Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (281 KB, 24 trang )

Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
TUẦN 22
Thứ hai, 10/1/2011
Tiết 22
Môn : ĐẠO ĐỨC
Bài : Em và các bạn (tt)
I . MỤC TIÊU :
*Kiến thức-kỹ năng:
-Bước đầu biết được: Trẻ em cần được học tập, được vui chơi và được kết giao bạn bè.
-Biết cần phải đoàn kế t thân ái, giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi.
-Bước đầu biết vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập và trong vui chơi
-Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh
***GDKNS:
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè.
- Kĩ năng giao tiếp , ứng xử với bạn bè
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thơng với bạn bè.
- Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi cư xử chưa tốt với bạn bè.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh BT3 /32
- Học sinh chuẩn bò giấy , bút chì , bút màu .
*Phương pháp:
- Trò chơi
- Thảo luận nhóm
- Động não
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Đònh : hát , chuẩn bò đồ dùng HT .
2.Kiểm tra bài cũ :
- Chơi một mình vui hơn hay có bạn cùng học cùng chơi vui hơn ?
- Muốn có nhiều bạn quý mến mình thì em phải cư xử với bạn như thế nào khi cùng học
cùng chơi ?
- Nhận xét bài cũ , KTCBBM.


3.Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TIẾT : 2
Hoạt động 1 : Đóng vai .
Mt : Học sinh biết xử sự trong các tình
huống ở BT3 một cách hợp lý .
- Giáo viên chia nhóm và yêu cầu mỗi
nhóm Học sinh chuẩn bò đóng vai một
tình huống cùng học cùng chơi với bạn
.
- Học sinh lập lại tên bài học
1
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
- Sử dụng các tranh 1,3,5,6 BT3 . Phân
cho mỗi nhóm một tranh .
- Thảo luận : Giáo viên hỏi .
+ Em cảm thấy thế nào khi:
- Em được bạn cư xử tốt ?
- Em cư xử tốt với bạn ?
- Giáo viên nhận xét , chốt lại cách ứng xử
phù hợp trong tình huống và kết luận :
* Cư xử tốt với bạn là đem lại niềm vui cho
bạn và cho chính mình . Em sẽ được các
bạn yêu quý và có thêm nhiều bạn .
Hoạt động 2 : Vẽ tranh .
Mt : Học sinh biết vẽ tranh về chủ đề “ Bạn
em ” .
- Giáo viên nêu yêu cầu vẽ tranh
- Cho học sinh vẽ tranh theo nhóm ( hay
cá nhân )

- Giáo viên nhận xét , khen ngợi tranh vẽ
của các nhóm
+ Chú ý : Có thể cho Học sinh vẽ trước ở
nhà . Đến lớp chỉ trưng bày và giới thiệu
tranh .
* Kết luận chung : Trẻ em có quyền được
học tập , được vui chơi , được tự do kết giao
bạn bè .
- Muốn có nhiều bạn cùng học cùng chơi
phải biết cư xử tốt với bạn .
- Học sinh thảo luận nhóm , chuẩn bò
đóng vai .
- Các nhóm lần lượt lên đóng vai
trước lớp . Cả lớp theo dõi nhận
xét .
-
- Học sinh thảo luận trả lời .
- Học sinh lắng nghe , ghi nhớ .
- Học sinh chuẩn bò giấy bút .
- Học sinh trưng bày tranh lên bảng
hoặc trên tường xung quanh lớp
học . Cả lớp cùng đi xem và nhận
xét .
-
4.Củng cố dặn dò :
- Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực .
- Dặn học sinh thực hiện tốt những điều đã học .
- Chuẩn bò bài cho hôm sau :
+ Tìm hiểu các bảng hiệu trên đường đi .
+ Quan sát các tranh trong sách BT

+ Chuẩn bò các BT 1,2 .
+ Mỗi tổ có 4 tranh vẽ xe đạp , người đi bộ , xe máy , xe ô tô .
2
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
Tiết 191.192
MÔN: HỌC VẦN
Bài: ÔN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
*Kiến thức_Kỹ năng:
- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90.
- Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90
- Nghe hiểu và kể được đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và tép.
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể: Ngỗng và tép.
III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài iêp, ươp
- Viết bảng con: rau diếp, cướp cờ.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
2.Bài mới:(2’) ôn tập
HĐ.1:(33’) a/ Ôân các vần vừa học
GV ghi các vần vừa học trong tuần
b/ Ghép âm thành vần .
Ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang
của bảng ôn
* Giải lao
c/ Đọc từ ngữ ứng dụng.
Đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng.
- Tìm tiếng có vần mới
d/ HD viết bảng.

