Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

So sanh hai so thap phan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (650.93 KB, 17 trang )

(1)TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG. NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o Tíi dù tiÕt to¸n - Líp 5A.

(2) KiÓm tra bµi cò:. /.

(3)

(4) So sánh hai số thập phân. Ví dụ 1: So sánh 8,1 m và 7,9 m 8,1 m = 81 dm 7,9 m = 79 dm. Ta có:. 81 dm 79 dm > Tức là: 8,1 m > 7,9 m. So sánh 8,1và 7,9 8,1 >. 7,9.

(5) So sánh hai số thập phân. 88,1 > 7,9 7. NhËn xÐt vÒ phÇn nguyªn 736 736,01 >> cña 735 735,89 2 sè nµy?. Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn s¸nh sè 2 sè thËp ph©nnµo cã cã nguyªnKhi kh¸csonhau, thËp ph©n phÇn nguyªn ta so phÇn nguyªn lín h¬nkh¸c th× sènhau, đó lớn h¬n s¸nh nh thÕ nµo?.

(6) VÝ dô 2: So s¸nh 35,7 vµ 35,698 35,7 = 35,700. 35,698. 700 PhÇn thËp ph©n cña 35,700 lµ 1000 698 PhÇn thËp ph©n cña 35,698 lµ 1000. Ta có:. 700 1000. Nên: 35,700 Hay : 35,7. >. 698 1000. > 35,698 >. 35,698.

(7) So sánh hai số thập phân. 6 35,7 35,698 35 7 >> 35. So s¸nh hµngraphÇn mêi g×? cña 2 sè Rót kÕt luËn.

(8) 35,7 > 35,698 Trong hai sè thËp ph©n cã phÇn nguyªn b»ng nhau, sè thËp ph©n nµo cã hµng phÇn mời lớn hơn thì số đó lớn hơn. 0 1 > 00,011 0,1 0. 630,54 > 630,50 630,54.

(9) So sánh 2 số thập phân có phần nguyên bằng nhau ta làm như thÕ nµo ?. - Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so s¸nh phÇn thËp ph©n,lÇn lît tõ hµng phÇn m ời, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…; đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tơng ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn..

(10) So sánh hai số thập phân Muèn so s¸nh hai sè thËp ph©n, ta cã thÓ lµm nh sau: -So sánh các phần nguyên của hai số đó nh so sánh hai sè tù nhiªn, sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyªn lín hơn thì số đó lớn hơn. - Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so s¸nh phÇn thËp ph©n,lÇn lît tõ hµng phÇn mêi, hµng phần trăm, hàng phần nghìn,…; đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tơng ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn. - Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau..

(11) So sánh hai số thập phân. Ví dụ: So s¸nh: 2001,2 vµ 1999,7. 2001,2 > 1999,7 So s¸nh: 78,469 vµ 78,5 78,469 < 78,5 So s¸nh: 630,72 vµ 630,70 630,72 > 630,70. So s¸nh: 42,7 vµ 42,700 42,7. =. 42,700..

(12) So sánh hai số thập phân. Bµi 1: So s¸nh hai sè thËp ph©n sau:. 48,97 vµ 51,02 b) 96,4 vµ 96,38 c) 0,7 vµ 0,65 a).

(13) 7. Bài 1. So sánh hai số thập phân sau:. 51 48 48,97 < 51,02 96,4 96 4 > 96,38 96 3 0 7 5 < 0,751 0 75 0,750.

(14) Bµi 2: ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bé đến lớn. 6,375 63. 99,01. 88,72. 6,735 67. 77,19.

(15) Ai tinh mắt nhất ?. Chọn nhanh đáp em cho là hợp lí nhất Câu 1: 2001,2 > 1999,7 b/ Sai. a/ Đúng. Câu 2: a/ Đúng. 630,72. <. 630,70 b/ Sai.

(16) So sánh hai số thập phân. Muèn so s¸nh hai sè thËp ph©n, ta cã thÓ lµm nh sau: -So sánh các phần nguyên của hai số đó nh so s¸nh hai sè tù nhiªn,Sè thËp ph©n nµo cã phÇn nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. - Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so s¸nh phÇn thËp ph©n,lÇn lît tõ hµng phÇn mêi, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…; đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng t ơng ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn. - NÕu phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n cña hai sè đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau..

(17) Trường Tiểu học Mỹ Hưng. TẬP THỂ LỚP 5A KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO.

(18)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×