Tải bản đầy đủ (.docx) (33 trang)

Giao An Lop 4 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.36 KB, 33 trang )

(1)TUAÀN 1. Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2015. MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 1 : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU. I. MUÏC TIEÂU - Đọc ràn mạch, trôi chảy ; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách cùa nhân vật (Nhà Trò, Dế Meøn ). - Hiểu ND bài : Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp - bênh vực người yếu. - Phát hiện đuôc những lời nói, cử chỉ cho thấy có tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn ; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK )  Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài. - Thể hiện sự cảm thông - Xác định được giá trị - Tự nhận thức về bản thân  HS yếu, HS giỏi - Biết đọc lưu loát toàn bài, giọng đọc diễn cảm,  Giáo dục môi trường II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC - Tranh minh hoạ SGK ( phóng to) – Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc - Noäi dung baøi III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt doing HS -Haùt vui 1 . OÅn ñònh : 2 . KTBC : Kiểm tra vở của HS - Đọc tên của các chủ điểm 3 . Bài mới : - Chuù yù laéng nghe - Yêu cầu học sinh đọc tên chủ điểm - Quan saùt vaø moâ taû - Giới thiệu chủ điểm GTB : Yêu cầu học sinh quan sát tranh minh hoạ và - Laéng nghe mô tả những gì thể hiện trong tranh . Giới thiệu sau đó ghi bảng . . Phaùt trieån baøi hoïc - 2 đọc to, cả lớp đọc thầm a/ Luyện đọc - Dùng bút chì để làm dấu đoạn - Chỉ định HS khá giỏi đọc toàn bài - Bài chia làm 4 đoạn Đ 1: Hai dòng đầu Ñ 2 : Naêm doøng tieáp theo Ñ 3: Naêm doøng tieáp theo - HS đọc mỗi em một đoạn ( 3 lượt) Ñ 4: Phaàn coøn laïi - Đọc cá nhân và đọc đồng thanh - Yêu cầu HS đọc tiếp nối nhau đọc bài trước lớp - Đọc phần chú giải trước lớp HS cả lớp theo - Hướng dẫn đọc đúng các từ: chùn chùn, vay, xòe… - Yêu cầu HS đọc phần chú giải kết hợp giải nghĩa từ dõi trong SGK . - Đọc bài theo nhóm đôi ( 2 em ngồi gần . nhau) - Yêu cầu học sinh đọc bài theo nhóm đôi - 2 em đọc to trước lớp, cả lớp chú ý theo doõi - Gọi học sinh đọc lại bài - Theo doûi, laéng nghe - HD học sinh cách đọc - Chuù yù laéng nghe - GV đọc mẫu.

(2) b/ Tìm hieåu baøi +Truyện có những nhân vật chính nào ? + Kẻ yếu được Dế Mèn bênh vực là ai ? - Vì sao Dế Mèn lại bênh vực chị Nhò Trò ? Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện để biết điều đó. - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 . + Dế Mèn nhìn thấy Nhà Trò trong hoàn cảnh như theá naøo? - Gọi 1 HS đọc đoạn 2 1/ Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt .. + Deá Meøn, chò Nhaø Troø, boïn nheän . + Laø chò Nhaø Troø .. - Cả lớp đọc thầm . + Dế Mèn nhìn thấy Nhà Trò đang gục đầu ngồi khóc tỉ tê bên tảng đá cuội - 1 HS đọc thành tiếng ,HS cả lớp theo dõi baøi trong SGK 1/ Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn như mới lột, cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu, lại chưa quen mở. Vì ốm yếu , chị kiếm bữa cũng chẳng đủ nên laâm vaøo caûnh ngheøo tuùng . + Cuûa Deá Meøn. + Sự yếu ớt của Nhà Trò được nhìn thấy qua con mắt cuûa nhaân vaät naøo ? + Dế Mèn đã thể hiện tình cảm gì khi nhìn Nhà Trò ? + Dế Mèn thể hiện sự ái ngại thông cảm với chò Nhaø Troø + Vậy khi đọc những câu văn tả hình dáng ,tình cảm + Đọc chậm thể hiện sự yếu ớt của chị Nhà Troø qua con maét aùi ngaïi ,thoâng caûm cuûa Deá của chị Nhà Trò,cần đọc với giọng như thế nào ? Meøn . - HS đọc thầm và trả lời - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 2/ Trước đây, mẹ Nhà Trò có vay lương ăn 2/ Nhà Trò bị nhện ức hiếp đe doạ như thế nào? bọn nhện. Sau đấy chưa trả được thì đã chết. Nhà Trò ốm yếu, kiếm không đủ ăn, không trà được nợ. Bọn nhện đã đánh Nhà Trò mấy bận. Lần này chúng chăng tơ chặn đường, đe baét chò aên thòt . + Đoạn văn là lời của chị Nhà Trò . + Đoạn này là lời của ai . + Qua lời kể của Nhà Trò, chúng ta thấy được điều gì + Tình cảnh đáng thương của Nhà Trò khi bị nhện ức hiếp . ? + Chúng ta nên đọc với giọng kể lể,đáng + Khi đọc đoạn này,chúng ta nên nên đọc như thế thöông . nào để phù hợp với tình cảnh của Nhà Trò ? 3/ Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. 3/ Những lời nói và cử chỉ nói lên tấm lòng nghĩa Đứa độc ác không thể cậy khoẻ ăn hiếp kẻ hieäp cuûa Deá Meøn? yeáu. - Cử chỉ và hành động của Dế Mèn xoè cả hai caøng ra daét nhaø troø ñi - Lớp đọc lướt - Yêu cầu học sinh đọc lướt bài 4/ Nêu một hình ảnh nhân hoá mà em thích . Cho biết vì - Trả lời theo hiểu biết của các em sao em thích . - Trong đoạn 3 có lời nói của Dế Mèn theo em câu nói đó chúng ta nên đọc với giọng như thế nào để thể hiện được thái độ của Dế Mèn - Qua câu chuyện ,tác giả muốn nói với chúng ta điều. - Nên đọc với giọng mạnh mẽ, dứt khoát ,thể hiện sự bất bình . - Tác giả ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa.

(3) gì ? - Đó chính là nội dung chính của bài ( GV ghi bảng ) c/ Luyện đọc diễn cảm - GV treo bảng phụ và giới thiệu đoạn đọc diễn cảm - HD caùch ngaét caâu, nhaán gioïng - Đọc mẫu - Cho 1 HS đọc lại - Cho HS luyện đọc theo cặp - Cho HS đọc lại đoạn văn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - Cho HS nhaän xeùt bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông 4 . Cuûng coá ,daën doø - Tóm tắt lại nội dung bài và cho HS đọc lại nội dung - GDHS qua bài học - Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau - NhËn xÐt tiÕt häc.. hiệp sẵn sàng bênh vực kẻ yếu xoá bỏ những bất công . - 2 HS nhắc lại và ghi vào vở - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe - Đọc to trước lớp - 2 em ngoài gaàn nhau 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm - Thi cá nhân đọc đoạn trong bài - Thực hiện theo yêu cầu - Laéng nghe - Nghe vaø nhaéc laïi theo yeâu caàu - Laéng nghe - Nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIẾT 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 I. MUÏC TIEÂU - Đọc, viết được các số đến 100 000 . - Bieát phaân tích caáu taïo soá. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV veõ saün baûng soá trong baøi taäp 2 leân baûng III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Haùt vui 1. OÅn ñònh: - Kiểm tra vở . 2. KTBC : Kiểm tra vở . 3. Bài mới : a. GTB + Trong chương trình toán lớp 3 các em đã được học + Học đến số 100 000 đến số nào ? - Laéng nghe - Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ôn tập về các số đến 100 000. b/ Phaùt trieån baøi hoïc Bài 1: Hỏi – đáp - GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập sau đó ỵêu cầu - HS nêu yêu cầu : a) Viết số thích hợp vào các vạch của HS tự làm bài . tia soá . - GV chữa bài và yêu cầu HS nêu quy lụât của các b) Vieát soá thích hôp vaøo choã chaám. soá treân tia soá a vaø caùc soá trong daõy soá b. GV ñaët caâu hoûi gợi ý : Phaàn a : + + Các số trên tia số được gọi là các số tròn + Các số trên tia số được gọi là những số gì ? cchuïc nghìn.

(4) + Hai số đứng liền nhau trên tia số thì hơn kém nhau bao nhieâu ñôn vò ? Phaàn b : + Cacù số trong dãy số này gọi là những số tròn gì ? + Hai số đứng liền nhau trong dãy số thì hơn kém nhau bao nhieâu ñôn vò ? * Như vậy bắt đầu từ số thứ hai trong dãy này thì mỗi số bằng số đứng ngay trước nó thêm 1000 đơn vị . Baøi 2: - Yêu cầu HS tự làm bài . - Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau. - Gọi 3 HS lêng bảng yêu cầu HS 1 đọc các số trong baøi , HS 2 vieát soá HS 3 phaân tích soá . - GV yêu cầu HS cả lớp theo dõi và nhận xét , sau đó nhaän xeùt vaø cho ñieåm . Baøi 3: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?. - GV yêu cầu HS tự làm bài . - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. + Hai số đứng liền nhau trên tia số thì hơn keùm nhau 10 000ñôn vò . + Laø caùc soá troøn nghìn . + Hai dãy số đứng liền nhau hơn kém nhau 1000 ñôn vò - Nghe và ghi nhớ. - 2 HS lên bảng làm bài . HS cả lớp làm vào vở . - HS kieåm tra baøi laãn nhau - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu . - 2 HS leân baûng laøm baøi caùc HS khaùc laøm bài vào vở sau đó HS cảlớp nhận xét . + a/ Vieát soá thaønh toång caùc nghìn, traêm, chuïc, ñôn vò. b/ Vieát toång caùc nghìn, traêm, chuïc, ñôn vò thaønh caùc soá - Laøm baøi. a/ 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1 3082 = 3000 + 80 + 2 7006 = 7000 + 6 (HS khaù gioûi) b/ 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351 6000 + 200 + 3 = 6203 (HS khaù gioûi) 6000 + 200 + 30 = 6230 (HS khaù gioûi) 5000 + 2 = 5002 5000 + 2 = 5002 + Tính chu vi cuûa caùc hình . Bài 4 : HS khá giỏi ( Động nảo) + Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó . + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? + MNPQ laø hình chuõ nhaät neân khi tính chu + Muoán tính chu cuûa moät hình ta laøm nhö theá naøo ? vi cuûa hình naøy ta laáy chieàu daøi coäng chieàu + Neâu caùch tính chu vi cuûa hình MNPQ vaø giaûi thích rộng rồi lấy kết quả nhân với 2 . vì sao em laïi thích nhö vaäy . + GHIKlaø hình vuoâng neân tính chu vi cuûa + Nêu cách tính chu vi của hình GHIK và giải thích vì hình này ta lấy độ dài cạnh của hình vuông nhân với 4 sao laïi tính nhö vaäy . - HS làm bài vào vở Keát quaû: 17cm; 24 cm; 20 cm - Yeâu caàu HS laøm baøi . - Chấm và sửa bài cho HS - Chuù yù theo doõi 4. Cuûng coá, daën doø : - Lắng nghe và ghi nhớ - Toùm taét laïi noä dung baøi hoïc.

