Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

giao an 3 tuan 31 den 35

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (248.25 KB, 22 trang )

(1)KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 35 THỨ. HAI 16/5. BA 17/5. TÖ 18/5. NAÊM 19/5. SAÙU 20/5. Ngày. TIEÁT 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. MOÂN HĐTT Toán Tập đọc Kể chuyện Anh vaên Mó thuaät Nhaïc Toán Đạo đức Chính taû Theå duïc Thuû coâng TNXH LVCÑ Tập đọc Anh vaên Toán LT&Caâu Luyeän TV Mó Thuaät Luyện Toán Toán TNXH Chính taû T aäp vieát Luyeän TV Theå duïc Luyện Toán TaäpLaømVaên Toán Nhaïc SHLớp. BAØI DAÏY Sinh hoat taäp theå Ôn tập và giải toán(tt) Ôn tập tiết 1 Ôn tập tiết 2 / / / Luyện tập chung Tổng kết chương trình Ôn tập tiết 3 / / / / Ôn tập tiết 4 / Luyện tập chung Ôn tập tiết 5 Ôn luyện Tập đọc và Học thuộc lòng / Ôn Luyện tập chung / / / / Ôn luyện Tập đọc và Học thuộc lòng / Ôn Luyện tập chung Kiểm tra viết Kiểm tra định kì / Sinh hoạt lớp tuần 35. Nhận xét. Chữ kí.

(2) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 35. Thứ HAI 16/5. Buổi. Lớp. Chiều. 3C. Sáng. 2A. Chiều. 3B. Sáng. 2B. BA 17/5. TƯ 18/5. Chiều. 2B 2A. Sáng. 3B. Chiều. 3A. NĂM 19/5. Ngày. Môn Toán Luyện Toán Luyện TV. Bài Ôn tập và giải toán(tt) Ôn tập cuối HKII Ôn luyện Tập đọc và Học thuộc lòng. TNXH Toán Kể chuyện Chính tả Thủ công TNXH LVCĐ Toán Tập Đọc LT&C Kể chuyện Luyện TV Luyện TV Toán TNXH Chính tả Tập viết Tập L Văn Luyện TV LVCĐ. Ôn tập tự nhiên Luyện tập chung Ôn tập cuối học kì II(T3) Ôn tập cuối học kì II(T4) Ôn tập chủ đề đan nan và làm đồ chơi đơn giản Ôn tập cuối HKII Bài 35 Luyện tập chung Ôn tập cuối học kì II(T5) Ôn tập cuối học kì II(T7) Ôn tập cuối học kì II( T6) Ôn chính tả nghe viết Ôn chính tả nghe viết Luyện tập chung Kiểm tra cuối HKII Ôn tập tiết 6 Kiểm tra đọc Kiểm tra viết Ôn luyện Tập đọc và Học thuộc lòng Bài 35. Nhận xét. Chữ kí.

(3) Thứ. ngaøy thaùng naêm 20 . Luyện viết chữ đẹp : Bài 35. Ôn tập cuối năm. I / Muïc tieâu : - Viết đúng và tương đối nhanh 1 đoạn văn trong bài Mặt trời mọc ở đằng …tây ! - Yêu cầu viết chữ rõ ràng, đúng mẫu, đúng ô li trên vở Luyện viết chữ đẹp. II/ Đồ dùng dạy học : -Bảng phụ viết sẵn đoạn văn trong vở bài tập . III/ Các hoạt động dạy học : 1/ Kieåm tra baøi cuõ ( 3…4 phuùt) . -Kiểm tra vở tuần 34. 2/ Dạy bài mới ( 28 …30 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 ( 18 …20 phút) * Tìm hiểu nội dung bài: - Gv đọc đoạn văn sẽ viết. -Lắng nghe. - Gọi hs đọc lại. -2 hs đọc - Yêu cầu hs nêu nội dung bài : Kể lại tài ứng đối nhanh của nhà thơ Pu- skin thời còn đi học. * Hướng dẫn HS viết trên bảng con : HS nêu . - Yêu cầu hs tìm từ khó viết . HS vieát baûng con . - Hd hs viết từ khó : Pu-skin, ngộ nghĩnh… * Luyện viết chữ hoa : Hs nêu -HS tìm các chữ hoa có trong bài : M, T, P, N, -GV nhắc lại cách viết các chữ . HS vieát baûng con . -Cho HS vieát baûng con : M, T, P, N, * Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng ) . -HS đọc từ ứng dụng : Pu-skin -GV giải thích từ : Là nhà thơ nổi tiếng. HS vieát baûng con -Cho HS vieát baûng con : Pu-skin Hoạt động 2 ( 8…9 phút) : Hướng dẫn HS viết vào vở . HS viết vào vở , HS yếu viết -GV hướng dẫn hs viết đoạn văn trong vở Luyện viết chữ đẹp . đúng độ cao các chữ . -GV chaám ñieåm . - Tuyên dương bài viết đẹp. 3/ Cuûng coá daën doø ( 2…3 phuùt) . -GV nhaän xeùt tieát hoïc . 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

(4) Thứ. ngaøy. thaùng. naêm 20. Luyện Tiếng Việt: OÂn taäp cuối hoïc kì hai.(T35) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.. I/ Muïc tieâu: - Hs đọc thông các bài học thuộc lòng học kì II của của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 70 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ). - Hs nghe viết chính xác, trình bày đúng bày thơ “ Mặt trời xanh của tôi” II/ Chuaån bò: * GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng. Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động: 1/. Baøi cuõ: 2/.Giới thiệu bài mới Giới thiệu bài – ghi tựa: 3/Các hoạt động. * Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng . - Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài học thuộc lòng đã học ở các tuần trước. - Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuoäc loøng. - Gv yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thaêm trong phieáu. - Gv đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc - Gv cho điểm. * Hoạt động 2: Làm bài tập 2. Giúp HS nghe viết chính xác bài thơ “ Mặt trời xanh cuûa toâi” - GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả. - Gv mời 2 –3 Hs đọc lại. - Gv nói với Hs về rừng cọ- Gv hỏi: Rừng cọ đẹp như thế naøo? - Gv yêu cầu Hs tự viết ra nháp những từ dễ viết sai: - Gv nhắc nhở các em cách trình bày bài thơ bốn chữ. - Gv yeâu caàu Hs gaáp SGK. - Gv đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho Hs viết bài. - Gv chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và nêu nhận xét. - Gv thu vở của những Hs chưa có điểm về nhà chấm.. PP: Kiểm tra, đánh giá. Hs leân boác thaêm baøi hoïc thuoäc loøng.. Hs đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phieáu. Hs trả lời. PP: Luyện tập, thực hành.. Hs laéng nghe. 2 –3 Hs đọc lại đoạn viết. -HS trả lời Hs viết ra nháp những từ khó. Hs nghe và viết bài vào vở.. 4/. Toång keát – daën doø. - Veà xem laïi baøi. - Nhaän xeùt baøi hoïc.. 5/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..

