Tải bản đầy đủ (.docx) (28 trang)

Giao An Lop 4 20

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (269.66 KB, 28 trang )

(1)TUAÀN 19. Thứ hai: 05/01/2015. MÔN: TẬP ĐỌC TIEÁT 37: BOÁN ANH TAØI I. MUÏC TIEÂU - Biết đọc với giọng kể chuyện bước đầu biết nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tài năng ,sức khoẻ cuûa boán caäu beù . - Hiểu nội dung : Ca ngợi sức khoẻ,tài năng ,lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây .( trả lời được các câu hỏi trong SGK ) II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoa phong to ï - Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc  Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài. - Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân - Hợp tác - Đảm nhận trách nhiệm III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lơp báo cáo 1. OÅn ñònh : Kiểm tra sỉ số - Kieåm tra 2 . KTBC : Kiểm tra các HS có đủ SGK chưa 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Dùng tranh giới thiệu bài và ghi bảng b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a/ Luyện đọc - Chuù yù theo doõi - HDHS chia đoạn đ - Mỗi em một đoạn ( 2 lượt ) - Gọi 5 HS đọc nối tiếp nhau từng đoạn của bài Đoạn 1 : ngày xưa …võ nghệ. Đoạn 2 : hồi ấy …yêu tinh Đoạn 3 : đến một …yêu tinh Đoạn 4 : đến một …lên đường . Đoạn 5 : đi được …theo đi - Đọc cá nhân và đọc đồng thanh - HDHS đọc các từ sau : bản kia, Cẩu Khây, tan hoang, thụt sâu, vành tai tát nước, sốt sắng, …… - Hai em ngoài caïnh nhau - Yêu cầu lớp luyện đọc theo nhóm đôi - Mỗi em một từ - Gọi HS đọc phần chú giải - 2 em đọc to, cả lớp đọc thầm - Gọi HS đọc cả bài - Laéng nghe - GV đọc mẫu b/ Tìm hieåu baøi - 2 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc 6 dòng đầu 1/ Sức khỏe : Cẩu Khây nhỏ người 1/ Cẩu Khây có sức khoẻ và tài năng như thế nào ? nhưng ăn một lúc hết chín chõ xôi Tài năng : 10 tuổi sức đã bằng trai 18 , 15 tuổi đã tinh thoâng voõ ngheä coù loøng thöông daân ,coù chí lớn quyết trừ duyệt cái ác . 2/ Yêu tinh xuất hiện bắt người và súc 2/ Có chuyện gì xảy với quê hương Cẩu Khây ? vaät khieán laøng baûng tan hoang nhieàu nôi khoâng coøn ai soáng soùt - Thực hiện theo yêu cầu - Goïi HS khaùc boå sung - Nhận xét sửa chữa.

(2) - Yêu cầu HS đọc đoạn còn lại 3/ Cẩu Khây lên đường đi trừ diệt yêu tinh cùng những ai ? 4/ Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì ?. - GV gợi ý để HS nêu nội dung bài học - Keát luaän vaø ghi baûng c/ Đọc diễn cảm - Treo bảng phụ và HDHS đọc ( Đoạn 3) - GV đọc mẫu đoạn văn - Gọi HS đọc toàn bài - Yêu cầu các em nhẫm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc bài và nêu lại tài năng đặc biệt của từng nhân vật - Về kể cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau. - Cả lớp đọc thầm 3/ Cùng ba người bạn Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tay Tát Nước Và Móng Tay Đục Maùng 4/ Nắm Tay Đóng Cọc cĩ thể dùng tay làm vồ đóng cọc , Lấy Tay Tát Nước dùng tai để tát nước ,Móng Tay Đục Máng cĩ thể đục gỗ thành lòng máng dẫn nước vào ruộng - Moät vaøi em neâu – yù kieán khaùc - Nhaéc laïi vaø ghi baøi hoïc - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe - 2 em đọc lại - Đọc thầm nhanh - 2 HS thi đọc - Thực hiện theo yêu cầu. - Đọc bài và nêu và nêu lại tài năng của từng nhân vật - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 91 : KI –LOÂ – MEÙT – VUOÂNG I. MUÏC TIEÂU - Bieát ki – loâ – meùt vuoâng laø ñôn vò ño dieän tích. - Đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị kilômét vuông . - Bieát 1 km2 = 1 000 000 m2 - Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại . II . CHUAÅ N BÒ - Tranh vẽ một cánh đồng III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Chuù yù theo doõi - Nhận xét và sửa bài kiểm tra cho HS 3 . Bài mới - Nghe a. GTB : Ghi baûng b .Dạy bài mới Giới thiệu kilômét vuông - GV giới thiệu : 1 km x 1 km = 1 km2 đọc là kilômét - Lắng nghe vuoâng chính laø dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh daøi 1 km - Ñ oïc kí loâ meùt vuoâng - Ki lô mét vuông viết tắt là km2 đọc là kilômét vuoâng . + 1km = 1000m + 1 km baèng bao nhieâu meùt ? + Tính 1000m x 1000m = 1 000 000 m.