(5) - Veà nhaø luyeän theâm vaø chuaån bò tieát sau - Nhận xét giờ học. MÔN: LỊCH SỬ TIẾT 1: MÔN LỊCH SỬ VAØ ĐỊA LÍ I . MUÏC TIEÂU ; - Biết môn Lịch sử và Địa Lí ở lớp 4 giúp HS hiểu biết về thiên nhiên và con người Việt Nam, biết công lao của ông cha ta trong thời kì dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyeãn. - Biết môn Lịch sử và Địa Lí góp phần giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, con người và đất nước Vieät Nam  Kĩ năng sống: Biết yêu thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam II . CHUAÅN BÒ - Bản đồ địa lí tự nhiên việt nam . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV 1. OÅn ñònh : Haùt vui 2. KTBC : KT đồ dùng học tập 3. Bài mới : a . GTB : ghi baûng b/ Phaùt trieån baøi hoïc HĐ1 :Làm việc cả lớp - GV giới thiệu vị trí của đất nước ta và các dân cư ở mỗi vùng trên bản đồ . HÑ2: laøm vieäc caû nhoùm - GV phaùt cho moãi nhoùm moät tranh aûnh veà caûnh sinh hoạt của một dân tộc nào đó ở một vùng yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả bức tranh hoặc là ảnh đó Kết luận : Mỗi dân tộc sống trên đất việt nam có nét văn hoá riêng song đều có cùng một tổ quốc , một lịch sử việt nam HĐ3 :Làm việc cả lớp - GV đặt vấn đề . Để tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay ông cha ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước . Em nào có thể kể được một sự kiện chứng minh đều đó ? - GV keát luaän HÑ 4: - Làm việc cả lớp : - GV hướng dẫn HS cách học 4 . cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ. Hoạt động HS - Taäp theå haùt - KT đồ dùng học tập - Laéng nghe. - HS trình bày lại và xác định trên bản đồ haønh chính Vieät Nam vaø vò trí tænh thaønh phoá maø em ñang sinh soáng - HS tìm hiểu và mô tả bức tranh và ảnh - Các nhóm làm việc sau đó trình bày trước lớp - Laéng nghe. - HS phaùt bieåu yù kieán. - Chuù yù laéng nghe. - Đọc to ghi nhớ.

(6) - Daën hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Nhaän xeùt. - Lắng nghe và ghi nhớ. MÔN: ĐẠO ĐỨC TIẾT 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I . MUÏC TIEÂU - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Biết được : Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến. - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của HS . - Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập.  Kó naêng soáng: - Kĩ năng tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân. - Kĩ năng bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong trong học tập. - Kĩ năng làm chủ bản thân trong học tập . II. CHUAÅN BÒ : - SGK đạo đức 4 - Các mẫu truyện, tấm gương về trung thực trong học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Haùt vui. 1. OÅn ñònh : - HS trình bày sách vở của mình 2. KTBC : Kiểm tra sách vở của HS 3. Bài mới : - HS nghe a. Giới thiệu bài : GV ghi bảng b/ Phaùt trieån baøi hoïc HĐ 1 : Xử lí tình huống - Yeâu caàu HS quan saùt tranh trong SGK - Neâu tình huoáng - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm thao caâu hoûi : + Neáu em laø baïn Long, em seõ laøm gì ? Vì sao em laøm theá ? - Yeâu caàu HS trình baøy yù kieán cuûa nhoùm + Neáu em laø Long, em seõ choïn caùch giaûi quyeát naøo ? Kết luận : Cách giải ( c ) là phù hợp thể hiện Tính trung thực trong học tập - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ HÑ2 : Laøm vieäc caù nhaân + Neâu yeâu caàu baøi taäp. GV keát luaän - Các việc ( c) là trung thực trong học tập - Các (a), (b) , (d)là thiếu trung thực HÑ3 : Thaûo luaän nhoùm + GV nêu từng ý trong bài tập và yêu cầu mỗi HS tự lựa chọn và đứng vào 1 trong 3 vị trí quy ứơc Theo 3 thái độ .tán thành, phân vân,không tán thành. - HS xem tranh trong SGK và đọc nội dung tình huoáng + Nhoùm thaûo luaän - Đại từng nhóm lên trình + Trả lời theo hiểu biết của các em – ý kiến khaùc - Laéng nghe - Một vài em đọc phần ghi nhớ +Trình bày ý kiến ,trao đổi - Chuù yù laéng nghe - Mỗi HS tự lựa chọn. - Nhóm lựa chọn thảo luận và giải thích lí do.

(7) - Yêu cầu các nhóm có cùng sự lựa chọn thảo - luận giải thích lí do lựa chọn của mình GV keát luaän + Ý kiến (b) ,(c) là đúng + YÙ kieán (a) laø sai - Gọi học sinh đọc ghi nhớ 4. Cuûng coá daën doø . - Tóm tắt lại nội dung bài và cho học sinh đọc ghi nhớ - Biết quý trọng những bạn trung thực và không bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập . -Nhaän xeùt tieát hoïc.. cuûa mình boå sung - Laéng nghe. - Đọc phần ghi nhớ. - Thực hiện theo yêu cầu - Laéng nghe. Thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2013. MOÂN : CHINH TAÛ( NV) TIẾT 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I. MUÏC TIEÂU : - Nghe viết và trình bày đúng bài chính tả ; không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm đúng bài tập chính tả phương ngữ : BT 2a  Kó naêng soáng: Viết nhanh đúng, đẹp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC Hoạt dộng GV Hoạt động HS HS haù t 1 . OÅn ñònh : 2 . KTBC : KT tập vở 3 . Bài mới : - Deá Meøn beânh veïc keû yeáu GTB : Bài tập đọc các em vừa học có tên là gì? - Laéng nghe Tiết chính tả này các em sẽ nghe â đọc để viết lại đoạn 1và 2 của bài Dế Mèn …..yếu và làm các bài tập chính taû . Phaùt trieån baøi hoïc a/ Hướng dẫn nghe viết chính tả - Chuù yù laéng nghe - GV đọc toàn bài chính tả - 1HS đọc trước lớp HS khác lắng nghe - Gọi 1 HS đọc đoạn từ : Một hôm …..vẫn khóc trong deá …yeáu + Biết hoàn cảnh Dế Mèn gặp Nhà Trò, hình + Đoạn trích cho em biết điều gì ? dáng yếu ớt đáng thương của nhà trò . - Yêu cầu HS viết các từ sau: cỏ xước, tỉ tê chỗ chấm - Một vài em lên bảng viết, HS còn lại viết vaøo baûng con ñieåm, vaøng khoeû.... - Chuù yù theo doõi - HDHS caùch trình baøy cuûa moät baøi chính taû - Nghe vieát - Đọc cho HS viết - Soát lỗi và sửa chữa - Đọc toàn bài cho HS kiểm tra lại - Dùng bút chì đổi vở cho nhau để soát lỗi --- Yêu cầu HS đổi vở cho nhau để bắt lỗi chính tả Chữa bài - Thu chaám.

(8) - Nhaän xeùt baøi vieát b/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả Baøi 2a: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở - Gọi HS nhận xét chữa bài - Nhận xét chốt lại lời giải đúng. Baøi 3a: - Gọi HS đọc yêu cầu phần a - Yêu cầu HS tự giải câu đố và viết vào vở nháp - Gọi HS đọc câu đố và giải lời - Nhận xét lời giải đúng 4 . Cuûng coá , daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc -GDHSä qua baøi hoïc - Veà nhaø laøm baøi coøn laïi vaø chuaån bò baøi sau -Nhaän xeùt tieát hoc.. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK - 2HS leân baûng laøm baøi - Nhận xét chữa bài của bạn trên bảng - Chữa bài vào vở Lời giải : lẫn – nở nang – béo lẳn , chắn nịch , lông mày – loà xoà , làm cho (HS khaù gioûi) - Đọc to trước lớp + Maáy chuù ngan con daøn haøng ngang laïch baïch ñi kieám moài . + Lá bàng đang đỏ ngọn cây Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và thực hiện.. MÔN: TOÁN TIÊT2:ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 (TT) I . MUÏC TIEÂU : - Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số ; nhân (chia) số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số. - Biết so sánh, xếp thứ tự (đến 4 số) các số đến 100 000.  Kó naêng soáng: Biết thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC . + Baûng phuï baøi taäp 5. III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC . Hoạt động GV Hoạt động HS - Lớp hát. 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Làm bài tập trên bảng lớp - GVgoïi 3 HS leân baûng laøm baøi taäp - Theo doõi nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn . - GV chữa bài nhận xét cho điểm 3 . Bài mới - Nghe a/ Giới thiệu bài: Hôm nay các em tiếp tục ôn tập caùc soá Trong phaïm vi 100 000 . b/ Hướng dẫn ôn tập . (HS khaù gioûi) Baøi 1 Coät 2: - Tính nhaåm - GV cho HS nêu yêu cầu của bài toán - 8 HS tiếp nối nhau thực hiện nhẩm - GV yêu cầu HS tiếp nối nhau thực hiện phép tính nhẩm trước lớp mỗi HS nhẩm một phép tính Nhận xét sau đó cho HS làm vào vở (HS khaù gioûi) Baøi 2 Phaàn b:.

