Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các Trung tâm Đăng kiểm doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (133.39 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện
giao thông đường sắt
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt
Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ trực tiếp
tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết:Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy
định
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ hành nghề
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch
vụ thiết kế phương tiện giao thông đường sắt tại Cục Đường sắt
Việt Nam.
2.
Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp
chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện
giao thông đường sắt.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ


1.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương
tiện vận tải
2.
Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp
chứng chỉ hành nghề. Nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải
dịch ra tiếng Việt và có công chứng.
Thành phần hồ sơ
3. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn theo
Số bộ hồ sơ:
01 bộ hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh
doanh dịch vụ thiết kế phương tiện
Quyết định số
38/2005/QĐ-BGTV...

2. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn.
Quyết định 38/2005/QĐ-
BGTVT n...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp
Quyết định số
Nội dung Văn bản qui định
luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh

thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người
Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và
giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của Pháp
luật.
38/2005/QĐ-
BGTV...

2.
Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ
sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp.
Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với nội dung xin
cấp chứng chỉ;
Quyết định số
38/2005/QĐ-
BGTV...

3.
Có ít nhất 3 (ba) năm làm việc trong ngành xin được
cấp chứng chỉ
Quyết định
38/2005/QĐ-BGTVT
n...

×