Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

giai toan tren may tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.63 KB, 7 trang )

(1)

a/ r1 =
b/ r2 =


a/ Quy trình tìm số dư r1 và r2 là


D=


PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

ĐỀ THI GIẢI TỐN TRÊN MÁY CASIO


TRƯỜNG THCS AN BÌNH

Năm học :2008-2009Thời gian:150 phút
Câu 1(2 đ): Tìm số dư của phép chia sau
a/ 1765939 cho 293


b/ 2156789567379 cho 23457


Câu 2(2 đ) : Cho đa thức P(x)= x4+5x3-4x2+3x-50


Gọi r1 là số dư của phép chia P(x) cho x-4 và r2 là số dư của phép chia của P(x) cho x-3
a/ Viết quy trình tìm số dư r1 và r2


b/ Tìm BCNN của r1 và r2


Câu 3 (2 đ): Tính D= 5 1 : 5 2 1


1 a a 1 a


  


 


 
     với a=(2)

a/ A=
b/ B=


Số dân nước đó sau 15 năm là


Câu 4 (3 đ) Tính chính xác với 4 chữ số thập phân biểu thức sau


a/ A=


2 0 3 0


0 0


3


2sin 56 cos 25 32'
cos 24 . 76tg

b/ B= 3 3 3 3


3 3


54 18


200 126 2 6 2


1 2 1 2


   


 


Câu 5(2 đ):Dân số một nước hiện nay là 65000000 người .Mức tăng dân số hàng năm là 1,2%.Tính số
dân sau 15 năm


Câu 6(3ñ)


Cho hai đường thẳng :


(d1) : y= 5x 5 (d2) : y = -x+3


a/ Tính góc tạo bởi các đường thẳng trên với tia Ox (chính xác đến phút)


b/ Tìm giao điểm của hai đường thẳng trên (tính chính xác đến hai chữ số thập phân)


y
3


5


-1 o 3 x(3)

Câu 7 (2 đ): Cho dãy số Un=

6 5

 

6 5


2 5


n n


  


với n=1,2,3,…
a/ Tính các giá trị U1, U2, U3 , U4


U1= U2= U3= U4=


b/ Xác lập cơng thức truy hồi tính Un+2 theo Un+1 và Un . Lập quy trình bấm phím liên tục trên

máy


tínhCâu 8( 4 đ): Cho tam giác ABC biết AB=3 ,Â=450, C=750, đường cao AH .Tính ( chính xác đến 5 chữ
số thập phân)


a/ Độ dài các cạnh AC vá BC của tam giác ABCA


4503


750


B M H C


B/

Độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC
(4)

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

ĐÁP ÁN VAØ BIỂU ĐIỂM


TRƯỜNG THCS AN BÌNH
Câu 1(2 đ): Tìm số dư của phép chia sau
a/ 1765939 cho 293


b/ 2156789567379 cho 23457
a/ r1= 110


b/ r2 = 2016


Câu 2(2 đ) : Cho đa thức P(x)= x4+5x3-4x2+3x-50


Gọi r1là số dư của phép chia P(x) cho x-4 và r2 là số dư của phép chia của P(x) cho x-3
a/ Viết quy trình tìm số dư r1 và r2


b/ Tìm BCNN của r1 và r2a/ Quy trình tìm số dư r1 là
4 shift sto X


X4+5 X3-4 X2+3 X-50 =


Kết quả 474  r1=474


Quy trình tìm số dư r2 laø
3 shift sto A


A4+ 5 A3-4 A2+3 A-50 =


Kết quả 139  r2=139


b/ BCNN

r r1, 2

= BCNN

474,139

65886


Caâu 3 (2 ñ): Tính D= 5 1 : 5 2 1


1 a a 1 a


 


 


 


 

     với a=


5
2 5


D= 0,687121499


Câu 4 (3đ) Tính chính xác với 4 chữ số thập phâ biểu thức sau
a/ A=


2 0 3 0


0 0


3


2sin 56 cos 25 32'
cos 24 . 76tg
b/ B= 3 3 3 3


3 3


54 18


200 126 2 6 2


1 2 1 2   


 


Alphal Alpha Alpha


l


Alpha(5)

a/ A=1,8448
b/ B=8


Câu 5(2 đ):Dân số một nước hiện nay là 65000000 người .Mức tăng dân số hàng năm là 1,2%.Tính số
dân sau 15 năm


Số dân nước đó sau 15 năm la


65000000.(1+0,012)15ø=77735795 (người)


Câu 6(3đ)


Cho hai đường thẳng :


(d1) : y= 5x 5 (d2) : y = -x+3


a/ Tính góc tạo bởi các đường thẳng trên với tia Ox (chính xác đến phút)


b/ Tìm giao điểm của hai đường thẳng trên (tính chính xác đến hai chữ số thập phân)


a/ Góc tạo bởi d1 với tia Ox là 65054’


Góc tạo bởi d2 với tia Ox là 1800-450=1350


3
5


b/ Giao diểm của hai đường thẳng trên là A(0,24;2,76)


-1 o 3 x


Câu 7 (2 đ): Cho dãy số Un=

6 5

 

6 52 5


n n


  


với n=1,2,3,…
a/ Tính các giá trị U1, U2, U3 , U4


U1=1 U2=12 U3=113 U4=984(6)

SHIFT STO
Alphal
Cơng thức truy hồi tính Un+2 là
Un+2 = 12Un+1-31 Un


Quy trình bấm phím liên tục laø12 A 1231 – 1 B


Lặp đi lặp lại dãy phím


12 - 31  A A


12 - 31  B B


Câu 8( 4 đ): Cho tam giác ABC biết AB=3 ,Â=450,C 750


, đường cao AH .Tính ( chính xác đến 5


chữ số thập phân)


a/ Độ dài các cạnh AC vá BC của tam giác ABCa/ AHBC ta coù ABC vuông tại H, AHC vuông tại H A


1800 (450 75 ) 600 0


C     450


AH = 3.sin 600 = 2,59808 3


AH =AC.Sin 750 =>AC =


0


2,59808


75
Sin


AC = 2,68973 750


BH = 3.cos 600 = 1,5 ; HC = 2,68973 .cos 750 = 0,69615 B M H C


Mà BC = BH + HC =1,5 + 0,69615 = 2,19615
B/ Độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC


Với M là trung điểm của BC nên BM =MC = 2,19615 1,09808


2 2


BC


 


MH = BH – BM = 1,5 – 1,09808 = 0,40193


Trong tam giác vuông AHM có AM = AH2 HM2 2,598082 0, 401932(7)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×