Tải bản đầy đủ (.docx) (30 trang)

GIAO AN CHU DE TRUONG MAM NON

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (265.37 KB, 30 trang )

(1)thời gian thực hiện chủ đề : trờng mầm non ( Thời gian : từ 14/9 -> 02/10/ 2015). TuÇn 1: Trêng MN Ph¬ng Trung II cña bÐ Thêi gian tõ ngµy 15/09 -> 19/09 Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thu H»ng TuÇn 2: Líp häc cña bÐ Thêi gian tõ ngµy 22/09 ->/ 26/09 Gi¸o viªn thùc hiÖn: Lª ThÞ Loan TuÇn 3: BÐ vµ c¸c b¹n trong líp Thêi gian tõ ngµy 29/09 ->/ 03/10 Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Th¶o. Thêi gian hoạt động. Kế hoạch tuần I chủ đề: trờng mầm non Chủ đề nhánh : Trờng mầm non phơng trung ii của bé Thêi gian thùc hiÖn: Tõ 14/ 9 -> 18 /9 GVTH: Lê Thị Loan Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 ( 14/9) ( 15/9) ( 16/9) ( 17/9). Thø 6 ( 18/9).

(2) - Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định - Trò chuyện với trẻ về chủ đề nh¸nh ( §GCS 17) §ãn trÎ Trß chuyÖn - C¸c con nhËn xÐt vÒ ng«i trêng mÇm non ph¬ng trung II cña chóng m×nh nµo? - Giíi thiÖu trÎ c¸c gãc ch¬i, cho trÎ chän gãc ch¬i - Cho trẻ tập dới sân trờng theo nhạc bài hát trong chủ đề. Đi vòng tròn kết hợp với các kiểu chân. Hô hấp: Thể dục sáng Làm động tác tiếng ô tô . Tay: 2 tay sang ngang, song song trớc mặt. Chân : Ngồi xuống đứng lên liên tục. Bông : 2 tay gi¬ lªn cao, cói gËp ngêi xuèng. BËt: sang tr¸i, sang ph¶i - §iÓm danh. Ho¹t động häc. Hoạt động ngoµi trêi. LQVH PTV§ Dạy trẻ đọc bài thơ VĐCB: Đi thăng “ Bµn tay c« gi¸o” b»ng trªn ghÕ thÓ dôc ( ThÓ lo¹i trÎ cha ( 2m x 0,25mx 0,35) biÕt ) ( CS 11) TC: Ai bắt đợc bóng LQCC D¹y trÎ c¸c nÐt c¬ b¶n ( nÐt cong hë tr¸i, cong hë ph¶i, nÐt mãc 2 ®Çu) H§CM§ : Quan H§CM§ : Trß s¸t trêng mÇm non. chuyÖn vÒ b¸c cÊp dTCV§ : Ch¹y cíp ìng. cê. TCV§: Thi lÊy bãng. Ch¬i tù do Ch¬i tù do. H§KP Tìm hiểu 1 số đồ ch¬i ngoµi trêi ( ®u quay, nhµ bãng ). H§TH Xé và dán đồ chơi ngoµi trêi trong trêng mÇm non ( §Ò tµi) H§LQVT ¤n sè lîng trong ph¹m vi 5. H§¢N NDTT: D¹y h¸t “Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” NDKH: Nghe h¸t:"Ngµy ®Çu tiªn ®i häc" TC: Tai ai tinh. H§L§: Ch¨m sãc c©y xanh TCV§: Ch¹y tiÕp søc.. H§CM§: VÏ c©y xanh (b»ng phÊn) trªn s©n trêng. TCV§: MÌo ®uæi chuét Ch¬i tù do. H§CM§: Trß chuyÖn víi c¸c c« trong trêng. ( §GCS 65) TCV§: Lén cÇu vång Ch¬i tù do.

(3) Hoạt động gãc. Hoạt động chiÒu. Tªn ho¹t động. * Gãc ph©n vai: ch¬i c« gi¸o, B¸c sÜ cÊp dìng + Chuẩn bị: Bộ đồ chơi nấu ăn bằng nhựa, các loại rau, củ quả + Kĩ năng : Trẻ chơi đóng vai cô giáo học sinh 1 cách thành thạo, tự nhiên * Gãc x©y dùng: x©y dùng trêng mÇm non. + ChuÈn bÞ : G¹ch, hµng rµo, th¶m cá... * Góc nghệ thuật: Cắt dán về trờng mầm non, vẽ, nặn 1 số đồ chơi ngoài trời + Chuẩn bị: giấy màu, đất nặn, bút sáp, giấy A4... * Gãc thiªn nhiªn : Tíi c©y nhÆt cá , gi¸o dôc trÎ kÜ n¨ng vÖ sinh röa tay b»ng xµ phßng tríc khi ¨n, sau khi ®i vÖ sinh vµ tay bÈn.( CS 15) + ChuÈn bÞ: B×nh tíi c©y, bé dông cô lµm vên.. - Cho trÎ minh häa bµi th¬ “ Bµn tay c« gi¸o” 2-3 lÇn vµ cho trÎ lµm quen bµi h¸t “ C« gi¸o cña em”. Mục đích yêu cầu. ¤n l¹i c¸c nÐt c¬ b¶n. - Gi¸o dôc dinh dìng.. Cho trÎ vÏ vÒ trêng Cho trÎ biÓu diÔn mÇm non Ph¬ng cïng c« bµi h¸t : trung 2 cña bÐ “ Ngµy ®Çu tiªn ®i häc" - Lau dän vµ s¾p xếp đồ dùng đồ ch¬i. Kế hoạch tổ chức hoạt động tuần I Chủ đề nhánh: trờng mầm non Phơng Trung II của bé C¸ch tiÕn hµnh ChuÈn bÞ.

(4) 1. KiÕn thøc: Thø 2 - TrÎ biÕt tªn bµi th¬ 14/9/2015 “Bµn tay c« gi¸o” LQVH - BiÕt tªn t¸c gi¶ D¹y trÎ - TrÎ biÕt tr¶ lêi đọc bài c¸c c©u hái mµ c« th¬:Bµn đặt ra. tay c« 2. Kü n¨ng: gi¸o - Trẻ đọc thơ hay, ( ThÓ lo¹i diÔn c¶m trÎ cha - Tr¶ lêi c©u hái to, biÕt ) râ rµng - Trẻ hiểu đợc nội dung bµi th¬ nãi vÒ t×nh c¶m cña c« gi¸o hµng ngµy ch¨m sãc cho c¸c con khi đến trờng . 3. Thái độ: Trẻ có thái độ vâng lêi c« gi¸o vµ ngêi lín. * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi h×nh ch÷ u * §D cña c« - Mét sè h×nh ¶nh c« gi¸o đón trẻ, cho trẻ ¨n, d¹y trÎ häc bµi... Hinh ¶nh minh häa cho bµi th¬ - nh¹c bµi h¸t: bµn tay c« gi¸o, c« vµ mÑ * §D cña trÎ: -GiÊy tr¾ng - Bót s¸p. 1. ổn định tổ chức C« cïng trÎ h¸t bµi"c« vµ mÑ"trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung bµi h¸t vµ c¸c c«ng viÖc cña c« gi¸o ë líp qua h×nh ¶nh , Giíi thiÖu tªn bµi th¬. 2. Néi dung HĐ1 : :Cô đọc thơ cho trẻ nghe lần 1. - Lần 2 cô đọc diễn cảm. * gi¶ng néi dung : Bµi th¬ nãi vÒ t×nh c¶m cña c« gi¸o lu«ng dµnh nh÷ng tình cảm tốt đẹp nhất cho các con khi đến trờng..... * §µm tho¹i. - Các con vừa cô đọc bài thơ gì? - Bµi th¬ nãi vÒ ai? - Tình cảm của cô giáo dành cho các con đợc thể hiện ntn?. - Ngoµi nh÷ng c«ng viÖc trªn c« gi¸o cßn lµm c«ng viÖc g× n÷a nµo? - Các con sẽ làm gì để đáp lại tình cảm của cô giáo dành cho các con nào? - Lần 3 cô đọc kết hợp tranh minh họa. * Gi¸o dôc trÎ :C¸c con ph¶i biÕt kÝnh träng v©ng lêi c« gi¸o vµ ngêi lín. HĐ 2: Cô cho trẻ đọc thơ -Cô mời cả lớp, nhóm, tổ cá nhân đọc thơ (cô chú ý sửa sai cho trẻ ) HĐ 3 : Cô cho trẻ về nhóm vẽ 1 món quà tặng cô để tỏ lòng kính trọng và yªu quÝ c« gi¸o Cô cho trẻ sử dụng giấy trắng, giấy màu bút sáp để vẽ 3. KÕt thóc : C« cho trÎ h¸t bµi “ Bµn tay c« gi¸o” vµ nhËn xÐt tuyªn d¬ng trẻ - chuyển sang hoạt động khác.. NhËn xÐt cuèi ngµy : .......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. Tªn ho¹t động. Mục đích yêu cÇu. ChuÈn bÞ. C¸ch tiÕn hµnh.

(5) Thø 3 15/9/2015 PTV§ V§CB: §i th¨ng b»ng trªn ghÕ thÓ dục đầu đội tói c¸t ( CS 11) TC: Ai b¾t đợc bóng. 1.KiÕn thøc -TrÎ biÕt ®i th¨ng b»ng trªn ghÕ thÓ dôc BiÕt ch¬i trß ch¬i “ Ai b¾t bóng đợc” 2.Kü n¨ng -TrÎ phèi hîp đợc giữa chân và tay để đi th¨ng b»ng trªn ghÕ thÓ dôc kh«ng bÞ r¬i tói c¸t 3.Thái độ -TrÎ hµo høng thÝch thó tham gia hoạt động.. * §D cña c«: - 2 ghÕ thÓ dôc, 2 tói c¸t cã kÝch thíc to h¬n cña trÎ * §d cña trÎ - Trang phôc gän gµng 20 – 25 tói c¸t, 10-15 qu¶ bãng nhùa.. 1. ổn định tổ chức - C« cho trÎ h¸t bµi " Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non" kÕt hîp cho trÎ ®i thµnh vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i: ®i thêng- ch¹y chËm - ch¹y nhanh - ®i thêng vÒ 3 hµng ngang 2. Nội dung: VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát * HĐ1: Trọng động a. BTPTC : C« cho trÎ tËp bµi tËp ph¸t triÓn chung theo nh¹c bµi h¸t "Trêng cña ch¸u lµ tr¬ng mÇm non"(2lÇn-8nhÞp) b.V§CB: §i th¨ng b»ng trªn ghÕ thÓ dôc. +Lần 1:Cô làm mẫu + không giải thích động tác +Lân 2:Cô làm mẫu + giải thích động tác rõ ràng Giải thích:T thế chuẩn bị cô đến vạch xuất phát, chân phải bớc lên ghế, 2 tay dang sang ngang, chân phải bớc, chân trái nối tiếp đi đến hết ghế , chú ý phải đi khéo léo để không rơi túi cát. Cô cho trẻ thực hiện:Cô mời một trẻ lên thực hiện.Sau đó cô lần lợt cho trẻ thực hiện đến hết lớp.(cô chú ý sửa sai cho trẻ) - Cô cho 2 đội thi đua (cô nhận xét sau khi trẻ thi đua ) * Trò chơi: Ai bắt đợc bóng C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. + Cách chơi : 2 bạn của 2 đội đi trên ghế thể dục, đi hết ghế rồi lấy bóng tung lên xem bạn nào bắt đợc bóng để vào rổ cho đội của mình. Đội nào bắt đợc nhiều bóng thì đội đó dành chiến thắng + Luật chơi : Đội nào cha đi hết ghế thể dục mà nhảy xuống trớc thì đội đó vi phạm luật chơi và không đợc tính lợt chơi đó. 3. Håi tÜnh. C« cho trÎ ®i l¹i nhÑ nhµng 1- 2 vßng.. NhËn xÐt cuèi ngµy : .................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Tªn ho¹t động Thø 3. Mục đích yêu cÇu 1. KiÕn thøc :. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm. C¸ch tiÕn hµnh 1 . ổn định.