(9) - Gọi 2 HS lên bảng làm bài. Lớp làm vào vở - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng cuûa baïn, nhaän - GV nhaän xeùt vaø keát luaän Baøi 3 doøng 3: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Cho HS laøm baøi - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn - Yêu cầu nêu cách so sánh: vd 4327 lớn hơn 3742 - Kết luận: Vì hai số cùng có 4 chữ so áhàngnghìn 4 > 3neân - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm Baøi 4 Phaàn a : - GV yêu cầu HS tự làm bài + Vì sao em sắp xếp được như vậy - GV nhaän xeùt vaø keát luaän Baøi 5: - Treo bảng số liệu hướng dẫn HS vẽ - Cho HS quan sát và đọc bảng thống ke âsố liệu + Bác Lan mua mấy loại hàng đó là những hàng gì ? Gía tiền và số lượng + Baùc Lan mua heát bao nhieâu tieàn baùt ? Em laøm thế nào để tính được số tiền ấy? + Điền số 12 500 đồng vào bảng thống kê rối yêu caàu HS laøm tieáp + Vaäy Baùc Lan mua taát caû heát bao nhieâu tieàn? + Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua hàng bác lan coøn laïi bao nhieâu tieàn ? 4 . Cuûng coá , daën doø - Cuûng coá laïi qua baøi hoïc - Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau - Nhaän xeùt. - HS ñaëc tính roài thöc hieän pheùp tính . - Cả lớp theo dõi và nhận xét . - Xét cách đặt tính và thực hiện phép tính . (HS khaù gioûi) + So sánh các số và điền dấu < > = thích hợp - 2HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở . - Thực hiện theo yêu cầu – ý kiến khác - Neâu caùch so saùnh cuûa moät soá caäp soá trong baøi - Vì hai sốcùng có 4 chữ sốhàngnghìn 4>3nên. (HS khaù gioûi) - Tự so sánh các số với nhau và sắp xếp các số theo thứ tự + Trả lời theo sự hiểu biết của các em (HS khaù gioûi) - Theo doõi + 3 loại hàng + Đó là 5 cái bát , 2 kg đường và 2 kg thịt + Soá tieàn mua baùt laø: 2500 x 5 = 12 500 (đồng ) - HS tính : + Soá tieàn baùc Lan mua heát laø : 12 500 + 95 300 + 70 000 = 95 300 (đồng) + Soá tieàn baùc Lan coøn laïi laø : 100 000 – 95 300 = 4 700 (đồng) - Chuù yù theo doõi vaø nhaéc laïi teân baøi hoïc - Lắng nghe và nhớ. KEÅ CHUYEÄN TIẾT 1 : SỰ TÍCH HỒ BA BỂ I . MUÏC TIEÂU - Nghe - kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh min họa, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể ( do GV kể ) - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện : Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca ngợi những con người giaøu loøng nhaân aùi .  Kó naêng soáng: Nhận thức được sự hình thành hồ Ba Bể II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các tranh minh hoạ ..

(10) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV 1.OÅn ñònh : 2. KTBC : Kiểm tra vở 3. Bài mới : a. GTB : ghi baûng b. GV keå chuyeän - Keå laàn 1 .keå thoâng thaû roõ raøng - Kể lần 2 vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ . - Giải nghĩa các từ : cầu phúc, giao long, bà goá, làm việc thiện, bâng quơ + Baø cuï aên xin xuaát hieän nhö theá naøo ?. + Mọi người đói xử với bà ra sao ? + Ai đã cho bà cụ ăn nghỉ ? + Chuyện gì đã xảy ra trong đêm ?. .. + Khi chia tay bà cụ dặn mẹ con bà goá điều gì ? + Trong đêm lễ hội chuyện gì đã xảy ra ? + Mẹ con bà goá đã làm gì ? + Hồ ba bể được hình thành như thế nào ?.. c. Hướng dẫn kể từng đoạn - Chia nhóm HS, yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi tìm hiểu kể lại từng đoạn cho caùc baïn nghe . - Kể trước lớp :Yêu cầu các nhóm cử đại diện leân trình baøy. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt sau moãi laàn keå . d. Hướng dẫn kể toàn bộ câu chuyện . - Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhoùm. - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp . - Yeâu caàu HS nhaän xeùt vaø tìm ra baïn keå hay nhất lớp - Cho ñieåm HS keå toát . 4. Cuûng coá , daën doø : + Caâu chuyeän cho em bieát ñieàu gì?. - Bất cứ ở đâu con người cũng phải có lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn . Những đó sẽ đượng đền đáp xứng. Hoạt động - Taäp theå haùt. HS. - Laéng nghe - Chuù yù laéng nghe - Nghe vaø quan saùt - Giải nghĩa từ theo hiểu biết của mình + Bà không biết từ đâu đến . Trông bà gớm ghiếc nguời gầy còm lở loét xông lên mùi hôi thối . Bà luôn miệng kêu đói . + Đều xua đổi bà. + Mẹ con bà goá đưa bà cụ về nhà , lấy cơm cho bà ăn và mời bà nghỉ lại. + Chỗ bà cụ ăn xin nằm sáng rực lên. Đó không phải là bà cụ mà là một con giao long lớn. + Bà cụ nói sắp có lụt vàđưa cho mẹ con bà goá moät goùi trovaø hai maûnh voû traáu . + Lụt lội xảy ra nước phun lên tất vả mọi vật chìm nghæm. + Mẹ con bà dùng thuyền từ 2 vỏ trấu đi khắp nơi cứu người bị nạn . + Chỗ đất sụt là hồ Ba Bể, nhà hai mẹ con thành một hòn đảo nhỏ giữa hồ - Chia nhóm 4 HS lần lượt từng em kể từng đoạn .. - Đại các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm chỉ kể một tranh . - Nhận xét lời kể của bạn . - Keå trong nhoùm . - 2 đến 3 HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp . - Nhaän xeùt .. + Câu chuyện cho em biết sự hình của hồ Ba Bể - Laéng nghe.

(11) đáng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống . - Về nhà kể lại câu chuyện.cho người thân nghe - Nghe và nhớ vaø chuaån bò baøi sau. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm năm 2013 MÔN: TẬP ĐỌC TIEÁT 2 : MEÏ OÁM I. MUÏC TIEÂU : - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm 1, 2 khổ thơ với giọng nhẹ nàng, tìn cảm. - Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương sâu sắc và tấm lòng hiếu thảo , biết ơn của bạn nhỏ với người mẹ bị ốm. ( trả lời được các câu hỏi 1,2,3; thuộc ít nhất 1 khổ thơ trong bài ) II. ĐỒDÙNG DẠY- HỌC - Tranh minh hoạ SGK ( phóng to) – Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc - Noäi dung III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Lớp báo cáo 1. OÅn ñònh : 2. KTBC - HS thực hiện theo yêu cầu - Gọi HS lên bảng, yêu cầu HS đọc bài trả lời caâu hoûi - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 3. Bài mới : Giới thiệu bài: - HS trả lời câu hỏi - Treo tranh minh hoạ bài tập đọc và hỏi : Bức tranh veõ caûnh gì ? - Laéng nghe - Giới thiệu ghi bảng Phaùt trieån baøi hoïc a/ Luyện đọc - 1 em đoc cả bài, cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc toàn - Nghe vaø laøm daáu - Baøi chia laøm baûy khoå thô - HS đọc nối tiếp, mỗi em một khổ ( 2 lượt) - Yêu cầu HS mở SGK đọc tiếp nối nhau đọc bài - 2 em ngoài caïnh nhau - Yêu cầu học sinh đọc bài theo nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Gọi học sinh đọc lại bài - HD học sinh cách đọc - Theo doûi, laéng nghe - GV đọc mẫu - Đọc cá nhân và đọc đồng thanh - Hướng dẫn đọc đúng từ: lá trầu, đau buốt…… - Yêu cầu HS đọc phần chú giải kết hợp giải nghĩa - Đọc phần chú giải trước lớp HS cả lớp theo doõi trong SGK . từ . b/ Tìm hieåu baøi: + Baøi thô cho chuùng ta bieát chuyeän gì ?. - Baïn nhoû trong baøi chính laø nhaø thô Traàn Ñaêng. + Baøi thô cho chuùng ta bieát chuyeän meï baïn nhỏ bị ốm, mọi người rất quan tâm, lo lắng cho meï, nhaát laø baïn nhoû.

(12) Khoa khi còn nhỏ. Lúc mẹ ốm, chú Khoa đã làm gì để hiện tình cảm của mình đối với mẹ ? Chúng ta cùng tìm hieåu. - Yêu cầu 2HS đọc thầm 2 khổ thơ đầu và trả lời caâu 1/Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì ? Lá trầu khô giữa cơi trầu Truyện kiều / gấp lại trên đầu bấy nay .. + Em haõy hình dung khi meï bò oám thì laù traàu, truyện kiều ruộng vườn sẽ như thế nào?. - Đọc thầm và trả lời câu hỏi 1/ Những câu thơ trên muốn nói rằng mẹ chú Khoa bị ốm: lá trầu nằm khô giữa cơi trầu vì mẹ ốm không ăn được, Truyện Kiều gấp lại vì mẹ không đọc, ruộng vườn vắng bóng mẹ, mẹ nằm trên giường vì rất mệt. + Khi meï khoâng bò oám thì laù traàu xanh meï aên hằng ngày, Truyện Kiều sẽ được mẹ lật mở từng trang để đọc, ruộng vườn sớm trưa sẽ có boùng meï laøm luïng - Laéng nghe. * Những câu thơ :” Lá trầu….sớm trưa “ gợi lên hình ảnh không bình thường của trầu, truyện kiệuruộng vườn, cánh màn khi mẹ ốm, lá trầu xanh mọi khi giơ øđể khô vì mẹ ốm không ăn được. Lúc khoẻ mẹ hay đọc truyện kiều nhưng nay những trang sách đã gấp lại rồi vịêc đồng áng cũng chẳng có người chăm nom,cánh maøn kheùp loûng caû ngaøy laøm cho moïi vaät theâm buoàn hôn khi meï oám . * Lặn trong đời mẹ : có nghĩa là những vất vả nơi ruộng đồng qua ngày tháng đã để lại trong mẹ và bây giờ đã làm mẹ ốm . - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc hầm khổ 3 trả lời 2/ Cô bác xóm làng đến thăm 2/ Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ Người cho trứng, ngưới cho cam của xóm làng bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ Anh y sĩ đả mang thuốc vào naøo ? + Những việc làm đó cho em biết điều gì ? + Những việc làm đó cho thấy tình cảm nghĩa xóm thật sâu nặng, đậm đà, đầy nhân ái. * Tình cảm của hàng xóm với mẹ thật sâu năng - Laéng nghe vậy còn tình cảm của bạn nhỏ với mẹ thì sao? Các em hãy đọc thầm các đoạn còn và trả lời câu hỏi 3/ Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu 3/ Baïn nhoû xoùt thöông meï: thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ ? Nắng mưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan. Cả đời đi gió đi sương Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi Vì con mẹ khổ đủ điều Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. + Baïn nhoû mong meï choùng khoeû: con mong meï khoeû daàn daàn… + Bạn nhỏ không quản ngại, làm mọi việc để meï vui: Meï vui, con coù quaûn gì / Ngaâm thô, keå chuyeän, roài thì muùa ca….

