Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Ke hoach giang day TA 67

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (437.98 KB, 39 trang )

(1)

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN


o Họ và tên: Trần Quốc Hương
o Sinh năm 1975


o Vào ngành năm 1998
o Hệ đào tạo: Chính quy
o Năm tốt nghiệp: 2005
o Mơn đào tạo: Tiếng Anh


o Trường đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh.
o Dạy mơn: Tiếng Anh


o Thuộc các lớp: 6A3, 6A6, 7A4,7A5


I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN:
1) Các căn cứ:


- Căn cứ vào đặc điểm tình hình lớp;


- Căn cứ vào chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009-2010 của
trường;


- Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất của trường;
- Căn cứ vào kết quả giảng dạy năm học trước.
2) Chất lượng bộ môn của từng lớp:


Đầu năm năm học mới:


II. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
1) Thuận lợi:- Đa số học sinh đều có điều kiện thuận lợi đến trường;
- Được sự quan tâm của đa số gia đình các em học sinh;


- Trường có đầy đủ phịng học, đảm bảo cho việc giảng dạy chính khóa va bồi
dưỡng;


- Tỷ lệ các đối tượng học sinh ở các lớp tương đối đồng đều.
2) Khó khăn:


- Phương tiện nghe – nhìn của trường chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và
học;


- Sách tham khảo phục vụ cho việc cập nhật thơng tin về bộ mơn cịn ít và lạc
hậu;(2)

III. YÊU CẦU, BIỆN PHÁP, CHỈ TIÊU:
1) Yêu cầu:


Lớp 6


Sau khi học xong chương trình Tiếng Anh lớp 6, học sinh lần lượt tiếp thu
sáu chủ đề và các kỹ năng, kiến thức ngôn ngữ cơ bản sau:


1. Topics:


1.1. Personal information (oneself, friends, house and family)


1.2. Education (School, facilities & activities, children’s life in school)1.3. Community (in and around the house, places in town/city & country,
transportation)


1.4. Health (parts of the body, health, food and drinks, the menu)
1.5. Recreation (sports/games and pastime, seasons, plans)


1.6. The world around us (countries, environment)
2. Attainment targets:


* Listening (Nghe): Nghe hiểu Tiếng Anh sử dụng trong lớp học; nghe hiểu
đoạn văn ngắn (khoảng 60 đến 80 từ), đơn giản về các chủ điểm với nội dung
ngơn ngữ được đề cập trong chương trình.


* Speaking (Nói): Thực hiện các yêu cầu giao tiếp hàng ngày liên quan đến
các chủ điểm và nội dung ngôn ngữ đã học trong chương trình.


* Reading (Đọc): Đọc hiểu nnoij dung chính các đoạn văn ngắn (khoảng 100
đến 120 từ), đơn giản trong phạm vi các chủ điểm đã học trong chương trình.
Đọc hiểu nội dung chính các văn bản trên cơ sở nhữ liệu đã học có kết hợp với
suy luận và tra cứu từ điển.


* Writing (Viết): Viết có hướng dẫn các đoạn văn ngắn (khoảng từ 60 đến 70
từ) mô tả hoặc báo cáo tường thuật về các hoạt động của cá nhân hoặc lớp học
trong khuôn khổ ngơn ngữ và chủ điểm của chương trình.


3. Language focus:


-Tenses: present simple, present progressive, future simple
- Modal verbs: can/ can’t, must/ must not.- Wh-questions: How? What? Where? When? Why?
- Yes/ No questions.


- Imperatives: commands (positive/ negative)


- Adjectives: comparatives and superlatives of adjectives.
- Possessive case.


- Personal pronouns.
- Prepositions of position.
- Partitives: a box of, a can of
- Adverbs of frequency


- Indefinite quantifier: some, any, a few, a little, lots, a lot of
- Articals: a, an, the


- What about + V –ing...?
Why don’t we…?(3)

Sau khi học xong chương trình Tiếng Anh lớp 6, học sinh lần lượt tiếp thu
sáu chủ đề và các kỹ năng, kiến thức ngôn ngữ cơ bản sau:


1. Topics:


1.1. Personal information (oneself, friends, house and family)
1.2. Education (school, facilities & activities)


1.3. Community (In and around the house, places in town/ city & country,
transportation)1.4. Health (Parts of the body, health, food and drinks, the menu)
1.5. Recreation (sports, games and pastime, seasons, plans)
1.6. The world around us (countries, environment)


2. Attainment targets:


* Listening (Nghe): Nghe hiểu các đoạn hội thoại ngắn, đơn giản (80 đến 100
từ) thuộc các chủ đề trong chương trình và phạm vi ngơn ngữ mà chương trình
quy định.