(6) LQCC D¹y trÎ c¸c nÐt c¬ b¶n. ( nÐt cong hë tr¸i, cong hë ph¶i, nÐt mãc 2 ®Çu). - TrÎ nhËn biÕt các nét qua đồ vËt , qua m« pháng... - BiÕt ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«. - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi theo h×nh ch÷ u * §D cña c« - PhÊn , b¶ng Một số đồ dùng , đồ chơi * §D cña trÎ - §Êt nÆn, giÊy , bót s¸p. - Cô và trẻ trò chuyện về 1 số đồ dùng, đồ chơi trong lớp 2. Néi dung : D¹y trÎ c¸c nÐt c¬ b¶n. ( nÐt cong hë tr¸i, cong hë ph¶i, nÐt mãc 2 ®Çu) * H§1 : Giíi thiÖu vµ ph©n biÖt nÐt cong hë ph¶i vµ nÐt - C« viÕt lªn b¶ng nÐt cong hë tr¸i, cho trÎ quan s¸t vµ cho trÎ nhËn xÐt xem có giống với đồ vật gì mà các con vừa lấy - Cô mô phỏng để trẻ đoán đó là nét gì? - T¬ng tù c¸c nÐt cong hë ph¶i vµ nÐt mãc 2 ®Çu c« hái trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt. - Cô cho trẻ quan sát các nét đợc cắt bằng xốp màu và cho trẻ nói đặc điểm của các nét đó. 2 . Kü n¨ng : - TrÎ nhËn d¹ng c¸c nÐt c¬ b¶n chÝnh x¸c - Chơi đợc các * H§2 : Trß ch¬i «n luyÖn trß ch¬i theo yªu C« cho trÎ xÕp c¸c nÐt b»ng h¹t na theo yªu cÇu cña c« cÇu cña c«. C« chia trÎ thµnh nhiÒu nhãm nhá, yªu cÇu c¸c nhãm nÆn c¸c nÐt mµ võa 3 . Thái độ häc - TrÎ høng thó C« quan s¸t vµ híng dÉn trÎ khi tham gia giê 3. KÕt thóc : C« nhËn xÐt khen trÎ häc. NhËn xÐt cuèi ngµy : ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Tên hoạt động Thø 4 16/9/2015 H§KP Tìm hiểu 1 số đồ ch¬i ngoµi trêi (®u quay, nhµ bãng ). Mục đích yêu cầu 1 KiÕn thøc. -Trẻ biết tên một số đồ dùng đồ chơi ngoài trêi. - Trẻ biết đặc điểm một số đồ dùng đồ chơi ngoµi trêi nh ( ®u quay , nhµ bãng). ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Ngoµi s©n trêng * §éi h×nh - Ngåi theo nhãm nhá tríc mÆt c« * §D cña c«: - Mét số hình ảnh đồ chơi ngoµi trêi ( ®u quay,. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định và gây hứng thú. - C« vµ trÎ h¸t “Trêng chóng ch¸u ®©y lµ trêng mÇm non” -Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi ngoài trời . 2. Nội dung: Tìm hiểu 1 số đồ chơi ngoài trời (đu quay, nhµ bãng ) * HĐ 1: Cô giới thiệu một số hình ảnh về các đồ chơi ngoµi trêi Cho trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt nh÷ng h×nh ¶nh.Cã nh÷ng.

(7) 2 Kü n¨ng - TrÎ hiÓu dîc t¸c dông của 1 số đồ chơi ngoài trêi. - Trẻ hiểu đợc các đặc điểm của 1 số đồ chơi ngoµi trêi. 3 Thái độ. - TrÎ gi÷ g×n då dïng đồ chơi trong trờng mÇm non.. loại đồ chơi gì? - Cho trẻ kể tên của đồ chơi ngoài trời - cho trẻ nhận xét đặc điểm của những đồ chơi đó. * Cho trÎ quan s¸t “ ®u quay” - Cho trẻ nhận xét đặc điểm về “ đu quay” * Cho trÎ quan s¸t “nhµ bãng” -Trẻ nêu đặc điểm và tác dụng của “ nhà bóng” * So sánh đồ chơi “ đu quay, cầu trợt, nhà bóng) - Cho trẻ so sánh có đặc điểm giống và khác nhau. * H§2 : Trß ch¬i luyÖn tËp - Cô nói đặc điểm của đồ chơi nào thì trẻ giơ to và nói tên đồ chơi đó lên - TiÕn hµnh cho trÎ ch¬i. - Trß ch¬i: Ai giái h¬n - Chia làm 3 nhóm cho trẻ lắp ghép các đồ chơi ngoài trời. 3. KÕt thóc : C« nhËn xÐt – khen trÎ. NhËn xÐt cuèi ngµy : .................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... Tªn ho¹t động Thø 5 17/9/2015 H§TH XÐ vµ d¸n đồ chơi ngoµi trêi trong trêng mÇm non ( §Ò tµi ). Mục đích yêu cÇu 1. KiÕn thøc. -TrÎ biÕt tªn một số đồ ch¬i ngoµi trêi. -TrÎ biÕt xÐ một số đồ dùng đồ chơi ngoµi trêi. 2 Kü n¨ng -TrÎ biÕt c¸ch xÐ d¶i ,xÐ nÐt cong.. để xé đợc 1 số đồ ch¬i ngoµi trêi -TrÎ phÕt hå vµ d¸n kh«ng bÞ nhße. cÇu trît, bÖp bªnh, nhà bóng), bộ đồ ch¬i xÕp h×nh b»ng nhùa * §D cña trÎ - Lô tô đồ chơi ngoµi trêi, giÊy A4, bót s¸p mµu. ChuÈn bÞ *§d cña c« - Mét sè h×nh ảnh về đồ ch¬i ngoµi trêi trong trêng mÇm non, tranh xÐ d¸n vÒ nh÷ng đồ chơi ngoài trêi * §d cña trÎ - GiÊy mµu, hå d¸n, kh¨n lau tay.. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định và gây hứng thú. -C« vµ trÎ h¸t “Trêng chóng ch¸u ®©y lµ trêng mÇm non” -Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi ngoài trời . 2. Nội dung: Xé và dán đồ chơi ngoài trời trong trờng mầm non * HĐ1: Cô cho trẻ xem về 1 số đồ chơi ngoài trời - Cho trẻ nhận xét về đặc điểm của từng đồ chơi ngoài trời * HĐ2: Cô giới thiệu 1 số bức tranh xé dán về đồ chơi ngoài trời Cho trẻ quan sát và nhận xét bức tranh.Có những loại đồ chơi gì? - NhËn xÐt vÒ mµu s¾c, bè côc bøc tranh * HĐ 3 : Trẻ thực hiện vào vở thủ công: cô theo dõi, động viên hớng dẫn trẻ trẻ cách cầm giấy để xé,và phết hồ . * H§4: Trng bµy s¶n phÈm.

(8) 3 Thái độ. Gi÷ s¸ch vë s¹ch sÏ. C« cho trÎ trng bµy s¶n phÈm vµ giíi thiÖu bµi cña m×nh - Cho trÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n. Cô nhận xét chung sản phẩm, động viên khen gợi trẻ. 3. KÕt thóc: C« cho trÎ h¸t bµi: "Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non". NhËn xÐt cuèi ngµy : ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................... Tªn ho¹t động Thø 5 LQVT ¤n sè lîng trong ph¹m vi 5. Mục đích yêu cÇu 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt nhËn biÕt , thªm bít ,chia sè lîng tõ 1 - 5. - TrÎ nãi râ cÊu t¹o cña sè 5 2. Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt, thªm bít chia sè lîng trong ph¹m vi 5 - Nói đợc rõ rµng cÊu t¹o cña sè 5 3. Thái độ: -TrÎ biÕt gi÷ gìn đồ dùng đồ chơi trong. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngồi theo đội h×nh ch÷ u * §d cña c«: - Đồ dùng để xung quanh líp cã sè lîng 5 C¸c thÎ sè tõ 1-5 * §d cña trÎ: - Mçi trÎ 1 bé thÎ sè tõ 1 - 5. - Đồ dùng đò chơi cã sè lîng tõ 1- 5 để vào hộp kín. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định tổ chức C« vµ trÎ cïng h¸t bµi "Ngµy khai trêng " - C¸c con h¸t bµi h¸t g×? Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? 2. Néi dung : «n sè lîng trong ph¹m vi 5 * H§1: -Trong trêng mÇm non mµ c¸c bÐ ®ang häc cã nh÷ng g× nµo? - Cô cho trẻ tìm nhanh đồ chơi có số lợng từ 1 - 5 để trong lớp. - Con tìm đợc những đồ dùng gì? - Cã sè lîng lµ bao nhiªu ? t¬ng øng víi sè mÊy? - 5 đồ dùng cô bớt đi 2 thì còn lại bao nhiêu? tơng ứng với số mấy? - 3 đồ dùng cô bớt đi 2 còn lại bao nhiêu? - 2 đồ dùng cô thêm 2 thì có tất cả bao nhiêu? - 4 c« thªm 1 th× cã tÊt c¶ lµ bao nhiªu? t¬ng øng víi sè mÊy? * HĐ2: Trò chơi luyện tập "ai đếm đúng". - C« ®a hép ra c¸c con ®o¸n xem trong hép c« cã g×. - C« mêi 1 trÎ lªn sê tay vµo hép vµ ®o¸n. - Trẻ đếm số lợng đồ chơi trong lớp. - Cô cho trẻ đếm tiếng sắc xô và tiếng vỗ tay. - Chia trÎ thµnh 4 nhãm cho trÎ c¾t c¸c sè tõ 1-5 in rçng vµ khi c¾t xong cô cho từng nhóm xếp theo đúng thứ tự từ 1-5 3. KÕt thóc: C« cho trÎ h¸t bµi: "Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non" KÕt thóc nhËn xÐt khen trÎ.

