Tải bản đầy đủ (.docx) (32 trang)

KHGD Toan 8 Dai An1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (261.36 KB, 32 trang )

(1)Líp 8 C¶ n¨m 140tiÕt . Häc kúI. 19tuÇn 72 tiÕt Häc kú II 18 tuÇn 68 tiÕt .. §¹i sè 70 tiÕt 40 tiÕt 15 tuÇn ®Çu x2 tiÕt /tuÇn 2 tuÇn gi÷a x 4 tiÕt /tuÇn 2 tuÇn cuèi x 1 tiÕt /tuÇn 30 tiÕt 14 tuÇn x 2tiÕt /tuÇn 2 tuÇn gi÷a x 0 tiÕt /tuÇn 2 tuÇn cuèi x 1tiÕt /tuÇn. H×nh häc 70 tiÕt 32 tiÕt 15 tuÇn ®Çu x2 tiÕt /tuÇn 2 tuÇn gi÷a x 0 tiÕt /tuÇn 2 tuÇn cuèi x 1 tiÕt /tuÇn 38 tiÕt 14 tuÇn x 2tiÕt /tuÇn 2 tuÇn gi÷a x 4 tiÕt /tuÇn 2 tuÇn cuèi x 1tiÕt /tuÇn. Phần I: đại số Gåm 4 ch¬ng, 70 tiÕt. Ch¬ng I: PhÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc Tæng sè tiÕt: 20. _ Lý thuyÕt : 12 - ¤n tËp : 1 _ LuyÖn tËp : 6 - KiÓm tra : 1 Néi dung chÝnh cña ch¬ng + Nắm vững quy tắc về các phép tính: nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, chia đa thức cho đơn thức, nắm vững thuật toán chia đa thức đã xắp xếp. + Có kỹ năng thực hiện thành thạo các phép tính nhân và chia đơn thức, đa thức. + Nắm vững các hằng đẳng thức đáng nhớ để vận dụng vào giải toán. + N¾m ch¾c c¸c P.P ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.. TuÇn. TiÕt. Tªn bµi. Mục tiêu cần đạt. 1. Nhân đơn thức với đa thøc. 2. Nh©n ®a thøc víi ®a thøc. Nắm đợc quy tắc nhân đơn thức với ®a thøc, thù hiÖn thµnh th¹o phÐp nhân đơn thức với đa thức N¾m v÷ng quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc, biÕt tr×nh bµy phÐp nh©n ®a thøc theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. 1. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). §Þa chØ tÝch hîp m«i trêng. §iÒu chØnh.

(2) 3. LuyÖn tËp. 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ. 5. LuyÖn tËp. 6. Những hằng đẳng thức đáng nhớ(Tiếp ). ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 7. Những hằng đẳng thức đáng nhớ(Tiếp ). 8. LuyÖn tËp. 5. 9. 2. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 3. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 4. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). P.T.§.T.thµnh nh©n tö bằng phơng pháp đặt nh©n tö chung P.T.§.T.thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p dïng hằng đẳng thức. Củng cố kiến thức về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, vận dụng các hằn đẳng thức vào giải toán HiÓu thÕ nµo lµ ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö, biÕt c¸ch t×m nh©n tử chung và đặt nhân tử chung Hiểu đợc cách P.T.Đ.T.nhân tử bằng phơng pháp dùng hằng đẳng thức, vận dụng các hằng đẳng thức đã häc vµo viÖc P.T.§.T. 11. P.T.§.T thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p nhãm c¸c h¹ng tö. BiÕt c¸ch nhãm c¸c h¹ng tö thÝch hợp để phân tích thanh nhân tử .. 12. LuyÖn tËp. 10. 6. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c quy t¾c nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thøc víi ®a thøc, thùc hiÖn thµnh thạo các phép nhân đơn, đa thức Nắm đợc các HĐT đáng nhớ: Bình ph¬ng cña mét tæng, B×nh ph¬ng cña mét hiÖu,hiÖu hai B×nh ph¬ng, áp dụng các hằng đẳng thức trên để tÝnh nhÈm, tÝnh hîp lý Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c h»ng đẳng thức: Bình phơng của một tæng, B×nh ph¬ng cña mét hiÖu, hiÖu hai B×nh ph¬ng, vËn dông thành thạo các hằng đẳng thức trên vµo gi¶i to¸n Nắm đợc các hằng đẳng thức: Lập ph¬ng cña mét tæng, lËp ph¬ng cña một hiệu, vận dụng các hằng đẳng thức trên để giải bài tập Nắm đợc các hằng đẳng thức: tổng hai lËp ph¬ng, hiÖu hai lËp ph¬ng, vận dụng các hằng đẳng thức trên vµo gi¶i to¸n. Biªt s gi¶i c¸c d¹ng to¸n pt®t thµnh nh©n tö .. §C :VD 2: GV ®a ra VD vÒ sö dông pp nhãm lµm xuất hiện hằng đẳng thức để thay VD 2.

(3) 7. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 13. 8. 15. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 9. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 10. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 14. 16 17 18. VËn dông 1 c¸ch thµnh th¹o c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nhân tử đã học vào việc giải toán ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi tËp LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö Hiểu đợc khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B, Khi nào đơn Chia đơn thức cho đơn thøc A chia hÕt cho d¬n thøc B, thøc thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp chia d¬n thức cho đơn thức Nắm đợc điều kiện dủ dể đa thức hét cho đơn thức, quy tắc chia Chia đa thức cho đơn thức chia đa thức cho đơn thức, vận dụng vµo gi¶i BT đợc thế nào là phép chia hết, Chia đa thức một biến đã Hiểu phÐp chia cã d, n¾m v÷ng c¸ch chia s¾p xÕp đa thức một biến đã xắp xếp RÌn luyÖn kü n¨ng chia ®a thøc cho đơn thức, chia đa thức đã xắp LuyÖn tËp xếp, vận dụng hằng đẳng thức để gi¶i BT P.T.§.T thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p. 19. «n tËp ch¬ng I. Hệ thống kiến thức đã học trong ch¬nI, rÌn kü n¨ng gi¶i c¸c lo¹i bµi tËp trong ch¬ng I. 20. KiÓm tra viÕt ch¬ng I .. KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh trong ch¬ng I ..