(3) + Em haõy tính dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh daøi 1000 m . - Dựa vào diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 km vaø hình vuoâng coù caïnh daøi 1000 km ,baïn naøo cho bieát 1 km2 baèng bao nhieâu m2 Luyện tập thực hiện Baøi 1: - Yêu cầu HS đọc đề bài ,sau đó tự làm bài . - Gọi 2 HS lên bảng 1 HS đọc cách đo diện tích kiloâmeùt cho HS kia vieát caùc soá ño naøy . - Nhaän xeùt cho ñieåm Baøi 2: - Yêu cầu HS tự làm bài . - Chữa bài sau đó hỏi : + Hai ñôn vò dieän tích lieàn nhau thì hôn keùm nhau bao nhieâu laàn ? Baøi 3: - Gọi HS đọc đề bài - Yêu cầu HS tính cách tính diện tích hình chữ nhật . - Yeâu caàu HS laøm baøi .. vuoâng - 1km = 1000 000 m2. Baøi 4 ( Caâu a hoïc sinh khaù gioûi laøm ) - Yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp . - Yêu cầu HS làm bài ,sau đó báo cáo kết quả trước lớp . + Để đo diện tích phòng học người ta thường dùng ñôn vò ño dieän tích naøo ? - Em hãy so sánh 81 cm2 với 1 m2 . + Vậy diện tích phòng học có thể là 81 cm2 được khoâng ? vì sao ? + Em hãy đổi 9000 dm2 thành mét vuông - Haõy hình dung moät phoøng coù dieän tích 9 m2 ,theo em có thể làm phòng học được không ? vì sao ? - Vaäy dieän tích phoøng hoïc laø bao nhieâu - GV tiến hành tương tự như b 4 . Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau. - Thực hiện theo yêu cầu. - Đọc và làm bài tập - HS leân baûng. - Thực hiện theo yêu cầu của GV + Hai ñôn vò ño dieän tích lieàn nhau hôn keùm nhau 100 laàn (HS khaù, gioûi) - Đọc đề bài - Muoán tính dieän tích HCN ta laáy CD nhaân CR Baøi giaûi Diện tích khi rừng hình chữ nhật là 3 x 2 = 6 (km2) ÑS: 6 km2. + Thường dùng mét vuông. + Không được vì quá nhỏ + 9m vuoâng. - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LỊCH SỬ TIẾT 19 : NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN I.MUÏC TIEÂU - Nắm được một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần : + Vua quan ăn chơi sa đọa; trong triều một số quan lại bất bình, Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước. + Nông dân và nô tì nổi dậy đấu tranh..

