tr¶ lêi gì về nguồn gốc đó của ( Giãng gÇn gòi víi nh©n Giãng? d©n) ? Giặc ân xâm lược nước ta BËt ra tiÕng nãi chú bé thay đổi ntn? ? TiÕng nãi ®Çu tiªn cña chó NhËn nhiÖm vô th¶o luËn, bÐ lµ g×? nãi víi ai? Trong thèng nhÊt ý kiÕn – tr×nh hoàn cảnh nào? tiếng nói đó bµy cã ý nghÜa g×? C¸c nhãm bæ xung ? Giãng cßn yªu cÇu ®iÒu g×? điều đó có ý nghĩa gì? Suy nghÜ – tr¶ lêi Bæ xung Đánh giặc cần lòng yêu nước nh­ng cÇn c¶ vò khÝ s¾c bÐn để đánh giặc. ? Vua lập tức đáp ứng những yêu cầu đó, điều này có ý - Đánh giặc là ý chí của toàn nghÜa g×? dân tộc, Gióng là người thực hiÖn ý chÝ vµ søc m¹nh cña 14 Lop6.net. * Bè côc: 4 phÇn + P1: Từ đầu  nằm đấy + P2: Tiếp  cứu nước + P3: TiÕp  lªn trêi + P4: cßn l¹i. 2. Ph©n tÝch a/ Sự ra đời của Gióng - Bà mẹ ra đồng dẫm lên vết chân to, lạ ngoài đồng và thụ thai 12 th¸ng. - 3 n¨m kh«ng biÕt nãi, biÕt cười, đặt đâu nằm đấy.. b/ Gióng đòi đi đánh giặc - Tiếng nói đầu tiên là đòi đi đánh giặc  biểu lộ lòng yêu nước sâu sắc, niềm tin chiÕn th¾ng søc m¹nh tù cường của dân tộc. - §ßi ngùa s¾t, roi s¾t, ¸o giáp sắt để đánh giặc..

<span class='text_page_counter'>(15)</span> Trường THCS Mỹ Đông ? Tõ h«m gÆp xø gi¶ cã g× l¹ trong c¸ch lín lªn cña Giãng? ? Trong dan gian cßn truyÒn tông nh÷ng c©u ca dao nµo nãi vÒ søc ¨n uèng phi thường của Gióng? ? Sù lín lªn cña Giãng nãi lªn suy nghÜ vµ ­íc mong g× của nhân dân về người anh hùng đánh giặc. ? Những người nuôi Gióng lín lªn lµ ai? Nu«i b»ng c¸ch nµo? ? Gióng có sự thay đổi ra sao ? Nh­ vËy søc m¹nh cña Gióng được nuôi dưỡng từ ®©u? søc m¹nh cña Giãng lµ søc m¹nh cña ai? ? Gióng đã trở thành tráng sĩ đánh giặc ntn? ? Em nghĩ gì về cái vươn vai thÇn k× cña cña Giãng? ? Chi tiÕt “ roi s¾t...®­êng” cã ý nghÜa g×? Gv: C©y cá còng trë thµnh vò khÝ giÕt thï nh­ lêi B¸c Hå “ ai cã sóng...” ? T¹i sao t¸c gi¶ d©n gian không để Gióng trở về kinh đô nhận tước phong của vua hoÆc vÒ quª chµo mÑ giµ?. Năm học 2011-2012 toµn d©n téc. c/ Gióng được nuôi lớn để Cơm ăn mấy cũng không no, đánh giặc. áo vừa mặc xong đã căng đứt chØ BÈy nong c¬m 3 nong cµ uống 1 hơi nước cạn đà khúc s«ng. ­íc mong lín nhanh kÞp đánh giặc. Cha mÑ lµm lông nu«i con Bµ con vui lßng gom gãp g¹o nu«i Giãng. Suy nghÜ – tr¶ lêi Suy nghÜ – tr¶ lêi. Suy nghÜ – tr¶ lêi Vươn vai phi thường Lµ ­íc mong cña nh©n d©n về người anh hùng đánh giÆc. Tre là sản vật của quê hương  cả quê hương cùng Gióng đánh giặc - Tinh thÇn tiÕn c«ng m·nh liệt của người anh hùng. - Gióng ra đời cũng thần kì, ra ®i còng thÇn k×, nh©n d©n bÊt tö hãa Th¸nh Giãng b»ng cách để nhân vật hóa thân vào đất nước, trời mây vĩnh h»ng, Giãng vµ ngùa s¾t cßn là biểu tượng cho khả năng vµ søc m¹nh tiÒm Èn cña d©n téc.. 15 Lop6.net. - Bµ con vui lßng gom gãp g¹o nu«i chó bÐ. - Chó bÐ lín nhanh nh­ thæi vươn vai trở thành tráng sĩ  Giãng thuéc vÒ nh©n d©n, søc m¹nh cña Giãng lµ søc mạnh của cả cộng đồng. d/ Gióng đánh giặc thắng giÆc vµ trë vÒ trêi.. - Roi s¾t gÉy nhæ nh÷ng côm tre bªn ®­êng quËt vµo giÆc.. - GiÆc tan tr¸ng sÜ cëi ¸o gi¸p s¾t bay vÒ trêi..