(4) Tæng sè tiÕt: 20. Chơng II: Phân thức đại số. _ Lý thuyÕt : 10 - ¤n tËp : 2 _ LuyÖn tËp : 5 - KiÓm tra : 2 Tr¶ bµi : 1 Néi dung chÝnh cña ch¬ng + Nắm chắc khái niệm phân thức đại số và tính chất cơ bản của phân thức đại số. + Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức thành thạo. + Thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số. Biến đổi biểu thức hữu tỷ. TuÇn. 11 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........) 12 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........). TiÕt. Tªn bµi. 21. Phân thức đại số. 22. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc. 23. Rót gän ph©n thøc. 24. LuyÖn tËp. Mục tiêu cần đạt Hiểu đợc khái niẹm phân thức đại số, khái niệm về 2 phân thức đại số bằng nhau để nắm vững tính chát cơ b¶n cña ph©n thøc N¾m v÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức, hiểu đợc quy tắc đỏi dÊu . Nắm vững và vận dụng đợc quy tắc rót gän ph©n thøc, bíc ®Çu nhËn biết đợc những trờng hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiÖn nh©n tö chung cña tö vµ mÉu. Cñng cè, rÌn kü n¨ng gi¶i c¸c BT vÒ rót gän ph©n thøc .. BiÕt c¸ch t×m mÉu thøc chung,. 13 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........). 25. Quy đồng mẫu thức nhiều phân nhận biét đợc nh©n tö chung trong trêng hîp cã Thøc những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập đợc mẫu thøc chung,. 26. LuyÖn tËp. RÌn kü n¨ng gi¶i BT vÒ Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thøc. §Þa chØ tÝch hîp m«i trêng. §iÒu chØnh.

(5) 14. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........). 27. 28. Nắm vững và vận dụng đợc QT cộng các phân thức đại Phép cộng các phân thức đại số số, Biết cách trình bày quá tr×nh thùc hiÖn mét phÐp tÝnh céng LuyÖn tËp. 15. 29. KiÓm tra viÕt .. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........). 30. Phép trừ các phân thức đại số. 31. LuyÖn tËp. 16. ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........). 32 33. RÌn kü n¨ng gi¶i BT vÒ céng ph©n thøc §S KT viÖc n¾m kiÕn thøc cña HS trong ch¬ng II Hệ thống hoá kiến thức đã häc ë ch¬ng II. VËn dông gi¶i BT Biết cách viết phân thức đối cña 1 ph©n thøc, n¾m v÷ng quy tăc đổi dáu, biết cách lµm tÝnh trõ vµ thùc hiÖn mét d·y phÐp trõ RÌn kü n¨ng céng, trõ ph©n thức đại số. N¾m v÷ng vµ vËn dông tèt nh©n 2 ph©n thøc, biÕt Phép nhân các phân thức đại số QT c¸c tÝnh chÊt giao ho¸n, kÕt hîp cña phÐp nh©n Phép chia các phân thức đại số Biết đợc nghịch đảo của ph©n thøc A / B ( A/B  0) lµ ph©n thøc B / A. N¾m v÷ng quy t¾c chia ph©n thøc. VËn dông gi¶i bµi tËp thµnh th¹o..

(6) 34. 35. 17 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........). 18 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........) 19 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .tháng .. n¨m ..........). 36. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc. Cã kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc h÷u tû, vËn dông thµnh th¹o c¸c phÐp to¸n trªn c¸c ph©n thức đại số, tìm ĐK của biến để giá trị của phân thức đợc xác định.. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc. Cã kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc h÷u tû, vËn dông thµnh th¹o c¸c phÐp to¸n trªn c¸c ph©n thức đại số, tìm ĐK của biến để giá trị của phân thức đợc xác định.. LuyÖn tËp. Rèn kỹ năng biến đổi các biÓu thøc h÷u tû Hệ thống hoá kiến thức chơng II. Vận dụng để giải BT. 37. ¤n tËp häc kú I. 38. ¤n tËp häc kú I. 39. KiÓm tra viÕt häc kú I.. 40. Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú I. KT viÖc n¾m kiÕn thøc cña HS trong ch¬ng II Hệ thống hoá kiến thức đã häc ë HK I. VËn dông gi¶i BT KT viÖc n¾m kiÕn thøc cña HS trong ch¬ng II Hệ thống hoá kiến thức đã häc ë HK I. VËn dông gi¶i BT KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh tronéchcj kú I . Söa ch÷a nh÷ng sai sãt cña häc sinh. Kh¾c s©u kiÕn thøc träng t©m, bæ xung kiÕn thøc cßn rçng cho häc sinh..

(7) Người lập kế hoạch. Tổ trưởng. Ban giám hiệu. Häc kú II Ch¬ngIII : ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 1 Èn tæng sè tiÕt : 16. lý thuyÕt: 8 «n tËp: 2 luyÖn tËp: 5 kiÓm tra : 1 Néi dung chÝnh cña ch¬ng + Hiểu khái niệm pt ( 1 ẩn) và nắm đợc các khai niệm liên quan nh: nghiệm và tập nghiệm của pt, pt tơng đơng, pt bậc nhất + Hiểu và biết cách sử dụng 1 số thuật ngữ ( vế của pt, số thoả mãn hay nghiệm đúng của pt pt vô nghiệm, pt tích…). biết dùng đúng chỗ đúng lúc ký hiệu ”<=>”( tơng đơng). + Có kỹ năng giải và trình bày lời giải các pt có dạng quy định trong chơng trình ( pt bậc nhất, pt quy về bậc nhất, pt tích, pt chøa Èn ë mÉu. +Có kỹ năng giải và trình bày lời giải bài toán dẫn đến pt bậc nhất 1 ẩn. TuÇn. TiÕt. 20 ( Tõ ngµy ....th¸ng. 41. Tªn bµi. Mục tiêu cần đạt. Më ®Çu vÒ ph¬ng tr×nh. Hiểu đợc khái niệm về phơng trình và các thuËt ng÷: hiÓu kh¸i niÖm gi¶i ph¬ng tr×nh, bíc ®Çu lµm quen vµ biªt c¸ch sö dông quy t¾c chuyÓn vÕ vµ quy t¾c nh©n. §Þa chØ tÝch hîp m«i trêng. §iÒu chØnh.

