Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

PP chuong trinh toan HH 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (53.12 KB, 2 trang )

(1)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỐN 8II.PHẦN HÌNH HỌC

:


Chương Mục Tiếtthứ Tuầnthứ Chương Mục Tiếtthứ Tuầnthứ


I.


Tứ


Giác


(25tiết)B1. Tứ Giác 1


1 II Luyện Tập 35 21


B2. Hình thang 2 B6. Diện Tích đa giác 36


B3. Hình thang cân 3


2


B1. Định lý Talet trong tam giác 37


22
Luyện tập.
4

III


Tam


giác


đồng


dạng( 18


tiết)B2. Định lý đảo và hệ quả của định


lý Talet. 38


B4,1. Đường TB của tam giác 5


3


Luyện tập 39


23


B4,2. Đường TB của hình thang 6 B3. Tính chất đường phân giác


trong tam giác. 40


Luyện tập 7,


4


Luyện Tập 41


24
B5. Dựng Hình bằng thước và


com pa. Dựng hình thang 8B4. Khái niệm hai tam giác đồng


dạng 42


Luyện Tập 9 5 Luyện Tập 43 25


B6. Đối xứng trục 10 B5. Trường hợp đồng dạng thứ I 44


Luyện tập 11


6 B6. Trường hợp đồng dạng thứ II 45 26


B7. Hình bình hành 12 Luyện Tập *


Luyện tập 13


7 B7. Trường hợp đồng dạng thứ 3 46 27


B8. Đối xứng tâm 14 Luyện tập 47


Luyện tập


15
8


B8. Các trường hợp đồng dạng của
tam giác vng. Luyện tâp.


4849 28


B9. Hình chữ nhật


16 B9. Ứng dụng thực tế của tam giácđồng dạng 50 29


Luyện tập 17


9


Thực hành đo chiều cao một vật 51


B10. Đường thẳng song2với 1


đường thẳng cho trước 18


Thực hành đo khoảng cách giữa


hai điểm trên mặt đất… 52 30


Luyện tập 19


10 Ôn tập chương 3 (trợ giúp máy…) 53


B11. Hình Thoi 20 Ơn tập chương 3 (trợ giúp máy…) * 31


Luyện tập 21


11 Kiểm tra chương 3 54B12. Hình vng 22


IV


Hình


lăng


trụ


đứng


hình


chóp


đềuB1. Hình hộp chữ nhật 55 32


Luyện tập 23


12 B2. Hình hộp chữ nhật (TT) 56


Ơn tập chương 1 24 B3. Thể tích Hình hộp chữ nhật 57


33


Ôn tập chương 1(TT) *


13 Luyện tập 58


Kiểm tra chương 1 25 B4. Hình lăng trụ đứng 59


34
II

Đagiác


Diện


tích


của


Đa


giácB1. Đa giác – Đa giác đều 26


14


Ôn tập cuối năm 60,61


B2. Diện tích hình chữ nhật


27 B5. Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng 62 35


Luyện tập 28


15 B6. Thể tích Hình lăng trụ đứng 63


Ơn tập học kì 1 29 Luyện tập 64


36
Ơn tập học kì 1(TT)


* 16 B7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. 65


B3. Diện tích tam giác 30 17 Trả bài kiểm tra cuối năm 66Trả bài kiểm tra HK1 31 18 B8. Diện tích Xquanh H chóp đều 67


37


Luyện tập 32 19 B9. Thể tích hình chóp đều 68


B4. Diện tích hình thang 33


20


Luyện tập 69


B5. Diện tích hình thoi 34 Ơn tập chương 4 (đã ghi trong


phân phối phần đại số)(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×