(9) líp. NhËn xÐt cuèi ngµy : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Tªn ho¹t Mục đích yêu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh động cÇu Thø 6 * §Þa ®iÓm 1 KiÕn thøc : 1 . ổn định 18/9/2015 -TrÎ biÕt tªn bµi - Trong líp - C« vµ trÎ trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non * §éi h×nh H§¢N h¸t - B¹n nµo nhËn xÐt vÒ ng«i trêng mÇm non cña chóng m×nh nµo ? - Ngåi theo NDTT: - Biết hát đúng - Trong trờng có những đồ chơi gì ? h×nh ch÷ u DH : Trêng theo nhÞp ®iÖu * §D cña c« - C¸c con cã yªu quý ng«i trêng cña m×nh kh«ng ? chóng ch¸u cña bµi h¸t lµ trêng - BiÕt biÓu diÔn -Nh¹c bµi h¸t - Vµ cã 1 nh¹c sÜ s¸ng t¸c ra bµi h¸t : Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non, “ Trêng mÇm non" h«m nay c« d¹y c¸c con h¸t thËt hay bµi h¸t nµy nhÐ. cïng c« bµi h¸t : chóng ch¸u NDKH Ngµy ®Çu tiªn ®i lµ trêng mÇm 2.Néi dung : D¹y trÎ h¸t "Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non" NH:"Ngµy häc * HĐ1 : - Cô hát lần 1 kết hợp với nhạc đệm non”,Ngµy ®Çu tiªn ®i -BiÕt ch¬i trß ®Çu tiªn ®i häc" - C« h¸t lÇn 2 cã nh¹c thÓ hiÖn minh häa cho bµi h¸t ch¬i häc" TC: Tai ai * §D cña trÎ + Hái tªn bµi h¸t ? tªn t¸c gi¶ ? tinh 2 Kü n¨ng : * Gi¶ng néi dung bµi h¸t - Trẻ thuộc đợc - Mũ chóp -Bµi hát nói về trờng mầm non thân yêu khi các bé đến trờng đợc cô giáo bài hát, hát đợc kín d¹y móa hát, chơi rất nhiều các trò chơi...trong bài hát này nói đến tình cảm đúng theo nhịp của cô giáo đối với các bạn nhỏ rất là yêu thơng chăm sóc nh mẹ của mình. ®iÖu cña bµi h¸t - Mêi c¶ líp h¸t theo h×nh thø b¾t nhÞp - Trẻ chơi đợc - Mêi tæ , nhãm , c¸ nh©n h¸t víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ( Chó ý khi h¸t trß ch¬i 1 c¸ch c« söa sai cho trÎ.) thµnh th¹o * H§2 . Trß ch¬i : Tai ai tinh 3 Thái độ - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Høng thó tham - Cho trÎ ch¬i gia c¸c ho¹t động * H§3 : Nghe h¸t : Ngµy ®Çu tiªn ®i häc - C« h¸t lÇn 1 : cã nh¹c - LÇn 2 : C« vµ trÎ cïng biÓu diÔn 3. KÕt thóc : C« nhËn xÐt khen trÎ. NhËn xÐt cuèi ngµy : ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................

(10) Kế hoạch tuần II chủ đề : trờng mầm non Chủ đề nhánh : Lớp học của bé Thêi gian thùc hiÖn tõ 22/9 -> 26/09 GVTH: Lª ThÞ Loan Thêi gian Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 hoạt động ( 22/ 9) ( 23/ 09) ( 24/ 09) ( 25/ 09) ( 26/ 09) - Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định §ãn trÎ - Cho trẻ tập dới sân trờng theo nhạc bài hát trong chủ đề. Đi vòng tròn kết hợp với các kiểu chân. Hô hấp: ThÓ dôc s¸ng TiÕng gµ g¸y . Tay: 2 tay sang ngang, gËp khuûu tay tríc ngùc. Ch©n : 2 tay chèng h«ng, ®a ch©n sang ph¶i 2 nhÞp vµ ngîc l¹i . Bông : 2 tay gi¬ lªn cao, cói gËp ngêi xuèng. BËt: TiÕn vÒ phÝa tríc Trß chuyÖn - - Trò chuyện với trẻ về chủ đề nh¸nh: Líp häc cña bÐ §iÓm danh - Lớp học của con có mấy cô giáo? tên là gì? Đến lớp các con đợc cô giáo dạy những gì?... - Cho trÎ chän gãc ch¬i. - §iÓm danh H§LQVH PTV§ H§KP H§TH H§¢N Nghe c« kÓ truyÖn: V§CB: Nh¶y xuèng T×m hiÓu vÒ líp VÏ ch©n dung c« NDTT:D¹y h¸t “ Mèo con và quyển từ độ cao 40 cm häc cña bÐ gi¸o “Lớp chúng ta Ho¹t s¸ch” ( §Ò tµi ) ( §GCS 2) đoàn kết” ( ThÓ lo¹i trÎ cha động LQVT - §i th¨ng b»ng trªn ( §GCS 100) biÕt) NhËn biÕt sè 6, ghÕ thÓ dôc häc đếm trong phạm vi NDKH: Nghe hỏt: TC: NÐm xa 6, lËp sè 6 LQCC “Đi học” Lµm quen ch÷ c¸i TC: Tiếng hát ở o,«,¬ đâu. H§CM§:- Trß - H§CM§: VÏ H§L§: Ch¨m sãc H§CM§ : Móa h¸t H§CM§ : §äc bµi Hoạt động chuyÖn vÒ c¸c gãc líp häc cña bÐ c©y xanh bµi: “ Trêng chóng th¬"Gµ häc ch÷" ngoµi trêi ch¬i trong líp (b»ng phÊn) trªn - Ch¹y cíp cê. ch¸u lµ trêng mÇm TCV§: KÐo co TCV§: Ch¹y tiÕp s©n trêng. Ch¬i tù do non” Ch¬i tù do søc. ( §GCS 32) TCV§: Rång r¾n - NhÆt l¸ c©y trong TCV§: MÌo ®uæi lªn m©y s©n trêng chuét Ch¬i tù do Ch¬i tù do Hoạt động *Gãc ph©n vai: Chơi cô giáo , gia đình(đưa con đi học) gãc + Chuẩn bị: Bộ đồ chơi nấu ăn, các loại đồ bán hàng ... *.Gãc x©y dùng: Xây trường mẫu giáo của bé -Tranh ảnh về trường mầm non,lô tô. - Trẻ biết phõn cụng cụng việc cho nhau, chủ động làm 1 số việc đơn giản + ChuÈn bÞ: Gạch,hàng rào,cây xanh *.Gãc nghÖ thuËt: Vẽ tô màu tranh về trường MN, hát múa các bài hát về chủ đÒ.

(11) + ChuÈn bÞ: bót s¸p mµu, giÊy A4, nh¹c cô ©m nh¹c... *Gãc ch÷ c¸i : XÕp ch÷ theo tranh, in ch÷ trªn c¸t.. + ChuÈn bÞ: Bé ch÷ c¸i, c¸t, bót ch× Vận động nhẹ sau ngủ dạy: Chơi 1 số trò chơi dân gian nh: Tập tầm vông, dềnh dềnh dàng dàng.... Hoạt động chiÒu. Cho trẻ đọc 1 số bài - Híng dÉn trß ch¬i th¬.( Bã hoa tÆng c«) míi: Nh¶y nh thá Cho trẻ làm quen chữ Xếp gọn đồ dùng đồ chơi các góc c¸i míi ( o,« ¬) ( §GCS 33). - Cho trÎ lµm quen ¤n bµi cò bµi míi ( nhËn biÕt - Cho trÎ lµm quen sè 6) bµi h¸t míi : Líp - Nªu g¬ng cuèi chóng ta ®oµn kÕt” ngµy.. BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t “ trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”,” Líp chóng ta ®oµn kÕt”. Nªu g¬ng cuèi ngµy - VÖ sinh tr¶ trÎ. Kế hoạch tổ chức hoạt động tuần II Chủ đề nhánh: Lớp học của bé Tªn ho¹t động Thø 2 LQVH Nghe c« kÓ truyÖn: “ MÌo con vµ quyÓn s¸ch” ( ThÓ lo¹i. Mục đích yêu cầu 1 KiÕn thøc: TrÎ biÕt tªn truyÖn “ MÌo con vµ quyÓn s¸ch” - TrÎ biÕt tªn 1 sè nhËn vËt trong truyÖn - HiÓu néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ b¹n. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi xung quanh gÇn c« * §å dïng cña c« Băng đĩa nhạc. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định tổ chức C« cho trÎ xem quyÓn s¸ch bÞ r¸ch vµ hái trÎ cã nhËn xÐt g× vÒ quyÓn s¸ch nµy. - Hớng trẻ đến nội dung câu truyện :”Mèo con và quyển sách”. 2. Néi dung : “ MÌo con vµ quyÓn s¸ch” * H§1 : C« kÓ lÇn 1: DiÔn c¶m. C« võa kÓ c©u truyÖn g×? C« kÓ lÇn 2 : KÓ kÌm theo tranh minh ho¹..