(5) Thứ. ngaøy thaùng Luyện Toán.. naêm 20. Ôn tập cuối học kì II. I/ Muïc tieâu: Giuùp hs cuûng coá, oân taäp veà: - Xác định số liền trước của một số; số lớn nhất (hoặc bé nhất) trong một nhóm các số. - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính giá trị của biểu thức. - Giải bài toán bằng hai phép tính.. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Các hoạt động: 1. Baøi cuõ: Luyeän taäp chung. 2. Giới thiệu bài mới Giới thiệu bài – ghi tựa. 3. Các hoạt động. * Hoạt động 1: Củng cố cho Hs xác định số liền trước của PP: Luyện tập, thực hành, thảo một số; số lớn nhất (hoặc bé nhất) trong một nhóm các số. luận. Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.  Baøi 1: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv yêu cầu Hs tự làm. Cả lớp làm vào VBT. Học sinh cả lớp làm bài vào - Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. VBT. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Hai Hs lên bảng sửa bài. a) Số liền trước của 3476 là:3475. Hs nhaän xeùt. b) Soá lieàn sau cuûa 9999laø: 10.000 c) Số lớn nhất trong các số74520;74250;74205; 74025là : 74520  Baøi 2: Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài: Học sinh cả lớp làm bài vào - Gv yeâu caàu Hs ñaët tính roài laøm baøi vaøo VBT. VBT. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Boán Hs leân baûng laøm. 75318 + 7138 = 82456 62970 – 5958 = 57012 Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. 2405 x 9 = 21645 6592 : 8 = 824 Hs chữa bài đúng vào VBT. * Hoạt động 2: Làm bài 3 Củng cố cho Hs giải bài toán bằng hai lời giải. PP: Luyện tập, thực hành  Baøi 3: Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs cả lớp làm bài vào VBT. - Gv yêu cầu Hs cả lớp tự tóm tắt và làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng sửa bài. - Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Số kg rau đã bán được là: 1260 : 3 = 420 (kg) Soá kg rau coøn laïi laø: 1260 – 420 = 840 (kg) Hs sửa bài đúngg vào VBT. Đáp số : 840 kg. 4/. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi.--Nhaän xeùt tieát hoïc. 5/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

(6) Thứ. ngaøy thaùng Toán:. naêm 20. Ôn tập về giải toán (tiếp theo). I Muïc tieâu: - Biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Biết tính giá trị của biểu thức. - Làm được bài 1,2,3,4(a). Học sinh giỏi làm thêm bài 4b. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Các hoạt động:. 1. Bài cũ: Oân tập về giải toán (tt). -Gọi 1 hs lên bảng sửa bài 2. -Nhaän xeùt ghi ñieåm.- Nhaän xeùt baøi cuõ. 2.. Giới thiệubaì mới. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. PP: Luyện tập, thực hành, thảo - Mục tiêu: Củng cố Hs kĩ năng giải bài toán có hai phép tính bài luận. toán liên quan đến rút về đơn vị. Hs đọc yêu cầu đề bài.  Baøi 1: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài, tóm tắt và tự làm.1 Hs lên bảng l Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. - Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Một Hs lên bảng thi làm sửa bài. Độ dài đoạn đường AB là: 12350 : 5 = 2450 (m) Hs nhaän xeùt. Độ dài đoạn đường Bc là: 12.350 – 2450 = 9900 (m) Đáp số: 9900m.  Baøi 2: -Goi 1 Hs đọc yc đề bài,1Hs lên tóm tắt. Cả lớp làm bài vào VBT. Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. Số gói mì mỗi xe chở là: 25000 : 8 = 3150 (goùi mì) Một Hs lên bảng sửa bài. Số gói mì ba xe chở là: 3150 x 3 = 9450 (gói mì) Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Đáp số: 9450 gói mì. Hs chữa bài đúng vào VBT. * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho Hs cách giải bài toán liên quan đến rút về PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi. đơn vị. Củng cố về tính giá trị biểu thức.  