Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các Trung tâm Đăng doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.93 KB, 4 trang )

Cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các
Trung tâm Đăng kiểm
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng
kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong phạm vi 5 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, đánh
giá tại Trung tâm Đăng kiểm xin cấp chứng nhận hoạt động
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 100,000
Thông tư số
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
hoạt động kiểm định xe cơ giới đồng/Giấy 102/2008/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị tại Phòng Kiểm định
xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
2.
Giải quyết thủ
tục hành chính
- Phòng Kiểm định xe cơ giới tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ
sơ, đánh giá trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm và trình
Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị (bản chính)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận hoạt
động kiểm định xe cơ giới

Quyết định số
45/2005/QĐ-BGTV...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
- Phải hoàn thành việc đầu tư Trung tâm Đăng
kiểm
Quyết định số 45/2005/QĐ-
BGTV...


Nội dung Văn bản qui định
2.
- Nộp kèm theo Hồ sơ các văn bản sau:
+ Danh sách nhân sự của Trung tâm Đăng
kiểm (bản chính);
+ Danh mục thiết bị kiểm định và dụng cụ
kiểm tra (bản chính);
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoàn công của
Trung tâm Đăng kiểm (bản phô tô);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản
sao công chứng).
Văn bản số 1108/ĐK ngày
16/12...

×