(12) trÎ cha biÕt). mÌo con kh«ng biÕt gi÷ g×n s¸ch vë... 2 . Kü n¨ng: - Nhớ đợc tên truyÖn,tªn c¸c nh©n vËt trong c©u truyÖn. -Trẻ trả lời đợc những câu hỏi mà cô đặt ra. 3 Thái độ: Th«ng qua c©u truyÖn gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n s¸ch vë. bµi h¸t. Tranh minh ho¹ c©u truyÖn:MÌo con vµ quyÓn s¸ch Dèi dÑt * §å dïng cña trÎ - giÊy A4, bót s¸p mµu. + Gi¶ng néi dung c©u chuyÖn: C©u chuyÖn nãi vÒ b¹n mÌo kh«ng chÞu häc vµ kh«ng gi÷ g×n s¸ch vë, kh«ng nghe lêi ngêi lín khuyªn b¶o...... * H§ 2: §µm tho¹i néi dung truyÖn: - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn g×? - Câu truyện đó nói về ai? - Bạn mèo co quyển sách mới nhng bạn ấy đã làm gì với quyển sách đó? - Khi bạn mèo xé quyển sách thì ai đã mắng bạn mèo? - B¹n mÌo cã nghe lêi b¸c gµ trèng kh«ng? - Điều gì đã xảy ra khi bạn mèo nằm ngủ? - Sau giấc mơ đó bạn mèo đã làm gì? Vậy qua câu truyện các con rút ra đợc bài học gì? C« kÓ l¹i c©u truyÖn lÇn 3: kÓ víi dèi * H§ 3: C« vµ trÎ vÒ gãc s¸ch vµ vÏ l¹i c¸c nh©n vËt trong c©u truyÖn. 3. KÕt thóc: C« cho trÎ h¸t bµi “ Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” NhËn xÐt cuèi ngµy : ......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. Tªn ho¹t Mục đích ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh động yªu cÇu Thø 3 1.KiÕn thøc: * §Þa ®iÓm 1. ổn định tổ chức PTV§ TrÎ biÕt nh¶y - Ngoµi s©n - Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề trờng mầm non * §éi h×nh VĐCB: Nhảy xuống từ độ 2 . Néi dung : - Đi vòng tròn, * Khởi động : Cho trẻ khởi động theo bài hát : “Trờng chúng cháu là trờng cao 40 cm xuống từ độ - BiÕt ch¬i trß chuyÓn vÒ 2 cao 40 cm mÇm non”, ®i c¸c kiÓu ch©n -> vÒ 2 hµng däc -> ®iÓm sè -> t¸ch hµng vÒ 4 hµng däc t¸ch hµng ngang. ch¬i “ NÐm ( §GCS 2) thµnh 4 hµng * BTPTC : §i th¨ng b»ng xa” ngang. 2.Kü n¨ng: - Tay: 2 tay ®a lªn cao ( 4x4) trªn ghÕ thÓ * §d cña c« - TrÎ nh¶y -Chân: Ngồi xổm, đứng lên ( 4x6) dôc xuống độ cao Sân tập rộng - Bông : 2 tay chèng h«ng, xoay ngêi sang tr¸i, ph¶i TC: NÐm xa r·i,s¹ch sÏ 40 cm đúng - BËt: bËt t¹i chç - 2 bôc nh¶y * V§CB: §i nèi bµn ch©n tiÕn lïi kÜ thuËt mµ không có cảm có độ cao 40 - Cô giới thiệu tên vận động cm, 2 ghÕ thÓ gi¸c sî - - Cô làm mẫu lần 1: Kh«ng gi¶i thÝch - TrÎ ch¬i trß dôc, 10 tói c¸t - LÇn 2 c« võa lµm võa gi¶i thÝch * §d cña trÎ chơi đúng + Từ đầu hàng , cô đến bục , bớc chân phải lên trớc, bớc chân trái lên sau, 2 c¸ch ch¬i vµ - Trang phôc chân đứng song song với nhau , tay chống hông, lấy đà bằng cách nhún chân gän gµng luËt ch¬i rồi nhảy xuống, khi nhảy xong thả 2 tay xuống, rồi đi về chỗ đứng 3. Thái độ: - Mêi 1 trÎ thùc hiÖn, c¶ líp nhËn xÐt - TrÎ cã ý - LÇn lît cho trÎ lªn thùc hiÖn ( c« chó ý söa sai cho trÎ) thøc tæ chøc - C« tæ chøc thi ®ua gi÷a 2 tæ.

(13) kØ luËt tèt. Tªn ho¹t Mục đích yêu động cÇu Thø 3 1 KiÕn thøc : LQCC TrÎ nhËn biÕt vµ Lµm quen chữ cái o,ô,ơ phát âm đúng chò c¸i o,« ,¬ - TrÎ biÕt t×m đúng chữ cái trong tõ - TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i cã ch÷ c¸i o,« ,¬ 2 . Kü n¨ng : - Trẻ phát âm đợc đúng các chữ c¸i o,« ,¬ -Trẻ tìm đợc đúng chữ cái trong c¸c tõ - Trẻ chơi đợc c¸c trß ch¬i cã chøa c¸c ch÷ c¸i o,« ,¬ 3 Thái độ TrÎ yªu quý tr-. * §i th¨ng b»ng trªn ghÕ thÓ dôc - C« mêi 1 trÎ lªn tËp vµ hái trÎ b¹n võa tËp bµi tËp g× ? - Cho lÇn lît trÎ lªn tËp * Củng cố: Cô hỏi trẻ đợc học bài gì? ôn bài tập gì? * TC: NÐm xa - C« nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i 3. Hồi tĩnh: Trẻ vận động nhẹ nhàng xung quanh sân trờng. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi theo đội hình chữ u vµ ngåi theo nhãm nhá * §å dïng cña c«: - Tranh cã chøa c¸c ch÷ c¸i o,« ,¬ thÎ ch÷ c¸i to , b¨ng nh¹c ghi c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. - §å dïng cña trÎ: thÎ ch÷ c¸i cã kÝch thíc cì nhá 3 hép mµu xanh, đỏ , vàng có. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định C« vµ trÎ h¸t bµi “ trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” - võa råi c¸c con h¸t bµi h¸t g×? - Bµi h¸t nãi vÒ nh÷ng g×? - Trong trờng còn có những đồ chơi gì ? 2. Néi dung : Lµm quen ch÷ c¸i o,«,¬ *Hoạt động 1 : Làm quen chữ O - C« cho trÎ xem h×nh ¶nh qu¶ bãng - díi h×nh ¶nh Qña bãng cã tõ Qña bãng -Cô cho trẻ đọc 2-3 lần * Gݬi thiÖu ch÷ O trong tõ qu¶ bãng - C« ph¸t ©m 3-4 lÇn -Mêi c¶ líp ph¸t ©m 3-4 lÇn víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Mêi tæ , nhãm ,c¸ nh©n. - Mêi trÎ nhËn xÐt ch÷ O -Cô chốt lại : Chữ O gồm 1 đờng tròn khép kín * Lµm quen ch÷ ¤ - C« cho trÎ xem h×nh ¶nh C« gi¸o - Díi h×nh ¶nh C« gi¸o cã tõ C« gi¸o -Cô đọc 2-3lần -Mời cả lớp đọc 2-3 lần - C« giíi thiÖu ch÷ ¤ trong tõ C« gi¸o.

(14) Tªn ho¹t động. êng líp, kÝnh yªu c« gi¸o vµ b¹n bÌ. - Trẻ giữ đồ dùng đồ chơI trong trêng , trong líp.. chøa ch÷ c¸i o,« ,¬ bµi th¬ “ nghe lêi c« gi¸o” cña nguyÔn v¨n ch¬ng in khæ to, bót d¹, b¶ng.. Mục đích yêu cÇu 1. KiÕn thøc. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm. - C« ph¸t ©m 2-3 lÇn -Mêi c¶ líp ph¸t ©m víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau - mêi tæ, nhãm ,c¸ nh©n ph¸t ©m. - Mêi trÎ nhËn xÐt ch c¸i ¤ -Cô chốt lại : Chữ Ô gồm 1 đờng tròn khép kín và có dấu mũ ở phỉa trên. * Lµm quen ch÷ c¸i ¥ - c« cho trÎ xem h×nh ¶nh L¸ cê - Díi h×nh ¶nh L¸ cê cã tõ L¸ cê -Cô đọc 2-3 lần và mời trẻ đọc to 2-3 lần -Trong tõ L¸ cê c« giíi thiÖu ch÷ c¸i ¥ - C« ph¸t ©m 3-4 lÇn - Mêi c¶ líp ph¸t ©m 3-4 lÇn víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau -Mêi tæ, nhãm , c¸ nh©n ph¸t ©m -Mêi trÎ nhËn xÐt ch÷ ¥ - Cô chốt lại : Chữ Ơ gồm 1 đờng tròn khép kín và có dấu móc câu ở phía bên ph¶i ch÷. * So s¸nh ch÷ c¸i O vµ ch÷ c¸i ¤ - mêi trÎ so s¸nh * So s¸nh ch÷ c¸i O vµ ch÷ c¸i ¥ - Mêi trÎ so s¸nh * So s¸nh ch÷ c¸o O,¤ ,¥ -Mêi trÎ so s¸nh 3. H§3 : Trß ch¬i luyÖn tËp T×m ch÷ c¸i theo yªu cÇu cña c« . - C« nãi c¸ch ch¬i vµ tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i. 4. HĐ4 : Trò chơi Về đúng chữ cái - Mỗi trẻ cầm 1 chữ cái trên taykhi có hiệu lệnh của cô thì về đúng nhóm chữ cái đó - TiÕn hµnh cho trÎ ch¬i KÕt thóc nhËn xÐt khen trÎ. C¸ch tiÕn hµnh 1 . ổn định và gây hứng thú..

(15) Thø 4 H§KPXH T×m hiÓu vÒ líp häc cña bÐ. - C« vµ trÎ h¸t bµi: “Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” -Trẻ biÕt vÒ líp - Trong líp * §éi h×nh -Tham quan t×m hiÓu líp häc cã nh÷ng g× trong líp, gãc ch¬i vµ c¸ch sö dông mÇm non,vÒ c« gi¸o ,vÒ c¸c b¹n - Ngåi quanh thÕ nµo? c« trong líp. 2. Néi dung Trẻ biết đợc các * Đồ dùng * Hoạt động 1: cña c« gãc ch¬i ë - Băng đĩa có - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ tªn líp, tªn c« gi¸o vµ c¸c b¹n lớp,những đồ dïng nµo ë gãc bài hát :Trêng + Trong líp cã nh÷ng gãc ch¬i nµo? nµo.c¸c gãc chóng ch¸u lµ - Con thÝch ch¬i ë gãc ch¬i nµo? ch¬i nh thÕ nµo. trêng mÇm - Trong góc chơi có những đồ chơi nào? 2 .Kü n¨ng non” + Trong lớp có những gì? Những đồ dùng này để làm gì? Sử dụng ra sao sắp - TrÎ hiÓu vµ -Tranh ¶nh xÕp nh thÕ nµo? kh«ng nãi (h×nh ¶nh ) vÒ - Cho 4-5 trÎ nhËn xÐt vÒ líp häc, gãc ch¬i leo,kh«ng nãi đồ chơi , góc tranh lêi ngêi chơi, đồ dùng - Cho trẻ đi quan sát các góc chơi xem đúng với các bạn vừa nhận xét không. kh¸c * Hoạt động 2 :Trò chơi ôn luyện. cã ë -Trẻ chơi đựoc thờng * TC1:Lựa chon đồ chơi phù hợp với các góc. c¸c gãc c¸c đồ chơi ở * §å dïng Luật chơi : Cô có các rổ đồ chơi trên các rổ cô gắn hình ảnh của từng góc lớp mẫu giáo và cña trÎ chơi.và cô co rất nhiều hình ảnh các đồ dùng ở các góc. gúc chơi trong - Đồ chơi các Cách chơi: Các con hãy lựa chọn các đồ dùng phù hợp với các góc chơi. gãc, trang líp . * TC 2:“ Ai nhanh b¹n trai hay b¹n g¸i phôc gän 3 .Thái độ: + Theo hiÖu lÖnh cña c« cho tÎ xÕp hµng 1 hµng trai 1 hµng g¸i. Thi xem hµng gµng Trẻ gìn giữ, lấy nµo xÕp nhanh. So s¸nh sè b¹n trai vµ sè b¹n g¸i. B¹n trai ch¹y nhanh vµo gãc cất đồ chơi gọn « cã h×nh ch÷ nhËt, b¹n g¸i ch¹y vµo gãc « cã h×nh vu«ng. Tríc khi ch¬i c« gàng, đúng nơi cho nhËn biÕt tªn vµ so s¸nh 2 h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt quy định 3. KÕt thóc : C« nhËn xÐt khen trÎ. NhËn xÐt cuèi ngµy : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Tªn ho¹t động Thø 5 H§TH VÏ ch©n dung c« gi¸o ( đề tài ). Mục đích yêu cÇu 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt tªn c« gi¸o - TrÎ biÕt vÏ ch©n dung c« gi¸o - TrÎ biÕt vÏ c¸c đặc điểm nh ( m¾t, mòi , måm, tãc) trªn. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi theo nhãm nhá, ngåi 4 nhãm bµn * §å dïng cña c« Mét sè h×nh. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định tổ chức - Cô và trẻ đọc bài thơ “ Cô giáo” + Cô con mình vừa đọc bài thơ gì? + Bµi th¬ nãi vÒ ai? - Hàng ngày đến lớp cô dạy các con những gì? 2. Néi dung * H§1 : Kh¬i gîi ý tëng cña trÎ.