Baøi 3: Hs đọc yêu cầu của bài. - Gv gọi1 Hs đọc yêu cầu của bài.1 Hs lên bảng tóm tắt đề bài,1Hs Cả lớp làm bài vào VBT. lên bảng giải bài toán.Cả lớp làm bài vàoVBT. gv nhận xét,chốt lại: Một hs tóm tắt bài toán. Soá buùt chì moãi hoäp laø: 30 : 5 = 6 (buùt chì) Hai Hs leân baûng laøm baøi. Số hộp cần để đóng 24750 bút chì là: 24750 : 6 = 4125 (hộp) Hs cả lớp nhận xét. Đáp số: 4125 hộp.  Baøi 4. Hs sửa bài đúng vào VBT. - Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài,chia Hs thành 4 nhóm nhỏ. Cho các em chôi troø chôi “ Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 Hs đọc yêu cầu đề bài. phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ chiến tthắng. - Gv nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. Các nhóm thi làm bài với nhau. a) Biểu thức 2 + 18 x 5 có giá trị là: 92 b) Biểu thức 16 : 4 x 2 có giá trị là: 8 Hs cả lớp nhận xét. 3. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. - Nhaän xeùt tieát hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

(7) Thứ. ngaøy. thaùng Toán.. naêm 20. Luyeän taäp chung. I/ Muïc tieâu: -Biết đọc, viết các số có đến năm chữ số. -Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính giá trị biểu thức. -Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút) * Hs khá giỏi làm thêm BT1 d II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. III/ Các hoạt động: 1.. Baøi cuõ: Gv goïi 2 Hs laøm baøi 2 baø 3.  Nhaän xeùt baøi cuõ. 2.. Giới thiệu bài mới Giới thiệu bài – ghi tựa. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Củng cố cho Hs đọc viết các số có 5 chữ số. PP: Luyện tập, thực hành, thảo Thực hiện các phép tính (+,_,x,:) ; tính giá trị của biểu thức. luaän. Hs đọc yêu cầu đề bài. Bài 1: Cho học sinh mở vở bài tập. -Gv cho 1 Hs đọc yc đề bài,yc Hs tự làm.Gọi Hs lên bảng sửa Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. Hai Hs lên bảng sửa bài. baøi, yc Hs nhận xét  Gv nhaän xeùt, choát laïi: Hs nhaän xeùt. a) Hai möôi baûy nghìn chín traêm boán möôi hai: 27.942. b) Hai möôi tö nghìn moät traêm linh taùm: 24.108 c) Taùm möôi nghìn taùm traêm naêm möôi: 80.850 d) Baûy möôi laêm nghìn chín traêm: 75.900 e) Mười hai nghìn không trăm linh sáu: 12.006 Hs đọc yêu cầu đề bài. Bài 2: Cho học sinh mở vở bài tập. Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. - YC hs làm vở BT,gọi hs sửa bài, gv chấm bài. Boán Hs leân baûng laøm. - Gv nhaän xeùt, choát laïi: Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. 37264 + 25328 = 62.592 96851 – 67825 = 29.026 Hs chữa bài đúng vào VBT. 7416 x 4 = 29.664 27436 : 7 = 3919 dö 3 * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho Hs giải bài toán liên quan đến rút về PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi. đơn vị. Tính giá trị biểu thức, xem đồng hồ. Hs đọc yêu cầu đề bài.  Baøi 3: Hs cả lớp làm bài vào VBT. - Gv HD tương tự , sau đó chốt kết quả. Số tiền mỗi đôi giày là: 37800 : 3 = 12.600 (đồng) Một Hs lên bảng sửa bài. Số tiền 6 đôi giày là: 12.600 x 6 = 75.600 (đồng) Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Đáp số : 75.600 đồng. Hs sửa bài đúngg vào VBT. Baøi 4: - Gv HD tương tự , sau đó chốt kết quả. a) (12 + 8) x 4 = 20 x 4 = 80 b) 25 + 75 : 5 = 25 + 1 5 = 40 Hs đọc yêu cầu đề bài. 12 + 8 x 4 = 12 + 32 = 44 (25 + 75 ) : 5 = 100 : 5 = 20 Hs cả lớp làm bài vào VBT.  Baøi 5: Boán Hs leân baûng thi laøm baøi. - Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. - Gv chia Hs thành 4 nhóm nhỏ. Cho các em chơi trò chơi “ Ai Hs sửa bài đúngg vào VBT. nhanh”:- Gv nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. Hs đọc yêu cầu đề bài. + Đồng hồ thứ nhất chỉ: 8giờ 15 phút. + Đồng hồ thứ 2 chỉ: 4 giờ 48 phút hoặc 5 giờ kém 12 phút. Các nhóm thi làm bài với nhau. + Đồng hồ thứ 3 chỉ: 9 giờ 52 phút hoặc 10 giờ kém 8 phút. Hs cả lớp nhận xét. 5. Toång keát – daën doø.- Veà taäp laøm laïi baøi 1, 2. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. Nhaän xeùt tieát hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :. ………………………………………………………………………………………………….