(13) * Baøi thô theå hieän tình caûm saâu naëng : tình laøng xóm tình máu mủ. Vậy thương người là trước hết phải biết yêu thương những người ruột thịt trong gia đình. c/ Hướng dẫn HS đọc diễn cảm . - Treo bảng phụ và giới thiệu khổ thơ đọc diễn cảm - HD caùch ngaét caâu, nhaán gioïng - Đọc mẫu - Cho 1 HS đọc lại - Cho HS luyện đọc theo cặp - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - Cho HS nhaän xeùt bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông 4. Cuûng coá, daën doø + Baøi thô vieát theo theå thô naøo ? - Gọi học sinh đọc lại nội dung bài - Lieân heä qua baøi hoïc - Veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau -Nhaän xeùt tieát hoïc. + Bạn nhỏ thấy mẹ là người có ý nghĩa to lớn đối với mình: Mẹ là đất nước tháng ngày của con. - Laéng nghe. - Theo doõi - Laéng nghe - 1 em đọc to trước lớp, cả lớp đọc thầm - Đọc theo cặp - Thi cá nhân đọc đoạn trong bài - Thực hiện theo yêu cầu. + Baøi thô vieát theo theå tô luïc baùt - 2 em đọc to - Lắng nghe và ghi nhớ. MÔN: TOÁN TIẾT 3 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 (TT) I . MUÏC TIEÂU : - Tín nhẩm, thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số ; nhân (chia) số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số. - Tín được giá trị của biểu thức. II. CHUAÅN BÒ : - Vieát saún baøi taäp treân baûng III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui - Lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo để nhận 2. KTBC : Goïi HS leân baûng yeâu caàu HS laøm caùc baøi xeùt baøi laøm cuûa baïn . tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 2 - Kieåm tra VBT veà nhaø cuûa HS khaùc - Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS 3 . bài mới : - Laéng nghe a . GTB : Tiết học toán hôm nay các em tiếp tục cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học về các số trong vi 100 000 b . Hướng dẫn ôn tập Baøi 1: - Thực hiện theo yêu cầu - Yêu cầu HS tính nhẫm và ghi kết quả vào vở - Sửa bài nếu sai - Nhận xét và sửa bài cho HS.

(14) Baøi 2 : Phaàn a HS khaù gioûi - Cho HS tư ïthực hiện phép tính. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng sau đó nhận xét và cho điểm HS . Baøi 3 : phaàn c, d HS khaù gioûi - Cho HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức rồi làm bài .. - Yeâu caàu HS laøm baøi. - HS làm bài, sau đó 2 HS ngồn cạnh nhau đổi chéo vơ ûđể kiểm tra bài lẫn nhaulên bảng làm bài mỗi HS thực hiện 2 phép tính - Nêu cách đặt tính thực hiện tính của một phép tính cộng, 1 phép tính trừ, một phép tính nhaân, moät pheùp tính chia trong baøi . - Lần lược nêu + Với các biểu thức chỉ có các dấu tính cộng và trừ, hoặc nhân và chia , chúng ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải . + Với các biểu thức có các dấu tinh cộng trừ nhân chia chúng ta thực hiện nhân, chia trước , cộng trừ sau . + Với các biểu thức có chứa dấu ngoặc chúng ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoặc maët sau . - Lên bảng thực hiện tính giá trị của bốn biểu , HS cả lớp làm bài vào vở .. a/ 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 b/ 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 = 6616 = 3400 c/ (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 d/ 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 61860 = 9500 - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm Baøi 4: HS khaù gioûi - Gọi HS nêu yêu cầu bài toán sau - Yêu cầu HS tự làm bài a/ x + 875 = 9936 x = 9936 – 875 x = 9061 c/ x – 725 = 8259 x = 8259 + 725 x = 8948 - Chữa bài - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm Baøi 5: HS khaù gioûi - Gọi một 1 HS đọc đề bài + Bài toán thuộc dạng toán gì Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi. - Tìm x (x laø thaønh phaàn chua bieát trong pheùp tính ) - Lên bảng làm bài . HS cả lớp làm bài vào vở b/ x x 2 = 4826 x = 4826 : 2 x = 2413 d/ x : 3 = 1532 x = 1532 x 3 x = 4596. - Đọc đề +Toán rút về đơn vị - Làm bài vào vở.

(15) Baøi giaûi Số tivi nhà máy sản xuất được trong vòng một ngày là : 680 : 4 = 170 (chieác) Số tivi nhà máy sản xuất được trong vòng 7 ngày là : - Chữa bài. - Nhận xét chữa bài 4. Cuûng coá, daën doø - Cuûng coá laïi caùc pheùp tính - Chuẩn bị trước bài sau - nhaän xeùt tieát hoïc.. - Theo doõi - Laéng nghe -Hs neâu laïi. -Hs thực hiện.. LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIEÁT 1 : CAÁU TAÏO CUÛA TIEÁNG I. MUÏC TIEÂU - Nắm được cấu tạo ba phần của tiếng (âm đầu , vần, thanh ) – ND ghi nhớ. - Điền được các phận bộ cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ ở BT1 vào bảng mẫu (mục III) II. đồ dùng dạy học . - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Taäp theå haùt 1. OÅn ñònh : Haùt vui 2. KTBC : Kiểm tra vở 3. Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Những tiết luyện từ và câu sẽ giúp các em mở rộng vốn từ, biết cách dùng từ nói . Viết thành câu đúng và hay . Bài học hôm nay giúp các em hiểu về cấu truùc taïo tieáng b. Tìm hieåu veà ví duï - Đọc thầm và đếm số tiếng . trả lới : Câu tục - Yêu cầu HS đọc thầm và đếm xem câu tục ngữ có ngữ có 14 tiếng bao nhieâu tieáng * Ghi baûng Baàu ôi thöông laáy bí cuøng Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn . - Đếm thành tiếng : có 6 tiếng và có 8 tiếng - Yêu cầu HS đếm thành tiếng từng dòng . - Caû 2 caâu thô treân coù 14 tieáng - Goïi 2 HS noùi laïi keát quaû laøm vieäc . - Yêu cầu HS đánh vần thầm và ghi lại cách đánh vần - HS đánh vần thầm và ghi lại : bờ âu bâu huyeàn baàu . tieáng baàu . - 1 HS lên bảng ghi , 2 đến 3 HS đọc bờ âu - Yêu cầu 1 HS lên bảng ghi cách đánh vần . HS dưới baâu huyeàn baàu . lớp đánh vần thành tiếng . - Quan saùt . - Dùng phấn màu ghi vào sơ đồ : - Suy nghĩ và trôi đổi :tiếng bầu gồm có 3 bộ - Yeâu caàu HS quan saùt vaø thaûo luaän caëp ñoâi caâu.

(16) hỏi :Tiếng đầu gồm có mấy bộ phận ? Đó là những bộ phaän naøo ?. * Tiếng bầu gồm có 3 phần : âm đầu, vần , thanh . - Yeâu caàu HS phaân tích caùc tieáng coøn laïi cuûa thô baèng cách kẻ bảng . Chia bàn 2 HS phân tích 2 đến 3 tiếng . - GV kẻ trên bảng lớp , sau đó gọi HS lên chữa bài + Tiếng do những bộ phận nào tạo thành ? cho ví dụ . +Trong tieáng boä phaän naøo khoâng theå thieáu ? boä phaän naøo coù theå thieáu .. Keát luaän: Trong moãi tieáng baét buoäc phaûi coù vaàn vaø dấu thanh . Thanh ngang không được đánh dấu khi viết . - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ trong SGK . - Yêu cầu 1 HS lêng bảng chỉ vào sơ đồ và nói lại phần ghi nhớ .. Kết luận : Các dấu thanh của tiếng đều được đánh dấu ở phía trên hoặc phía dưới âm chính của vần . d. Luyeän taäp ; Baøi 1: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu - Yeâu caàu moãi baøn 1 HS phaân tích 2 tieáng - Chữa bài Baøi 2: HS khaù gioûi - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS suy nghĩvà giải câu đó . - Gọi HS trả lời và giải thích - Nhận xét về đáp án đúng . 4 .Cuûng coá , daën doø + Caáu taïo cô baûn cuûa tieáng goàm 3 boä phaän naøo ? - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - GD thực tiển - Về thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài sau -Nhaän xeùt tieát hoïc.. phận : âm đầu vần thanh . - Laéng nghe . - HS phân tích cấu tạo của từng tiếng theo yeâu caàu . - Lên chữa bài + Tiếng bộ phận : âm đầu , vần , thanh , tạo thaønh ; ví duï ; tieáng höông + Tieáng do phaän boä vaàn daáu thanh taïo thaønh . ví duï tieáng ôi + Trong tieáng boä phaän vaàn vaø daáu thanh không thể thiếu bộ phận âm đầu có thể thiếu - Laéng nghe. - Đọc ghi nhớ - Lên bảng vừa chỉ vừa nêu phần ghi nhớ - Mỗi tiếng thường có ba bộ phận : thanh , âm đầu , vần - Tieáng naøo cuõng phaûi coù vaàn vaø thanh . coù tiếng không có âm đầu . - Laéng nghe. - 1 HS đọc yêu cầu - HS phân tích vào vở. - Đọc yêu cầu SGK - Suy nghó - Lần lược trả lời đến khi có câu đúng. - Trả lời – ý kiến khác - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe. MOÂN: KHOA HOÏC TIẾT 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? I. MUÏC TIEÂU - Nêu được con người ccần thức ăn , nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống.  Kĩ năng sống: Biết được con người cần thức ăn , nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 4,5,SGK.