(8) ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 21 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 22 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 23 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 24 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 25 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 42. 43. Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt 1 Èn vµ c¸ch gi¶i Phơng trình đa đợc về d¹ng ax+b = 0. Hiểu đợc khái niệm PT bậc nhất 1 ẩm, quy t¾c chuyÓn vÕ, quy t¾c nh©n vµ vËn dông để giải các PT bậc nhất N¾m v÷ng QT gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh mµ viÖc ¸p dông QT chuyÓn vÕ, QT nh©n vµ phÐp thu gän cã thÓ ®a chóng vÒ d¹ng PT bËc nhÊt. 44. LuyÖn tËp. rÌn kü n¨ng gi¶i c¸c BT vÒ ph¬ng tr×nh ®a đợc về dạng ax+b=0. 45. Ph¬ng tr×nh tÝch. N¾m v÷ng kh¸i niÖm vµ ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh tÝch. 46. LuyÖn tËp. RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c BT vÒ ph¬ng tr×nh tÝch. 47. Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu .. Nắm đợc các bớc giải PT chứa ẩn ở mẫu thức, tìm ĐK xác định của PT. PT chøa Èn ë mÉu (tiÕp). 48. Gi¶i PT chøa Èn ë mÉu thøc RÌn kü n¨ng gi¶i ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc. 49. LuyÖn tËp. 50. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh .. Nắm đợc các bớc giải bài toán bằng cách lập phơng trình, biết vận dụng để giải BT. 51. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh (tiÕp). Nắm đợc các bớc giải bài toán bằng cách lËp ph¬ng tr×nh, lùa chän Èn phï hîp, biÕt vận dụng để giải BT.. 52. LuyÖn tËp. RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh..

(9) 26 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 27 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). LuyÖn tËp. 53 54 55 56. RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh.. ¤n tËp ch¬ng III. (Cã thùc hµnh gi¶i to¸n trªn MTCT) ¤n tËp ch¬ng III. (Cã thùc hµnh gi¶i to¸n trªn MTCT). Kh¾c s©u, cñng cè vµ n©ng cao c¸c kü n¨ng gi¶i ph¬ng tr×nh 1 Èn vµ n©ng cao kü n¨ng gi¶i to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh. Kh¾c s©u, cñng cè vµ n©ng cao c¸c kü n¨ng gi¶i ph¬ng tr×nh 1 Èn vµ n©ng cao kü n¨ng gi¶i to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh.s. KiÓm tra viÕt ch¬ng III. KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh trong ch¬ng I .. Ch¬ng IV: BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn Tæng sè tiÕt: 14. Lý thuyÕt : 5. ¤n tËp : 4. LuyÖn tËp : 2 KiÓm tra : 2, Tr¶ bµi: 1 Néi dung chÝnh cña ch¬ng : + Cã 1 sè hiÓu biÕt vÒ B§T: nhËn biÕt vÕ tr¸i, vÕ ph¶i, dÊu B§T, tÝnh chÊt B§T víi phÐp céng vµ víi phÐp nh©n. + BiÕt CM 1 B§T nhê so s¸nh gi¸ trÞ 2 vÕ hoÆc vËn dông d¬n gi¶n tÝnh chÊt B§T.+ BiÕt lËp 1 BPT 1 Èn tõ bµi to¸n so s¸nh gi¸ trÞ c¸c biểu thức hoặc từ bài toán và lời văn dạng đơn giản.+ Biết kiểm tra 1 số có là nghiệm của 1 BPT 1 ẩn hay không + biểu diễn tập nghiệm của BPT dạng x < a, x > a, x ≤ a, x ≥ a trên trục số. + Giải đợc BPT bậc nhất 1 ẩn + Giải đợc 1 số BPT bậc nhất 1 ẩn dạng khác nhờ vận dụng đơn giản 2 quy tắc biến đỏi BPT. + Giải đợc BPT chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng |ax| = cx+ d hoặcdạng |x+ b| = cx+ d trong đó a, b, c và d là số cụ thể.. TuÇn 28 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). TiÕt. Tªn bµi. Mục tiêu cần đạt. 57. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp céng. 58. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n. Khái niệm bất đẳng thức, liên hệ giữa thứ tù vµ phÐp céng Nắm đợc TC liên hệ giữa thứ tự và phép nhân ở dang BĐT biết cách sử dụng TC đó để chứng minh BĐT, biết phối hợp vận dông c¸c tÝnh chÊt thø tù. §Þa chØ tÝch hîp m«i tr- §iÒu chØnh êng.

(10) 29 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 30 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 59. 60. 61 62. 31 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 63. 32 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........). 65. 33 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 33 ( Tõ ngµy. 64. LuyÖn tËp. RÌn kü n¨ng gi¶i BT vÒ liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n. BiÕt kiÓm tra mét sè cã lµ nghiÖm cña bÊt ph¬ng tr×nh 1 Èn hay kh«ng?, biÕt viÕt vµ BÊt ph¬ng tr×nh mét Èn biÓu diÔn trªn trôc sè tËp nghiÖm cña c¸c BPT d¹ng x< a, x> a, x ≤ a, x ≥ a KiÓm tra viÖc n¾m kiÕm thøc cña HS ë KiÓm tra viÕt . trong ch¬ngIV. BiÕt tr×nh bµy lêi gi¶i BPT vµ gi¶i BPT bËc BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt nhÊt 1 Èn, biÕt gi¶i 1 sè BPT quy vÒ BPT mét Èn . bậc nhất nhờ 2 phép biến đỏi tơng đơng cơ b¶n. LuyÖn tËp. RÌn kü n¨ng gi¶i BPT bËc nhÊt 1 Èn. Biết bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở biểu thức Iax| vµ d¹ng Ph¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ d¹ng | x + a|, biÕt g¶i 1 sè PT d¹ng I ax| = cx + d trị tuyệt đối vµ d¹ng | x + a|= cx + d Cã kü n¨ng gi¶i BPT bËc nhÊt , PT d¹ng I ax| = cx + d vµ d¹ng | x + a| = cx + d, cã ¤n tËp ch¬ng IV kiÕn thøc hÖ thèng h¬n vÒ B§T, BPT theo yªu cÇu cña ch¬ng. 66. ¤n tËp ch¬ng IV. Cã kü n¨ng gi¶i BPT bËc nhÊt , PT d¹ng I ax| = cx + d vµ d¹ng | x + a| = cx + d, cã kiÕn thøc hÖ thèng h¬n vÒ B§T, BPT theo yªu cÇu cña ch¬ng. 67. ¤n tËp häc kú II.. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc lý thuyÕt trong HK II. Vận dụng kiến thức đã học để giải BT ë phÇn «n tËp HK II. ¤n tËp häc kú II.. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc lý thuyÕt trong HK II. Vận dụng kiến thức đã học để giải BT. 68.

