Tải bản đầy đủ (.pdf) (22 trang)

Tài liệu PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI, MÔN KHOA HỌC ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (274.12 KB, 22 trang )

PHẦN 2
GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
2. MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI, MÔN KHOA HỌC
I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP
Hoạt động 1
Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình môn Tự nhiên và Xã hội,
môn Khoa học cấp Tiểu học, anh/chị hãy trao đổi về hai vấn đề sau :
1. Xác định mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ qua môn Tự nhiên
và Xã hội, môn Khoa học
2. Môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học có thể tích hợp giáo dục
SDNLTK&HQ theo các phương thức nào ?

Thông tin phản hồi cho hoạt động 1.
1. Mục tiêu:
Giáo dục SDNLTK&HQ qua môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học ở
cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh:
- Một số kiến thức cơ bản ban đầu về:
+ Năng lượng, năng lượng sạch.
+ Các nguồn năng lượng như : mặt trời, gió, nước, điện, than đá, dầu mỏ,
khí đốt và vai trò của chúng đối với đời sống và sản xuất.
+ Một số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để phát triển
bền vững.
- Hình thành và phát triển một số kĩ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả trong đời sống hàng ngày
2. Phương thức tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ qua môn Tự nhiên và
Xã hội, môn Khoa học
2.1. Khái niệm tích hợp
Tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ vào môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa
học là sự hoà trộn nội dung giáo dục SDNLTK&HQ vào nội dung bộ môn thành
một nội dung thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau.


2.2. Các nguyên tắc tích hợp
- Nguyên tắc 1: Tích hợp nhưng không làm thay đổi đặc trưng của môn
học.
- Nguyên tắc 2 : Khai thác nội dung giáo dục SDNLTK&HQ có chọn lọc,
có tính tập trung vào bài nhất định, không tràn lan tuỳ tiện.
- Nguyên tắc 3 : Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của học
sinh và kinh nghiệm thực tế của các em .
2.3. Các mức độ tích hợp nội dung giáo dục SDNLTK&HQ
- Mức độ toàn phần: Mục tiêu và nội dung của bài trùng hợp phần
lớn hay hoàn toàn với nội dung giáo dục SDNLTK&HQ
- Mức độ bộ phận: Chỉ có một phần bài học có nội dung giáo dục
SDNLTK&HQ, được thể hiện bằng mục riêng, một đoạn hay một vài câu trong
bài học.
- Mức độ liên hệ: Các kiến thức giáo dục SDNLTK&HQ không được nêu
rõ trong sách giáo khoa nhưng dựa vào kiến thức bài học, giáo viên có thể bổ
sung, liên hệ các kiến thức giáo dục SDNLTK&HQ
Dựa vào các mức độ tích hợp nêu trên và qua phân tích nội dung chương
trình, SGK cho thấy mức độ tích hợp môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học có
thể ở cả 3 mức độ tích hợp là toàn phần, bộ phận và liên hệ.
II. NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC
SDNLTK&HQ

Hoạt động 2
Căn cứ vào nội dung chương trình, SGK môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3,
anh (chị) hãy thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Xác định các bài có khả năng tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ;
2. Nêu nội dung giáo dục SDNLTK&HQ và mức độ tích hợp trong các bài
đó
Trình bày kết quả theo bảng dưới đây:
L

ớp
B
ài
Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp

Thông tin phản hồi cho hoạt động 2
Gợi ý nội dung, địa chỉ và mức độ tích hợp môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1,
2, 3.
Lớp Bài Nội dung tích hợp Mức độ
tích hợp
1
5. Vệ
sinh thân thể

Giáo dục HS biết tắm, gội, rửa
tay, chân sạch sẽ, đúng cách bằng nước
sạch và tiết kiệm nước khi thực hiện
các công việc này
Ví dụ : Khi tắm không để vòi
hoa sen chảy liên tục, ...
Liên hệ

7.Thực
hành: Đánh
răng và rửa
Giáo dục HS biết đánh răng, rửa

mặt đúng cách và tiết kiệm nước
Liên hệ
mặt

17.
Giữ gìn lớp
học sạch, đẹp.
Giáo dục HS ý thức tiết kiệm khi
sử dụng nước để làm vệ sinh giữ gìn
lớp học sạch đẹp.
Liên hệ
2
13. Giữ
sạch môi
trường xung
quanh nhà
18.
Thực hành:
Giữ trường
học sạch, đẹp
Giáo dục HS ý thức tiết kiệm khi
sử dụng nước để làm vệ sinh giữ gìn
nhà ở, trường học sạch đẹp

Liên hệ
3
23.
Phòng cháy
khi ở nhà
Giáo dục HS biết sử dụng năng

lượng chất đốt an toàn, tiết kiệm, hiệu
quả. Ví dụ: tắt bếp khi sử dụng xong,...

Liên hệ

36. Vệ
sinh môi
trường
Giáo dục HS biết phân loại và
xử lí rác hợp vệ sinh như một số rác
như rau, củ, quả,... có thể làm phân
bón, một số rác có thể tái chế thành các
sản phẩm khác, như vậy là đã giảm
thiểu sự lãng phí khi dùng các vật liệu,
góp phần tiết kiệm năng lượng và sử
Bộ phận
dụng năng lượng có hiệu quả

37. Vệ
sinh môi
trường (tiếp
theo)
Giáo dục HS biết xử lí phân hợp
vệ sinh là phòng chống ô nhiễm môi
trường không khí, đất và nước cũng
góp phần tiết kiệm năng lượng nước
Bộ phận

38. Vệ
sinh môi

trường (tiếp
theo)
Giáo dục HS biết xử lí nước thải
hợp vệ sinh chính là bảo vệ nguồn nước
sạch, góp phần tiết kiệm nguồn nước.
Bộ phận

Hoạt động 3
Căn cứ vào nội dung chương trình, SGK môn Khoa học lớp 4, anh (chị) hãy
thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Xác định các bài có khả năng tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ;
2. Nêu nội dung giáo dục SDNLTK&HQ và mức độ tích hợp trong các
bài đó
Trình bày kết quả theo bảng dưới đây:
B
ài
Nội dung tích hợp Mức độ
tích hợp3. Trao đổi trong nhóm hoặc cả lớp sau khi hoàn thành bảng trên.

Thông tin phản hồi cho hoạt động 3
Gợi ý nội dung, địa chỉ và mức độ tích hợp môn Khoa học 4
Bài
Nội dung tích hợp Mức độ
tích hợp
24.
Nước cần cho

sự sống


HS biết được nước cần cho sự sống của con
người, động vật, thực vật như thế nào, từ đó hình
thành ý thức tiết kiệm nước.

Liên hệ
28.
Bảo vệ nguồn
HS biết những việc nên và không nên làm để
bảo vệ nguồn nước

Bộ phận
nước
29.
Tiết kiệm
nước
HS biết những việc nên và không nên làm để
tiết kiệm nước
Toàn
phần
52.
Vật dẫn nhiệt
và vật cách
nhiệt
HS biết cách sử dụng các chất dẫn nhiệt,
cách nhiệt hợp lí trong những trường hợp đơn giản
để tránh thất thoát nhiệt năng.
Liên hệ

53.
Các nguồn
nhiệt
HS biết sử dụng tiết kiệm các nguồn nhiệt
trong đời sống hàng ngày
Bộ phận

LỚP 5

Hoạt động 4
Căn cứ vào nội dung chương trình, SGK môn Khoa học lớp 5, anh (chị) hãy
thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Xác định các bài có khả năng tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ;
2. Nêu nội dung giáo dục SDNLTK&HQ và mức độ tích hợp trong các

×