(4) - Hoàn cảnh Hồ Qúy Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ : Trước sự suy yếu của nhà Trần, Hồ Qúy Ly – một đại thần của nhà Trần đã truất ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ và đổi tên nước là Đại Ngu. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Theo doõi - Nhận xét và sửa bài kiểm tra cho HS 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b.Dạy bài mới: HÑ1 : Tình hình đất nước cuối thời Trần . - Thaûo luaän nhoùm đôi - Nhaän phieáu hoïc taäp - Phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm. Noäi dung cuûa phieáu : PHIẾU HỌC TẬP 1/ Viết tiếp vào chỗ chấm trong các câu sau cho đủ ý : Tình hình nước ta cuối thời Trần : - Vua quan………………….(a) - Những kẻ có quyền thế ……………(b) của nhân dân để làm giàu. - Đời sống nhân dân …………………(c) Thái độ của nhân dân : - Bất bình, phẫn nộ trước thói xa hoa, sự bóc lột của vua quan, nông dân và nô tì đã ………. (d) - Một số quan lại cũng rất bất bình ………. (e) dâng sớ xin chém . Nạn ngoại xâm : - Phía nam, quân …… (g) luôn quấy nhiễu, phía bắc…(h) hạch sách đủ điều 2/ Trả lời câu hỏi : Theo em, nhà Trần có đủ sức để gánh vác công việc trị vì nước ta nữa hay không ? ………………………………………………. Đáp án 1a/ ăn chơi sa đọa b/ ngang nhiên vơ vét c/ Vô cùng cực khổ. d/ nổi dậy đấu tranh e/ Chu Văn An g/ Chăm pa h/ nhà Minh. 2/ Nhà Trần suy tàn, không còn đủ sức gánh vác công việc trị vì đất nước, cần có một triều đại khác thay thế nhà Trần - Yêu cầu đại diện các nhóm - Gọi các nhóm cử đại diện người trình bày tình hình đất nước ta cuối thời .. HÑ2 : Nhà Hồ thay thế nhà Trần .. - Nhóm báo cáo kết quả - Giữa TK XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy yếu. Vua quan ăn chơi sa đọa, bóc lột nhân dân tàn khốc. Nhân dân cực khổ, căm giận nổi dây đấu tranh. Giặc ngoại xâm lăm le xâm lược nước ta ..

(5) - Yêu cầu HS đọc SGK từ Trước tình hình phức tạp và khó khăn…. Nước ta bị nhà Minh đô hộ . + Em biết gì về Hồ Quý Ly ? + Triều Trần chấm dứt năm nào ? Nối tiếp nhà Trần là triều đại nào ? + Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách gì để đưa nước ta thoát khỏi tình hình khó khăn?. + Theo em, việc Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua là đúng hay sai? Vì sao ?. + Theo em, vì sao nhà Hồ lại không chống lại được quân xâm lược nhà Minh ? - Nhận xét, kết luận 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Giaùo duïc qua baøi hoïc - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau. - Đọc trước lớp + Hồ Quý Ly là quan đại thần có tài của nhà Trần + Năm 1400, nhà Hồ do Hồ Quý Ly đứng đầu lên thay nhà Trần, xây thành tây đô, đổi tên nước là đại ngu + Hồ Quý Ly thay thế các cơ quan cao cấp của nhà Trần bằng những người thực sự có tài, đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân. Quy định lại số ruộng đất, nô tì của quan lại quý tộc, nếu thừa phải nộp cho nhà nước . Những năm có nạn đói, nhà giàu buộc phải bán thóc và tổ chức nơi chữa bệnh cho nhân dân. + Việc Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua là đúng vì lúc đó nhà Trần lao vào ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm đến phát triển đất nước, nhân dân đói khổ, giặc ngoại xâm lăm le xâm lược. Cần có triều đại khác thay thế nhà Trần gánh vác giang sơn. + Vì nhà Hồ chỉ dựa vào quân đội, chưa đủ thời gian thu phục lòng dân, dựa vào sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp xã hội. - Lắng nghe - Một vài em đọc to - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: ĐẠO ĐỨC TIẾT19 : KÍNH TRỌNG BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾT 1) I. MUÏC TIEÂU - Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động . - Bước đầu biết cử xử lễ phép với những người lao động và biết trân trọng, giữ gìn thành quả lao động của họ .  Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài. - Kĩ năng tôn trọng giá trị sức lao động II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Một số đồ dùng cho trò chơi đóng vai III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Chuù yù theo doõi - Nhận xét cà sửa bài kiểm tra cho HS 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b.Dạy bài mới: HÑ1 : Giới thiệu nghề nghiệp bố mẹ . - Yêu cầu học sinh giới thiệu về nghề nghiệp của bố - Giới thiệu mẹ..