* Speaking (Nói): Nói được những câu giao tiếp đơn giản hàng ngày có liên
quan đến các chủ điểm và nội dung ngơn ngữ đã học trong chương trình. Ví dụ:
Chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, giới thiệu mình và người khác, nói về tuổi, nói về
thời gian, mơ tả phịng học, mô tả người, thời tiết,…


* Reading (Đọc): Đọc hiểu nội dung các đoạn văn ngắn, đơn giản (120 đến
150 từ) liên quan đến các chủ điểm và ngữ liệu đã học có kết hợp với suy luận
và tra cứu từ điển.


* Writing (Viết): Viết có hướng dẫn các thơng tin đơn giản (70 đến 80 từ)
dưới dạng các cụm từ và câu ngắn liên quan đến các chủ đề và nội dung ngơn
ngữ trong chương trình.


3. Language focus


- Tenses: present simple, present progressive, past simple, future simple
(Will, Be going to).


- Modal verbs: must, can, could, should, ought to may, might.
- Question words.- Nouns: singular, plural, countable, uncountable.
- Adverbs of place, time, frequency.


- Comparisons of adjectives: comparatives and superlatives.
- Prepositions of time, place, direction.


- Indefinite qualifiers: a little, a lot/ lots of, too much.
- Sequencing: first, next, then, after that, finally.
- So, too, either, neither.


- Like + Gerund, like/ preposition + infinitive.


- Suggestions: Why don’t you…?, Let’s……., What about (+ V-ing) ?
- Compound sentences with but, and, or.(4)

- Tích cực áp dụng phương pháp mới phù hợp với từng đối tượng để phát huy
tính tích cực của học sinh;


- Tạo mọi điều kiện để học sinh có thể làm việc theo cặp, nhóm, cá nhân một
cách thoải mái và hiệu quả trong giờ học;


- Kịp thời nắm bắt năng lực của từng đối tượng để có biện pháp giáo dục phù
hợp ở từng tiết học, từng kiểu bài, không để các em cảm thấy hụt hẩng và nhàm
chán môn học;


- Thường xuyên kiểm tra đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức, phù hợp
với khả năng của từng đối tượng học sinh;


- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài, hướng dẫn chữa bài tập đầy đủ, rõ ràng


và dễ hiểu;


- Thường xuyên động viên, nhắc nhở học sinh trong học tập.
3) Chỉ tiêu:


IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MƠN – TIẾNG ANH 6-HỌC KÌ I(5)

preparation(Knowledge,
equipment…)
GUIDE TO


LEARN THE
SUBJECT


1 - After finishing the
lesson, students will
be able to know how
to learn the subject
and the teacher’s
requirement


- Teaching plan, English
6.


Unit 1
GREETINGS


2-6 -After finishing the
lesson, students will
be able to:+ Greet people
+ Identify oneself
+ Ask how people
are


+ Say goodbye


+ Introduce oneself
and others


+ Say how old one is
+ Say how old others
are


+ Count to twenty


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present simple tense
with TO BE


Unit 2
AT SCHOOL


7-12 -After finishing the
lesson, students will


be able to:


+ Give and obey
others


+ Ask for and give
personal information
+ identify oneself
and others


+ Identify places,
people and objects


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Imperatives


+ Present simple tense
+ This is/That is


+ Possessive pronoun
MY


+ Indefinite article: a, an
Unit 3


AT


HOME


13-16 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Identify places and
objects


+ Give personal
information


+ Identify people
+ Ask for and give
numbers


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ How many…?
+ There is/There are…
+ Present simple tense
+ Personal pronouns
+ Possessive pronouns(6)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…fromdate..to…- Give a speech,


asking and


answering,
suggesting


1-3


1


24/08/09-29/08/09


-Communicative
approach


-eliciting
-Suggestion


-Listening, writing
-Repeating,


speaking
- Practice in
individual/ group
- Play role


- Asking and
answering4-6


2


31/08/09-05/09/09


-Communicative
approach


-eliciting
-Suggestion


-Listening, speaking
-Repeating


- Practice in
individual/ group
- Play role


- Asking and
answering


7-9


10-12


3


07/09/09-12/09/094


14/09/09-19/09/09 15’ test
(p 11)