(11) ....th¸ng ...n¨m .... đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 36 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... 69 đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) 37 ( Tõ ngµy ....th¸ng ...n¨m .... 70 đến ngày... .th¸ng .. n¨m ..........) Người lập kế hoạch. ë phÇn «n tËp HK II. KiÓm tra viÕt häc kú II .. KiÓm tra viÖc n¾m kiÕm thøc cña HS ë HK II ( cả đại số và hình học ). Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú II.. Söa ch÷a nh÷ng sai sãt cña häc sinh. Kh¾c s©u kiÕn thøc träng t©m, bæ xung kiÕn thøc cßn rçng cho häc sinh. Tổ trưởng. Ban giám hiệu. PhÇn h×nh häc: Gåm 4 ch¬ng, 70 tiÕt ch¬ng I: tø gi¸c Tæng sè tiÕt : 25 tiÕt. Lý thuyÕt : 12 ¤n tËp : 2 LuyÖn tËp : 9 KiÓm tra : 1 tiÕt néi dung chÝnh cña ch¬ng + Cung cấp cho HS 1 cách tơng đối hệ thống các kiến thức về tứ giác: tứ giác, hình thang và hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông( bao gồm định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của mỗi loại tứ giác trên. + giới thiệu 2 hình đối xứng nhau qua 1 đờng thẳng, 2 hình đối xứng nhau qua 1 điểm. TuÇn. TiÕt. Tªn bµi. Mục tiêu cần đạt. 1 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy.... 1. Tø gi¸c. Nắm đợc định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tæng c¸c gãc cña tø gi¸c låi, biÕt vÏ, biÕt gäi tªn, biÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña tø gi¸c låi, vËn dông c¸c kiÕn thøc trong bµi vµo các tình huống thực tiễn đơn giản.. §Þa chØ tÝch hîp m«i trêng. §iÒu chØnh.

(12) .th¸ng .. n¨m 201 ). 2. H×nh thang. Nắm đợc định nghĩa hình thang, hình thang vu«ng, c¸c yÕu tè cña h×nh thang vu«ng biÕt chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang, h×nh thang vu«ng, biÕt vÏ h×nh, biÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña h×nh thang, h×nh thang vu«ng. 2 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 3. H×nh thang c©n. Nắm đợc dịnh nghĩa, các tính chất, các dấu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n, biÕt vÏ h×nh thang c©n. 4. LuyÖn tËp. 3 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 5. §êng trung b×nh cña tam gi¸c, cña h×nh thang .. 4 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 5 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m. 7. 6. 8 9. Sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang c©n trong tÝnh to¸n vµ chøng minh, biÕt chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n, rÌn luyÖn tÝnh chÝnh x¸c vµ lËp luËn chøng minh h×nh häc Nắm đợc định nghĩa và các định lý 1 và định lý 2 về đờng trung bình của tam giác, vận dụng các định lý về đờng trung bình của tam giác, để tính độ dài chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 đờng thẳng song song thùc tÕ. Nắm đợc định nghĩa và các định lý 1 và định lý 2 về đờng trung bình của hình Đờng trung bình của tam thang, vận dụng các định lý về đờng trung gi¸c ,cña h×nh thang bình của hình thang để tính độ dài chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 đờng th¼ng song song, RÌn kü n¨ng giải các bài toán về đờng TB LuyÖn tËp cña h×nh thang Hiểu định nghĩa 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 đờng thẳng. Nhận biết 2 đoạn thẳng §èi xøng trôc đối xứng với nhau qua 1 đờng thẳng, hình thang cân là hình có trục đối xứng, nhận ra 1 số hình có trục đối xứng trong thực tế LuyÖn tËp Rèn kỹ năng giải các bài tập về đối xứng trôc. §C: môc 2 vµ môc 3 ChØ yªu cÇu HS nhËn biết đợc đối với một số hình cụ thể có đối xøng qua trôc ,kh«ng yªu cÇu ph¶i gi¶i thÝch chøng minh.

(13) 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 6 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 7 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 8 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 9 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 10 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). Hiểu định nghĩa, các tính chất của HBH, biÐt vÏ 1 HBH, chøng minh 1 tø gi¸c lµ. 10. H×nh b×nh hµnh. 11. LuyÖn tËp. 12. §èi xøng t©m. 13. LuyÖn tËp. 14. H×nh ch÷ nhËt. RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp vÒ h×nh b×nh hµnh Hiểu ĐN 2 điểm, 2 đoạn thẳngđối xứng nhau qua 1 ®iÓm, , nhËn biÕt h×nh b×nh hành là hình có đối xứng tâm, nhận biết ra 1 hình có đối xứng trong thực tế Rèn kỹ năng giải các bài tập về đối xứng t©m Hiểu định nghĩa HCN, các tính chất của HCN, dÊu hiÖu nhËn biÐt 1 tø gi¸c lµ HCN. 15. LuyÖn tËp. RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp vÒ h×nh ch÷ nhËt. 16. KiÓm tra viÕt. KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña HS trong ch¬ng. 17. §êng th¼ng song song với một đờng thẳng cho tríc. 18. LuyÖn tËp. 19. H×nh thoi. 20. LuyÖn tËp. NhËn biÕt kh¸i niÖm kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®- §iÒu chØnh : ờng thẳng song song, định lý về các đờng mục 3 không thẳng song song cách đều, tính chất của dạy . các điểm cách đều 1 ĐT cho trớc 1 khoảng c¸ch cho tríc Rèn kỹ năng giải các bài tập về đờng thẳng song song với 1 đờng thẳng cho trớc HiÓu §N, TC, dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thoi, biÕt vÏ 1 h×nh thoi, chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thoi, vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh thoi trong tÝnh to¸n, Cñng cè kh¾c s©u cho häc vÒ tÝch chÊt vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thoi..

(14) 11 ( Tõ ngµy ... 21 th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 22 201 ). H×nh vu«ng LuyÖn tËp. 12 ( Tõ ngµy ... 23 th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 24 201 ). ¤n tËp ch¬ng I. ¤n tËp ch¬ng I. Hiểu định nghĩa hình vuông, thấy hình vuông là dạng đặc biệt của hình chữ nhầt vµ h×nh thoi, biÕt vÏ 1 h×nh vu«ng, CM 1 tø gi¸c lµ h×nh vu«ng, vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh vu«ng trong c¸c bµi to¸n CM tÝnh to¸n vµ trong c¸c bµi to¸n thùc tÕ HÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vÒ c¸c tø gi¸c đã học trong chơng, vận dụng các kiến thức trên để giái các bài tập dạng tính toán, CM, nhËn biÕt h×nh, t×m ®k cña h×nh, thÊy đợc mối quan hệ giữa các tứ giác đã học HÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vÒ c¸c tø gi¸c đã học trong chơng, vận dụng các kiến thức trên để giái các bài tập dạng tính toán, CM, nhËn biÕt h×nh, t×m ®k cña h×nh, thÊy đợc mối quan hệ giữa các tứ giác đã học. Ch¬ng II: ®a gi¸c - diÖn tÝch ®a gi¸c Tæng sè tiÕt : 10. - Lý thuyÕt : 6. - ¤n tËp : 1. - LuyÖn tËp : 3. - Tr¶ bµi kiÓm tra: 1 néi dung chÝnh cña ch¬ng. + Sử dụng các kiến thức đã biết về tam giác, tứ giác, rồi khái quát hoá nhằm phát hiện kiến thức mới về đa giác. + Học sinh đợc cung cấp các kiến thức sau: * Khái niệm về đa giác, đa giác lồi, đa giác đều. * Các công thức tính diện tích của 1 số đa giác đơn giản. §Þa chØ TuÇn. 13 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến. TiÕt. 25. Tªn bµi. Mục tiêu cần đạt. Đa giác. Đa giác đều. Nắm đợc khái niện đa giác lồi, đa giác đều, biÕt c¸ch tÝnh tæng sè ®o c¸c gãc cña 1 ®a giác vẽ đợc và nhận biết đợc 1 số đa giác lồi, 1 số đa giác đều, biết cách vẽ trục đối xứng và tâm đối xứng( nếu có ) của 1 đa giác đều. tÝch hîp m«i trêng. §iÒu chØnh.

