Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

de kiem tra hk I-Mon lich su-Lop 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.48 KB, 12 trang )

Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 11
(Thời gian 45P)
Đề I:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):
Câu 1(0,25đ): Tình hình nổi bật của nước Nga sau cách mạng tháng Hai?
A - Sự ra đời Xô viết đại biểu. B - Chính phủ tư sản lâm thời thành lập.
C - Chính phủ TS theo đuổi chiến tranh. D - Hai chính quyền song song tồn tại.
Câu 2(0,25đ) : Cách mạng tháng Hai ở Nga?
A - CM dân chủ tư sản kiểu mới. B - CM dân chủ tư sản kiểu cũ.
C - CM vô sản. D - Cuộc CM giải phóng dân tộc.
Câu 3(0,25đ) : Chính sách cộng sản thời chiến được ban hành từ năm nào?
A - 1919. B - 1920.
C - 1921. D - 1922.
Câu 4(0,25đ) : Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bắt đầu từ nước nào?
A - Anh. B - Pháp.
C - Mĩ. D - Đức.
Câu 5(0,25đ) : Quốc tế thứ 3 được thành lập vào năm nào?
A - 1917. B - 1919.
C - 1921. D - 1923.
Câu 6(0,25đ) : Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bắt đầu từ nghành nào?
A - Năng lượng. B - Hóa chất.
C - Tài chính-ngân hàng. D - Sản xuất ô tô.
Câu 7(0,25đ) : Ai là người đề ra và thực hiện "chính sách mới", đưa nước Mĩ thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933)?
A - Ru-dơ-ven. B - Tru-man.
C - Sớc-sin. D - Đa-oét.
Câu 8(0,25đ) : Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời vào năm nào?
A - 1920. B - 1921.
C - 1922. D - 1923.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?


Thời gian Sự kiện
4/1917 Các đội cận vệ đỏ chiếm các vị trí then chốt của thủ đô.
7/10/1917 Luận cương tháng Tư của Lê-nin.
24/10/1917 Quân khởi nghĩa chiếm cung điện Mùa Đông.
25/10/1917 Lê-nin rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Tình hình nước Nga trước cách mạng?
Câu 2(2đ) : Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX phát triển như thế
nào?
Câu 3(3đ) : Nội dung, kết quả chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 11
(Thời gian 45P)
Đề II:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):
Câu 1(0,25đ): Quốc dân đảng đại diện quyền lợi cho giai cấp nào?
A - Tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. B - Tư sản dân tộc.
C - Đại địa chủ và tư sản mại bản. D - Vô sản.
Câu 2(0,25đ) : Sau chiến tranh thế giới thứ nhát, Ấn Độ là thuộc địa của?
A - Anh. B - Nhật Bản.
C - Pháp. D - Bồ Đào Nha.
Câu 3(0,25đ) : Nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh ở Ấn Độ trong những
năm 1918-1939 là tổ chức nào?
A - Đảng Cộng sản Ấn Độ. B - Đảng Quốc đại.
C - Đảng Dân chủ. D - Tổ chức liên minh tôn giáo.
Câu 4(0,25đ) : Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?
A - Vô sản. B - Tư sản dân tộc.
C - Tư sản mại bản. D - Phong kiến.
Câu 5(0,25đ) : Tình hình kinh tế Nhật Bản trong những năm 1924-1929 như thế
nào?

A - Ổn định. B - Phát triển rất mạnh.
C - Ổn định tạm thời và bấp bênh. D - Liên tiếp xảy ra suy thoái.
Câu 6(0,25đ) : Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Mĩ
là?
A - Sản xuất ồ ạt chạy theo lợi nhuận B - Suy thoái kinh tế thường xuyên.
C - Mĩ quá tập trung vào xuất cảng tư bản. D - Các ý trên đều đúng.
Câu 7(0,25đ) : Hít-le lên làm thủ tướng vào năm nào?
A - 1931. B - 1932.
C - 1933. D - 1935.
Câu 8(0,25đ) : Cuộc Vạn lí trường chinh bắt đầu từ năm nào?
A- 1931. B - 1932.
C - 1933. D - 1934.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?
Thời gian Sự kiện
30/1/1933 Sản lượng công nghiệp Đức đứng đầu châu Âu.
1934 Hit-le lên làm thủ tướng.
1935 Tổng thống Hin-đen-bua qua đời.
1938 Hít-le ban hành lệnh tổng động viên.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga?
Câu 2(2đ) : Tình hình nước Nhật trong những năm 1918-1923 có những điểm gì
đáng chú ý?
Câu 3(3đ) : Trong những năm 1933-1939, chính phủ Hit-le đã thực hiện chính sách
kinh tế, chính trị, đố ngoại như thế nào?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 11
(Thời gian 45P)
Đề III:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):
Câu 1(0,25đ) : Chính sách cộng sản thời chiến được ban hành từ năm nào?