-Communicative
approach


-eliciting
-Suggestion


-Listening, speaking
-Repeating


- Practice in
individual/ group
- Play role


- Ask and answer


13-15


5


21/09/09-26-/09/09


Unit Period Aims Teacher’s(7)

equipment…)


+ Describe the family


Revision 17 -Review knowledge
from unit 1 to unit 3


- Teaching plan, English
6, pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present simple tense
+ Imperative


+ Wh-questions
+ Cardinal numbers
+ This/That


Revision 17* -Review knowledge
from unit 1 to unit 3


- Teaching plan, English
6, pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present simple tense
+ Imperative


+ Wh-questions
+ Cardinal numbers
+ This/ThatTest 18 Test of one period -Teaching plan
Test’s


correction


19 - Correct students’ test -Teaching plan
Unit 4


BIG OR
SMALL?


20-24 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Describe location
and size of school
+ Describe location of
objects


+ Identify possession
+ Spell words


+ Describe everyday
activities


+ Ask for and say the time


- Teaching plan, English
6, cassette player,


pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Possessive


+ Which grade/class are
you in?


+ How many ….?
+ What time is it?


+ What time do you get
up?


+ T o HAVE
Unit 5


THINGS I DO


25-30 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Describe everyday
routines


+ Ask for and say the
time


+ Describe school- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Adverbs of time
+ Present simple tense
+ Yes/No questions
+ Everyday actions


Method Table of time Note(8)

date..to…


15’ test)
-Communicative


approach, -eliciting
-Reading, writing
-Listening


- Practice in
individual/ group


- Ask and answer


16-17-17* 28/09/09-03/10/096


-Communicative


approach, -eliciting
-Reading


- Practice in
individual/ group


- Ask and answer


18-20


7


05/10/09-10/10/09


Writing, listening,
reading


45’ test
Suggestion,


listening, writing, ...
-Communicative
approach


-eliciting, reading
-Suggestion


-Listening, writing
-Repeating,listening
- Practice in
individual/ group
- Play role


- Ask and answer


21-23


8


12/10/09-17/10/09


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing


-Repeating, listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


24-26


27-29


919/10/09-24/10/09


10


26/10/09-31/10/09 15’ test
(p 29)


Unit Period Aims Teacher’s(9)

equipment…)
timetables + Activities


+ Preposition: at
31 -Review knowledge


from unit 4 to unit 5


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present simple tense
+ Time


+ Adjectives
+ Classes
Unit 6PLACES


32-36 -After finishing the
lesson, students will be
able to:


+ Give personal
details


+ Describe places,
locations, surroundings


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Prepositions of position
+ Where?Which?What?
+ Adjectives


+ Simple present tense
Revision 36* -Review knowledge


from Unit 4 to unit 6


- Teaching plan, English
6, pictures, color chalk,…
- Grammar:+ Where?


+ Which class/grade …?
+ What time…?


+ Present simple tense
+ Wh-questions


+ There is/are…


+ In front of, next to,…
Test 37 Test of one period -Teaching plan


Test’s
correction


38 Correct students’ test -Teaching plan
Unit 7


YOUR
HOUSE


39-43 -After finishing the
lesson, students will be
able to:


+ Describe objects
+ Match descriptions
+ Identify places and
their layouts+ Describe everyday
actions


+ Talk about habitual
actions


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Indefinite article: a, an
+ Adverbial phrases: by
bike, by car,…(10)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…fromdate..to…


-Communicative
approach, -eliciting
-Reading, writing
-Listening


- Practice in
individual/ group


- Ask and answer30-32


11


02/11/09-07/10/09


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing


-Repeating,
listening


- Practice in ,


individual/ group, play
role, Ask and answer


33-35


12


09/11/09-14/11/09


-Communicative
approach, -eliciting
-Reading,


- Practice in


individual/ group
- Ask and answer


36-36*-37


13


16/11/09-21/11/09


Writing 45’ test


Suggestion,


listening, writing, ...
- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening
- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


38-40


41-4314


23/11/09-28/11/09


15


30/11/09-05/12/09(11)

preparation(Knowledge,
equipment…)
Unit 8


OUT AND
ABOUT


44-48 -After finishing the
lesson, students will be
able to:


+ Describe activities
+ Identify means of
transportation


+ Describe on-going
activities


+ Identify road signs


- Teaching plan, English
6, cassette player,


pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present progressive
tense


+ Modals: Can/can’t,
Must/mustn’t


Revision 49-51 -Review knowledge
from unit 1 to unit 8


- Teaching plan, English
6, pictures, color chalk,…
- Grammar:


+Present simple tense
+ Present progressive tens
+ Adjectives


+ Adverbs of time
+ Prepositions
+ Modal verbs
+ Question words
+ Yes/ no questions
+ Articles…


The First


Semester


Examination


52 Check students’
knowledge from Unit 1
to Unit 8


- Teaching plan


Test’s
correction


53 Correct the students’ test -Teaching plan


54 -Remark students’


knowledge from unit 1
to unit 8


-Teaching plan, English 6,
color chalk,…


-Grammar:


+ Present simple tense
+ Present progressive
tense


+ Question words
+ Prepositions
+ Modal verbs


Revision 54* -Remark students’


knowledge from unit 1
to unit 8


-Teaching plan, English 6,
color chalk,…(12)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…from date…to…


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing


-Repeating, listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


44-46


16


07/12/09-12/12/09-Communicative
approach, -eliciting
-Reading


- Practice in
individual/ group
- Ask and answer
-Suggestion


47-49


17


14/12/09-19/12/09 15’ test
(p 47)


Writing, listening,
reading


Suggestion,


listening, writing, ... 50-52


18


21/12/09-26/12/09
-Communicative


approach, -eliciting
-Reading- Practice in
individual/ group
- Ask and answer


53-54-54*


19


28/12/09-02/01/10


-Communicative
approach, -eliciting
-Reading


- Practice in
individual/ group
- Ask and answer(13)

Unit Period Aims


Teacher’s


preparation(Knowledge,
equipment…)
Unit 9


THE BODY


55-59-After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Identify parts of the
body


+ Physical
descriptions of people
+ Identify and
describe facial
features


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present simple tense
+ Adjectives


Unit 10
STAYING
HEALTHY


60-64


-After finishing the
lesson, students will


be able to:


+ Talk about feeling
+ Talk about wants
and needs


+ Identify food and
drink


+ Express needs and
wants


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Adjectives
+ Would like…
+ Polite requests


+ Quantifiers: some, any


Unit 11
WHAT DO
YOU EAT?


65-69


-After finishing the


lesson, students will
be able to:


+ talk about
quantities and prices
+ Buy food and drink
+ Express needs and
wants


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Partitives: a box of…,
a can of…


+ Want/Need


Revision


70 Review knowledgefrom Unit 9 to Unit 11


-Teaching plan, English
6, color chalk, pictures
- Grammar:


+ Present simple tense
+ a, an, some, any
+ Adjectives


+ Question words
+ Present progressive
Revision 70* Review knowledge


from Unit 9 to Unit 11(14)

Method


Table of time Note


(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…from date…to….


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


55-57


2005/01/10-09/01/10


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


58-60


61-63


21


11/01/10-16/01/10


22


18//01/10-23/01/10 15’ test
(p 63)


- Communicative


approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


64-66


23


25/01/10-30/01/10


-Communicative
approach, -eliciting
-Reading, writing
- Practice in
individual/ group
- Ask and answer


67-69


24


01/02/10-06/02/10-Communicative
approach, -eliciting


Unit Period Aims Teacher’s(15)

equipment…)
- Grammar:


+ Present simple tense
+ a, an, some, any
+ Adjectives
+ Question words
+ Present progressive
Test 71 Test of one period -Teaching plan


Test’s
correction


72 Correct students’ test -Teaching plan
Unit 12


SPORTS AND
PASTIMES


73-77 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Describe sporting


activities and pastimes
+ Describe timetables
+ Talk about
frequency


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present progressive
tense


+ Present simple tense
+ Adverbs


Unit 13
ACTIVITIES


AND
SEASONS


78-82 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Describe the
weather


+ Express


preferences


+ Talk about sports
and activities


+ Talk about
frequency


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Present simple tense
+ Present progressive
tense


+ Adverbs of frequency


Unit 14
MAKING


PLAN


83-87 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about vacation
plans+ Talk about free
time plans


+ Talk about
durations


+ Make suggestions
+ Express
preferences


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:


+ Be going to


+ What/Where? How
long?


+ Let’s…


+ What about + V-ing?
+ Why don’t we + V?


Method Table of time Note(16)

date….to…..15’ test)
-Reading, writing


-Reading
- Practice in
individual/ group


- Ask and answer


Writing 45’ test


Suggestion,


listening, writing, ...