(17) - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV. HS. 1. OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới a. GTB : Ghi baûng b. Phaùt trieån baøi hoïc * Mục tiêu : HS liệt kê tất cả những gì các em cần có cho cuoäc soáng cuûa mình .  HÑ1: laøm vieäc caù nhaân * Caùch tieán haønh : Bước 1 : - Đặt vấn đề và nêu yêu cầu : Các em hãy kể ra những thứ các em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống của mình .- Lần lượt chỉ định từng HS , mỗi HS nói một ý ngắn gọn và GV ghi tắt cả các ý kiến đó lên bảng . Bước 2 : Tóm tắt lại tất cả những ý kiến của HS đã được ghi trên bảng và rút ra nhận xét chung dựa trên những ý kiến của các em đã nêu ra . Keát luaän : Những điều kiện cần để con người sống và phát triển là : - Điều kiện vật chất như : thức ăn ,nước uống ,quần áo ,nhà ở ,các đồ dùng trong gia đình ,các phương tiện đi lại ,… - Điều kiện tinh thần ,văn hoá xã hội như : tình cảm gia ñình ,baïn beø laøng xoùm ,caùc phöông tieän hoïc taäp ,vui chôi giaûi trí…  HĐ2: Làm việc với phiếu học tập và SGK . * Mục tiêu : HS phân biệt được những yếu tố mà con người cũng như những sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình với những yếu tố mà chỉ có con người mới cần * Caùch tieán haønh : Phương pháp động não Bước 1 : Làm việc với phiếu học tập theo nhóm - Phát phiếu học tập và hướng dẫn HS làm việc với phiếu hoïc taäp theo nhoùm ( phieáu hoïc taäp SGV ) PHIẾU HỌC TẬP Hãy đánh dấu vào các cột tương ứng với những yếu tố cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật Những yếu tố cần cho sự sống 1. Không khí 2. Nước Bước 2 : Chữa bài tậ3.p Ánh cả lớsáng p 4. Nhiệt độ (thích hợp cho từng đối tượng). 5. Thức ăn (thích hợp cho từng đối tượng) 6. Nhà ở 7. Tình cảm gia đình. - Haùt vui - Kiểm tra đồ dùng - Laéng nghe. - HS keå - Noùi moät yù goïn. - Laéng nghe. - Laéng nghe. - Nhaän phieáu laøm vieäc theo nhoùm. Con người X X X X X X X. ĐV. TV. X X X X x. X X X X x.

(18) - Đại diện một nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc với phiếu học tập HS khác bổ sung và chữa nếu bạn làm sai Bước 3 : Thảo luận cả lớp - Dựa vào kết quả làm việc với phiếu học tập GV yêu cầu HS mở SGK và thảo luận lần lượt hai câu hỏi : + Như mọi sinh vật khác ,con người cần gì để duy trì sự soáng cuûa mình ? + Hơn hẳn những sinh vật khác ,cuộc sống của con người còn cần những gì ? Keát luaän : - Con người ,động vật và thực vật đều cần thức ăn ,nước ,không khí ,ánh sáng ,nhiệt độ thích hợp để duy trì sự sống của mình . - Hơn hẳn những sinh vật khác ,cuộc sống của con người còn cần nhà ở ,quần áo ,phương tiện giao thông và những tiện nghi khác .Ngoài những yêu cầu vật chất ,con người còn cần những điều kiện về tinh thần ,văn hoá ,xã hội .  HĐ3 : Trò chơi cuộc hành trình đến hành tinh khác * Mục tiêu : Củng cố những kiến thức đã học về những điều kiện cần để duy trì sự sống của con người . * Caùch tieán haønh : Bước 1 : Tổ chức - Chia lớp thành các nhóm nhỏ ,phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi . Bước 2 : Hướng dẫn cách chơi và chơi Bước 3 : Thảo luận Từng nhóm so sánh kết quả lựa chọn của nhóm mình với các nhóm khác và giải thích tại sao lại lựa chọn như vậy ? 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc to mục bạn can biết - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Nhaän xeùt. - Đại diện nhóm trình bày. - Thaûo luaän caâu hoûi. - Laéng nghe. - Nhận đồ chơi - Theo doõi - Laéng nghe. - Đọc to mục bạn can biết. - Lắng nghe và thực hiện. Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm năm 2013 MÔN: TOÁN TIẾT 4 : BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ I. MUÏC TIEÂU - Bước đầu nhận biết được biểu thức chứa một chữ . - Biết tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số . II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Bài toán chép sẳn trên bảng - Vẽ sẳn bảng bài toán . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - HS hát đồng thanh 1.OÅn ñònh : Haùt vui.

(19) 2. KTBC : - Gọi HS lên bảng làm các bài hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 3. Kiểm tra vở về nhà - GV chuõa baøi nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . 3.Bài mới : a. GTB : Hôm nay các em sẽ được làm quen với các biểu thức có chứa một chữ và thực hiện tính giáùtrị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ b. Phaùt trieån baøi hoïc Biễu thức có một chữ - Yêu cầu HS đọc bài toán ví dụ + Muốn biết bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở ta laøm theá naøo ? - Treo baûng soá nhö phaàn baøi hoïc SGK + Mẹ cho Lan thêm một vở thì bạn Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở ? - Vieát 3 +1 vaøo coät coù taát caû - GV làm tương tự với các trường hợp thêm 2,3,4, - Lan có 3 quyển vở, nếu mẹ cho Lan thêm a quyển vở thì Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở . - Giới thiệu :3 + a được gọi là biểu thức có chứa môt chữ. * Gía trị của biểu thức chứa một chữ - GV hoûi vaø vieát leân baûng : neáu a = 1 thì 3 + a = ? * Khi đó ta nói 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a. làm tương tự với a =2,3,4,… + Khi bieát moät giaù trò cuï theå cuûa a , muoán tính giaù trò của biểu thức 3 + a ta làm như thế nào ? + Mỗi lần thay chữ a bằng số a tính được gì ? c . Luyeän taäp Baøi 1: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàu gì ? - Viết lên bảng biểu thức 6 + b và yêu cầu HS đọc + Chúng ta phải tính giá trị của biểu thức 6 + b với b baèng maáy ? + Neáu b = 4 thì 6 + b baèng bao nhieâu ? + Vậy giá trị của biểu thức 6 + b với b = 4 là bao nhieâu ? - Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại + Gía trị của biểu thức 115 – c với c =7 là bao nhieâu ? + Gía trị củabiểu thức a + 80 với a =15 là bao nhieâu?. - Leân baûng laøm baøi. - Nghe GV giới thiệu bài. - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm + Ta thực hiện phép tính cộng số vở Lan có ban đầu với số vở mẹ cho thêm - Chuù yù theo doõi + Nếu mẹ cho bạn Lan thêm 1quyển vở thì bạn Lan có tất cả 3+1 quyển vở . - Lan có tất cả 3 + a quyển vở .. -. Theo doõi. Neáu a =1 thì 3 + a = 3 +1 = 4. + Ta thay giá trị của a vào biểu thức rồi thực hieän tính . + Mỗi lần thay chữ abằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a.. + Tính giá trị của biểu thức . - Đọc . + Tính giá trị của biểu thức 6 + b với b= 4 + Neáu b = 4 thì 6 + b = 6 + 4 = 10 + Vậy giá trị của biểu thức 6 + b với b = 4 là 6 + 4 = 10 - Lên bảng làm bài , cả lớp làm vào vở của baøi. + Gía trị của biểu thức 115 – c với c =7 là 115 –7 =108 + Gía trị của biểu thức a =15 là 15 +80 = 95. ( HS khaù gioûi).

(20) Baøi 2 phaàn b: - Veõ leân baûng caùc baûng soá nhö baøi taäp 2 SGK. + Dòng thứ nhất trong bảng cho em biết điều gì ? + Dòng thứ 2 trong bảng này cho biết điều gì ? + x có những giá trị cụ thể nào ? + Khi x = 8 thì giá trị của biểu thức 125 + x là bao nhieâu? - HS yêu cầu tự làm tiếp phần còn lại cả lớp làm vào vở. Baøi 3 Phaàn a : - Yêu cầu HS đọc đề bài + Nêu biểu thức trong phần a ? + Chúng ta phải tính giá trị của biểu thức 250 + m với những giá trị nào của m ? + Muốn tính giá trị biểu thức 250 +m vơ m =10 em laøm theá naøo ? - Yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở sau đó kiểm tra một số vở của HS 4 . Cuûng coá , daën doø - Baïn naøo coù theå laáy ví duï veà giaù trò cuûa thức 2588 + n ? . - Xem laïi baøi va chuaån bò baøi sau - Nhaän xeùt. - Đọc bảng + Cho biết giá trị cụ thể của x (hoặc y) + Gía trị của biểu thức 125 + x tương ứng với từng giá trị của x ở dòng trên . + x coù caùc giatrò laø 8,30,100. + Khi x = 8 thì giá trị của biểu thức 125 + x = 125 + 8 = 133. - 2 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 1 phaàn ( HS khaù gioûi) - Đọc trước lớp + Biểu thức 250 + m + Tính giá trị biểu thức 250 + m với m = 10, m =0, m = 80 ,m = 30 + Với m =10 thì biểu thức 250 + m = 250 +10 = 260 . - Tự làm bài, sau đó đổi chéo tập để kiểm tra baøi laãn nhau . - Tính nhanh vaø neâu keát quaû - Lắng nghe và ghi nhớ. MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT 1 :THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN ? I. MUÏC TIEÂU : - Hiểu những đặc diểm cơ bản của văn kể chuyện (ND ghi nhớ) - Bước đầu biết kể lại một câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1,2, nân vật và nói lên được moät ñieàu coù yù nghóa (muïc III) . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Noäi dung BT 1 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Lớp báo cáo 1. OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2. KTBC : Kiểm tra vở . 3. Bài mới : a. GTB : + Câu chruyện sự tích hồ ba bể + Tuần này các em đã kể lại câu truyện nào? - Laéng nghe - Vaäy theá naøo laø vaên keå chuyeän? Baøi hoïc hoâm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi đó . b. Phaùt trieån baøi hoïc.