A - 1919. B - 1920.
C - 1921. D - 1922.
Câu 2(0,25đ) : Cách mạng tháng Hai ở Nga?
A - CM dân chủ tư sản kiểu mới. B - CM dân chủ tư sản kiểu cũ.
C - CM vô sản. D - Cuộc CM giải phóng dân tộc.
Câu 3(0,25đ) : Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) bắt đầu từ nước nào?
A - Anh. B - Pháp.
C - Mĩ. D - Đức.
Câu 4(0,25đ): Tình hình nổi bật của nước Nga sau cách mạng tháng Hai?
A - Sự ra đời Xô viết đại biểu. B - Chính phủ tư sản lâm thời thành lập.
C - Chính phủ TS theo đuổi chiến tranh. D - Hai chính quyền song song tồn tại.
Câu 5(0,25đ) : Cuộc Vạn lí trường chinh bắt đầu từ năm nào?
A- 1931. B - 1932.
C - 1933. D - 1934.
Câu 6(0,25đ) : Tình hình kinh tế Nhật Bản trong những năm 1924-1929 như thế
nào?
A - Ổn định. B - Phát triển rất mạnh.
C - Ổn định tạm thời và bấp bênh. D - Liên tiếp xảy ra suy thoái.
Câu 7(0,25đ) : Hít-le lên làm thủ tướng vào năm nào?
A - 1931. B - 1932.
C - 1933. D - 1935.
Câu 8(0,25đ) : Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Mĩ
là?
A - Sản xuất ồ ạt chạy theo lợi nhuận B - Suy thoái kinh tế thường xuyên.
C - Mĩ quá tập trung vào xuất cảng tư bản. D - Các ý trên đều đúng.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?
Thời gian Sự kiện
30/1/1933 Sản lượng công nghiệp Đức đứng đầu châu Âu.
1934 Hit-le lên làm thủ tướng.
1935 Tổng thống Hin-đen-bua qua đời.

1938 Hít-le ban hành lệnh tổng động viên.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Tình hình nước Đức trong những năm 1918-1923 có những điểm nào
nổi bật?
Câu 2(2đ) : Trình bày phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung
Quốc?
Câu 3(3đ) : Nội dung, kết quả chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 11
(Thời gian 45P)
Đề IV:
I - Phần trắc nghiệm(3đ):
Câu 1(0,25đ) : Sau chiến tranh thế giới thứ nhát, Ấn Độ là thuộc địa của?
A - Anh. B - Nhật Bản.
C - Pháp. D - Bồ Đào Nha.
Câu 2(0,25đ) : Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào ở Ấn Độ?
A - Vô sản. B - Tư sản dân tộc.
C - Tư sản mại bản. D - Phong kiến.
Câu 3(0,25đ) : Nắm quyền lãnh đạo phong trào đấu tranh ở Ấn Độ trong những
năm 1918-1939 là tổ chức nào?
A - Đảng Cộng sản Ấn Độ. B - Đảng Quốc đại.
C - Đảng Dân chủ. D - Tổ chức liên minh tôn giáo.
Câu 4(0,25đ): Quốc dân đảng đại diện quyền lợi cho giai cấp nào?
A - Tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. B - Tư sản dân tộc.
C - Đại địa chủ và tư sản mại bản. D - Vô sản.
Câu 5(0,25đ) : Ai là người đề ra và thực hiện "chính sách mới", đưa nước Mĩ thoát
khỏi khủng hoảng kinh tế (1929-1933)?
A - Ru-dơ-ven. B - Tru-man.
C - Sớc-sin. D - Đa-oét.
Câu 6(0,25đ) : Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bắt đầu từ nghành nào?

A - Năng lượng. B - Hóa chất.
C - Tài chính-ngân hàng. D - Sản xuất ô tô.
Câu 7(0,25đ) : Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời vào năm nào?
A - 1920. B - 1921.
C - 1922. D - 1923.
Câu 8(0,25đ) : Quốc tế thứ 3 được thành lập vào năm nào?
A - 1917. B - 1919.
C - 1921. D - 1923.
Câu 9(1,0đ) : Hãy nối các nội dung dưới đây sao cho đúng?
Thời gian Sự kiện
4/1917 Các đội cận vệ đỏ chiếm các vị trí then chốt của thủ đô.
7/10/1917 Luận cương tháng Tư của Lê-nin.
24/10/1917 Quân khởi nghĩa chiếm cung điện Mùa Đông.
25/10/1917 Lê-nin rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát.
II - Phần tự luận(7đ):
Câu 1(2đ) : Nêu những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong
những năm 1918-1929?
Câu 2(2đ) : Tình hình nước Nhật trong những năm 1918-1923 có những điểm gì
đáng chú ý?
Câu 3(3đ) : Trong những năm 1933-1939, chính phủ Hit-le đã thực hiện chính sách
kinh tế, chính trị, đố ngoại như thế nào?
Sở GD&ĐT Lào Cai Đề kiểm tra học kì I
Trường THPT số 3 Văn Bàn Môn Lịch sử - Khối 11
(Thời gian 45P)
Hướng dẫn chấm
Đề 1:
Phần Câu Nội dung Thang
điểm
Trắc
nghiệm

1. D. 0,25
2. A. 0,25
3. A. 0,25
4. C. 0,25
5. B. 0,25
6. C. 0,25
7. A. 0,25
8. B. 0,25
9. 4/1917 : Luận cương tháng Tư của Lê-nin.
7/10/1917 : Lê-nin rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát.
24/10/1917 : Các đội cận vệ đỏ chiếm các vị trí then chốt
của thủ đô.
25/10/1917 : Quân khởi nghĩa chiếm cung điện Mùa
Đông.
1,0
Tự
luận
1. - Về chính trị :
+ Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên
chế, đứng đầu là Nga hoàng.
+ Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh
đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.
- Về kinh tế : Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói
xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
- Về xã hội :
+ Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong
đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
+ Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng
diễn ra khớp nơi.
0,25

0,5
0,5
0,5
0,25
2. * Sau chiến tranh TG I nước Mĩ xó nhiều lợi thế:
+ Mĩ là nước thắng trận.
+ Mĩ trở thành chủ nợ của châu Âu.
+ Thu lợi nhuận lớn nhờ buôn bán vũ khí, hàng hoá.
+ Mĩ chú trong ứng dụng KH-KT vào sản xuất.
Kinh tế Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong suốt
0,5

×