(6) HÑ2 : Phaân tích truyện “Buổi học đầu tiên” - Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi ( baøi taäp 1 SGK ) 1/Vì sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe Hà giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ mình ?. - Laéng nghe. - Nhận xét ý kiến của các nhóm. - Keát luaän : Tất cả người lao động, kể cả những người lao động bình thường nhất, cũng cần được tôn trọng. HÑ3 : Kể tên nghề nghiệp - Chia lớp làm 2 nhóm thi kể mỗi bạn kể 1 lần, nhóm nào kể đúng nhiều nhất thì nhóm đó thắng. - Nhận xét - Keát luaän : Trong xã hội, chúng ta bắt gặp nhiều hình ảnh người lao động ở khắp mọi nơi, ở nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều ngành nghề khác nhau. HÑ4 : Bày tỏ ý kiến - Chia lớp thành 6 nhóm - Yêu cầu các nhóm quan sát tranh tranh trong SGK, thảo luận trả lời câu hòi + Người ( những người ) lao động trong tranh làm nghề gì ? + Công việc đó có ích cho xã hội như thế nào ? - Nhận xét các câu trả lời của học sinh . - Keát luaän : Cơm ăn áo mặc, sách học và mọi của cải khác trong xã hội có được đều là nhờ những người lao động . 4 .Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau. - Lắng nghe. 1/ Vì các bạn đó nghĩ rằng: bố mẹ bạn Hà làm nghề quét rác, không đáng được kính trọng như những nghề mà bố mẹ các bạn ấy làm . 2/ Nếu là bạn cùng lớp với Hà, em sẽ làm gì trong tình 2/ Nếu là bạn cùng lớp với Hà, trước hết em sẽ không cười Hà vì bố mẹ bạn ấy cũng là huống đó? Vì sao ? những người lao động chân chính, cần được tôn trọng. Sau đó trước lớp để một số bạn đã cười Hà sẽ nhận ra lỗi sai của mình và xin lỗi bạn Hà .. - Chia lớp thành 2 nhóm, tiến hành lần lượt chơi - Lắng nghe. - Thực hiện theo yêu cầu - Tiến hành thảo luận 1 nhóm / 1 tranh. - Laéng nghe. - Một vài em đọc to - Nghe và nhớ. Thứ ba: 06/01/2015. MOÂN: CHÍNH TAÛ ( NV ) TIẾT 19 : KIM TỰ THÁP AI CẬP I .MUÏC TIEÂU - Nghe , viết đúng chính tả ,trình bày đúng hình thức văn xuôi. - Làm đúng bài tập chính tả về âm đầu,vần dễ lẫn (BT2). II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV - Lớp báo cáo 1 .OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2 . KTBC : - Chuù yù theo doõi - Nhận xét và sửa bài kiểm tra cho HS 3 . Bài mới. HS.

(7) a. GTB : Ghi baûng b. Hướng dẫn nghe viết chính tả - GV đọc mẫu đoạn văn cần viết - Gọi HS đọc đoạn văn + Đoạn văn nói điều gì ?. - Laéng nghe. - Yêu cầu HS viết các từ sau: Ai Cập, kiến trúc, nhằng nhịt, buồng, chuyên chở, …… - HD và sửa chữa cho HS viết sai - Đọc bài cho HS viết chính tả - Soát lỗi và chấm bài c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả Baøi 2: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu . - Goïi HS leân baûng laøm baøi - Goïi HS nhaän xeùt boå sung - Kết luận lời giải đúng - Gọi HS đọc bài hoàn chỉnh Baøi 3 - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng - Kết luận lời giải đúng 4 . Cuûng coá daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Về nhà ghi nhớ từ ngữ đã luyện tập và chuẩn bị bài sau. - Chuù yù laéng nghe - 1 Đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm + Ca ngợi kim tự tháp là một công trình kiến trúc vĩ đại của người ai cập cổ đại - Một vài em lên bảng viết, HS cả lớp viết vaøo baûng con - Viết vào vở. - 1 HS đọc thành tiếng - 2 HS leân baûng laøm baøi - Nhaän xeùt – yù kieán khaùc Sinh vaät – bieát- bieát – saùng taùc – tuyeät mĩ – xứng đáng . (HS khaù, gioûi) - 1 HS đọc thành tiếng - HS leân baûng laøm baøi - Nhaän xeùt. - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 92 : LUYEÄN TAÄP I. MUÏC TIEÂU - Chuyển đổi được các số đo diện tích . - Đọc được thông tin trên biểu đồ cột II . CHUAÅN BÒ - Bài tập bảng lớp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Goïi HS leân baûng laøm baøi - Nhaän xeùt chữa bài 3 . Bài mới a. GTB : Trong giờ học này các em sẽ được rèn luyện kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích ,làm các bài toán có liên quan đến diện tích theo ñôn vò ño ki loâmeùt vuoâng b. Hướng dẫn luyện tập Baøi 1:. HS - Hát đồng thanh - 2 HS thực hiện yêu cầu. - Laéng nghe.