GV viết mẫu: đón tiép, ấp trứng.
đón ti pế
p tr ngấ ứ
Sửa sai cho học sinh
-HS đọc lại toàn bài
Tiết 2
HĐ.1(10’) Luyện đọc.
-Đọc bài bảng lớp
- Đọc đồng thanh, nhóm, cá nhân
-HS ghép và đọc các chữ

- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
- HS tìm

Quan sát GV viết
- HS viết bảng con
Đọc theo hướng dẫn của GV
- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
3
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
- Đọc câu ứng dụng: Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước...
- Đọc bài sgk
HĐ.2(13’) Kể chuyện :
Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.
GV kể toàn bộ câu chuyện kèm theo
tranh minh hoạ
- Hướng dẫn HS kể chuyện
+ HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện
theo tranh.

- Dùng câu hỏi gợi ý cho học sinh kể
*/ Ý nghóa:Ca ngợi tình cảm của vợ chồng
nhà Ngỗng đã sẵn sàng hy sinh vì nhau.
HĐ.3(7’)Luyện viết.
- Hướng dẫn viết
- Chấm bài, nhận xét
- HĐ.4 :(2’) Củng cố – dặn dò.
- - Nhận xét lớp học
- Đọc lại bài , xem trước bài sau
-HS chú ý lắng nghe
- HS kể chên theo nội dung từng
tranh
Tranh 1: Một hôm nhà nọ có ......
Tranh 2: Đôi vợ chồng Ngỗng ....
Tranh 3: Sáng hôm sau ông .....
Tranh 4: Vợ chồng nhà Ngỗng.....
-HS đọc ý nghóa câu chên
- HS viết vở tập viết
Thứ ba, 11/1/2011
Tiết 85
MÔN: TOÁN
Bµi: GI¶I TO¸N Cã LêI V¡N
I.MơC TI£U:
*Kiến thức_Kỹ năng:
- HiĨu ®Ị to¸n : cho g× ? hỏi g× ?
- BiÕt bµi gi¶i gåm : c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh, ®¸p sè.
II. CHN BÞ :
1.GV : tranh vÏ SGK
2.HS : SGK , Vë BT to¸n 1
III. HO¹T §éNG D¹Y HäC :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. KiĨm tra : HS thùc hiƯn vµo b¶ng con
13 - 1 - 1 =
- GV nhËn xÐt .

- Lµm b¶ng con : 13 - 1 - 1 = 11
- NhËn xÐt .
4
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
2. Bµi míi :
H§.1(16’) Giíi thiƯu c¸ch gi¶i bµi to¸n
vµ c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i :
- HD quan s¸t tranh vÏ .
- LËp ®Ị to¸n .
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g× ?
Nªu : ta cã thĨ tãm t¾t bµi to¸n nh sau
- ViÕt tãm t¾t lªn b¶ng .
Cã: 5 con gµ
Thªm : 3 con gµ .
Cã tÊt c¶ : …con gµ ?
- Mn biÕt nhµ An cã mÊy con gµ ta
lµm nh thÕ nµo ?
- Híng dÉn lµm phÐp céng .
Híng dÉn HS viÕt bµi gi¶i cđa bµi to¸n
- ViÕt mÉu lªn b¶ng .
Bµi gi¶i :
Nhµ An cã tÊt c¶ sè gµ lµ :
5 + 4 = 9 ( con gµ)
§¸p sè : 9 con gµ .

* Lu ý :
Khi gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n ta viÕt :
- Bµi gi¶i
- ViÕt c©u tr¶ lêi .
- ViÕt phÐp tÝnh( tªn ®¬n vÞ ®Ỉt
trong dÊu ngc ®¬n) .
- ViÕt ®¸p sè .
H§. 2 (20’) Thùc hµnh :
Bµi 1: Híng dÉn häc sinh tù nªu ®Ị
to¸n , viÕt sè thÝch hỵp vµo tãm t¾t vµ
dùa vµo tãm t¾t ®Ĩ nªu c¸c c©u hái .
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g× ?
- Cho HS viÕt phÇn cßn thiÕu , sau ®ã
®äc toµn bé bµi gi¶i .
Bµi 2 vµ bµi 3 GV híng dÉn t¬ng tù bµi
1
3. DỈn dß: VỊ häc vµ lµm l¹i c¸c bµi tËp
- Quan s¸t tranh vÏ .
- LËp ®Ị to¸n
- Bµi to¸n cho biÕt : Cã 5 con gµ , mua thªm
4 con gµ .
- Bµi to¸n hái : cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ?
- §äc tãm t¾t
- Ta lÊy 5 céng víi 4
- Thùc hiƯn phÐp céng vµo nh¸p
- ViÕt vµo nh¸p .
- Nªu l¹i c¸c bíc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n
- Nªu c¸ nh©n - nhËn xÐt .
- Nªu yªu cÇu .