70-70*-71 25


22/02/10-27/02/10
- Communicative


approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening
- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer72-74


75-77


26


01/03/10-06/03/10


27


08/03/10-13/03/10


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


78-80


2815/03/10-20/03/10


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


81-83


84-86


29


22/03/10-27/03/10


30


29/03/10-03/04/10


15’ test
(p 82)Unit Period Aims Teacher’s(17)

equipment…)
Revision


88 Review knowledge
from unit 12 to unit
14


- Teaching plan, English
6, pictures, color chalk,.
- Grammar:


+ Present simple tense
+ Adverbs of frequency
+ Present progressive
tense


+ Be going to
Revision 88* Review knowledge


from unit 12 to unit


- Teaching plan, English
6, pictures, color chalk,.
- Grammar:


+ Present simple tense
+ Adverbs of frequency
+ Present progressive


tense


+ Be going to
Test 89 Test of one period -Teaching plan
Test’s


correction


90 Correct students’ test -Teaching plan
Unit 15


COUNTRIES


91-95 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about
countries, nationalities
and languages


+ Describe places
+ State dimensions
+ Make comparisons
+ Describe natural
features


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…


- Grammar:


+ Present simple tense
+ Adjectives


+ Adjectives:
comparatives and
superlatives


Unit 16
MAN AND
ENVIRONMENT


96-100 -After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Identify quantities
of food


+ Talk about
environmental issues


+ Talk about
occupations


- Teaching plan, English
6, cassette player,
pictures, color chalk,…
- Grammar:+ Indefinite quantifiers: a
few, a little, a lot of/lot of
+ How much? How
many?


+ Present progressive
tense


+ Imperatives


+ Should/Should not


Method Table of time Note(18)

date….to…


15’ test)
-Reading, writing


- Speaking
- Practice in
individual/ group
- Ask and answer


-Communicative
approach, -eliciting
-Reading, writing
- Speaking- Practice in
individual/ group
- Ask and answer


87-88-88*


31


05/04/10-10/04/10


Writing 45’ test


Suggestion,


listening, writing, .
- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


89-9192-94


32


12/04/10-17/04/10


33


19/04/10-24/04/10


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


95-97


34


26/04/10-01/05/10


15’ test


(p 97)


Unit Period Aims Teacher’s(19)

equipment…)
Revision


101 Review knowledge
from unit 15 to unit 16


- Teaching plan, English
6, color chalk,…


-Grammar:


+ Present simple tense
+ Present progressive
tense


+ Indefinite quantifiers
+ Adjectives


(comparatives and
superlatives)


REVISION 101*


Review knowledge
from unit 15 to unit 16- Teaching plan, English
6, color chalk,…


-Grammar:


+ Present simple tense
+ Present progressive
tense


+ Indefinite quantifiers
+ Adjectives


(comparatives and
superlatives)


REVISION 102-104


-Review knowledge
from unit 9 to unit 16


- Teaching plan, English
6, color chalk,…


-Grammar:


+ Present simple tense
+ Present progressive
tense


+ Indefinite quantifiers


+ Adjectives


++ Present simple tense
+ a, an, some, any
+ Question words
105 The second SemesterExamination - Teaching plan(20)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. from….date…to…Week…
- Eliciting,


suggestion, writing,
- Practice in ,
individual/ group


98-100


35


03/05/10-08/05/10


- Eliciting,


suggestion, writing,
- Practice in ,
individual/ group- Eliciting,


suggestion, writing,
- Practice in ,
individual/ group


101-101*-102


103-105


36


10/05/10-15/05/10


37


17/05/10-22/05/10


Writing, listening,
reading(21)

Unit Period Aims
Teacher’s
preparation(Knowledge,
equipment…)
GUIDE TO
LEARN THE
SUBJECT1 - After finishing the
lesson, students will
be able to know how
to learn the subject
and the teacher’s
requirement


- Teaching plan, English
7.