(8) - Cho HS neâu yeâu caàu BT -Yêu cầu HS tự làm bài - Chữa bài yêu cầu HS nêu lại cách đổi đơn vị đo cuûa mình . Baøi 2: - Gọi 1 HS đọc đề - Yêu cầu HS làm bài sau đó chữa bài trước lớp . - Nêu vấn đề : Khi tính diện tích của hình chữ nhaät b coù baïn HS tính nhö sau : 8000 x 2 = 16000 m . + Theo em bạn đó làm đúng hay sai ? Nếu sai vì sao ?. -1 HS đọc thành tiếng - 3 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở. (Hoïc sinh khaù gioûi) - 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm - HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở. + Bạn đó làm sai không thể lấy 8000 x2 vì hai soá ño naøy coù hai ñôn vò khaùc nhau laø 8000 và 2 km phải đổi 8000 m = 8 km trước khi tính + Chúng ta phải đổi chúng cùng một đơn vị ño (Caâu a Hoïc sinh khaù gioûi ) - HS đọc số đo diện tích của các thành phố trước lớp sau đó thực hiện so sánh. + Như vậy khi thực hiện phép tính với các số đo đại lượng chúng ta phải chúng ý điều gì ? Baøi 3: - Yêu cầu HS đọc số đo diện tích của các thành phố ,sau đó so sánh - Nhaän xeùt tuyên dương Bài giải a/ 921 km2 < 1255 km2 < 2095 km2 . Vậy Diện tích Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng. Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích TP HCM Diện tích TP HCM lớn hơn diện tích HN . b/ TP HCM có diện tích lớn nhất. Hà Nội có diện tích bé nhất. Baøi 4 : - Gọi HS đọc đề bài - Yêu cầu HS tự làm bài - Nhaän xeùt vaø tuyên dương. (Hoïc sinh khaù giỏi) - 1 HS đọc đề - 1 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở Bài giải Chiều rộng khu đất là : 3 : 3 =1 (km) DT khu đất là : 3 x 1 = 3 (km2) Đáp số : 3 km2. Baøi 5: - Giới thiệu về mật độ dân số : mật độ dân số là chæ soá daân trung bình soáng treân dieän tích 1 km2 - Yêu cầu HS đọc biểu đồ trang 101 SGK và hỏi : + Biểu đồ thể hiện điều gì ? + Hãy nêu mật độ dân số của từng thành phố. - Yêu cầu HS tự trả lời hai câu hỏi của bài - Yeâu caàu HS baùo caùo keát quaû - Nhaän xeùt và tuyên dương HS. - Laéng nghe - Đọc biểu đồ và trả lời câu hỏi + Mật độ dân số của ba thành phố lớn + Hà Nội là 2952người / km2 .Hải Phòng là 1162 người / km2 TP hồ chí minh là 2375 người /km2 - HS làm vở bài tập.