(16) khu«n mÆt c« gi¸o 2. KÜ n¨ng - Trẻ vẽ đựơc ch©n dung c« gi¸o -TrÎ nªu râ vµ vÏ đợc các đặc điểm nh tãc, m¾t,mòi,måm) trªn khu«n mÆt c« gi¸o. 3. Thái độ: - Yªu quý vµ t«n träng c« gi¸o.. ¶nh c« gi¸o trong c¸c ho¹t động ở lớp học * §å dïng cña trÎ - Bót s¸p, vë bÐ tËp vÏ cña trÎ. - Trong líp häc m×nh cã mÊy c« gi¸o ? H×nh d¸ng cña c« gi¸o ntn? - Cho trẻ nhận xét về hình dáng , đặc điểm của cô giáo trong lớp - C« cho trÎ quan s¸t 1 sè h×nh ¶nh c« gi¸o ®ang d¹y trÎ häc, ®ang cho trÎ ¨n, ®ang cho trÎ ngñ.. - T×nh c¶m cña c¸c con dµnh cho c« gi¸o ntn? - C« muèn t×nh c¶m cña c¸c con dµnh cho c¸c c« qua nh÷ng bøc tranh thËt đẹp nhé! * H§2: TrÎ thùc hiÖn - Cho trÎ vÒ bµn vÏ , c« më nh¹c nhÑ cho trÎ vÏ -Cô đi quan sát động viên những trẻ cha vẽ đợc. * H§3: Trng bµy s¶n phÈm - C« cho trÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n, bµi cña m×nh - C« nhËn xÐt chung . 3. KÕt thóc: c« vµ trÎ h¸t bµi “ C« gi¸o. NhËn xÐt cuèi ngµy : .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Tªn ho¹t động Thø 5 LQVT Đếm đến 6, t¹o nhãm cã 6 đối tợng Nhận biết số 6. Mục đích yêu cầu 1.KiÕn thøc: - Trẻ biết đếm và nhận biết số 6, biết cấu tạo số 6 và biết lập số 6 - BiÕt ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c« 2.Kü n¨ng: -Trẻ đếm và nhận biết được số 6 - Trẻ nêu được cấu. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi h×nh ch÷ u *ĐD của cô - 6 con gấu, 6 bông hoa, thẻ số từ 1-6 - Xung quanh lớp có đồ chơi có số lượng là 6. C¸ch tiÕn hµnh 1.ổn định tổ chức - Cô cho trẻ đọc bài thơ: “Tình bạn” - Trò chuyện về bài thơ 2. Nội dung: Luyện tập nhận biết nhóm có số lượng là 5 - Cho trẻ tìm đồ chơi xung quanh lớp có số lượng là 1-5, chọn thẻ số tương ứng đặt vào * Nhận biết số 6, tạo nhóm có 6 đối tượng, đếm và nhận biết nhóm có 6 đối tượng - Cô cho trẻ xếp và đếm ( Xếp với nhiều hình thức khác nhau) - Xếp 6 chú gấu, xếp dưới mỗi chú gấu là 1 bông hoa ( Lưu ý 1 chú gấu.

(17) tạo của số 6 - Ch¬i trß ch¬i thµnh th¹o 3 Thái độ: -Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. * Đd của trẻ - giống đồ dùng của cô nhưng kích thước nhỏ hơn.. chưa có hoa) - So sánh số gấu và số hoa, cùng cho trẻ đếm - Tạo sự bằng nhau - Giới thiệu thẻ số 6 dặt vào 2 nhóm gấu và nhóm hoa - Cho trẻ đếm và cất dần số gấu và số hoa - Cô nói cấu tạo của số 6 hoặc mô phỏng trên không để cho trẻ đoán. * TC: Tô số 6 in rỗng - Cô in số 3,4,6 cho trẻ tìm số 6 tô màu theo yêu cầu cña cô. * TC: Tìm bạn: tạo nhóm có đối tượng là 6 - Cô nói cách chơi và luật chơi và tiến hành cho trẻ chơi 3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ. NhËn xÐt cuèi ngµy : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Tên hoạt Mục đích yêu cầu Chuẩn bị C¸ch tiÕn hµnh động Thø 6 * Địa điểm 1. ổn định 1 KiÕn thøc : - Trong líp - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc H§¢N -TrÎ biÕt tªn bµi * §éi h×nh NDTT: h¸t - Ngåi tríc - T×nh c¶m cña c¸c b¹n líp m×nh nh thÕ nµo ? Dạy hát: - BiÕt h¸t theo mÆt c«, ngåi - §· ®oµn kÕt cha ? đúng nhịp điệu “Lớp theo h×nh - gd : Khi đến lớp các con phải biết quan tâm, đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau nh anh cña bµi h¸t chúng ta -TrÎ thuéc bµi h¸t. ch÷ u. em sèng trong 1 m¸i nhµ gièng nh bµi h¸t : Líp chóng ta ®oµn kÕt mµ h«m nay đoàn kết” -BiÕt ch¬i trß ch¬i * Đd của cô c« d¹y c¸c con h¸t thËt hay nhÐ. 2. Néi dung - Nhạc bài 2. Kü n¨ng : NDKH: Nghe hát” - Trẻ thuộc đợc bài hỏt: Lớp * Hoạt động 1 : Dạy trẻ hát : Lớp chỳng ta đoàn kết h¸t Đi học - Cô hát lần 1 kÕt hîp víi nh¹c chúng ta - Trẻ hát đúng giai TC: đoàn kết, Đi - Hỏi tên bài hát , tên tác giả TiÕng h¸t ®iÖu cña bµi h¸t - Lần 2 hát kết hợp với nhạc đàm thoại và giảng nội dung bài hỏt. - Trẻ chơi đợc trò học ë ®©u ch¬i 1 c¸ch thµnh Nhạc bài - Bài hát nói về tình đoàn kết, yêu thương của các bạn nhỏ khi đến lớp th¹o.

(18) 3 Thái độ - Høng thó tham gia các hoạt động. trong chủ đề. * §å dïng cña trÎ - Mò ©m nh¹c. - Dạy trẻ hát theo hình thức bắt nhịp - Cô hát 1 câu bắt nhịp bằng 1 tay, sau đó bắt nhịp bằng 2 tay thì cả lớp hát lại lời cô vừa hát, cứ như thế cho đến hết bài - Mời cả lớp hát - Mời tổ, nhóm, cá nhân hát - Chó ý khi h¸t c« söa sai cho trÎ. 3. H§3 : Trß ch¬i : TiÕng h¸t ë ®©u - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Cho trÎ ch¬i 4. H§4 : nghe h¸t §i häc - C« h¸t lÇn 1 : cã nh¹c - LÇn 2 : c« vµ trÎ cïng biÓu diÔn KÕt thóc nhËn xÐt khen trÎ NhËn xÐt cuèi ngµy : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Kế hoạch tuần III chủ đề : trờng mầm non Chủ đề nhánh : Bé Và CáC BạN Thêi gian thùc hiÖn tõ 29/9 -> 03/10 GVTH: NguyÔn ThÞ Th¶o Thêi gian Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 ( 29/ 9) ( 30/ 9) ( 01/ 10) ( 02/ 10) ( 03/ 10) hoạt động - Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định , cho trẻ nhận biết các ngày trong tuần ë gãc bÐ xem lÞch ( §GCS 109) §ãn trÎ Thể dục sáng - Cho trẻ tập dới sân trờng theo nhạc bài hát trong chủ đề. Đi vòng tròn kết hợp với các kiểu chân. Hô hấp: TiÕng gµ g¸y . Tay: 2 tay sang ngang, gËp khuûu tay tríc ngùc. Ch©n : 2 tay chèng h«ng, ®a ch©n sang ph¶i 2 nhÞp vµ ngîc l¹i . Bông : 2 tay gi¬ lªn cao, cói gËp ngêi xuèng. BËt: TiÕn vÒ phÝa tríc Trß chuyÖn - - Trò chuyện với trẻ về chủ đề nh¸nh: BÐ vµ c¸c b¹n §iÓm danh - Cho trÎ chän gãc ch¬i. ( §GCS 82) - §iÓm danh H§LQVH PTV§ H§KP H§TH H§¢N Ho¹t Dạy trẻ đọc bài thơ: Vẽ đồ chơi trong V§CB: §i nèi bµn Trß chuyÖn vÒ së NDTT: D¹y vËn “ Gióp b¹n” thÝch cña b¹n trai , líp häc ch©n tiÕn lïi động múa minh động Tác giả: Diễm Trang Ôn: Nhảy xuống độ bạn gái trong lớp ( §Ò tµi ) häa bµi h¸t “ Bµi häc ( ThÓ lo¹i trÎ cha LQVT ca ®i häc” s©u 40cm biÕt) ¤n t¹o nhãm cã 6 NDKH: Nghe hát: TC: KÐo co đối tợng “Ngµy vui cña bД.