Unit 1
BACK TO


SCHOOL


2-6 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Greet people
+ Identify oneself
+ Introduce others
+ Agree with others
+ Ask for and give
personal information


+ Ask about
transportation and
distances- Teaching plan, English
7, color chalk,…


-Grammar:


+ Adverbs of time: still
+ Indefinite quantifier:
many


+ Comparatives


+ Question words
(review)


Unit 2
PERSONAL
INFORMATION


7-12 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Identify numbers
+ Ask for and give
numbers


+ Make


arrangements+ Talk about future
plans


+ Ask for and give
personal information


- Teaching plan, English
7, color chalk,…


-Grammar:
+ Future: Will


+ Ordinal numbers
(review)


Unit 3
AT HOME


13-17 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Describe rooms
and homes


+ Make a complaint
+ Give a
compliment


+ Talk about


occupations


- Teaching plan, English
7, color chalk,…


-Grammar:
+ Exclamation


+ There is/are (review)
+ Prepositions of
position (review)(22)

Method Table of time


Note
(45’ test,


15’ test)
From period…to …. Week…from date…to…


- Give a speech,


asking and


answering,
suggesting


1-3 24/08/09-29/08/091


- Communicative


approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


4-6


2


31/08/09-05/09/09


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer7-9


10-12


3


07/09/09-12/09/09


4


14/09/09-19/09/09


15’ test
(p9)


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


13-155


21/09/09-26-/09/09(23)

preparation(Knowledge,
equipment…)
+ Find a suitable


apartment


+ Describe
apartments


Revision 18 Review knowledge
from Unit 1 to Unit 3


-Teaching plan, English
7, color chalk,…


-Grammar:


+ Present simple tense
+ Future simple tense
+ Ordinal numbers
+ Prepositions
+ Adjectives
+ Occupations


+ Is there…?/Are


there…?


+ Question words
Revision 18* Review knowledge


from Unit 1 to Unit 3


-Teaching plan, English
7, color chalk,…


-Grammar:


+ Present simple tense
+ Future simple tense
+ Ordinal numbers
+ Prepositions
+ Adjectives
+ Occupations


+ Is there…?/Are
there…?


+ Question words
Test 19 Test of one period -Teaching plan
Test’s


correction


20 Correct students’ test -Teaching plan
Unit 4AT SCHOOL


21-25 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Ask for and state
the time


+ Talk about time
tables


+ Talk about school
subjects, schedules
and regulations


+ ask for and give


-Teaching plan, English
7, cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Present progressive
tense


+ Time+ Prepositions of
position


+ This/That/these/those
(review)(24)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…from date…to….


- Communicative
approach, -eliciting
-Reading, writing
- Speaking,
listening
- Practice in
individual/ group
- Ask and answer


16-18 28/09/09-03/10/096


- Communicative
approach, -eliciting
- writing


- Practice in
individual/ group


18*-19-207


05/10/09-10/10/09 45’ test
(p19)


Writing, listening,...
Suggestion,


listening, writing, ...
- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening
- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


21-23


24-26


8


12/10/09-17/10/09


919/10/09-24/10/09(25)

preparation(Knowledge,
equipment…)
directions


Unit 5
WORK AND


PLAY


26-30 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about school
subjects


+ Ask about and
describe recess
activities


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Present progressive


tense


+ Adverbs of frequency
(review)


Unit 6
AFTER
SCHOOL


31-36 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about popular
after school activities
+ Make suggestions
+ Make arrangements


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:
+ Let’s…


+ What about…?


+ Why don’t you/we…?


+ Politerefusal/acceptance of
invitations


Revision 37 -Review knowledge
from Unit 4 to Unit 6


-Teaching plan, English 7,
color chalk,…


-Grammar:


+ Present progressive
tense


+ This/That/These/Those
+ Time


+ Adverbs of frequency
+ Let’s…/Should
we..?/Would you like
to…?


Revision 37* -Review knowledge
from Unit 4 to Unit 6


-Teaching plan, English 7,
color chalk,…


-Grammar:+ Present progressive
tense


+ This/That/These/Those
+ Time


+ Adverbs of frequency
+ Let’s…/Should
we..?/Would you like
to…?(26)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…fromdate….to….


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing


-Repeating,
listening
- Practice in ,
individual/ group, play


role, Ask and answer


27-29 26/10/09-31/10/0910 15’ test(p28)


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating, istening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and


answer


30-32


33-35


11


02/11/09-07/10/09


12


09/11/09-14/11/09


- Communicative
approach, -eliciting
- writing- Practice in
individual/ group


36-37-37* 16/11/09-21/11/0913


- Communicative
approach, -eliciting


- writing
- Practice in
individual/ group(27)

preparation(Knowledge,
equipment…)
Test 38 Test of one period -Teaching plan
Test’s


correction


39 Correct students’ test -Teaching plan
Unit 7


THE WORLD
OF WORK


40-44 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Discuss schedules


and routines


+ Talk about
vacations


+ Talk about
occupations


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:
+ Comparisons


Unit 8
PLACES


45-47 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Name stories and
facilities


+ Ask for and give
directions


+ Talk about
distances-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Prepositions of position
+ How far…?