<span class='text_page_counter'>(16)</span> Trường THCS Mỹ Đông. Năm học 2011-2012. Hoạt động 5: HDHS tìm hiểu ý nghĩa của truyện ? Hình tượng Thánh Gióng Suy nghÜ – tr¶ lêi cho em suy nghÜ g× vÒ quan niÖm vµ ­íc m¬ cña nh©n d©n? ? Hình tượng Thánh Gióng Hs tù béc lé được tạo ra bằng những yếu + Cái vươn vai của Gióng tè thÇn k×.Víi em chi tiÕt + Giãng nhæ tre quËt giÆc thần kì nào đẹp nhất? Vì + Gióng bay về trời sao? ? Theo em truyền thuyết Thời đại Hùng Vương chiến Thánh Gióng phản ánh sự tranh tự vệ đã huy động sức thật lịch sử nào trong quá mạnh của cả cộng đồng cư khø cña d©n téc.. dân người việt cổ... Hs đọc ghi nhớ §äc. * ý nghÜa cña truyÖn Th¸nh Giãng lµ h×nh ¶nh cao đẹp của người anh hùng đánh giặc. - Lµ ­íc m¬ cña nh©n d©n vÒ sức mạnh tự cường của dân téc.. Hoạt động 6: HDHS luyện tập ? H×nh ¶nh nµo cña Giãng lµ Hs tù béc lé hình ảnh đẹp nhất trong tâm trÝ em? ? Theo em t¹i sao héi thi thÓ Suy nghÜ – tr¶ lêi thao trong nhà trường phổ th«ng l¹i mang tªn Héi KhoÎ Phï §æng Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò ? TruyÒn thuyÕt lµ nh÷ng Suy nghÜ – tr¶ lêi truyÖn ntn? Víi em truyÖn Th¸nh Giãng cã ý nghÜa g×? - VÒ nhµ häc bµi TiÕp nhËn – thùc hiÖn - Chuẩn bị bài từ mượn. III- LuyÖn tËp Ph¸t biÓu c¶m nghÜ bµi 1,2 /34. 16 Lop6.net. - Ph¶n ¸nh lÞch sö chèng ngo¹i x©m thêi xa x­a cña cha «ng ta. *Ghi nhí: sgk/23.