(9) Giải a/ PT. HN có mật độ dân số lớn nhất . b/ TP . HCM có mật độ dân số gấp khoảng 2 lần Hải Phòng 4 . Cuûng coá ,daën doø - Hoûi : 1km2 = ........... m2 - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau. - Trả lời - Lắng nghe và nhớ. MOÂN: KEÅ CHUYEÄN TIẾT 19: BÁC ĐÁNH CÁ VAØ GÃ HUNG THẦN I. MUÏC TIEÂU - Dựa vào lời kể của GV, nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh họa (BT1), kể lại được từng đoạn của câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần rõ ràng, đủ ý (BT2). - Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ truyện III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1. OÅn ñònh : Haùt vui - Kieåm tra saùch 2. KTBC : Kiểm tra sách xem đầy đủ chưa còn em naøo chöa coù 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b. Dạy bài mới GV keå chuyeän - Laéng nghe - GV kể lần 1 , kết hợp giải nghĩa từ - Laéng nghe theo doõi - GV kể lần 2 ,vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ Hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu của bài tập . * Tìm lời thuyết minh cho mỗi tranh bằng 1 – 2 câu - Gọi 1 HS đọc yêu cầu BT1 . - GV dán lên bảng lớp 5 tranh minh hoạ - Gọi HS suy nghĩ nói lời thuyết minh cho 5 tranh - Goïi HS nhaän xeùt - GV nhận xét viết nhanh dưới mỗi bức tranh 1 lời thuyeát minh . * Kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện ,trao đổi về yù nghóa caâu chuyeän - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của BT2,3 - Goïi HS keå chuyeän trong nhoùm - Gọi 1 HS kể toàn chuyện - Gọi HS trao đổi ý nghĩa câu chuyện. * Thi kể trước lớp - Gọi 3 HS thi kể tiếp nối nhau toàn chuyện - Gọi 1 HS thi kể toàn bộ câu chuyện và nói ý nghĩa caâu chuyeän - Gọi cả lớp nhận xét. - 1 HS đọc thành tiếng - Vài HS suy nghĩ nói lời thuyết minh cho tranh - HS nhaän xeùt. - HS đọc thành tiếng - HS keå trong nhoùm - HS kể toàn bộ câu chuyện - HS trao đổi ý nghĩa câu chuyện và trình ý nghóa - HS noái tieáp nhau thi keå - 2 HS thi kể toàn bộ câu chuyện - Nhaän xeùt.

(10) - GV nhaän xeùt cho ñieåm 4. Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Về nhà kể câu chuyện cho người thân nghe và chuaån bò baøi sau. - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. Thứ tư 07/01/2015. MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 38 : CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOAØI NGƯỜI I. MUÏC TIEÂU - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu đọc diễn cảm được một đoạn thơ. - Hiểu ý nghĩa: Mọi vật trên trái đất được sinh ra vì con người, vì trẻ em, do vậy cần dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất. (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc ít nhất 3 khổ thơ) II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Tranh minh hoạ phong to - Bảng phụ ghi đoạn văn luyện đọc diễn cảm . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1. OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2. KTBC: - Gọi HS đọc truyện Bốn anh tài, trả lời câu hỏi về - HS thực hiện theo yêu cầu của GV noäi dung truyeän 3. Bài mới Giới thiệu bài : Ghi bảng tựa bài Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a/ Luyện đọc - Theo dõi và nhớ - HDHS nắm vững các khổ thơ trong bài - Mỗi em một khổ ( 2 lượt ) - Gọi HS đọc nối tiếp nhau từng khổ thơ của bài - HS đọc cá nhân và đọc đồng thanh - Hướng dẫn học sinh đọc từ khó - Đọc theo cặp - Yêu cầu lớp luyện đọc theo nhóm đôi - Đọc cá nhân - Gọi HS đọc phần chú giải - Laéng nghe - Hướng dẫn HS cách ngắt nhịp đúng - 1 HS đọc cả bài - Gọi HS đọc cả bài - GV đọc diễn cảm toàn bài – giọng kể chậm , dàn - Lắng nghe trải , dịu dàng . Nhấn giọng những từ ngữ : trước nhất , toàn là, sáng lắm, tình yêu, lời ru, biết ngoan, bieát nghjó, thaät lo b/ Tìm hieåu baøi - Thực hiện theo yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi nhóm,trả lời các câu hỏi trong SGK . Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp , nhận xét tổng kết - Trao đổi nhóm trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS đọc lướt khổ thơ 1 - Lớp đọc lướt + Goïi 1 HS neâu caâu hoûi 1 SGK - 1HS neâu caâu hoûi 1 - Yêu cầu đại diện nhóm trả lời câu hỏi 1 1/ Trẻ em được sinh ra đầu tiên trên trái đất. Trái đất lúc đó chỉ có toàn trẻ con, caûnh vaät troáng vaéng, truïi traàn, khoâng daùng caây ngoïn coû - Nhaän xeùt.