REVISION 48-51 Review knowledge
from Unit 1 to Unit 8


-Teaching plan, English 7,
color chalk,…


-Grammar:


+ + Present simple tense
+ Future simple tense
+ Ordinal numbers
+ Prepositions
+ Adjectives
+ Occupations


+ Is there…?/Are
there…?


+ Question words+ Present progressive
tense


+ This/That/These/Those
+ Time


+ Adverbs of frequency
+ Let’s…/Should
we..?/Would you like
to…?(28)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…from…to…


Writing
Suggestion,


listening, writing, ... 38-40


14


23/11/09-28/11/09


45’ test
(p38)
- Communicative


approach, -eliciting,
reading, Suggestion


-Listening, writing


-Repeating, listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


41-43


15


30/11/09-05/12/09


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


44-46 07/12/09-12/12/0916- Communicative
approach, -eliciting
- writing


- Practice in
individual/ group


47-49


50-52


17


14/12/09-19/12/09


18


21/12/09-26/12/09(29)

preparation(Knowledge,
equipment…)


THE FIRST
SEMESTER
EXAMINATION


52 Check students’
knowledge from Unit
1 to Unit 8- Teaching plan, exam
question


52* Correct the first
semester examination


- Teaching plan, exam
question


Unit 8
(Cont)


53-54 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Enquire about
prices


+ Make purchases


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ How much….?


+ Compound adjectives
(30)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Wekk…from….to…


Writing, Listening,
reading
Writing, Listening,


reading


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and


answer


52*-53-54


19


28/12/09-02/01/10
(31)

Unit Period Aims


Teacher’s


preparation(Knowledge,
equipment…)
Unit 9


AT HOME
AND AWAY


55-59 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about vacation
+ Describe the
characteristics of
friends and neighbors
+ Talk about hobbies
+ Describe process


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Past simple tenseRevision 60 Review knowledge
from Unit 8 to Unit 9


-Teaching plan, English 7,
color chalk,…


-Grammar:


+ How much….?
+ Prepositions
+ Past simple tense
+ Present simple tense+
+ Future simple tense
+ More, Less, Fewer
Unit 10


HEALTH AND
HYGIENE


61-65 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about habits
and routines


+ Read and write a
diary entry+ Talk about a visit to
the dentist


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Why…? – Because…
+ Past simple tense
(review)


Unit 11
KEEP FIT,


STAY
HEALTHY


66-70 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about
temperature, height
and weight


+ Describe health and
safety precautions+ Talk about
sicknesses, their
symptoms, and cures


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Past simple tense
(review)


Revision 70* Review knowledge
from Unit 8 to Unit 11(32)

Method


Table of time Note


(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…from…to…


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,listening


- Practice in ,
individual/ group, play


role, Ask and answer


55-57 05/01/10-09/01/1020


Communicative
approach, -eliciting
- writing


- Practice in
individual/ group


58-60 11/01/10-16/01/1021


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening
- Practice in ,


individual/ group, play
role, Ask and answer61-63


64-66


22


18//01/10-23/01/10


23


25/01/10-30/01/10


15’ test
(p65)
- Communicative


approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating,


listening


- Practice in ,
individual/ group,
play role, Ask and
answer


67-69 01/02/10-06/02/1024- Communicative
approach, -eliciting(33)

preparation(Knowledge,
equipment…)
-Grammar:


+ How much….?
+ Prepositions
+ Past simple tense
+ Present simple tense+
+ Future simple tense
+ More, Less, Fewer
+ Why…? – Because…
Test 71 Test of one period -Teaching plan


Test’s
correction


72 Correct students’ test -Teaching plan
Unit 12


LET’S EAT


73-77 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Identify different
foods+ Express preferences
+ Describe how to
make a meal


+ complete a recipe
+ Talk about diet
+ Create a menu


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:
+ I’d like…
+ Do


+ Responses with TOO,
EITHER, SO, NEITHER


Revision 78 Review knowledge of
Unit 12


- Teaching plan, color
chalk


- Grammar:


+ So, Too, Either, Neither
Unit 13ACTIVITIES


79-83 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Describe sporting
activities


+ Give advice


+ Make an invitation
+ Refuse an invitation


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Adjectives and adverbs
+ Modal: Ought to