(15) ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 26. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, tam gi¸c vu«ng, hiÓu r»ng để CM các công thức đó cần vận dụng các tính chất của diện tích đa giác, vận dụng đợc các công thức đã học và các tính chất của diện tÝch trong gi¸i to¸n. 14 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 27. LuyÖn tËp. RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c BT vÒ tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. 28. DiÖn tÝch tam gi¸c. 15 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 18 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 29. LuyÖn tËp. N¾m v÷ng c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam giác, biết CM định lý về diện tích tam giác mét c¸ch chÆt chÏ gåm 3 trêng hîp RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c BT vÒ tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c .. 30. ¤n tËp häc kú I. Hệ thống hoá kiến thứcđã học ở HK I, giải các BT ë phÇn «n tËp HK I. 31. KiÓm tra viÕt häc kú I.. 32. Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú I. 19 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). KiÓm tra viÖc n¾m kiÕm thøc cña HS ë HK I.. Söa ch÷a nh÷ng sai sãt cña häc sinh. Kh¾c s©u kiÕn thøc träng t©m, bæ xung kiÕn thøc cßn rçng cho häc sinh..

(16) Người lập kế hoạch. Tổ trưởng. Ban giám hiệu. Häc kú II 20 ( Tõ ngµy ... 33 th¸ng ... n¨m 201 đến ngày... .th¸ng .. n¨m 201 ) 34 21 35 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngày... .th¸ng .. n¨m 201 ) 36. DiÖn tÝch h×nh thang LuyÖn tËp. DiÖn tÝch h×nh thoi. DiÖn tÝch ®a gi¸c. Nắm đợc công thức tính DT hình thang, hình b×nh hµnh, tÝnh diÖn tÝch h×nh thang, h×nh b×nh hành. CM đợc định lý về diện tích hình thang, h×nh b×nh hµnh Cñng cè, kh¾c s©u cho häc sinh vÒ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang, h×nh thoi, tø gi¸c cã 2 đờng chéo vuông góc. Nắm đợc công thức tính diện tích hình thoi, biết cách tính diện tích của 1 tứ giác có 2 đờng chéo vuông góc, vẽ đợc hình thoi 1 cách chính xác, phát hiện và CM đợc định lý về diÖn tÝch h×nh thoi N¾m v÷ng c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch ®a gi¸c đơn giản, cách tính diện tích tam giác và hình thang ..

(17) chơng III : tam giác đồng dạng Tæng sè tiÕt : 19 Lý thuyÕt : 10. Thùc hµnh : 2. KiÓm tra :1. LuyÖn tËp :4. ¤n tËp : 2 Néi dung chÝnh cña ch¬ng: + Hiểu và ghi nhớ đợc đl Talet trong tam giác ( đl thuận và đl đảo) + Vận dụng các đl Talet vào việc giải các bài toán tìm độ dài các đoạn thẳng, chia các đoạn thẳng cho trớc thành các đoạn th¼ng b»ng nhau. + Nắm vững khai niệm về 1 tam giác đòng dạng, đặc biệt là phải nắm vững đợc các trờng hợp đồng dạng của 2 tam giác. + Sử dụng các dấu hiệu đồng dạng để giải các bài toán hình học: tìm độ dài các đoạn thẳng, CM, xác lập các hệ thức toán häc th«ng dông trong ch¬ng tr×nh líp 8. TuÇn. 22 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngày... .th¸ng .. n¨m 201 ). 23 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). TiÕt. Tªn bµi. 37. §Þnh lý Talet trong tam gi¸c. 38. Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet. 39. 40. LuyÖn tËp. Tính chất đờng phân giác cña tam gi¸c. Mục tiêu cần đạt Nắm vững định nghĩa về tỷ số của 2 đoạn thẳng, định nghĩa về đoạn thẳng tỷ lệ, nội dung của định lý talet ( thuËn) vËn dông §L vµo viÖc t×m tØ sè b»ng nhau trªn h×nh vÏ trong SGK Nắm vững nội dung ĐL đảo của định lý talet, vận dụng ĐL để xác định đợc các cặp đờng th¼ng song song trong h×nh vÏ víi sè liÖu d· cho, hiểu đợc cách CM hệ quả của định lý talet, đặc biẹt là phải nắm đợc các trờng hợp có thể xảy ra khi vẽ đờng thẳng B’C’ song song víi c¹nh BC.. Rèn kỹ năng giải các BT về định lý Talet ắcNms vững nội dung định lý về tính chất đờng phân giác, hiểu đợc cách CM trờng hợp AD là tai phân giác của góc A, vận dụng định lý giải đợc các bài tập tronacSGK. §Þa chØ tÝch hîp m«i trêng. §iÒu chØnh.