(8) Thứ. ngaøy. thaùng Toán.. naêm 20. Luyeän taäp chung. I/ Muïc tieâu: -Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số. - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải toán bằng hai phép tính. - Đọc và biết phân tích số liệu của một bảng thống kê đơn giản. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con.. III/ Các hoạt động:. 1.Baøi cuõ:Luyeän taäp chung.Gv goïi 2 Hs laøm baøi 2,3.Nhận xét BC 2. GTBM: Giới thiệu bài – ghi tựa. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Củng cố cho Hs xác định số liền trước của một số; số lớn nhất (hoặc bé nhất) trong một nhóm các số.Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Bài 1: Cho học sinh mở vở bài tập. - Gv mời 1 Hs đọc yc đề bài, Hs tự làm. Cả lớp làm vào VBT. - Gv yc Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn Gv nhaän xeùt, choát laïi: a) Số liền trước của 5480 là: 5479. b) Soá lieàn sau cuûa 10.000 laø: 10.001 c) Số lớn nhất trong các số 63.527 ; 63.257 ; 63.257 ; 63.752 laø : 63.752  Baøi 2: -Tương tự BT1, GV cho hs làm  Gv nhaän xeùt, choát laïi: 75318 + 7138 = 82456 62970 – 5958 = 57012 2405 x 9 = 21645 6592 : 8 = 824 * Hoạt động 2 : Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho Hs giải bài toán bằng hai lời giải. Đọc vaø nhaän ñònh veà thoáng keâ soá lieäu  Baøi 3: - Gv hd hs làm, nhaän xeùt, choát laïi: Số kg rau đã bán được là: 1260 : 3 = 420 (kg) Soá kg rau coøn laïi laø: 1260 – 420 = 840 (kg) Đáp số : 840 kg.  Baøi 4: - GV hd hs làm, Gv nhaän xeùt, choát laïi: a) Lan mua 2 con gấu, 1 quả bóng. Lan phải trả 12.000 đồng. b) Huøng mua 1 con gaáu, 2 quaû boùng, 2 xe buyùt . Huøng phaûi traû 15.000 đồng. c) Lieân mua 1 con gaáu, 1 quaû boùng, 1 xe buyùt. Lieân phaûi traû 10.000 đồng. d) Lan, Huøng, Lieân mua taát caû 4 con gaáu, 4 quaû boùng, 3 oâ toâ buýtvà phải trả số tiền là 37.000 đồng. e) Em có 20.000 đồng, em có thể mua nhiều nhất là: 2 con gaáu, 2 quaû boùng, 2 xe oâtoâ buyùt. 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi.Laøm baøi 1, 2. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. - Nhaän xeùt tieát hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luaän. Hs đọc yêu cầu đề bài. Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. Hai Hs lên bảng sửa bài. Hs nhaän xeùt.. Hs đọc yêu cầu đề bài. Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. Boán Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Hs chữa bài đúng vào VBT. PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi. Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs cả lớp làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng sửa bài. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Hs sửa bài đúngg vào VBT. Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs cả lớp làm bài vào VBT. Boán nhoùm Hs leân baûng thi laøm baøi. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn.. Hs sửa bài đúng vào VBT.. …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

(9) Thứ. ngaøy thaùng Toán.. naêm 20. Luyeän taäp chung. I/ Muïc tieâu: -. Biết tìm số liền sau của một số; biết so sanh cac số;biết cộng, biết trừ,nhân,chia với các số có đến 5 chữ số. - Biết các tháng nào có 31 ngày. - Biết giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính. * Làm được bài 1,2,3,4(a),5(tính một cách). Hs khá giỏi làm thêm bài tập 4(b). II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con.. III/ Các hoạt động:. 1. Baøi cuõ: Gv goïi 2 Hs laøm baøi 2 baø 3.  Nhaän xeùt baøi cuõ. 2. Giới thiệu bài mới: * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Muïc tieâu: Cuûng coá cho Hs xaùc ñònh soá lieàn sau cuûa moät soá. So sánh các số và sắp xếp một nhóm các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại. Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tìm thừa số chưa biết. Bài 1: Cho học sinh mở vở bài tập. - Gv mời 1 Hs đọc yc đề bài, Gv yc Hs tự làm.Cả lớp làm VBT. - Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt  Gv nhaän xeùt, choát laïi: a) Soá lieàn sau cuûa 31.460 laø: 31.461 b) Số liền trước cuơc18.590 là: 18.589 c) Các số 72.356 ; 76.632 ; 75.632 ; 67.532 viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 67.532 ; 72.356 ; 75.632 ; 76.632.  Baøi 2: -Tương tự gv hd hs làm  Gv nhaän xeùt, choát laïi: 27864 + 8026 = 35.890 52971 - 6205 = 46.766 3516 x 6 = 21.096 2082 : 9 = 231 dö 3.  Baøi 3: -Tương tự gv hd hs làm  Gv nhaän xeùt, choát laïi: a) X x 4 = 912 b) X : 3 = 248 X = 912 : 4 X = 248 x 3 X = 128 X = 744. * Hoạt động 2: Làm bài 4, 5. - Mục tiêu: Củng cố cho Hs tính diện tích hình chữ nhật và hình vuoâng. Nhaän bieát caùc thaùng coù 31 ngaøy.  Baøi 4: -Tương tự gv hd hs làm  Gv nhaän xeùt, choát laïi Những tháng có 30 ngày là: tháng Tư, tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười Một.  Baøi 5: - Gv mời 1 Hs yc đề bài.Gv yc Hs quan sát hình vẽ,1 Hs nhắc lại cách tínhDT hình chữ nhật,hình vuông.Cả lớp làm vào VBT. - 2 Hs sửa bài. Mỗi em sửa một cách.Gv nhận xét, chốt lại. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luaän. Hs đọc yêu cầu đề bài. Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. Hai Hs lên bảng sửa bài. Hs nhaän xeùt. Hs đọc yêu cầu đề bài. Học sinh cả lớp làm bài vào VBT. Boán Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Hs chữa bài đúng vào VBT. Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs cả lớp làm bài vào VBT. Một Hs lên bảng sửa bài. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. PP: Luyện tập, thực hành, Hs đọc yc đề bài.Hs cả lớp làm bài vào VBT. Hs lên bảng sửa bài. Hs nhận xét,sửa bài đúng vào VBT. PP troø chôi. Hs đọc yêu cầu đề bài. Hs quan saùt hình veõ. Hs neâu. Hs cả lớp làm bài vào VBT. Hai Hs lên bảng sửa bài. Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Hs sửa bài đúng vào VBT.. 5. Toång keát – daën doø. Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. - Chuaån bò baøi: Kieåm tra cuối năm - Nhaän xeùt tieát hoïc.. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(10) Thứ. ngaøy. thaùng. Toán.. naêm 20. Kieåm tra cuoái hoïc kì II.. I. Mục tiêu : -Tập trung vào việc đánh giá: - Tìm số liền sau của một số có bốn hoặc năm chữ số. - So sánh các số có bốn hoặc năm chữ số. - Thực hiện các phép tính cộng, trừ các số có bốn, năm chữ số ( có nhớ không liên tiếp); nhân, chia các số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số( nhân có nhớ không liên tiếp; chia hết và chia có dư trong các bước chia). - Xem đồng hồ( chính xác đến từng phút), mối quan hệ đo thông dụng. - Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. - Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.. ĐỀ KIỂM TRA CỦA PHÒNG GIÁO DỤC * / Ruùt kinh nghieäm tieát kiểm tra : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(11) Thứ ngaøy thaùng naêm 20 Tập đọc – kể chuyện : OÂn taäp hoïc kì hai. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng(Tiết 1). I/ Muïc tieâu: -Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đoc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2-3 đoạn ( bài) thơ đã học ở HKII. - Biết viết một bảng thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội( BT2). * HS khá giỏi đọc tương đối lưu loát ( tốc độ trên 70 tiếng/ phút), viết thông báo gọn, rõ đủ thông tin, hấp dẫn. II/ Chuaån bò: * GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc . Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động:. 1.Baøi cuõ: PP: Kiểm tra, đánh giá. 2.Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: * Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc . - Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các Hs lên bốc thăm bài tập đọc. tuần trước. - Gv ghi phiếu tên từng bài tập đọc đã học từ học kì II SGK vaø tranh minh hoïa. Hs đọc từng đoạn hoặc cả - Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc. baøi theo chæ ñònh trong yeáu. - Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc Hs trả lời. - Gv cho điểm-Thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại * Hoạt động 2: Làm bài tập 2. PP: Luyện tập, thực hành. - Muïc tieâu: Giuùp Hs bieát Hs vieát moät baûn thoâng baùo ngaén veà một buổi liên hoan văn nghệ của đội. a) Hướng dẫn Hs chuẩn bị. Hs đọc yêu cầu của bài. - Gv yêu cầu Hs đọc đề bài. Hs ñọc baøi caù nhaân. -Gv yc Hs đọc thầm bài “Chương trình xiếc đặc sắc). Hs trả lời. - Gv hỏi: Cần chú ý những điểm gì khi viết thông báo? - Gv choát laïi: + Mỗi em đóng vai người tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ của đội để viết thông báo. Hs vieát thoâng baùo treân giaáy + Baûn thoâng baùo caàn vieát theo kieåu quaûng caùo. Cuï theå: A4 hoặc mặt trắng của tờ *VềND:đủ thông tin(mục đích–thời gian–địa điểm–lời mời). lịch cũ. Trang trí thông báo *Về HT:lới văn ngắn gọn, rõ, trình bày, trang trí, hấp dẫn. với các kiểu chữ, bút màu, b) Hs vieát thoâng baùo. hình aûnh ... - Gv yeâu Hs vieát thoâng baùo. Hs đọc bảng thhông báo của - Gv yêu cầu vài Hs đọc bảng thông báo của mình. mình.Hs cả lớp nhận xét. - Gv nhaän xeùt, bình choïn. 3. Toång keát – daën doø. - Veà xem laïi baøi. - Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 2. - Nhaän xeùt baøi hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(12) Thứ ngaøy thaùng naêm 20 Tập đọc- kể chuyện : OÂn taäp hoïc kì hai.. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng(Tiết 2). I/ Muïc tieâu: -Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đoc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2-3 đoạn ( bài) thơ đã học ở HKII. - Tìm được một số từ ngữ về các chủ điểm Bảo vệ Tổ Quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật( BT2) II/ Chuaån bò: * GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. Ghi tên các truyện đã học trong 8 tuần đầu. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động: 1. Baøi cuõ: Oân tieát 1. 2. Giới thiệu bài mới: Giới thiệu bài – ghi tựa: * Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc . PP: Kiểm tra, đánh giá. -MT:Giúp Hs củng cố lại các bài TĐ đã học ở các tuần trước. - Gv yêu cầu từng hs lên bốc thăm chọn bài tập đọc. Hs lên bốc thăm bài tập đọc. - Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài - Gv cho ñieåm. theo chæ ñònh trong yeáu. - Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại Hs trả lời. * Hoạt động 2: Làm bài tập 2. PP: Luyện tập, thực hành. - Mục tiêu: Củng cố về vốn từ theo chủ điểm: Bảo vệ Tổ Quốc, Hs đọc yêu cầu của bài. Saùng taïo, Ngheä thuaät. Hs laøm baøi theo nhoùm. - Gv yêu cầu Hs đọc đề bài, làm bài theo nhóm. Đại diện các Đại diện nhóm lên trình baỳ. nhoùm leân trình baøy treân baûng.  Gv nhaän xeùt, choát laïi : Hs cả lớp nhận xét. . Baûo veä Toå Quoác: +Từ cùng nghĩa với Tổ Quốc: đất nước, non sông, nước nhà. + Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ Quốc: canh gác, kiểm soát bầu trời, tuần tra trên biển, chiến đấu, chống xâm lược. . Saùng taïo + Từ chỉ trí thức: kĩ sư, bác sĩ, luật sư. + Từ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu khoa học, thực Hs chữa bài vào vở. nghiệm khoa học, giảng dạy, khám bệnh, lập đồ án. . Ngheä thuaät + Từ chỉ người hoạt động nghệ thuật: nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhaø vaên, dieãn vieân, nhaø taïo moát. + Từ chỉ hoạt động người hoạt động nghệ thuật: ca hát, sáng tác, biểu diễn, sáng tác, biểu diễn, thiết kế thời trang. + Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: âm nhạc, hội họa, văn học, kieán truùc, ñieâu khaéc, ñieän aûnh, kòch. 5. Toång keát – daën doø. - Veà xem laïi baøi. - Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 3. - Nhaän xeùt baøi hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(13) Thứ ngaøy thaùng naêm 20 Chính ta: OÂn taäp hoïc kì hai.. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng(Tiết 3). I/ Muïc tieâu: -Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đoc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2-3 đoạn ( bài) thơ đã học ở HKII. -Nghe- viết đúng bài Nghệ nhân Bát Tràng ( tốc độ viết khoảng 70 chữ/ 15 phút); không mắc quá 5 lỗi trong bài; biết trình bày bài thơ theo thể lục bát(BT2) II/ Chuaån bò: * GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. Bảng photo đơn xin tham gia xin hoạt câu lạc bộ. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động: 1.Baøi cuõ: 2.Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: * Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc . PP: Kiểm tra, đánh giá. - Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài tập đọc đã học ở Hs lên bốc thăm bài tập đọc. các tuần trước. Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài - Gv yêu cầu từng hs lên bốc thăm chọn bài tập đọc. theo chæ ñònh trong yeáu. - Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc Hs trả lời. - Gv cho ñieåm. - Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại * Hoạt động 2: Làm bài tập 2. - Muïc tieâu: Cuûng coá laïi cho Hs veà trình baøy baùo caùo. PP: Luyện tập, thực hành. - Gv yêu cầu Hs đọc đề bài. - Gv yêu cầu Hs đọc mẫu bảng báo cáo đã học ở tuần 20, Hs đọc yêu cầu của bài. trang 20 SGK. Hs làm bài vào vở. - Gv hỏi: Yêu cầu của bảng báo báo này có khác gì với yêu cầu của báo cáo đã học ở tiết TLV tuần 20? Hs trả lời. + Người báo cáo là chi đội trưởng. Hs cả lớp nhận xét. + Người nhận báo cáo là thầy cô tổng phụ trách. + Nội dung thi đua: Xây dựng đội vững mạnh. + Nội dung báo cáo: về học tập, lao động, thêm nội dung veà coângtaùc khaùc. - Gv yêu cầu các tổ làm việc theo các bước sau. Caùc toå laøm vieäc. + Thống nhất KQ hoạt động của chi đội trong tháng qua. Hs thực hành báo cáo kết quả + Lần lượt các thành viên trong tổ đóng vai chi đội trưởng hoạt động. báo cáo trước các bạn kết quả hoạt động của chi đội. Đại diện các nhóm lên trình -Gv gọi đại diện các nhóm lên trình bày báo cáo trước lớp. bày báo cáo trước lớp. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. Hs cả lớp nhận xét. 3.. Toång keát – daën doø. - Veà oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng. - Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 4. - Nhaän xeùt baøi hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(14) Thứ ngaøy thaùng naêm 20 Tập Đoc: OÂn taäp hoïc kì hai.. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng(Tiết 4). I/ Muïc tieâu: -Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đoc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2-3 đoạn ( bài) thơ đã học ở HKII. -Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hóa, các cách nhân hóa(BT2) II/ Chuaån bò: * GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. Bảng photo đơn xin tham gia xin hoạt câu lạc bộ. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động: 1.Baøi cuõ: Oân luyeän tieát 3. 2.Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: * Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc . PP: Kiểm tra, đánh giá. MT:Giúp Hs củng cố lại các bài TĐ đã học ở các tuần trước. Hs lên bốc thăm bài tập đọc. - Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc. Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài - Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc theo chæ ñònh trong yeáu. - Gv cho ñieåm. Hs trả lời. - Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại * Hoạt động 2: Làm bài tập 2. - Muïc tieâu: Cuûng coá laïi cho Hs veà nhaân hoa, caùch nhaân hoùa. - Gv yêu cầu Hs đọc đề bài. PP: Luyện tập, thực hành. - Gv yeâu caàu Hs quan saùt tranh minh hoïa. - Gv yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ, tìm tên các con vật Hs đọc yêu cầu của bài. được kể đến trong bài. Hs làm bài vào vở. - Gv yeâu caàu caùc Hs laøm vieäc theo nhoùm. - Đại diện các nhóm lên trình bày. - Gv nhaän xeùt, choát laïi. + Những con vật được nhân hoá : con Cua Càng, Tép, Oác, Hs trả lời: có là con Cua Toâm, Sam, Coøng, Daõ Traøng. Caøng, Teùp, Oác, Toâm, Sam, + Các con vật được gọi: cái, cậu, chú, bà, bà, ông. Coøng, Daõ Traøng. + Các con vật được tả: thổi xôi, đi hội, cõng nồi ; đỏ mắt, Các nhóm lên trình bày. nhóm lửa, chép miệng ; vận mình, pha trà ; lật đật, đi chợ, Hs cả lớp nhận xét. dắt tay bà Còng ; dựng nhà ; móm mén, rụng hai răng, khen xoâi deûo.. 5. Toång keát – daën doø. - Veà oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng. - Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 5. - Nhaän xeùt baøi hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(15) Thứ ngaøy thaùng naêm 20 Luyện từ và câu :OÂn taäp hoïc kì hai.. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng( Tiết 5). I/ Muïc tieâu: -Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đoc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2-3 đoạn ( bài) thơ đã học ở HKII. - Nghe – kể lại câu chuyện “ Bốn cẳng và sáu cẳng”( BT2). II/ Chuaån bò: * GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng. Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động: 1. Baøi cuõ: Oân tieát 4. 2.Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: * Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc . - Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài học thuộc PP: Kiểm tra, đánh giá. lòng đã học ở các tuần trước. Hs leân boác thaêm baøi hoïc thuoäc loøng.. - Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài Hs đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ hoïc thuoäc loøng. qui ñònh trong phieáu. - Gv yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bài mình Hs trả lời. mới bốc thăm trong phiếu. - Gv đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc - Gv cho ñieåm. PP: Luyện tập, thực hành. - Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại * Hoạt động 2: Làm bài tập 2. - Mục tiêu: Giúp Hs nghe kể câu chuyện Bốn căûng Hs đọc yêu cầu của bài. và sáu cẳng, nhớ nội dung câu chuyện, kể lại tự Hs lắng nghe. nhieân, gioïng vui, khoâ haøi. Ñi laøm moät coâng vieäc khaån caáp. -Gv yc Hs đọc đề bài.Gv KC.Kể xong GV hỏi: Chú dắt ngựa ra đường nhưng khơng cưỡi + Chú lính được cấp ngựa để làm gì? mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy theo. + Chú sử dụng con ngựa như thế nào? Vì chú ngĩ lá ngựa có 4 cẳng, nếu chú đi + Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi bộ cùng ngựa được 2 cẳng nữa thành 6 ngựa? cẳng, tốc độ chạy sẽ nhanh hơn. - Gv keå laàn 2. Hs chaêm chuù nghe. - Gv yeâu caàu moät soá Hs keå laïi caâu chuyeän. Moät soá Hs keå laïi caâu chuyeän. - Từng cặp Hs kể chuyện. Từng cặp Hs kể chuyện. - Hs thi kể chuyện với nhau. Hs nhìn gợi ý thi kể lại câu chuyện. - Gv hỏi: Truyện gây cười ở điểm nào? - Gv nhận xét, chốt lại bình chọn người kể chuyện Hs nhận xét toát nhaát. 3.. Toång keát – daën doø.Veà xem laïi baøi. -Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 6. -Nhaän xeùt baøi hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(16) Thứ ngaøy thaùng naêm 20 Chính ta: Ôn tập giữa học kì hai.. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng(Tiết 6). I/ Muïc tieâu: -Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học( tốc độ đoc khoảng 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc, thuộc được 2-3 đoạn ( bài) thơ đã học ở HKII. - Nghe viết đúng trình bày sạch sẽ đúng quy định bài Sao Mai( BT2). * HS khá giỏi viết đúng và tương đối đẹp bài CT ( tốc độ trên 70 chữ / 15 phút). II/ Chuaån bò: * GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng. Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. Bảng lớp viết bài tập 3. * HS: SGK, vở.. III/ Các hoạt động: 1. Baøi cuõ: PP: Kiểm tra, đánh giá. 2.Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: * Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng . - Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các bài học thuộc lòng đã Hs lên bốc thăm bài HTL.. học ở các tuần trước. Hs đọc thuộc lòng cả bài thơ - Gv yc từng hs lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng. hoặc khổ thơ qui định trong - Gv yc hs HTL bài mình mới bốc thăm trong phiếu. phieáu. - Gv đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc Hs trả lời. - Gv cho ñieåm. - Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại * Hoạt động 2: Làm bài tập 2. - MT: Giuùp HS nghe vieát chính xaùc baøi thô “ Sao Mai ”. PP: Luyện tập, thực hành. - GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả. Hs laéng nghe. - Gv mời 2 –3 Hs đọc lại. 2 –3 Hs đọc lại đoạn viết. - Gv nói với Hs về sao Mai: tức là sao Kim, có màu sáng Khi bé ngủ dậy thì thấy sao xanh, thường thấy vào lúc sáng sớm nên có tên là sao Mai đã mọc; gà gáy canh tư, Mai. Vẫn thấy sao này nhưng mọc vào lúc chiều tối người mẹ xay lúa; sao nhóm qua cửa sổ; mặt trời dậy; bạn bè đi ta goïi laø sao Hoâm. - Gv hỏi: Ngôi nhà sao Mai trong nhà thơ chăm chỉ như thế chơi đã hết, sao vẫn làm bài maõi mieát. naøo ? Hs viết ra nháp những từ khó. - Gv yêu cầu Hs tự viết ra nháp những từ dễ viết sai: - Gv nhắc nhở các em cách trình bày bài thơ bốn chữ. - Gv yeâu caàu Hs gaáp SGK. - Gv đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho Hs viết bài. Hs nghe và viết bài vào vở. - Gv chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và nêu nhận xét. - Gv thu vở của những Hs chưa có điểm về nhà chấm. 3. Toång keát – daën doø. - Về xem lại bài.Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 7. - Nhaän xeùt baøi hoïc. 4/ Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thứ. ngaøy. thaùng. naêm 20.

(17) Tập viết : (Tieát 7) I/ Muïc tieâu:. KIỂM TRA ( Đọc ). Đọc : Theo yêu cầu cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3, học kì II ( Bộ GD và ĐT – Đề kiểm tra Học kì cấp Tiểu học, lớp 3, NXB Giáo dục 2008) . II/ ĐỀ KIỂM TRA : PHÒNG GIÁO DỤC RA ĐỀ. III/ Ruùt kinh nghieäm tieát kiểm tra : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… -.

