Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

KE HOACH BDTX NAM 1516

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.69 KB, 3 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG TH HIẾU LIÊM. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hiếu Liêm, ngày 15 tháng 09 năm 2015. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 - 2016 Họ và tên giáo viên: Lê Thị Ánh Tuyết Ngày tháng năm sinh: 27/10/1988 Tổ chuyên môn: 4+5 Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giáo viên dạy lớp 4A - Căn cứ Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. - Căn cứ kế hoạch số 73/KH –THHL, ngày 20/8/2015 về kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2015-2016 của Trường tiểu học Hiếu Liêm. - Căn cứ thực tế khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 -2016 như sau : I. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, trang bị cho bản thân những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trong giai đoạn cách mạng mới. - Nhằm nâng cao nhận thức của bản thân, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2015-2016. II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG - Cá nhân. III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG 1/ Nội dung BDTX: a/ Khối kiến thức bắt buộc: gồm 02 nội dung cơ bản. - Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: 30 tiết. - Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học: 30 tiết. b/ Kiến thức tự chọn: 60 tiết 2/ Hình thức bồi dưỡng: BDTX bằng hình thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu và thông qua học từ xa (qua Internet), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường. 3/ Thời lượng BDTX: - Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi GV là 120 tiết/ năm học, bao gồm: a/ Khối kiến thức bắt buộc: gồm 02 nội dung cơ bản..

(2) * Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: 30 tiết STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian 1 8 Tháng - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của 8,9/2015 BGDĐT 2. - Kế hoạch thời gian năm học của Bộ, Tỉnh và của SGD năm học 2015 – 2016. 7. 3. - Học tập lại TT 30/2014 về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học và QĐ 14 đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên. 8. 4. - Bồi dưỡng chính trị, kinh tế-xã hội, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.. 8. * Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học: 30 tiết STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian 5 6 Tháng 8 - Hướng dẫn thực hiện phong trào vở sạch chữ đẹp trong năm đến hết 2015 – 2016. HKI năm Hướng dẫn thực hiện hồ sơ quản lý các trường tiểu học. 6 7 2015 Công tác kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia theo thông tư 59 của Bộ Giáo dục. 5 - Hướng dẫn thời khóa biểu linh hoạt. 7 8 - Bồi dưỡng kiến thức về công tác bán trú trong trường tiểu 6 học. 9. - Triển khai các quyết định, chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ, Tỉnh, Sở, Phòng; các chuyên đề giáo dục tích hợp lồng ghép ở các môn học.. 6. b. Khối kiến thức tự chọn: * Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (60 tiết/năm học.) STT 10 11 12 13 14. Nội dung bồi dưỡng TH31: Tổ chức dạy học cả ngày. Số tiết. Thời gian. 14. TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học TH36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm.. 10. TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học. 14. 10. TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các 12 môn học IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TH của BGD&ĐT. - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của BGD&ĐT. - Các tài liệu học tập theo chương trình dạy học bậc TH. - Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn của PGD&ĐT.. Tháng 9 đến hết tháng 3/2016.

(3) Trên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi trong năm học 2015-2016. Duyệt của BGH. Nguyễn Tấn Tài. Duyệt của tổ CM. Nguyễn Đức Dũng. Người lập kế hoạch. Lê Thị Ánh Tuyết.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×