(21) Baøi 1 : - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi 1đến 2 HS kể tóm tắt câu chuyện sự tích hồ ba beå - Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû phaùt giaáy cho HS - Yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện các yêu cầu ở bài 1 . - Goïi caùc nhoùm neâu keát quaû thaûo luaän - Yêu cầu các nhóm nhận xét bổ sung kết quả để có câu hỏi đúng - Ghi bảng câu trả lời đã thống nhất Baøi 2: - 1 HS đọc toàn văn yêu cầu của bài hồ Ba Bể + Bài văn có những nhân vật nào ? + Bài văn có các sự kiện nào xảy ra đối với nhân vật ? + Bài văn giới thiệu những gì về hồ ba bể ?. -1 HS đọc yêu cầu trong SGK. -1 đến 2 HS kể tóm tắt cả lớp theo dõi - Thực hiện theo yêu cầu - Các nhóm nhận đồ dùng . - Thaûo luaän trong nhoùm ghi keát quaû thaûo luaän phieáu - Neâu keát quaû . - Nhaän xeùt , boå sung. - Đọc thành tiếng cả lớp theo dõi + Baøi vaên khoâng coù nhaân vaät + Bài văn không có sự kiện nào xảy ra + Bài văn giới thiệu về vị trí độ cao chiều dài địa hình cảnh đẹp của hồ ba bể . + Bài hồ Ba Bể với bài sự tích hồ Ba Bể bài nào là bài + Bài sự tích hồ ba bể là văn kể chuyện, vì có nhaân vaät coù coát truyeän coù yù nghóa caâu chuyeän vaên keå chuyeän ? vì sao ? Baøi hoà Ba Beå khoâng phaûi laø vaên keå chuyeän mà là bài văn giới thiệu về hồ Ba Bể . + Là kể lại một sự việc có nhân vật , có cốt + Theo em theá naøo laø keå chuyeän ? chuyện có các sự kiện liên quan đến nhân vậtCâu chuyện đó phải có nghĩa . Keát luaän : Baøi vaên hoà ..beåkhoâng phaûi laø vaên keå chuyeän - Laéng nghe . mà là văn giới thiệu về hồ ba bể như là một danh lam thaéng caûnh ñòa ñieåm du lòch . Keå chuyeän laø keå laïi moät chuỗi sự việc có đầu có cuối, liên quan đến một số nhân vật. M ỗi câu chuyệnphải nói lên được một điều có nghĩa Ghi nhớ : - Đọc thành tiếng - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. - Thực hiện theo yêu cầu - Yeâu caàu HS laáy ví duï veà caùc caâu chuyeän . c/ Luyeän taäp : Baøi 1: - HS đọc thành tiếng yêu cầu trong SGK - Gọi HS đọc yêu cầu - Laøm baøi - Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài -Trình baøy vaø nhaän xeùt - Gọi 2 đến 3 HS đọc chuyện của mình - Cho ñieåm HS Baøi 2: -1 HSđọc thành tiếng yêu cầu trả lời - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS trảlời câu hỏi - Laéng nghe Kết luận: Trong cuộc sống cần quan tâm giúp đỡ lẫn nhau đó là ý nghĩa của câu chuyện các em vừa kể . 4. cuûng coá ,daën doø -Đọc ghi nhớ - Gọi học sinh đọc to ghi nhớ.

(22) - Lieân heä qua baøi hoïc - Xem laïi baøi hoïc vaø chuaån bò baøi sau. - Nghe và ghi nhớ. MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIẾT 2 : LUYỆN TỪ VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG I . MUÏC TIEÂU - Điền được cấu tạo của tiếng theo 3 phần đã học ( âm đầu, vần, thanh ) theo bàng mẫu ở bài tập 1 - Nhận biết được các tiếng có vần giống nhau ở BT2, BT3 . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo của tiếng . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Cả lớp hát 1. OÅn ñònh: 2. KTBC : - 2 HS leân baûng laøm . - Yeâu caàu 2 HS leâng baûng phaân tích caáu taïo cuûa Tieáng Âm đầu Vần Thanh tiếng trong các câu : Ở hiền gặp lành và Uống nước nhớ nguồn . Ơû ô hoûi - Kieåm tra vaø chaám baøi taäp veà nhaø cuûa HS . Hieàn H ieân huyeàn - Nhaän xeùt cho ñieåm HS laø baøi taäp treân baûng. Gaëp G aêp Naëng Laønh L Anh huyeàn Uoáng Uoâng saéc Nước N öôc saéc Nhớ Nh ô saéc nguoàn Ng uoân huyeàn 3. Bài mới . a. GTB : Ghi bảng. + Tiếng gồm mấy bộ phận ? Là những bộ phận nào ? + Tiếng gồm 3 bộ phận : âm đầu , vần ,thanh tieáng naøo cuõng phaûi coù vaàn vaø thanh . Coù tiếng không có âm đầu. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em luyeän taäp, cuûng - Laéng nghe . coá laïi caáu taïo cuûa tieáng . b . Hướng dẫn HS làm bài tập . Baøi 1:. - Chia HS thaønh caùc nhoùm nhoû . - Đọc trước lớp . - Yêu cầu HS đọc lại đề bài theo mẫu . - Nhận đồ dùng học tập . - Phát giấy khổ to đã kẻ sẵn bảng cho các nhóm - Laøm baøi trong nhoùm . Yeâu caàu HS thi ñua phaân tích trong nhoùm . GV ñi giúp đỡ, kiểm tra. - Nhóm làm xong trước sẽ dán bài lên bảng . Các - Nhaän xeùt nhóm khác nhận xét bổ sung để có lời văn đúng . - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS . Tieáng Aâm đầu Vaàn Thanh Tiếng Aâm đầu Vần Thanh Khoân Kh Oân Ngang Cuøng C ung huyeàn Ngoan Ng Oan Ngang Moät M oât naëng.

(23) đối Ñ Oâi Saéc Người Ng Öôi Huyeàn ngoài Ng Oai Huyeàn Gaø G A Huyeàn đáp Ñ Ap Saéc Baøi 2 :. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu . + Câu tục ngữ được viết theo thể thơ nào ? + Trong tục ngữ, hai tiếng nào bắt vần với nhau? Baøi 3 : - Gọi HS đọc yêu cầu . - Yêu cầu HS tự làm bài . - Gọi HS nhận xét và chốt lại lời giải đúng .. Bài 4 : (nhận biết được các cặp tiếng bắt vần với nhau trong thô ) + Qua 2 baøi taäp treân, em hieåu theá naøo laø 2 tieáng baét vần với nhau ? - Nhận xét về câu trả lời của HS và kết luận : 2 tiếng bắt vần với nhau là 2 tiếng có vần giống nhau – giống nhauhoàn toàn hoặc không hoàn toàn . - Gọi HS tìm các câu tục ngữ , ca dao thơ đã học có các tiếng bắt vần với nhau. Bài 5 : (giải được các câu đố ) - Gọi HS đọc yêu cầu . - Yêu cầu HS tự làm : HS nào xong giơ tay . GV chaám baøi. - Nhaän xeùt . 4. Cuûng coá , daën doø: + Laáy VD veà tieáng coù ba boä phaän vaø tieáng khoâng có đủ ba bộ phận .. meï hoài Đá nhau chớ. M H Ñ Nh Ch. e oai a au ô. naëng huyeàn saéc saéc saéc. - 1 HS đọc trước lớp . + Câu tục ngữ được viết theo thể thơ lục bát . + Hai tiếng hoài – ngoài bắt vần với nhau , gioáng nhau coù vaàn oai. - 2 HS đọc to trước lớp . -Tự làm bài vào vở ,2 HS lên bảng làm . - Nhận xét và lời giải đúng là: + Các gặp tiếng bắt vần với nhau : loắt choắt – thoaên thoaét , xinh xinh , ngheânh ngheânh . + Các cặp có vần giống nhau hoàn toàn : choắt –thoaét. + Các cặp có vần giống nhau không hoàn toàn : xinh xinh , nghênh nghênh . (HS khaù gioûi) + Hai tiếng bắt vần với nhau là 2 tiếng có vần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn . - Laéng nghe .. - Ví duï : + Lá trầu khô giữa cơi trầu Truyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay . + Caùnh maøn kheùp loûng caû ngaøy Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa . + Nắng trưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan . + Hỡi cô tát nước bên đàng Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi . (HS khaù gioûi) - 1 HS đọc to trước lớp . - Tự làm bài . Dòng 1 : chữ bút bớt đầu thành chữ út Dòng 2 : Đầu đuôi bỏ hết thì chữ bút thành chữ uù. Dòng 3,4 Để nguyên thì đó là chữ bút - Trả lời theo hiểu biết của các em.