(18) Thứ ngaøy thaùng naêm 20 Tập Làm Văn : TIẾT 8 .. Kieåm tra ( Viết ). I/ Mục tiêu : -. Kiểm tra viết theo yêu cầu cần đạt nêu ở Tiêu chí ra đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3, Học kì II của Bộ Giáo dục và Đào tạo.. II/ Đề Kiểm Tra : PHÒNG GIÁO DỤC RA ĐỀ THI III/ Ruùt kinh nghieäm tieát kiểm tra : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(19) Thứ. ngaøy thaùng naêm 20 Tự nhiên xã hội. Baøi 69 : OÂn taäp cuối hoïc kì II. I/ Muïc tieâu: Khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đề Tự nhiên : - Kể tên một số cây con vật ở địa phương. - Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào : đồng bằng,miền núi hay nông thôn, thành thị… - Kể về Mặt Trời, Trái Đất,ngày, tháng, mùa… II/ Chuaån bò: * GV: Caùc hình veà caây coái thieân nhieân. * HS: SGK, vở. III/ Các hoạt động: 1. Bài cũ: Bề mặt lục địa. - Gv gọi 2 Hs lên trả lời câu 2 câu hỏi: + Nêu sự khác nhau giữa núi và đồi về độ cao, đỉnh, sườn? + So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên? 2. Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: 3.. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Quan sát cả lớp. PP: Quan sát, thực hành. - Mục tiêu: Hs nhận dạng được một số dạng hình ở địa phương. Hs biết một số cây cối và con vật ở địa phương. Hs ñi tham, quan. . Caùch tieán haønh. - Gv tổ chức dẫn Hs đi tham quan để quan sát một số dạng địa hình bề mặt Trái Đất và tìm hiểu một số cây cối, con vật có ở địa phương. - Gv tổ chức cho Hs quan sát tranh ảnh về phong cảnh Hs quan sát tranh ảnh. thieân nhieân, veà caây coái, con vaät cuûa queâ höông. PP: Quan sát, thực hành, thảo * Hoạt động 2: Quan sát cả lớp. - Muïc tieâu: Giuùp Hs taùi hieän phong caûnh thieân nhieân cuûa luaän. queâ höông mình. . Caùch tieán haønh Hs trả lời. Bước 1: - Gv hỏi: Các em sống ở miền nào? Bước 2: - Hs liệt kê những gì các em đã quan sát được từ Hs trình bày kết quả đi thực teá. thực tế hoặc từ tranh ảnh theo nhóm. Hs veõ tranh vaø toâ maøu. Bước 3: - Hs vẽ tranh và tô màu theo gợi ý của Gv. PP:Quan sát, luyện tập, thực * Hoạt động 3: Làm việc cá nhân. - Mục tiêu: Giúp Hs củng cố kiến thức đã học về động vật. hành. Hs thực hành hoàn thành Bước 1 : - Gv yc Hs kẻ bảng như hình 133 SGK vào vở. phiếu bài tập.Hs đổi vở kiểm - Hs hoàn thành bảng bài tập.- Gv gợi ý cho Hs: tra nhau.Vài Hs trả lời trước Bước 2:- Gv yêu cầu Hs đổi vở kiểm tra chéo cho nhau. Bước 3:- Gv gọi một số Hs trả lời trước lớp.- Gv nhận xét: lớp.Hs khác nhận xét. 4.Toång keàt – daën doø. Veà xem laïi baøi. Chuaån bò baøi: Kieåm tra. - Nhaän xeùt baøi hoïc. 5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(20) Thứ. ngaøy thaùng naêm 20 Tự nhiên xã hội. Baøi 70 : Kieåm tra hoïc kì II.. I/ Muïc tieâu: Kiểm tra những kiến thức đã học về chủ đề Tự nhiên : - Kể tên một số cây con vật ở địa phương. - Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào : đồng bằng,miền núi hay nông thôn, thành thị… - Kể về Mặt Trời, Trái Đất,ngày, tháng, mùa… II/ Chuaån bò: * GV: Pho to đề kiểm tra ( Giấy A4 ) * HS: Bút . III/ Các hoạt động: 1Baøi cuõ: Nhắc nhở hoc sinh trước khi làm bài 2Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: Kiểm tra 3.. Phát triển các hoạt động. - HS nhận đề kiểm tra - Giáo viên phát đề kiểm tra - Làm bài Phần 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Những con vật được nuôi nhiều ở địa phương em là: A. Trâu, bò , lợn B. Bò, lợn, dê . C. Bò, lợn, gà, vịt. Câu 2: Những loại cây được trồng nhiều ở địa phương em là: A. Mía, mì, xoài. B. Mía, lúa, khoai lang. C. Xoài, thu đủ, bông. Câu 3 : Nơi em sống thuộc dạng địa hình nào ? A. Miền núi. B. Nông thôn C. Thành thị Phần 2: Tự luận : Câu 1: Hãy kể những điều em học về Mặt Trời, Trái Đất ? Câu 2:Nước ta một năm có mấy mùa?Đó là những mùa nào? Câu 3: Vùng nào ở nước ta thường có bão nhất ? - HS làm bài cá nhân - YC HS làm bài cá nhân - hs nộp bài - Gv thu bài, chấm tại lớp. - hs chữa bài - Nhận xét tiết kiểm tra 4.Toång keàt – daën doø. - Tổng kết môn. - Nhaän xeùt tiết kiểm tra. 5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(21) Thứ. ngaøy thaùng Đạo Đức:. naêm 20. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH. I/ Muïc tieâu: - Tổng kết chương trình đã học về phân môn Đạo Đức. II/ Chuaån bò: * GV: Bảng tổng kết * HS: VBT Đạo Đức . III/ Các hoạt động: 1Baøi cuõ: Kĩ năng giao tiếp. 2Giới thiệu và nêu vấn đề: Tởng kết chương trình 3.. Phát triển các hoạt động. - Giáo viên tổng kết môn Đạo Đức. - Cho HS mở Vở Đạo Đức,tổng kết nội dung đã học ở HKII: Những kiến thức cần ghi nhớ: 1.Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế: Học sinh hiểu được tre em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẳng. 2. Tôn trọng khách nước ngoài : Học sinh biết đượcvì sao phải tôn trọng khách nước ngoài. 3.Tôn trọng đám tang: Học sinh biết cảm thông với những đau thương mất mát người thân của người khác,biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. 4.Tôn trọng thư từ, tài san của người khác: Biết tre em có quyền được tôn trọng bí mật riếng tư. 5.Tiết kiệm và bao vệ nguồn nước: Biết sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước, không đồng tình với những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước. 6. Chăm sóc cây trồng, vật nuôi : HS biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 7.Đạo Đức địa phương : Biết giữ gìn vệ sinh môi trường, có kĩ năng giao tiếp với mọi người.. - HS cùng tổng kết chương trình đạo đức với giáo viên, trình bày những suy nghĩ của cá nhân mình.. 4.Toång keàt – daën doø. - Tổng kết môn. - Nhaän xeùt tiết ôn tập cuối năm. 5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(22) Thứ. ngaøy. thaùng. naêm 20. Sinh hoạt lớp :. TOÅNG KEÁT TUAÀN 35 I/ Muïc tieâu : - Nhận xét công tác tuần vừa qua . - Phoå bieán nhieäm vuï trong tuaàn . - Hoạt động tập thể . II/ Các bước tiến hành : 1. Oån ñònh : 2. Báo cáo tình hình hoạt động tuần qua : ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...................................................................................................... 3. Lên kế hoạch trong tuần : ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 4. Hoạt động tập thể : Sinh hoạt – vui chơi . ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................

(23)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×