Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Gián án toán lớp 4 bài phân số

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.52 MB, 18 trang )DỰ GIỜ MÔN TOÁN
Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Tuyền
Trường Tiểu học Phú Đức “A”

Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011
MÔN: TOÁN
LỚP 4


250
250
Một hình bình hành có đáy là 10 cm, chiều cao
là 5 cm.Tính diện tích của hình đó.
Diện tích hình bình hành là:
10 x 5 = 50 ( cm
2
)
Đáp số: 50 cm
2


Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011
Thứ hai ngày 10 tháng 01 năm 2011
Toán
Toán
Phân số
Phân sốChia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô
Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô
màu 5 phần.
màu 5 phần.
Ta nói: Đã tô màu
Ta nói: Đã tô màu
năm phần sáu
năm phần sáu
hình tròn.
hình tròn.


Ta viết:
5
6
, đọc là năm phần sáu
Ta gọi : là phân số
5
6
Phân số
5
6
có tö số là 5 , mẫu số là 6
Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang.
Mẫu số cho biết hình tròn chia thành 6 phần bằng nhau.
Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang.
Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.


Ví dụ

Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:
Đọc: một phần hai Đọc: ba phần tư
Đọc: bốn phần bảy
Đọc: năm phần chín
Viết:
1
2
Viết:
4
7
Viết:
5
9
Viết:
3
4


Nhận xét
Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên
viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết
dưới gạch ngang.
5
6
;
1
2
3
4
4

7
5
9
; ; ;
là những phân số

×