+ Modal: Can, must,
should (review)


Unit 14
FREETIMEFUN


84-88 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about freetime
activities


+ Make suggestions


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Like/Prefer + to
infinitive(34)

(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week…from…to…


- writing
- Practice in
individual/ group


Writing, Listening,reading 70-70*-71


25


22/02/10-27/02/10


45’ test
(p71)
Writing, Listening,


reading
- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing


-Repeating,
listening
- Practice in
individual/ group,
play role, Ask and


answer


72-74


75-77


2601/03/10-06/03/10


27


08/03/10-13/03/10


- Communicative
approach, -eliciting
- writing, - Practice
in individual/ group
- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing


-Repeating, listening


- Practice in
individual/ group,
play role, Ask and


answer


78-80


81-83


28


15/03/10-20/03/1029


22/03/10-27/03/10 15’ test
(p83)


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing
-Repeating, listenin


- Practice in


84-86


30(35)

Unit Period Aims


Teacher’s


preparation(Knowledge,
equipment…)
+ Make enquires


about and express
preferences


+ Talk about TV and


TV programs


+ Like +gerund


Revision 88* Review knowledge
from Unit 12 to Unit
14


- Teaching plan, color
chalk, pictures


-Grammar:
+ Would like


+ So/Too/Either/Neither
+ Adjectives and adverbs
+ Like/Prefer + to
infinitive


+ Like + gerund
+ Modal verbs
Test 89 Test of one period -Teaching plan
Test’s


correction


90 Correct students’ test -Teaching plan
Unit 15


GOING OUT91-95 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Talk about video
games and their effects
+ Describe and
compare city and
village lifestyles


+ Talk about hobbies


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:


+ Modal: Should
+ What do you do…?
+ Adjective and adverbs
(review)


+ Like (review)
Unit 16


PEOPLE AND
PLACES96-100 - After finishing the
lesson, students will
be able to:


+ Discuss preferences
+ Name countries and
their capital cities


+ Discuss vacation
destinations


+ Talk about tourist
attractions in Viet Nam;
+ Talk about famous
people and places


-Teaching plan, English 7,
cassette player, color
chalk,…


-Grammar:
+ Modal: MAY
+ Tenses (review)
+ Why…? – Because…


Revision 101 Review knowledge
from Unit 15 to Unit(36)

MethodTable of time Note


(45’ test,
15’ test)
From period…to …. Week….from…to…


individual/ group,
play role, Ask and


answer


- Communicative
approach, -eliciting
- writing, - Practice
in individual/ group


87-88-88*


31


05/04/10-10/04/10


Writing, Listening,
reading
Writing, Listening,


reading
- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion


-Listening, writing


-Repeating,
listening
- Practice in
individual/ group,
play role, Ask and


answer


89-91


92-94


32


12/04/10-17/04/10


33


19/04/10-24/04/10


- Communicative
approach, -eliciting,
reading, Suggestion
-Listening, writing


-Repeating,
listening
- Practice in


individual/ group,
play role, Ask and


answer


95-97


98-100


34


26/04/10-01/05/10


35


03/05/10-08/05/10(37)

Unit Period Aims


Teacher’s


preparation(Knowledge,
equipment…)


16 - Grammar:


+ Modal verbs


+ Adjectives and adverbs
+ Like/Dislike+ Tenses


+ Why..? – Because…
Revision 101*


-104


Review knowledge
from Unit 9 to Unit 16


- Teaching plan, color
chalk, pictures,…


- Grammar:


+ Past simple tense
+ Why…? – Because…
+ So/Too/Neither/Either
+ Adjectives and adverbs
+ Modal verbs


+Would like


+ Like/Prefer + to
infinitive+


+ Like + gerund


THE SECOND


SEMESTER
EXAMINATION


105 Check students’
knowledge from Unit
9 to Unit 16(38)

Method Table of time


Note
(45’ test,


15’ test)
From period…to …. Week…from…to…


- Communicative
approach, -eliciting
- writing, - Practice
in individual/ group


- Communicative
approach, -eliciting
- writing, - Practice
in individual/ group


101-101*-102


103-105


3610/05/10-15/05/10


37


17/05/10-22/05/10(39)

Trần Văn Thời, ngày …….tháng……...năm 2008


Người viết kế hoạch


Trần Quốc Hương
Tổ trưởng kí duyệt:


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Hiệu trưởng kí duyệt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×