(19) Hoạt động ngoµi trêi. - H§CM§ : §äc bµi th¬: “Ch¬i b¸n hµng” Tg: NguyÔn V¨n Th¾ng - TCV§: Ch¬i b«linh - Ch¬i tù do. - H§CM§ : H¸t “ Bµi ca ®i häc” - TCV§: KÐo co - Ch¬i tù do. - H§CM§: Trß chuyÖn vÒ c¸c b¹n trong líp häc - TCVĐ: Về đúng chç - Ch¬i tù do. TC: Ai giái h¬n - H§L§: Ch¨m - H§CM§: VÏ sãc c©y xanh ch©n dung b¹n - TCV§: Ch¹y cíp trong líp cê. - TCV§: T×m b¹n - Ch¬i tù do. *Gãc ph©n vai: Chơi cô giáo , gia đình(đưa con đi học) ( §GCS 42) Hoạt động gãc. + Chuẩn bị: Bộ đồ chơi nấu ăn, các loại đồ bán hàng ... *.Gãc x©y dùng: Xây trường mẫu giáo của bé -Tranh ảnh về trường mầm non,lô tô. - Trẻ biết phõn cụng cụng việc cho nhau, chủ động làm 1 số việc đơn giản + ChuÈn bÞ: Gạch,hàng rào,cây xanh *.Gãc nghÖ thuËt: Vẽ tô màu tranh về trường MN, hát múa các bài hát về chủ đÒ + ChuÈn bÞ: bót s¸p mµu, giÊy A4, nh¹c cô ©m nh¹c... *Gãc ch÷ c¸i : XÕp ch÷ theo tranh, in ch÷ trªn c¸t.. + ChuÈn bÞ: Bé ch÷ c¸i, c¸t, bót ch× Vận động nhẹ sau ngủ dạy: Nghe nhạc bài hát: Trờng chúng cháu là trờng mầm non. Hoạt động chiÒu. Nghe c« kÓ chuyÖn: Mãn quµ cña c« gi¸o. Trß chuyÖn vÒ c¸c b¹n trong líp ( §GCS 66) Lµm quen bµi míi. - Híng dÉn trÎ trß Ch¬i c¸c gãc BiÓu diÔn c¸c bµi ch¬i míi: Vuèt hét - Cho trÎ lµm quen h¸t “ Ngµy vui cña næ” bµi h¸t míi : Bµi bÐ, bµi ca ®i häc ». Xếp gọn đồ dùng ca ®i häc đồ chơi các góc ( §GCS 51) Nªu g¬ng cuèi ngµy - VÖ sinh tr¶ trÎ.

(20) Tªn ho¹t động. Mục đích yêu cầu 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt tªn bµi th¬ “Gióp b¹n ” - BiÕt tªn t¸c gi¶ : DiÔm Trang - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬ nãi vÒ t×nh b¹n, khi b¹n bÞ ng· biết giúp đỡ nâng b¹n lªn... 2. Kü n¨ng: - Trẻ đọc thuộc bài th¬ : Gióp b¹n - Tr¶ lêi c©u hái to, râ rµng - Trẻ hiểu đợc nội dung bµi th¬ nãi vÒ ×nh b¹n, khi b¹n bÞ ngã biết giúp đỡ n©ng b¹n lªn... 3. Thái độ: TrÎ høng thó häc. Kế hoạch tổ chức hoạt động tuần III Chủ đề nhánh: Bé Và CáC BạN C¸ch tiÕn hµnh ChuÈn bÞ. 1. ổn định tổ chức Thø 2 C« cïng trÎ h¸t bµi“ Líp chóng ta ®oµn kÕt”trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung LQVH bµi h¸t . Giíi thiÖu tªn bµi th¬. D¹y trÎ 2. Néi dung đọc bài HĐ1 : :Cô đọc thơ cho trẻ nghe lần 1. th¬: Gióp - Lần 2 cô đọc diễn cảm. b¹n * giảng nội dung : Bài thơ nói về tình bạn, khi bạn bị ngã biết giúp đỡ nâng T¸c gi¶: b¹n lªn... DiÔm * §µm tho¹i. Trang - Các con vừa cô đọc bài thơ gì? ( ThÓ lo¹i - Bµi th¬ nãi vÒ ai? trÎ cha - Tình bạn trong bài thơ đợc thể hiện ntn?. biÕt ) - VËy cßn c¸c con th× sao? c¸c con sÏ lµm g× khi b¹n bÞ ng·? - Giáo dục: Các con phải biết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, phải biết yêu thơng , đoàn kết giúp đỡ nhau nh anh em trong trong một mái nhà... - Lần 3 cô đọc kết hợp tranh minh họa. HĐ 2: Dạy trẻ đọc thơ - Cô mời cả lớp, nhóm, tổ cá nhân đọc thơ theo nhiều hình thức khác nhau (cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu trẻ đọc cha đúng) H§ 3 : Trß ch¬i: “ §«i b¹n khÐo” + Cách chơi: cô chuẩn bị rất nhiều đồ chơi trong trờng mầm non . Cô chia nhóm 2 bạn 1 nhóm chơi, nhiệm vụ của 2 bạn sẽ kết hợp với nhau để mang đợc đồ chơi lên chỗ cô quy định, đội nào mang đợc nhiều đồ chơi thì đội đó dành chiến thắng. Lu ý khi mang đồ chơi không đợc dùng bằng bàn tay mà phải dùng bằng mọi cách để đa đợc đồ chơi lên chỗ đã quy định. + Luật chơi: các nhóm bạn chơi thật khéo léo để mang đợc nhiều đồ chơi về, khi mang đồ chơi mà bị rơi ở giữa đờng thì sẽ không đợc tính lợt chơi đó. 3. KÕt thóc : C« cho trÎ h¸t bµi “ Líp chóng ta ®oµn kÕt” vµ nhËn xÐt tuyªn dơng trẻ - chuyển sang hoạt động khác. NhËn xÐt cuèi ngµy : .......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi h×nh ch÷ u * §D cña c« - Mét sè h×nh ảnh đồ chơi ngoµi trêi trong trêng mÇm non Hinh ¶nh minh häa cho bµi th¬ - nh¹c bµi h¸t: : “ Líp chóng ta ®oµn kÕt” * §D cña trÎ: - Một số đồ ch¬i ( ®u quay, cầu trợt... đợc lµm b»ng xèp mµu).

(21) ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................. Tªn ho¹t động Thø 3 PTV§ V§CB: §i nèi bµn ch©n tiÕn lïi ¤n: Nh¶y xuống độ s©u 40cm TC: KÐo co. Mục đích yêu cÇu 1.KiÕn thøc -TrÎ biÕt ®i nèi bµn ch©n tiÕn lïi BiÕt ch¬i trß ch¬i “kÐo co” 2.Kü n¨ng -TrÎ ®i nèi bµn ch©n tiÕn lïi đúng kĩ thuật, nh×n th¼ng vÒ. ChuÈn bÞ * §D cña c«: - 2 v¹ch chuÈn song song, 2 bôc nhảy có đọ s©u 40 cm, d©y kÐo co * §d cña trÎ - Trang. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định tổ chức - C« cho trÎ h¸t bµi " Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non" kÕt hîp cho trÎ ®i thµnh vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i: ®i thêng- ch¹y chËm - ch¹y nhanh - ®i thêng vÒ 3 hµng ngang 2. Néi dung: V§CB: §i nèi bµn ch©n tiÕn lïi *. BTPTC : C« cho trÎ tËp bµi tËp ph¸t triÓn chung theo nh¹c bµi h¸t "Trêng cña ch¸u lµ tr¬ng mÇm non"(2lÇn-8nhÞp) * HĐ1: Ôn: Nhảy xuống độ sâu 40cm - C« mang bôc nh¶y ra vµ hái trÎ lµ c¸i g×? - Mời 2-3 trẻ lên nhảy thử và hỏi trẻ bài này con đã đợc học cha? - Mời lần lợt 2 trẻ ở 2 đội lên tập.

(22) phÝa tríc, kh«ng cói ®Çu 3.Thái độ -TrÎ hµo høng thÝch thó tham gia hoạt động.. phôc gän gµng. - C« nhËn xÐt khen trÎ. *H§2: .V§CB: §i nèi bµn ch©n tiÕn lïi. +Lần 1:Cô làm mẫu + không giải thích động tác +Lân 2:Cô làm mẫu + giải thích động tác rõ ràng Giải thích: Cô đến vạch xuất phát t thế chuẩn bị, khi có hiệu lệnh đi, cô đi tiến về phía trớc đến vạch chuẩn đã định, sau đó lùi về phía sau. Chú ý khi tiến gót chân ph¶i vµ mòi ch©n tr¸i ph¶i ch¹m víi nhau vµ ngîc l¹i ( khi tiÕn hoÆc lïi ph¶i nh×n thẳng về phía trớc, không đợc cúi đầu xuống đất.) - Cô cho trẻ thực hiện:Cô mời một trẻ lên thực hiện.Sau đó cô lần lợt cho trẻ thực hiện đến hết lớp.(cô chú ý sửa sai cho trẻ) - Cô cho 2 đội thi đua (cô nhận xét sau khi trẻ thi đua ) * Trß ch¬i: KÐo co C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. + Cách chơi : chia thành 2 đội , mỗi đội chơi làm 2 lợt, cô giáo làm trọng tài, khi có hiệu lệnh của cô 123 bắt đầu thì 2 đội thi đua kéo sợi dây đó về đội của mình, cái nơ về phía đội nào thì đội đó dành chiến thắng + LuËt ch¬i : §éi nµo mµ kÐo tríc khi cha nghe hÕt luËt ch¬i träng tµi phæ biÕn thì đội đó vi phạm luật chơi và không đợc tính lợt chơi đó. 3. Håi tÜnh. C« cho trÎ ®i l¹i nhÑ nhµng 1- 2 vßng.. NhËn xÐt cuèi ngµy : .................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................