(18) 24 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 25 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). LuyÖn tËp. 42. Kh¸i niÖm hai tam gi¸c đồng dạng. 43. Trờng hợp đồng dạng thứ nhÊt. Nắm chắc nội dung định lý( giả thiết và kết luận) hiểu đợc cách chứng minh định lý, vận dụng định lý để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng. 44. LuyÖn tËp. Rèn kỹ năng giải các BT về tam giác đồng d¹ng. Trờng hợp đồng dạng thứ hai. Nắm chắc nội dung của định lý hiểu đợc cách chứng minh, vận dụng định lý để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng trong các bài tập. 26 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 45. 46. Trờng hợp đồng dạng thứ ba. 27 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 47. LuyÖn tËp. 48. Các TH đồng dạng của tam gi¸c vu«ng. 28 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). Rèn kỹ năng giải các BT về TC đờng phân gi¸c cña tam gi¸c Nắm đợc định nghĩa về 2 tam giác đồnh dạng, về tỷ số đồng dạng, hiểu đợc các bớc CM định lý trong tiết học: MN// BC =>ΔAMN ~ ΔABC. 41. Nắm chắc nội dung của định lý hiểu đợc cách chứng minh, vận dụng định lý để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng, lập ra các tỷ số thích hợp để từ đó tính ra đợc độ dài các đoạn th¼ng trong c¸c h×nh vÏ ë phµn bµi tËp Rèn kỹ năng giải các BT về trờng hợp đồng d¹ng cña tam gi¸c §iÒu chØnh : Nắm chắc các trờng hợp đồng dạng của tam môc 2 ?H×nh c giác vuông, nhất là dấu hiệu đặc biệt( dấu vµ d : GV tù hiÖu vÒ c¹nh huyÒn vµ c¹nh gãc vu«ng), vËn dụng dịnh lý về 2 tam giác đồng dạng để tính chọn độ dài các c¹nh sao cho tỷ số các đờng cao, tỷ số diện tích…. 49. Các TH đồng dạng của tam gi¸c vu«ng. RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c BT vÒ c¸c trêng hîp đồn dạng của tam giác vuông. 50. øng dông thùc tÕ cña tam giác đồng dạng. N¾m ch¾c néi dung 2 bµi to¸n thùc hµnh, nắm chắc các bớc đo đạc và tính toán trong tõng trêng hîp,. kÕt qu¶ khai c¨n lµ sè tù nhiªn VD: A ' B ' 5; B ' C ' 13; AB 10; BC 26.

(19) 29 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 30 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 31 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 51. Thùc hµnh ngoµi trêi ( §o chiÒu cao 1 vËt, §o KC giữa 2 điểm trên mặt đất, trong đó có 1 điểm không thể tới đợc). HS biết vận dụng để Đo chiều cao 1 vật, Đo khoảng cách giữa 2 vật trên mặt đất, trong đó có 1 vật không thể tới đợc). 52. Thùc hµnh ngoµi trêi ( §o chiÒu cao 1 vËt, §o KC giữa 2 điểm trên mặt đất, trong đó có 1 điểm không thể tới đợc). HS biết vận dụng để Đo chiều cao 1 vật, Đo khoảng cách giữa 2 vật trên mặt đất, trong đó có 1 vật không thể tới đợc). 53. ¤n tËp ch¬ng III. Hệ thống hoá kiến thức đã học trong chơng III. VËn dông gi¶i BT. 54. ¤n tËp ch¬ng III. Hệ thống hoá kiến thức đã học trong chơng III. VËn dông gi¶i BT. 55. KT viÕt ch¬ng III. KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña HS trong ch¬ng III. §iÒu chØnh : Bµi tËp 57 ( SGK - 92) Kh«ng yªu cÇu häc sinh lµm .. chơng IV : hình lăng trụ đứng - hình chóp đều Tæng sè tiÕt : 15 Lý thuyÕt :9. ¤n tËp : 2. LuyÖn tËp :2 KiÓm tra : 1 Tr¶ bµi häc kú :1 néi dung chÝnh cña ch¬ng: Trên cơ sở quan sát hình hộp chữ nhật HS nhận biết đợc 1 số KN cơ bản của hình học không gian: Diểm, đờng thẳng và mặt phẳng trong không gian. Đoạn thẳng trong không gian, cạnh đờng chéo. Hai đờng thẳng song song với nhau..

(20) §êng th¼ng song song víi mÆt ph¼ng, hai mÆt ph¼ng song song víi nhau. Thông qua sự quan sát và thực hành HS nắm vững các công thức đợc thừa nhận về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng, hình chóp đều và sử dụng các công thức đó vào tính toán. TuÇn 31 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 32 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ) 33 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 34 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy.... TiÕt. Tªn bµi. Mục tiêu cần đạt. 56. H×nh hép ch÷ nhËt. nắm đợc ( trực quan ) các yếu tố của HHCN, biết xác định số mặt, số đỉnh, số cạnh của 1 HHCN. 57. H×nh hép ch÷ nhËt. 58. ThÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt. 59. LuyÖn tËp. 60. H×nh l¨ng trô døng. 61. DiÖn tÝch xung quanh cña hình lăng trụ đứng. 62. ThÓ tÝch cña h×nh l¨ng trô đứng LuyÖn tËp. 63. Nhận biết ( qua mô hình ) 1 dấu hiệu về 2 đờng thẳng song song, đờng thẳng song song víi MP, 2 MP song song Bằng hình ảnh cụ thể cho HS bớc đầu nắm đợc dấu hiệu để 2 đờng thẳng vuông góc với mÆt ph¼ng, hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi nhau, nắm đợc công thức tính thể tích của h×nh hép ch÷ nhËt, vËn dông c«ng thøc vµo tÝnh to¸n Gi¶i c¸c BT vÒ h×nh hép ch÷ nhËt. Nắm đợc( trực quan) các yếu tố của hình lăng trụ đứng biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy, biết cách vẽ theo 3 bớc Nắm đợc cách tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng, biết cách áp dụng vào tÝnh to¸n víi c¸c h×nh cô thÓ Hình dung và nhớ đợc công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng, biết vận dụng công thức vµo viÖc tÝnh to¸n RÌn kü n¨ng tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch h×nh l¨ng trụ đứng. §Þa chØ tÝch hîp m«i trêng. §iÒu chØnh.

(21) .th¸ng .. n¨m 201 ) 35 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 64. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. 65. DiÖn tÝch xung quanh cña hình chóp đều. 66. Thể tích của hình chóp đều. 67. ¤n tËp ch¬ng IV. 68. ¤n tËp häc kú II. 36 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 69. 37 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 201 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 201 ). 70. Người lập kế hoạch. Kiªm tra viÕt häc kú II. Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú II. Có khái niệm về hình chóp đều, gọi tên hình chóp theo đa giác đáy, vẽ hình chóp tam giác đều theo 4 bớc, Nắm đợc cách tính diện tích xung quanh của h×nh chãp dÒu, biÕt ¸p dông c«ng thøc tÝnh toán đối với các hình cụ thể Hình dung và nhớ đợc công thức tính thể tích của hình chóp đều, vận dụng tính thể tích của hình chóp đều HÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh l¨ng trô đứng và hình chóp đều đã học trong chơng, vận dụng các công thức đã học vào các dạng to¸n. Hệ thống hoá kiến thức đã học ở HK II. Vận dụng để giải BT. KiÓm tra viÖc n¾m kiÕm thøc cña HS ë HK II.. Söa ch÷a nh÷ng sai sãt cña häc sinh. Kh¾c s©u kiÕn thøc träng t©m, bæ xung kiÕn thøc cßn rçng cho häc sinh.. Tổ trưởng. Ban giám hiệu.