(24) - Lieän heä qua baøi hoïc - Daën hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. - Laéng nghe. Thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013 MÔN: TOÁN TIEÁT 5 : LUYEÄN TAÄP I. MUÏC TIEÂU : - Tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số. - Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạn a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Noäi dung moät soá BT III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC . Hoạt động GV Hoat động HS - Hát đồng thanh 1.OÅn ñònh : Haùt vui 2.KTBC - Lên bảng làm , lớp theo dõi nhận xét bài - Gọi HS lên bảng sữa bài tập ở nhà phần đồng thời laøm cuûa baïn kieåm tra vở về nhà - Chữa bài nhận xét cho điểm 3.Bài mới - Nghe vaø nhaéc laïi a. Giới thiệu bài b/ Luyeän taäp Baøi 1 + Tính giá trị biểu thức + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì + Tính giá trị của biểu thức 6 x a Thay số 5 + Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức nào ? Làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức 6 vào chữ a rồi thực hiện phép tính 6 x 5 = 30 x a với a = 5 - Leân baûng laøm baøi 1 HS laøm phaàn - Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại - Chữa bài phần a b và yêu cầu HS làm tiếp phần c, (HS khaù gioûi) d Baøi 2 caâu c, d : - Nghe hướng dẫn , sau đó lên làm bài , cả Yêu cầu HS đọc đề bài GV hướng dẫn lớp làm vào vở . a) với n = 7 thì 35 +3 x n =35 + 3 x 7 = 35 + 21 = 56 b) với m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 =168 - 45 =123 c) với x =34 thì 237 – ( 66 +x ) = 237 – (66 +34 ) = 237 – 100 =137 d) với y = 9 thì 37 x (18 :y ) = 37 x(18 : 9) =37 x2 = 74. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm Baøi 3: - Treo bảng số như phần bài tập SGK gọi HS đọc bảng số và cho biết cột thứ 3 trong bảng cho biết gì ? + Biểu thức đầu tiên trong bài là gì ? + Bài mẫu cho giá trị của biểu thức 8 x c là bao. (HS khaù gioûi) - Cột thứ 3 trong bảng cho biết giá trị của bieåu thức + Laø 8 x c + Laø 40.

(25) nhieâu ? + Hãy giải thích vì sao ở ô trống giá trị của âbiểu thức cùng dòng với 8 x c lại là 40 . - Hướng dẫn : Số cần điền vào mỗi ô trống là giá trị của biểu thức ở cùng dòng với ô trống khi thay giá trị của chữ c cũng ở dòng đó . - Yeâu caàu HS laøm baøi - Nhaän xeùt cho ñieåm Bài 4 (Chọn 1 trong 3 trường hợp) - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình vuoâng . + Neáu hình vuoâng coù caïnh laø a thì chu vi laø bao nhieâu ? - Giới thiệu : gọi chu vi của hình vuông là P ta có P = ax4 - Yêu cầu HS đọc đề bài tập 4 sau đó làm bài - Đọc công thức tính chu vi của hình vuông - Yeâu caàu HS leân laøm baøi - Chấm và sửa bài cho HS - Nhaän xeùt cho ñieåm. 4. Cuûng coá , daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Xem lại bài học và chuẩn bị trước bài sau -Nhaän xeùt tieát hoïc.. + Vì khi thay c = 5 vào 8 x c thì được 8 x5 =40 - phân tích mẫu để hiểu hương dẫn. - Lên bảng làm . cả lớp làm vào vở .. + Ta lấy số đo cạnh nhân với 4 . - Chu vi hình vuoâng laø a x 4 - Cả lớp làm vở a/ Chu vi cuûa hình vuoâng laø 3 x 4 = 12 (cm) b/ Chu vi cuûa hình vuoâng laø 5 x 4 = 20 ( dm) c/ Chu vi cuûa hình vuoâng laø 8 x4 = 32 (m) - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN : KHOA HỌC TIẾT2: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI I . MUÏC TIEÂU - Nêu được một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường như : lấy vào khí ô xi, thức ăn, nước uống, thài ra khí các bô níc, phân và nước tiểu. - Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . Ví duï : Laáy vaøo Thaûi ra Khí. OÂ xi. Thức ăn. Khí Cô theå người. caùc boâ níc. Phaân.

(26) Nước uống. II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 8 vaø 9 SGK - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV. Nước tiểu. Hoạt động. HS.

(27) 1 . oån ñònh : 2 . KTBC : - Gọi HS trả lời câu hỏi : + Trong quá trình sống , cơ thể lấy gì từ môi trường và thảy ra môi trường những gì ?. - Nhaän xeùt cho ñieåm . 3 Bài mới a. GTB : GV ghi baûng b. Phaùt trieån caùc HÑ HĐ1 : Trong quá trình sống , cơ thể người lấy gì và thải ra những gì ? Muïc tieâu : - Kể tên những biểu hiện bên của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó . - Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể . Caùch tieán haønh : - Yêu cầu HS quan sát các hình minh hoạ trong trang 6, SGK và trả lời câu hỏi . + Trong quaù trình soáng cuûa mình, cô theå laáy vaøo vaø thải ra những gì ?. - Nhận xét các câu trả lời của học sinh Kết luận : Hằng ngày cơ thể người phải lấy từ môi trường thức ăn, nước uống, khí oxi và thải ra ngoài môi trường phân, nước tiểu, khí các bo níc . - Gọi học sinh đọc mục bạn cần biết + Qúa trình trao đổi chất là gì ?. Kết luận : Hằng ngày cơ thể người phải lấy từ môi trường xung quanh thức ăn, nước uống, khí ôxi và thải ra phân, nước tiểu, khí các - bo - níc HĐ2 :Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở người .. Mục tiêu : Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hoá hô hấp tuần hoàn bài tiết trong. - Haùt vui .. + Trả lời – ý kiến khác. - Laéng nghe. - HS quan saùt + Con người cần lấy thức ăn, nước uống từ môi trường . + Con người cần có không khí, ánh sáng mặt trời. + Con người cần thức ăn như: rau, củ, quả, trứng, thịt,….. + Con người cần có ánh sáng mặt trời . + Con người thải ra môi trường phân, nước tieåu. + Con người thải ra môi trường khí các bo níc, các chất thừa, cặn bã. - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe. - Đọc to trước lớp + Qúa trình trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy thức ăn, nước uống từ môi trường vá thải ra ngoài môi trường những những chất thừa, caën baõ . - Laéng nghe.

(28) việc thực hiện sự trao đổi chất ở bên trong cơ thể và gữa cơ thể với môi trường . Caùch tieán haønh - Yêu cầu HS xem sơ đồ trang 9 để tìm ra các yêu cầu còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ cho hoàn chỉnh và tập trình mối liên hệ giứa các cơ quan tiêu hoá hô hấp tuần hoàn bài tiếp trong hoá trình trao đổi chất . - Yêu cầu 2 HS quay lại với nhau tập kiểm tra chéo xem bạn bổ sung các từ còn thiếu đúng hay sai , sau đó 2 bạn lần lược nói với nhau về mối quan hệ giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường . 4 . Cuûng coá,daën doø + Hằøng ngày cơ thể người lấy những gì từ môi trường và thảy ra môi trường những gì ? + Ñieàu gì xaûy ra neáu moät trong caùc cô quan tham gia vào quá trình trao đổi chất ngừng hoạt động ? - Veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau . -Nhaän xeùt tieát hoïc.. - Xem và bổ sung vào sơ đồ cho hoàn chỉnh. - 2 HS quay lại với nhau tập kiểm tra chéo , đúng hay sai và lần lược nói với nhau về mối quan heä .. + Trả lời – ý kiến khác. - Lắng nghe và ghi nhớ. ÑÒA LÍ TIẾT 1 : LAØM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I. MUÏC TIEÂU - Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định. - Biết một số yếu tố của bản đồ : tên bản đồ, phương hướng, kí hiệu bản đồ . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Một số bản đồ : thế giới , châu lục , việt nam … III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS - Hát đồng thanh 1 . oån ñònh: Haùt vui 2 . KTBC : - Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ học tập của HS 3 . Bài mới - Laéng nghe a . GTB : Ghi baûng . b . Phaùt trieån baøi hoïc HĐ 1 : Làm việc cả lớp Bước 1 : Treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ . - Đọc tên bản đồ. - Yêu cầu HS đọc tên bản đồ treo trên bảng - Nêu phạm vi lãanh thổ được thể hiện trên - Yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện mỗi bản đồ . trên mỗi bản đồ . Bước 2 : - HS trả lời câu hỏi trước lớp . - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời ..

(29) Kết luận : Bồ đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo môy tỉ lệ nhất định . HÑ2 : Laøm vieäc caù nhaân . Bước 1 : - Cho HS quan saùt hình 1 vaø 2 roài chæ vò trí cuûa hoà hoàn kiếm và đền Ngọc Sơn trên từng hình . - Gọi HS đọc SGK và trảlời các câu hỏi sau : + Tại sao cùng vẽ về Vịêt Nam mà bản đồ hình 3 trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam treo từong ? Bước 2 : - Gọi đại diện HS trả lời trước lớp - GV sữa chữa và giúp đỡ HS hoàn thiện câu trả lời HÑ3 : Laøm vieäc theo nhoùm . Bước 1 : - GV yêu cầu các nhóm đọc SGK quan sát bản đồ và thảo luận theo gợi ý sau : + Tên bản đồ cho ta biết điều gì ? + Trên bản đồ người ta thường quy định các hướng bắc nam ñoâng taây nhö theá naøo ? + Chỉ các hướng BNĐT trên bản đồ địa lí tự nhiên vieät nam . + Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì . + Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 2 và cho biết 1 xăng ti mét trên bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực tế ? ( HS khaù gioûi ) + Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào ? kí hiệu bản đồ dùng để làm gì ?. Bước 2 : - Gọi đại diện các nhóm lên trình bài kết quả trước lớp - Các nhóm khác bổ sung hoàn thiện . Kết luận : Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là của bản đồ , phương hướng , tỉ lệ bản đồ * Hoạt động 3 : Thực hành vẽ một số kíhiệu bản đồ Bước 1 :Làm việc cá nhân : - Cho HS quan sát bảng chú giải ở hình 3 và một số bản đồ khác và vẽ kí hiệu của một số đối tượng địa lí như : đường biên giới quốc gia núi sông thủ đô thành phố mỏ khoáng sản . Bước 2 :Làm việc theo từng cặp - Hai em thi đố cùng nhau ; 1 kí hiệu , 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì . 4 . cuûng coá ,daën doø - Gọi HS nhắc lại khái niệm bản đồ - Kể một số yếu tố của bản đồ ?. - Laéng nghe. - Quan sát hình chỉ vị trí của hồ hoàn kiếm và Đền Ngọc Sơn trên từng hình - Đọc SGK và trả lời câu hỏi : - Trả lời – ý kiến khác. - Đại diện nhóm lên trả lời .. - Các nhóm đọc và quan sát thảo luận và trả lời câu hỏi .. - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả . - Caùc nhoùm khaùc boå sung - Laéng nghe .. - HS quan saùt baûng chuù giaûi vaø moät soá baûn đồ khác và vẽ kí hiệu của một số đối tượng .. - HS khác nhận xét và sửa chữa . - Từng cặp thi đó. - Moät vaøi em nhaéc laïi - Thực hiện theo yêu cầu.