(23) Tªn ho¹t động Thø 4 H§KPXH Trß chuyÖn vÒ së thÝch cña b¹n trai , b¹n g¸i trong líp. Mục đích yªu cÇu 1. KiÕn thøc -Trẻ biÕt kÓ về đặc diểm, së thÝch cña b¹n trai, b¹n g¸i trong líp m×nh. - BiÕt ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c«. 2 .Kü n¨ng - TrÎ hiÓu râ và kể đợc đặc điểm và së thÝch cña c¸c b¹n trong líp - HiÓu râ c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i 3 .Thái độ: Trẻ ®oµn kết, giúp đỡ nhau.. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi quanh c« * §å dïng cña c« - Băng đĩa có bài hát :Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”, Líp chóng ta ®oµn kÕt” -Tranh ¶nh (h×nh ¶nh ) vÒ së thÝch cña c¸c b¹n trong líp. 3 bøc tranh to vẽ về đặc điểm, së thÝch cña b¹n trai, b¹n g¸i trong líp * §å dïng cña trÎ - C¸c bøc tranh nhá vÏ vÒ së thích và đặc ®iÓm cña c¸c b¹n trong líp. C¸ch tiÕn hµnh 1 . ổn định và gây hứng thú. - C« vµ trÎ h¸t bµi: “Líp chóng ta ®oµn kÕt” - C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? trong bµi h¸t nãi vÒ ai ? C¸c b¹n trong líp nh thÕ nµo víi nhau ? 2. Néi dung * Hoạt động 1: Khơi gợi ý tởng - Trß chuyÖn vÒ së thÝch cña b¹n trai, b¹n g¸i trong líp + Trong líp m×nh cã nhãm b¹n nµo th©n nhÊt vµ hay ch¬i víi nhau nhÊt? - Cho trÎ kÓ vÒ nhãm b¹n hay ch¬i víi nhau nhÊt + Khi c¸c con ch¬i víi nhau th× con thÊy b¹n ý cãt Ýnh c¸ch nh thÕ nµo? + Con biÕt g× vÒ së thÝch cña b¹n ý? - Cho nhiều trẻ kể về đặc điểm, tính cách, sở thích của bạn mình. - Cho c¸c b¹n trai nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng , tÝnh c¸ch cña c¸c b¹n n÷ - Cho các bạn nữ nhận xét về đặc điểm riêng và tính cách của các bạn trai - C« cho trÎ quan s¸t mét sè h×nh ¶nh cña nhãm b¹n ch¬i + H×nh ¶nh 1: §ang nãi chuyÖn víi nhau vÒ trang phôc + H×nh ¶nh 2: §ang nãi chuyÖn víi nhau vÒ së thÝch... - Cho trẻ vận động bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết * Hoạt động 2 :Trò chơi ôn luyện. * TC1: M×nh hiÓu nhau h¬n - Cách chơi : Cô cho trẻ về nhóm bàn nối sở thích , đặc điểm, tính cách của các b¹n trong tranh sao cho phï hîp víi tÝnh c¸ch, së thÝch cña b¹n m×nh trong líp. Cô chia thành 3 nhóm , yêu cầu 3 nhóm thi đua xem nhóm nào nối đợc nhiều và đúng thì nhóm đó dành đợc 1 phần quà - C« tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i * TC 2: “ Ai nhanh b¹n trai hay b¹n g¸i + Cách chơi: Cô chia thành 2 đội ( đội 1 và đội 2), chơi theo hiệu lệnh của cô, khi cô nói đặc điểm của các bạn trai hoặc các bạn nữ thì các bạn của 2 đội có.

(24) nhiệm vụ chỉ ra đó bạn trai hay bạn gái. Đội nào nói đợc nhiều và đúng thì đội đó chiến thắng VD: Cô nói: Tóc ngắn thì các con phải nói đợc đó là đặc điểm của bạn trai Hoặc tóc dài là các bạn nữ. Ngoài ra nói về tính cách của các bạn trong lớp để trẻ phát hiện tính cách đó giống của bạn nào trong lớp.... - C« lÇn lît cho trÎ ch¬i 3. KÕt thóc : Cho trÎ h¸t bµi : ” Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” . C« nhËn xÐt khen trÎ. NhËn xÐt cuèi ngµy : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................

(25) Tªn ho¹t động Thø 5 H§TH Vẽ đồ chơi trong líp häc ( §Ò tµi ). Mục đích yêu cÇu 1. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt kÓ vÒ đặc điểm của một số đồ chơi trong líp - TrÎ biÕt vÏ mét số đồ chơi trong líp häc 2. KÜ n¨ng - Trẻ vẽ đựơc đồ ch¬i trong líp theo nhiều đặc ®iÓm, h×nh d¸ng kh¸c nhau - sử dụng đợc các mµu s¾c kh¸c nhau để tạo thành s¶n phÈm 3. Thái độ: - TrÎ høng thó tham gia vµo ho¹t động và giữ gìn s¶n phÈm. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi theo nhãm nhá, ngåi 4 nhãm bµn * §å dïng cña c« §å dïng trùc quan vÒ mét sè đồ chơi trong líp - 3 bøc tranh vÏ về đồ chơi trong líp häc b»ng chÊt liÖu mµu kh¸c nhau * §å dïng cña trÎ - Bót s¸p, mµu níc, bót l«ng giÊy A4. Tên hoạt Mục đích yêu cầu động Thø 5 1.KiÕn thøc: LQVT - Trẻ biết t¹o nhãm ¤n t¹o có 6 đối tợng nhãm cã 6. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm - Trong líp * §éi h×nh - Ngåi h×nh ch÷. C¸ch tiÕn hµnh. 1. ổn định tổ chức - Cô và trẻ đọc bài thơ “ Làm đồ chơi” + Cô con mình vừa đọc bài thơ gì? + Bµi th¬ nãi vÒ c¸c b¹n ®ang lµm g×? - Khi làm xong đồ chơi các con phải làm gì? - giáo dục trẻ: khi các con tạo ra đợc sản phẩm nào thì các con phải biết giữ gìn, không vứt bừa bãi và hôm nay cô muốn các con giữ gìn những đồ chơi trong lớp thật cẩn thận, sạch đẹp qua những bức tranh thật đẹp nhé. 2. Néi dung * H§1 : Kh¬i gîi ý tëng cña trÎ - Trong lớp mình có những đồ chơi gì? - Cho trẻ kể về đồ chơi trong lớp học - Con thích chơi đồ chơi nào nhất? vì sao? - Cho trẻ quan sát những bức tranh vẽ về đồ chơi trong lớp học - Cho trẻ về nhóm thảo luận và nói ý tởng định vẽ ntn? * H§2: TrÎ thùc hiÖn - Cho trÎ vÒ bµn vÏ , c« më nh¹c nhÑ cho trÎ vÏ -Cô đi quan sát động viên những trẻ cha vẽ đợc. * H§3: Trng bµy s¶n phÈm - C« cho trÎ nhËn xÐt bµi cña b¹n, bµi cña m×nh - C« nhËn xÐt chung . 3. KÕt thóc: c« vµ trÎ h¸t bµi “ C« gi¸o. NhËn xÐt cuèi ngµy : .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ C¸ch tiÕn hµnh 1.ổn định tổ chức - Cô cho trẻ đọc bài thơ: “Tình bạn” - Trò chuyện về bài thơ.

(26) đối tợng. - BiÕt ch¬i trß ch¬i theo yªu cÇu cña c« 2.Kü n¨ng: -Trẻ tạo đợc nhóm có 6 đối tợng theo yªu cÇu cña c« - Ch¬i trß ch¬i thµnh th¹o 3 Thái độ: -Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. u *ĐD của cô - H×nh ¶nh 6 con mÌo, 6 con gÊu , 6 bông hoa, thẻ số từ 1-6 - Xung quanh lớp có đồ chơi có số lượng là 6 * Đd của trẻ - 6 con mÌo, 6 con gÊu, 6 b«ng hoa đợc cắt bằng. 2. Nội dung: Ôn tạo nhóm có 6 đối tợng + H§1: Trß ch¬i 1 : BÐ giái qu¸ - Cho trẻ ch¬i t¹o nhãm 5 bạn trai và 1 bạn gái + Trß ch¬i 2: Ch¬i theo yªu cÇu - Cụ cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi - Các con xem trong rổ các con lấy đợc những đồ dùng gì? + Cả lớp xếp cho cô tất cả số hoa ra để tặng các bạn mèo nào. + Cã tÊt c¶ bao nhiªu b«ng hoa? ( 6 b«ng hoa) - C¸c con tÆng 6 b«ng hoa cho 5 b¹n mÌo th× cã nhËn xÐt g×? - Sè hoa vµ sè mÌo nh thÕ nµo víi nhau? - Muèn cho sè mÌo vµ sè hoa b»ng nhau th× chóng m×nh ph¶i lµm nh thÕ nµo? ( Thªm 1 b¹n mÌo) - T¬ng tù c¸c b¹n gÊu còng vËy, b©y giê c¸c con tÆng 5 b«ng hoa cho 6 b¹n gÊu th× c¸c con ph¶i lµm nh thÕ nµo? - Cô lần lợt cho trẻ tạo nhóm đủ 6 đối tợng xèp mµu , c¸c tranh vẽ đồ chơi * TC: Ai thông minh trong lớp : Tranh - Cô chia thành 3 nhóm , yêu cầu các nhóm vẽ thêm sao đủ số lợng là 6 - C« cho trÎ vÒ bµn ch¬i theo nhãm , kÕt thóc nhËn xÐt khen trÎ. 1 vẽ 3 đối tợng, tranh 2 vẽ 4 đối * TC: Về đúng chỗ tîng, tranh 3 vÏ - Cô nói cách chơi và luật chơi 5 đối tợng + C¸ch ch¬i: C« vÏ 4 vßng trßn cã sè lîng kh¸c nhau, khi c« l¾c x¾c x« tìm bạn, tìm bạn, các con sẽ về đúng chỗ của mình sao cho trong vòng tròn đủ số lợng là 6. + Luật chơi: Bạn nào nhảy chậm cha về đợc chỗ của mình hoặc nhảy cha đúng thì bạn đó phải nhảy lò cò về đúng chỗ của mình. - C« tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i 3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ. NhËn xÐt cuèi ngµy : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................