(22) Chương. Tên chương. I. CƠ HỌC. LT. 15. Kế hoạch giảng dạy Vật Lý 8 Tổng số tiết:19 t Yêu cầu của chương TH BT ÔN KT Học sinh hiểu được chuyển động . Biết viết công thức tính vận tốc. hiểu và biết cách biểu diễn lực Hiểu lực ma sát . Viết công thức tính áp suất , áp 1 1 2 2 suất khí quyển . Hiểu công thức tính lực đẩy Ácimét .Nắm chắc công thức tính công và công suất. Tuần. Tiết. Tên bài dạy. Mục tiờu cần đạt. 1 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2011 đến ngày... .tháng ... 1. Bài 1: Chuyển động cơ học. Nêu được VD về chuyển động cơ học trong đời sống . Hiểu được tính tương đối của chuyển động. Địa chỉ tích hợp môi trường. Điều chỉnh.

(23) Người lập kế hoạch. Ban giám hiệu duyÖt. Tổ trưởng duyÖt. Học kỳ II Tiết. 20 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) 21 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012). 20. 21. Tên bài dạy. Mục tiêu cÇn đạt. Địa chỉ tích hợp môi trường. Hiểu được công suất . Nêu được VD minh hoạ Bài 15: Công . Viết biểu suất thức tính công suất . Vận dụng giải bài tập Bài 16: Cơ Tìm được các -Khi 1 vật có năng VD minh khả nănng hoạcho các sinh công ta khaí niệm cơ nói vật đó có năng. thế năng lượng. năng, động -Khi 1 vật năng chuyển động , vật có. Điều chỉnh.

(24) động năng . Vận tốc và khối lượng của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn 22 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012). 22. Chương. II. Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học. Hệ thống lại kiến thức trọng tâm đã học. Tổng số tiết:14 t LT NHIỆT HỌC 7 Tên chương. BT. ÔN 2. KT 3. 2. Hiểu được cấu tạo của các chất , sự chuyển động của các nguyên tử , phân tử . Hiểu được kkhái niệm nhiệt năng , nhiệt lượng . Hiểu và vận.

(25) dụng công thức Q= c.m.Dt. Nắm được phương pháp cân bằng nhiệt . Công thức tính Q toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. Yêu cầu của chương. Tuần. 23 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) 24 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012). Tiết. 23. 24. Tên bài dạy. Mục tiêu cÇn đạt. Hiểu được các chất được cấu tạo như Bài 19: Các thế nào . chất được Bước đầu cấu tạo như hiểu được thế nào? TN mô hình , Giải thích 1 số hiện tượng Bài 20: Giải thích Nguyên tử , được chuyển phân tử động Brao. chuyển động Hiểu được hay đứng yên nhiệt độ của vật có liên quan đến chuyển động. Địa chỉ tích hợp môi trường. Điều chỉnh.

(26) 25 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012). 26 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) 27 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) 28 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) 29 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng. 25. của nguyên tử hay phân tử Phát biểu được định nghiã nhiệt năng và mối quan hệ của Bài 21: Nhiệt nhiệt năng và năng nhiệt độ của vật . Định nghĩa nhiệt năng và nhiệt lượng. 26. ¤n tËp. Hệ thống lại kiến thức trọng tâm đã học .. 27. Kiểm tra 1 tiết. Đánh giá nhận thức của học sinh .. 28. 29. Bài 22: Dẫn nhiệt Bài 23: Đối lưu - bức xạ nhiệt. Hiểu được sự dẫn nhiệt , so sánh được tính dẫn nhiệt của các chất Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng,. -Đối lưu là hình thức truỳen nhiệt bằng các.

(27) chất khí . Hiểu được đối lưu xảy ra trong chất nào . Hiểu được bức xạ nhiệt. .. n¨m 2012). 30 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012). 30. 31 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012). 31. 32 ( Tõ ngµy .... 32. Nắm được cách tính Bài 24: Công nhiệt lượng , thức tính CT Q= nhiệt lượng c.m.Dt. Nắm được đơn vị các đại lượng Giúp học sinh nhớ kiến thức cơ bản và biết vận Bµi tËp dụng thành thạo vào trong bài tập tính nhiệt lượng . Bài 25: Phát biểu. dòng chất lỏng và chất khí , đó hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí -Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia đi thănngr . Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.

(28) th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012). 33 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) 34 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) 35 ( Tõ ngµy ... th¸ng ... n¨m 2012 đến ngµy... .th¸ng .. n¨m 2012) Người lập kế hoạch. 33. được nguyên lý truyền nhiệt . Viết được phương Phương trính trìng cân cân bằng bằng nhiệt nhiệt cho TH 2 vật trao đổi nhiệt. Biết vận dụng vào thực tế Giúp học sinh nhớ kiến thức cơ bản Bài tập và biết vận dụng thành thạo vào trong bài tập. 34. Ôn tập học kì II. Hệ thống lại kiến thức trọng tâm đã học .. 35. Kiểm tra học kỳ II. Đánh giá nhận thức của học sinh. Tổ trưởng duyÖt. Ban giám hiệu duyÖt.

(29) Kế hoạch giảng dạy môn tự chọn toán 8. - Chủ đề 1 : Phép nhân và phép chia các đa thức . ( 5 tiết ) - Chủ đề 2 : Tứ giác : ( 6 tiết ) - Chủ đề 3 : Phân thức đại số : ( 4 tiết ) - Chủ đề 4 :Đa giác – Diện tích đa giác.(3 tiết ) Tuần. Tiết. Tên bài dạy. 2. 1. ôn tập nhân đơn thức với đa thức. 3. 2. LuyÖn tËp vÒ h×nh thang. 4. 3. «n tËp : nh©n ®a thøc víi ®a thøc. 5. 4. ôn tập đờng trung bình của tam giác h×nh thang .. 6. 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ. 7. 6. ôn tập đờng trung bình của tam giác h×nh thang .. 8. 7. LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. 9. 8. luyÖn tËp vÒ h×nh b×nh hµnh. 10. 9. «n tËp ch¬ng I (đại số). Mục tiêu của bài Củng cố và khắc sâu cho học sinh các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức LuyÖn tËp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ h×nh thang, ¸p dông gi¶i c¸c bµi tËp. - Luyện phép nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thøc víi ®a thøc. Hs hiểu kỹ hơn về định nghĩa đờng trung bình của tam giác và các định lý về đờng trung bình của tam gi¸c Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức đáng nhớ .Luyện các bài tập vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ. Hs hiểu kỹ hơn về định nghĩa đờng trung bình của hình thang và các định lý về đờng trung bình của tam gi¸c Gióp häc sinh luyÖn tËp thµnh th¹o c¸c bµi tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸c ph¬ng pháp đã học . Ôn tập cho học sinh định nghĩa, tính chất và dấu hiÖu nhËn biÕt h×nh b×nh hµnh. Cñng cè c¸c kiÕn thøc cña ch¬ng I. LuyÖn c¸c bµi tập về nhân đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö, phÐp chia ®a thøc.. Điều chỉnh.