- Tr¶ lêi c©u hái : bµi to¸n cho biÕt g× , hái
g× ?
- Nªu c¸ch lµm - nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt
- Thùc hiƯn
Tiết 193.194
MÔN: TIẾNG VIỆT
5
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
Bài: OA – OE
I/ MỤC TIÊU:
*Kiến thức_Kỹ năng:
- Đọc được :oa, oe, hoạ só, múa xoè; Từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: oa, oe, hoạ só, múa xoè.
- Luyện nói 2 -4 câu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất .
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng, luyện nói: Sức khoẻ là vốn quý nhất .
III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài :ôn tập
- Viết bảng con: đón tiếp, ấp trứng.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần oa, oe
H Đ .1 :(25’)a/ Dạy vần: oa
- Nhận diện vần vần oa được tạo nên
từ ô và a
- So sánh oa với o
- Cài :oa
-Đánh vần : o – a – oa / oa
- Tiếng khoá: hoạ

Phân tích tiếng : hoạ
Cài : hoạ
Đánh vần: hờøø – oa– nặng – hoạ
Từ ngữ: hoạ só
b/ Dạy vần: oe ( tương tự)
So sánh: oe với oa.
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
Sách giáo khoa chích choè
Hoà bình mạnh khoẻ
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
-Quan sát
- giống: đều có âm o
- Khác: oa kết thúc bằng âm a
- Cài: oa
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá
nhân
-tiếng hoạ có âm h đứng trước....
- cài: hoạ
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: bắt đầu bằng âm o
- Khác: oe kết thúc bằng âm e.
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
6
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô

HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu: oa, oe, hoạ só, múa xoè.
oa
oe
h a sọ ĩ
múa xòe
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
Hoa ban xoè cánh trắng
Lan tươi màu nắng vàng ....
-Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung:
Sức khoẻ là vốn quý nhất .
H. Các bạn trai trong tranh làm gì?
H. Hằng ngày em tập thể dục vào lúc
nào?
H. Tập thể dục đều sẽ giúp ích gì chocơ
thể?
HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò

Nhận xét giờ học
Về xem trước bài: oai, oay.
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- xoè, khoe
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở
oa, oe, hoạ só, múa xoè.
Môn: Âm nhạc
Tiết 22
7
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
Ôn Tập Bài Hát: Tập Tầm Vông
(Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời theo Đồng Dao)
I/Mục tiêu:
*Kiến thức-Kỹ năng:
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
II/Chuẩn bò của giáo viên:
- Nhạc cụ đệm.

- Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Tập Tầm Vông
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều
hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu
của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của
bài
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời.
+ Bài :Tập Tầm Vông
+ Nhạc :Lê Hữu
Lộc - Lời Đồng dao

- HS nhận xét.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
8
Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở
những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Thứ tư, 12/1/2011
Tiết 86
MÔN: TOÁN
Bài:LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU:
*Kiến thức_Kỹ năng:
- Biết xăng- ti- mét là đơn vò đo độ dài, biết xăng- ti - mét viết tắt làcm
- Biết dùng thước có chia vạch xăng- ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng.
- HS khá, giỏi làm hết số bài tập.
II. CHUẨN BỊ:
- GV : Thíc chia tõng x¨ng-ti-met
- HS : Thíc chia tõng x¨ng-ti-met
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs
1. KiĨm tra :
- Sù chn bÞ cđa häc sinh .
- NhËn xÐt .
2. Bµi míi :
a. Giíi thiƯu ®¬n vÞ ®o ®é dµi ( cm) vµ
dơng cơ ®o ®é dµi ( thíc th¼ng cã v¹ch
chia thµnh tõng cm)
- Cho HS quan s¸t c¸i thíc vµ giíi thiƯu :
®©y lµ c¸i thíc cã v¹ch chia thµnh tõng
cm.Dïng thíc nµy ®Ĩ ®o ®é dµi c¸c ®o¹n
th¼ng .V¹ch ®Çu tiªn lµ v¹ch 0.§é dµi tõ
v¹ch 0 ®Õn 1 lµ mét x¨ngtimet
- X¨ngtimet viÕt t¾t lµ : cm

- Më sù chn bÞ cđa m×nh .
- Quan s¸t thíc cã chia v¹ch
- Nªu : thíc dïng ®Ĩ ®o ®é dµi .
- Nh¾c l¹i : v¹ch ®Çu tiªn lµ v¹ch 0
9

×