(27) Tªn ho¹t động Thø 6 H§¢N NDTT: D¹y vËn động múa minh häa bµi h¸t “ Bµi ca ®i häc” NDKH: Nghe hát: “Ngµy vui cña bД TC: Ai giái h¬n. Mục đích yêu cầu. ChuÈn bÞ * §Þa ®iÓm 1 KiÕn thøc : -Trẻ biết vận động - Trong lớp móa minh häa bµi * §éi h×nh - Ngåi tríc h¸t : “ Bµi ca ®i mÆt c«, ngåi häc” - BiÕt ch¬i trß ch¬i theo h×nh “ Ai giái h¬n” ch÷ u. 2. Kü n¨ng : * Đd của cô - TrÎ thuéc c¸c - Nhạc bài động tác múa minh häa bµi h¸t hát: Bµi ca “ Bµi ca ®i häc” - Trẻ chơi đợc trò đi học, ch¬i 1 c¸ch thµnh Ngµy vui cña bÐ vµ 1 th¹o sè nhạc bài 3 Thái độ - Høng thó tham h¸t trong gia các hoạt động chủ đề. * §å dïng cña trÎ - Mò ©m nh¹c, dông cô ©m nh¹c. C¸ch tiÕn hµnh 1. ổn định - C« cho trÎ xem h×nh ¶nh vÒ ngµy khai trêng. + C¸c con cã nhËn xÐt g× khi n¨m häc míi b¾t ®Çu? + Trong hình ảnh các bạn thể hiện nh thế nào khi chào đón năm học mới? - C« giíi thiÖu: Cã nh¹c sÜ s¸ng t¸c ra bµi h¸t rÊt hay, bµi h¸t nãi vÒ sù vui mõng hân hoan khi các bạn đến trờng , đến lớp và để biết đợc đó là bài hát nào thì cô mêi c¶ líp cïng l¾ng nghe . 2. Néi dung * Hoạt động 1 : Cô mở nhạc bài hát: “ Bài ca đi học” cho trẻ nghe + C¸c con võa nghe bµi h¸t g×? Bµi h¸t do ai s¸ng t¸c? + B¹n nµo cã nhËn xÐt vÒ giai ®iÖu cña bµi h¸t? - Để bài hát nhộn nhịp và tơi vui hơn có rất nhiều các cách vận động khác nhau. - Mời vài trẻ lên vận động theo ý thích. - Cô giới thiệu vận động múa minh họa theo lời bài hát : Bài ca đi học * Hoạt động 2: Dạy trẻ vận động múa minh họa bài hát “Bài ca đi học” - Cô vận động mẫu lần 1 theo nhạc - Lần 2 cô vận động kết hợp giải thích từng động tác. + §éng t¸c 1: Cuéc cæ tay ®a sang 2 bªn, mçi bªn 2 lÇn øng víi c©u h¸t “ B×nh minh..............long lanh” + §éng t¸c 2: Hai tay gi¶ lµm c¸ch bím vÉy sang 2 bªn óng víi c©u h¸t : “ §µn bím...... rung rinh” + Động tác 3: Hai tay giả làm tiếng hót con chim, mỗi bên 2 cái, sau đó vung tay dÇn lªn cao øng víi c©u: “ BÇy chim.......Xanh xanh” + ĐT 4: Hai tay đi một hai, một hai ứng với câu “ Chào đón...........tới trờng” + ĐT 5: Hai tay đa dần lên cao đồng thời chận dậm tại chỗ ứng với câu hát: “ Trêng em..... cao cao” + §T 6: Hai tay «m vµo ngùc øng víi c©u “ Ngµy th¸ng....... th¬ng yªu” + §T 7: n¾m tay vµ nh¶y lß cß øng víi c©u h¸t: “ §ïa n« ...... ca vang” - Mời cả lớp vận động - Mời tổ, nhúm, cỏ nhõn vận động. * H§3 : Trß ch¬i : ai giái h¬n - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i + C« cho nhãm trÎ kho¶ng 5-6 trÎ ngåi vßng trßn trªn ghÕ vµ bÞt m¾t l¹i ,cho 1 trÎ đứng giữa hát bất kì 1 bài hát, sau đó khi nghe tiếng xắc xô của cô thì bạn hát đó.

(28) phải dừng lại để cho nhóm bạn ngồi đoán xem đó là bạn nào hát, ( lu ý nhóm bạn đoán phải lắng nghe thật tinh để giơ tay dành quyền trả lời) , bạn nào đoán đúng và nhanh thì bạn đó đợc dành một phần quà. - C« tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i * H§4 : Nghe h¸t “ Ngµy vui cña bД - C« h¸t lÇn 1 : cã nh¹c - LÇn 2 : C« vµ trÎ cïng biÓu diÔn 3. KÕt thóc : C« nhËn xÐt khen trÎ NhËn xÐt cuèi ngµy : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................

(29) §¸NH GI¸ CuèI CHñ §Ò : trêng m©m non THùC HIÖN 3 TUÇN: ThêI GIAN Tõ NGµY 15/ 9 -> 03 / 10/ 2014 I. Mục tiêu của chủ đề 1. Các mục tiêu trẻ đã thực hiện tốt - TrÎ biÕt mét sè mãn ¨n hµng ngµy trong trêng mÇm non - Biết nhận biết , phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn... - Biết tập các bài tập vận động cơ bản nh : Đi thăng bằng trên ghế thể dục, nhảy xuống từ độ sâu 40cm, đi nối bàn chân tiến lïi......... - TrÎ biÕt kÝnh träng yªu quý c« gi¸o, c¸c c« b¸c trong trêng, th©n thiÖn víi c¸c b¹n trong líp... - Biết tên địa chỉ của trờng lớp, biết phân biệt các khu vực trong trờng và các công việc của các cô bác trong trờng... - Biết tên các bài thơ trong chủ đề trờng mầm non nh: Gà học chữ, bạn mới, bé học toán, bàn tay cô giáo, giúp bạn... - Biết thể hiện thái độ tình cảm qua các bài hát : Trờng chúng cháu là trờng mầm non, bài ca đi học, lớp chúng ta đoàn kết... - NhËn biÕt vµ hiÓu c¸c con sè tõ 1- 10, nhËn biÕt c¸c nhãm ch÷ c¸i o,«,¬... 2. Các mục tiêu trẻ cha thực hiện đợc hoặc cha phù hợp và lý do - Trẻ cha thực hiện vận động cơ thể theo nhu cầu của bản thân, cha chủ động làm 1 số công việc đơn giản - cha thÓ hiÖn t×nh c¶m trong c¸c bµi h¸t - Sö dông c¸c lo¹i c©u giao tiÕp kh¸c nhau cßn h¹n chÕ. * Lý do: + Do trÎ ®Çu n¨m cha cã nÕ nÕp, cha cã kÜ n¨ng + Trẻ nhút nhát trong 1 số hoạt động + TrÎ kh«ng chÞu trÎ lêi c¸c c©u hái cña c«. 3. Những trẻ cha đạt đợc các mục tiêu. a. Môc tiªu 1 : Ph¸t triÓn thÓ chÊt - Những cháu cha đạt đợc mục tiêu nh cháu: Tiến Mạnh, Minh Hiếu, Yến Anh ,cha vận động đợc qua các bài tập cơ bản : đi nèi bµn ch©n tiÕn lïi.. b. Môc tiªu 2: Ph¸t triÓn t×nh c¶m - QHXH : Thµnh Hu©n, Quang Minh, YÕn Anh Ýt giao lu víi c¸c b¹n... c. Môc tiªu 3: Ph¸t triÓn ng«n ng÷ giao tiÕp - Một số trẻ đọc thơ cha diễn cảm, phát âm chữ cái cha chuẩn còn ngọng nh cháu: Ngọc Sơn, Đức Anh, huy Vũ, Thục Linh d. Mục tiêu 4: Phát triển nhận thức: Cháu Phạm Tú, Việt Hoàng, Vũ Nam, Hoàng Hội nhận thức còn chậm qua hoạt động Kh¸m ph¸, H§LQVT. e. Môc tiªu 5: Ph¸t triÓn thÈm mÜ - Cháu Văn Khánh, Huy Vũ, Ngọc Sơn vẽ cha đẹp, tô màu chờm ra ngoài... II. Nội dung của chủ đề 1. Các nội dung trẻ đã thực hiện tốt – Trẻ biết đợc 4 nhóm thực phẩm( chất đạm, béo, đờng, vitamin...) - TrÎ biÕt râ vÒ mét sè mãn ¨n hµng ngµy trong trêng mÇm non - Nhận biết , phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn... - Biết tập đợc các bài tập vận động cơ bản nh: Đi thăng bằng trên ghế thể dục, nhảy xuống từ độ sâu 40cm, đi nối bàn chân tiÕn lïi......... - TrÎ l¾ng nghe ý kiÕn cña b¹n vµ c« gi¸o - Trẻ thuộc bài thơ , câu truyện trong chủ đề trờng mầm non - Nhận biết các nhóm chữ cái o,ô,ơ,a,ă,â, nhận biết đợc các số trong phạm vi - Thuộc bài hát và vận động 1 số bài hát trong chủ đề..

(30) 2. Các nội dung trẻ cha thực hiện đợc hoặc cha phù hợp và lý do - Một số trẻ chữ hòa đồng, quan tâm tới bạn trong nhóm chơi, cha biết phân công các công việc cho bạn trong khi chơi nh bạn: BÝch Ngäc, Hµ Ch©u, Long Kh¸nh, TiÕn M¹nh. - Một số trẻ cha tự động cất đồ chơi đúng nới quy định nh bạn: Thành Huân, Quang Minh, Ngọc Sơn. - Một số cháu cha vận động các bài hát theo nhịp điệu của bài hát nh cháu: Huy Hoàng, Thành Huân, Yến Anh, Thục Linh. 3. Các kĩ năng mà trẻ trong lớp cha đạt đợc và lí do * Ph¸t triÓn thÓ chÊt: Ch¸u TiÕn M¹nh, Minh HiÕu, YÕn Anh nhót nh¸t, cha tù tin * Ph¸t triÓn ng«n ng÷: Minh HiÕu, Ngäc S¬n nãi cha râ rµng * Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ nhËn thøc chËm trong H§KP vµ H§LQVT nh ch¸u: Huy Hoµng, Quang Minh III. Tổ chức các hoạt động của chủ đề 1.Hoạt động học: a. Hoạt động học trẻ tham gia tích cực - Trẻ tích cực tham gia các hoạt động 2. ViÖc tæ chøc ch¬i a. Số lợng , bố trí các khu hoạt động: Hợp lý b. Sù giao tiÕp víi trÎ trong nhãm ch¬i - Nhiều trẻ chơi cha giao tiếp giữa các nhóm chơi, chơi độc lập nh cháu: Yến Anh, Tiến Mạnh, Long Khánh. c. Thái độ của trẻ khi chơi: Trẻ hứng thú chơi nhng còn tranh giành đồ chơi nh cháu: Quốc Việt, Văn Khánh - KÜ n¨ng ch¬i cßn h¹n chÕ. 3. ViÖc tæ chøc ch¬i ngoµi trêi - Số lợng các buổi chơi ngoài trời đã đợc tổ chức 18 buổi - Số lợng chủng loại đồ chơi: Đợc quan sát tranh ảnh, trò chuyện, phỏng vấn, đồ chơi trực quan... - VÞ trÝ trÎ ch¬i ngoµi trêi, tho¸ng m¸t. IV. Những vấn đề khác cần lu ý. 1. Về sức khỏe của trẻ ( những trẻ nghỉ nhều hoặc có vấn đề ăn uống vệ sinh) - Cô cần trao đổi với phụ huynh cho trẻ ăn uống đầy đủ, ăn chín uống sôi, cần quan tâm để ý đến con hơn, trao đổi với phụ huynh vÒ c¸c ¨n mÆc quÇn ¸o theo mïa. 2. Chuẩn bị phơng tiện học liệu đồ chơi của cô và trẻ - Đồ dùng học liệu, tranh ảnh, hình ảnh, giấy màu, kéo , đất nặn... V. Lu ý để việc triển khai chủ đề sau đợc tốt hơn: Chủ đề : Gia Đình 1. Tuyªn truyÒn , phèi hîp víi phô huynh - Thông báo về chủ đề Trờng Mầm Non - Xây dựng phiếu đánh chủ đề Trờng Mầm Non 2. §å dïng tù t¹o , ph¬ng tiÖn häc liÖu , x©y dùng m«i trêng líp häc - Làm các đồ dùng đồ chơi tự tạo ở góc bán hàng , làm đồ chơi các khung ảnh về ngời thân trong gia đình bé. - Làm tranh, bộ su tập về gia đình bé, vẽ các ngôi nhà mà bé biết. - Su tầm: vỏ chai nhựa, vật liệu phế liệu để phục vụ chủ đề Gia đình.

(31)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×