<span class='text_page_counter'>(17)</span> Trường THCS Mỹ Đông Líp. TiÕt 6:. TiÕt. Năm học 2011-2012 Ngµy gi¶ng. SÜ sè. V¾ng. Từ mượn. I- Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh - Hiểu được thế nào là từ mượn - Bước đầu biết sử dụng từ mượn 1 cách hợp lí trong nói, viết. II- ChuÈn bÞ: - Gv: sgk – sgv – tµi liÖu tham kh¶o – b¶ng phô - Hs: xem trước bài ở nhà III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Khởi động 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò ? Tõ lµ g×? Cho vÝ dô Tr¶ lêi ? Như thế nào là từ đơn, từ phøc? Cho vÝ dô 3.Giíi thiÖu bµi míi Ngh e Hoạt động 2: HDHS từ thuần việt và từ mượn - Gv treo b¶ng phô BT1. Quan s¸t ? Giải thích từ trượng, tráng Tr¶ lêi – bæ xung sÜ? ? Các từ có nguồn gốc từ Mượn từ tiếng Trung Quốc ®©u? cổ đọc theo cách phát âm của người việt  từ hán việt. Néi dung. I- Bµi tËp Bµi 1, 2/24 - Trượng: đơn vị đo bằng 10 thước TQ cổ ( 3,33 m) - Tráng sĩ: người có sức lực cường trang, chí khí mạnh mÏ hay lµm viÖc lín.  cã nguån gèc tõ tiÕng h¸n Bµi tËp 3/24 - Gv treo BT3/24 - Mượn từ tiếng hán: Sứ giả, Quan s¸t ? Từ nào được mượn từ tiếng Trao đổi nhóm nhỏ, thống giang sơn, gan... hán ? Từ nào được mượn từ - TiÕng anh: tivi, mÝt tinh, nhÊt ý kiÕn tr×nh bµy ng«n ng÷ kh¸c? int¬nÐt < th¶o luËn nhãm bµn 3’ > - TiÕng ph¸p: xµ phßng, - Gv treo đáp án ra®io, ga. Quan sát đối chiếu ? Em có nhận xét gì về cách Các từ mượn được việt hoá - Tiếng nga: xô viết viết từ mượn nói trên ? th× viÕt nh­ tõ thuÇn viÖt, nh÷ng tõ ch­a ®­îc viÖt ho¸ 17 Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(18)</span> Trường THCS Mỹ Đông. ? ThÕ nµo lµ tõ thuÇn viÖt ? ? Từ mượn là gì ? Bộ phận quan träng nhÊt trong vèn tõ mượn tiếng việt có nguồn gốc từ tiếng của nước nào? ? Ngoài việc mượn từ nguồn tiếng hán ra từ mượn còn có nguån gèc tõ c¸c tiÕng nµo kh¸c n÷a? ? Các từ mượn từ các tiếng Ên, ©u cã mÊy c¸ch viÕt ? cho 1 vd? - Gọi hs đọc ghi nhớ. - Gv chèt l¹i. Năm học 2011-2012 hoµn toµn th× cã g¹ch nèi c¸c tiÕng víi nhau. Do nh©n d©n ta tù s¸ng t¹o II- Bµi häc: ra. 1. Từ thuần việt và từ mượn. Suy nghÜ – tr¶ lêi. Ph¸p, anh, nga. Cã 2 c¸ch §äc ghi nhí L¾ng nghe. * Ghi nhí: sgk/25. Hoạt động 3: HDHS về nguyên tắc mượn từ Gọi hs đọc bài §äc ? Em hiÓu ý cña B¸c Hå ntn? Suy nghÜ – tr¶ lêi VÒ mÆt tÝch cùc? Tiªu cùc? Bæ xung - Gv chèt l¹i ý L¾ng nghe. 2. Nguyên tắc mượn từ. Hoạt động 4: HDHS luyện tập Hs đọc nhẩm BT1 §äc nhÈm vµ suy nghÜ lµm bµi - Gv nhËn xÐt ch÷a bµi Ch÷a BT t¹i chç NhËn xÐt, bæ xung. III- LuyÖn tËp: Bµi 1/26 a/ V« cïng, ng¹c nhiªn, tù nhiªn, sÝnh lÔ  h¸n viÖt b/ Gia nh©n  h¸n viÖt c/ Pèp, Mai – C¬n Gi¾c S¬n, int¬nÐt  tiÕng anh Bµi 2/26 a/ Khán giả  người xem xem người b/ Thính giả  người nghe nghe người c/ Độc giả  người đọc đọc người d/ YÕu ®iÓm ®/ Träng ®iÓm. - Gọi hs đọc y/c BT2. §äc y/c BT2 2 hs lªn b¶ng Dưới lớp làm BT NhËn xÐt. 18 Lop6.net. - Không nên mượn từ nước ngoµi 1 c¸ch tuú tiÖn..