(30) 11. 10. 12. 11. 13. 12. 14. 13. 15. 14. 16. 15. 17. 16. 18. 17. 19. 18. Cñng cè kiÕn thøc vÒ h×nh ch÷ nhËt, luyÖn c¸c bµi tËp chøng minh tø gi¸c lµ h×nh ch÷ nhËt Ôn tập về phân thức đại số và rút gọn Hs nắm vững khái niệm về phân thức đại số và định ph©n thøc nghĩa hai phân thức bằng nhau Củng cố kiến thức về định nghĩa, tính chất và dáu ¤n tËp vÒ h×nh thoi vµ h×nh vu«ng . hiÖu nhËn biÕt h×nh thoi. RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch tö vµ mÉu thøc thµnh ¤n tËp vÒ rót gän ph©n thøc nhân tử, củng cố qui tắc đổi dấu và rút gọn phân thøc . HS đợc cñng cè c¸c kiÕn thøc , c«ng thøc tÝnh diÖn LuyÖn tËp vÒ diÖn tÝch ®a gi¸c tÝch c¸c ®a gi¸c . cố quy tắc cộng các phân thức đại số, luyên ôn tập về phép cộng các phân thức đại Củng tËp thµnh thạo các bài tập cộng các phân thức đại sè sè . Cñng cè qui t¾c c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n vµ ¤n tËp häc k× 1 chia trªn tËp hîp c¸c ®a thøc, ph©n thøc, c¸c ph¬ng ( đại số ) ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.. LuyÖn tËp vÒ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt HS đợc củng cố các kiến thức , công thức tính diện vµ diÖn tÝch tam gi¸c . tÝch c¸c h×nh ch÷ nhËt vµ diÖn tÝch tam gi¸c . HÖ thống hoá các kiến thức đã học trong chơng I ¤n tËp häc k× 1 ( về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết), ch(hỡnh học ) ¬ng II vÒ diÖn tÝch ®a gi¸c. LuyÖn tËp vÒ h×nh ch÷ nhËt. Người lập kế hoạch. Ban giám hiệu. Cao Thuý Nga. §ç BÝch Hång. Kế hoạch giảng dạy môn tự chọn toán 8 k× II - Chủ đề 1 : Phơng trình bậc nhất một ẩn ( 5 tiết ) - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng : ( 6 tiết ) - Chủ đề 3 : Bất phơng trình bậc nhất một ẩn ( 6 tiết ).

(31) Tuần. Tiết. 20. 19. 21. 20. 22. 21. 23. 22. 24. 23. 25. 24. Tên bài dạy. Mục tiêu của bài Điều chỉnh häc sinh «n tËp, cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ phPh¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ c¸ch Gióp ¬ng tr×nh, nghiÖm cña ph¬ng tr×nh, gi¶i ph¬ng tr×nh, gi¶i phơng trình tơng đơng. DiÖn tÝch hibnhf thang – diÖn tÝch HS n¾m v÷ng c¸c c«ng thøc tinhd diÖn tchs h×nh h×nh thoi thoi vµ diÖn tÝch h×nh thang . Hiểu, nắm vững định nghĩa về tỉ số của hai đoạn §Þnh lý Ta - lÐt trong tam gi¸c th¼ng, ®o¹n th¼ng tØ lÖ. - Hiểu và nắm vững định lí Ta Lét thuận - Viết đợc các tỉ số, các tỉ lệ thức Gióp häc sinh «n tËp cñng cè ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh, ph¬ng tr×nh tÝch Ph¬ng tr×nh tÝch . Gióp häc sinh «n tËp cñng cè ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh, ph¬ng tr×nh tÝch Củng cố đợc tính chất của đờng phân giác trong Tính chất đờng phân giác của tam giác -tam giác .Vận dụng đợc vào giải các bài tập . Củng cố đợc phơng pháp giải phơng trình chứa ẩn ở Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu. mÉu .. 25. Trờng hợp đồng dạng thứ nhất Cña tam gi¸c. 28. 26. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh.. 29. 27. Trờng hợp đồng dạng thứ hai. 30. 28. 31. 29. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh. Trờng hợp đồng dạng thứ ba. 32. 30. 33. 31. 26. - Hiểu, nắm vững định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ. Hiểu và nắm vững định lí Ta Lét thuận.Viết đợc các tỉ số, các tỉ lệ thức khi có hai tam giác đồng dạng ¤n tËp, cñng cè c¸ch gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp phơng trình: Giải các bài toán chuyển động, to¸n %,to¸n n¨ng . Nắm chắc nội dung định lí : hiểu đợc cách c/m định lÝ gåm 2 bíc c¬ b¶n: Ôn tập, củng cố cách giải bài toán bằng cách lập phơng trình: Giải các bài toán chuyển động, to¸n %,to¸n n¨ng . Nắm chắc nội dung định lí : hiểu đợc cách c/m định lÝ gåm 2 bíc c¬ b¶n: Củng cố đợc tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép céng.. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp céng Các trờng hợp đồng dạng của tam giác + HS nắm chắc các dấu hiệu đồng dạng của 2 tam vu«ng.

(32) 34. 32. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n. 35. 33. BÊt ph¬ng tr×nh mét Èn. 36. 34. BÊt ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. 37. 35. Phơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Người lập kế hoạch Cao Thuý Nga. gi¸c vu«ng. + Vận dụng định lí về 2 tam giác đồng dạng để tính tỉ số các đờng cao, tỉ số diện tích độ dài các cạnh. VËn dông vµo bµi tËp Củng cố đợc tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nh©n . Củng cố đợc phơng pháp giải bất phơng trình một ẩn . Củng cố đợc phơng pháp giải bất phơng trình một ẩn Củng cố đợc phơng pháp giải phơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối . Ban giám hiệu §ç BÝch Hång.

(33)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×