(30) - Bản đồ được dùng để làm gì ? - Về đọc mục bạn can biết và chuẩn bị bài sau - nhaän xeùt tieát hoïc. Thứ bảy. - Trả lời – ý kiên khác - Laéng nghe. ngày 24 tháng 8 năm 2013. TẬP LÀM VĂN (tiết 2). NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN I. MỤC TIÊU : - Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật (nội dung Ghi nhớ). - Nhận biết được tính cách của từng người cháu (qua lời nhận xét của bà) trong câu chuyện Bas anh em (bài tập 1, mục III). - Bước đầu biết kể tiếp câu chuyện theo tình huống cho trước, đúng tính cách nhân vật (bài tập 2, mục III). II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Sách giáo khoa, Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1) Kiểm tra bài cũ: Thế nào là kể chuyện? - Thế nào là kể chuyện? - Học sinh nêu trước lớp - Nhận xét, tuyên dương 2) Dạy bài mới: 2.1/ Giới thiệu bài: Nhân vật trong truyện - Cả lớp chú ý theo dõi 2.2/ Phần nhận xét: Bài 1: - Mời học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS làm vào phiếu (VBT) theo cặp - HS làm vào phiếu (VBT) theo cặp - Mời học sinh trình bày trước lớp - Học sinh trình bày trước lớp - Nhận xét, chốt lại: - Nhận xét, chốt lại: Tên Dế Mèn Sự tích hồ truyện bênh vực Ba Bể Nhân vật kẻ yếu Nhân vật là Hai mẹ con bà người nông dân. Bà cụ ăn xin Những người dự lễ hội Nhân vật là vật Dế Mèn (con vật, đồ vật, Nhà Trò cây cối…) bọn nhện Bài 2: HS đọc đề, trao đổi theo cặp, phát biểu ý - Cho học sinh nêu tính cách của nhân vật a) Nhân vật Dế Mèn khẳng khái, có lòng thương kiến. người, ghét áp bức bất công, sẵn sàng làm việc nghĩa để bênh vực những kẻ yếu..

(31) Căn cứ vào lời nói và hành động của Dế Mèn che chở, giúp đỡ Nhà Trò. b) Mẹ con bà nông dân giàu lòng nhân hậu. Căn cứ vào chi tiết : cho bà cụ xin ăn, ngủ trong nhà, hỏi bà cụ cách giúp người bị nạn, chèo thuyền giúp những người bị nạn lụt. * Phần ghi nhớ: Yêu cầu học sinh đọc phần Ghi nhớ trong SGK 3/ luyện tập: Bài tập 1: - Mời học sinh đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu HS suy nghĩ câu trả lời - Mời học sinh trình bày trước lớp - Nhận xét, chốt lại: Lời giải: + Nhân vật trong chuyện là ba anh em Niki-ta, Gô-sa, Chi-ôm-ca và bà ngoại. Tính cách của từng đứa cháu: Ni-ki-ta chỉ nghỉ đến ham thích riêng của mình. Gô-sa láu lỉnh. Chi-ôm-ca nhân hậu, chăm chỉ. + Em đồng ý với nhận xét của bà về tính cách của từng cháu.. - HS nêu tính cách của nhân vật. - Nhiều học sinh đọc Ghi nhớ. - Học sinh đọc yêu cầu bài tập - HS suy nghĩ câu trả lời - Mời học sinh trình bày trước lớp - Nhận xét, chốt lại: + Bà có nhận xét như vậy là nhờ quan sát hành động của mỗi cháu: Ni-ki-ta ăn xong là chạy tót đi chơi, không giúp bà dọn bàn. Gô-sa lén hắt những mẩu bánh vụn xuống đất để khỏi phải dọn bàn. Chi-ôm-ca thương bà, giúp bà dọn dẹp. Em còn biết nghĩ đến cả những con chim bồ câu, nhặt mẩu bánh vụn trên bàn cho Bài tập 2: chim ăn. - Mời học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh đọc yêu cầu bài tập - Gợi ý: Nếu bạn nhỏ quan tâm đến người khác: bạn - Cả lớp theo dõi sẽ chạy lại, nâng em bé dậy, phủi bụi và vết bẩn trên quần áo, xin lỗi em, dỗ em nín khóc… Nếu bạn nhỏ không biết quan tâm: bạn sẽ bỏ chạy…. - Yêu cầu HS suy nghĩ kể theo nhóm đôi - HS nghĩ và kể theo nhóm đôi - Mời học sinh kể trước lớp - Mời học sinh kể trước lớp - Nhận xét, bổ sung, tuyên dương - Nhận xét, bổ sung 3) Cung cố - dặn dò: Yêu cầu học sinh đọc phần Ghi nhớ trong SGK - Nhiều học sinh đọc Ghi nhớ - Dặn học sinh chuẩn bị bài: Kể lại hành động của nhân vật - Giáo viên nhận xét tiết học - Cả lớp chú ý theo dõi. KĨ THUẬT Tiết 1: VẬT LỆU,DUNG CỤ ,CẮT,KHÂU, THÊU. I-Mục tiêu : -Biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng bảo quản những vật liệu dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu. -Biết cách và thực hiện thao tácxâu chỉ vào kim và vê nut chỉ. II-Đồ dùng dạy và học : Bộ khâu thêu. III-Hoạt động dạy và học :.

(32) Hoạt động GV 1.Ổn định: 2. KTBC: -Kiểm tra đồ dung học tập. 3.Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Ghi bảng. b/Phát triển các hoạt động. - H Đ 1:Hướng dẩn HS quan sát về vật liệu khâu, thêu. * Vải. -Hướng dẫn HS kết hợp đọc nội dung a(SGK) với quan sát màu sắc hoa văn độ dày mỏng của một số nẫu vải để nêu nhận xét về đặc điểm của vải -Nhận xét bổ sung các câu trả lời của HS và kết luận nội dung a theo SGK. -Hướng dẫn Hs nhận ra các loại vải để học thêu, khâu chọn vài trắng hay vải màu có sự thô dày như vải sợi bông sợi pha không nên sử dụng lụa sa tanh vải ni long… vì nền nhủng khó cắt khó vạch dấu và khó khâu, thêu. * Chỉ. -Hướng dẫn HS đoc nội dung b và trả lời câu hỏi theo hình 1(SGK) -GV giới thiệu một số mẫu chỉ để minh họa đặc điểm chính của chỉ khâu, chỉ thêu. -Kết luận nội dung b theo SGK. -H Đ 2:Hướng dẫn HS Tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo. -Hướng dẫn Hs quan sát Hình 2(SGK) và gọi HS trả lời các câu hỏi về đặc điểm cấu tạo của kéo và kéo chỉ. -Sử dụng kéo cắt vải ,kéo cắt chỉ để bổ sung đặc điểm cấu tạo của kéo so sánh cấu tạo, hình dạng của hai loại kéo. -Hướng dẫn HS quan sát tiếp hình 3 để trả lời câu hỏi về cách cầm kéo cắt vải -Hướng dẫn cầm kéo cắt vải. -Chỉ định một vài em thực hiện thao tác. 4/ Củng cố, dặn dò: -Gọi HS đôc ghi nhớ -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. -Nhận xét tiết học. Hoạt động HS -Hát vui. -HS trình bày sự chuẩn bị. -HS lắng nghe và nhắc lại. -HS thực hiện theo yêu cầu. -Chú ý lắng nghe. -Theo dõi. -HS đọc nội dung và trả lời câu hỏi theo SGK. -Nghe giới thiệu -HS nhắc lại. -HS quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi và so sánh sự giống nhau khác nhau.. -Quan sát và trả lời câu hỏi. -Thực hiện cách cầm kéo. -Thực hiện theo yêu cầu -Đọc ghi nhớ. -Lắng nghe và thực hiện..

(33) Tieát 01: SINH HOẠT LỚP CHỦ ĐỀ: CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 I. MỤC TIÊU : - Ổn định nề nếp học tập, bầu cán sự lớp. II.CHUẨN BỊ: -GV: Sổ ghi chép. -HS: Sổ trực. II. NỘI DUNG :. NỘI DUNG 1. Ổn định lớp: 2.Nội dung: a/GV tổ chức cho lớp bầu cán sự lớp,phân công chia tổ trực nhật lớp hằng ngày vệ sinh trường lớp. b/Phổ biến nhiệm vụ tuần… -Các tổ trực phải làm vệ sinh trước buổi học và sau buổi học phải đổ rác đúng qui định. -Tập ,sách phải bao bìa dán nhản. -Đi học đều, đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. -Đi đúng luật giao thông. c/GD nội dung cập nhật. -Tiếp tục vệ sinh trường lớp. -Đi học đều. Học bài và làm bài đầy đủ -Thực hiện tham gia đúng luật giao thong. d/ Vui chơi giải trí cuối tuần. -Cho HS hát theo chủ điểm -Kết thúc trò chơi GV lòng ghép gd học sinh 3.Kết thúc. -GV chốt lại những mặt làm được, những mặt còn hạn chế tuần qua.. BIỆN PHÁP -Hát vui -Lớp bầu chọn cán sự lớp và bầu 5 tổ thay nhau trực nhật làm vệ sinh trường lớp. -Hằng ngày quét dọn trường ,lớp sạch sẽ đổ rác đúng qui định. -HS bao bìa dán nhản tập sách đầy đủ. -Đi học đều, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp - Lắng nghe và ghi vào sổ tay để thực hiện nhiệm vụ trong tuần . -HS hát tự do, lớp trưởng điều khiển Hs. - Lắng nghe nhận xét tuyên dương. -HS lắng nghe..

(34)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×