<span class='text_page_counter'>(19)</span> Trường THCS Mỹ Đông - Gọi hs đọc y/c BT3 Y/c hs lµm BT trªn b¶ng. Năm học 2011-2012 §äc 2 hs lªn b¶ng. Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò. * Cñng cè - Kh¾c s©u néi dung bµi gi¶ng ? Từ mượn là gì? ? Nguyên tắc mượn từ * DÆn dß - VÒ nhµ lµm nèt c¸c ý cßn l¹i. - Häc thuéc lßng ghi nhí - ChuÈn bÞ bµi TLV. Suy nghÜ – tr¶ lêi. TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn. 19 Lop6.net. Bµi 3/26 a/ mÐt, lÝt, ki – l« - mÐt ... b/ Pê đan, Gác - đờ - bu c/ Ra®io, vi - « - l«ng bµi 4/26 - Ph«n, Fan, nèc ao  tõ mượn có thể dùng trong hoµn c¶nh th©n mËt víi b¹n bè, người thân, cũng có khi in trªn b¸o. - ¦u ®iÓm: ng¾n gän - Nhược điểm: không trang träng, kh«ng phï hîp trong giao tiÕp..

<span class='text_page_counter'>(20)</span> Trường THCS Mỹ Đông Líp. TiÕt 7+8:. TiÕt. Năm học 2011-2012 Ngµy gi¶ng. SÜ sè. V¾ng. T×m hiÓu chung vÒ v¨n tù sù. I- Mục tiêu cần đạt Gióp häc sinh - Nắm được mục đích giao tiếp của tự sự. - Có khái niệm sơ bộ về phương thức tự sự trên cơ sở hiểu được mục đích giao tiếp của tự sự và bước đầu biết phân tích các sự việc trong tự sự. II- ChuÈn bÞ: - Gv: sgk – sgv – tµi liÖu tham kh¶o - Hs: xem trước bài ở nhà. III- Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Khởi động 1. Tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò ? V¨n b¶n lµ g×? kÓ tªn 1 sè Tr¶ lêi văn bản và phương thức biểu đạt của chúng. 3.Giíi thiÖu bµi míi Ngh e Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự Gọi hs đọc y/c BT1 §äc y/c BT1 ? H»ng ngµy c¸c em cã kÓ KÓ chuyÖn v¨n häc: chuyÖn truyện và nghe kể truyện cổ tích, chuyện đời thường kh«ng? kÓ nh÷ng truyÖn g×? vµ chuyÖn sinh ho¹t. ? Theo em kể chuyện để làm Suy nghÜ – tr¶ lêi g×? Khi nghe kÓ chuyÖn Bæ xung người nghe muốn biết điều g×? ? Người kể, người nghe phải Suy nghÜ – tr¶ lêi lµm g×? Gv: như vậy gặp các trường hợp đã nêu trong bài người L¾ng nghe nghe muèn hiÓu biÕt 1 c©u chuyÖn, 1 nh©n vËt, 1 sù viÖc nào đó thì người kể phải nói 20 Lop6.net. Néi dung. I- bµi tËp: Bµi 1/27 - Kể chuyện (tự sự) để biết, để nhận thức về người, sự vật, sự việc để giải thích, khen, chª. - Người kể: thông báo, cho biÕt, gi¶i thÝch. - Người nghe: tìm hiểu, biết.

<span class='text_page_counter'>(21)</span>

×