(11) - Giảng từ : trống vắng, trụi trần - Caùc khoå thô coøn laïi cho thaáy cuoäc soáng treân traùi đất dần dần được thay đổi .Thay đổi là vì ai ? Các em hãy đọc và trả lời tiếp các câu hỏi : - Yêu cầu HS đọc lướt các đoạn còn lại, trả lời câu hoûi + Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay mặt trời ? 2/ Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người meï? - Nhaän xeùt . 3/ Bố giúp trẻ em những gì ? 3/ Thầy giáo giúp trẻ em những gì ? - Yêu cầu lớp đọc lướt lại cả bài 4/ Theo em yù nghóa cuûa baøi thô naøy laøgì?. - Bài thơ tràn đầy tình yêu mến đối với con người với trẻ em. Trẻ em cần được yêu thương chăm sóc dạy dỗ . Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều được dành cho trẻ em . Mọi vật , mọi người sinh ra là vì trẻ em , để yêu mến , giúp đỡ trẻ em . c/ Hướng dẫn đọc diễn cảm bài thơ - Gọi HS đọc lại bài mỗi em đọc một khổ thơ - Hướng dẫn cách ngắt câu - GV đọc mẫu - Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm - Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp - Yeâu caàu 1 HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt tuyên dương - Yeâu caàu HS nhaåm HTL baøi thô 4. Cuûng coá daën doø - Gọi HS đọc lại bài, nêu đại ý bài - Giaùo duïc vaø lieân heä HS - Nhận xét tiết học khen ngợi những HS biết điều khiển nhóm trao đổi về nội dung bài học . HTL bài thô, chuaån bò baøi sau. - Laéng nghe. - HS đọc lướt trả lời câu hỏi + Để trẻ nhìn cho rõ 2/ Vì trẻ cần tình yêu và lời ru trẻ cần bế boàng chaêm soùc 3/ Giuùp treû hieåu bieát baûo cho treû ngoan daïy treû beát nghó 3/ Daïy treû hoïc haønh 4/ Theå hieän tình caûm yeâu meán cuûa treû em 4/ Ca ngợi trẻ em thể hiện tình cảm trân trọng của người lớn với trẻ em Mọi sự thay đổi trên thế giới điều vì trẻ em - Laéng nghe. -Đọc thành tiếng - Laéng nghe - Nhóm luyện đọc - Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm - 1 HS nhaän xeùt - HS thi HTL từng khổ thơ và cả bài thơ - HS đọc bài , nêu đại ý bài - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 93 : HÌNH BÌNH HAØNH I. MUÏC TIEÂU - Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Vẽ bảng hình :Hình vuông , hình chữ nhật ,hình thang ,hình tứ giác ,hình bình hành - Thước thẳng . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS.

(12) 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp - Nhaän xeùt , tuyên dương 3 . Bài mới a. GTB : + Các em đã được học về các hình hình học nào ? - Trong tiết ø học này ,các em sẽ được làm quen với một hình mới, đó là hình bình hành b. Dạy bài mới Giới thiệu hình bình hành - Cho HS quan sát các hình bình hành bằng bìa đã chuaån bò vaø veõ leân baûng hình bình haønh ABCD ,moãi lần cho HS xem một hình lại giới thiệu đây là hình bình haønh . c. Ñaëc ñieåm cuûa hình bình haønh - Yeâu caàu HS quan saùt hình bình haønh ABDC trong SGK toán 4 trang 102 . +Tìm các cạnh song song với nhau trong hình bình haønh ABCD - Yêu cầu HS dùng thướt thẳng để đo độ dài của caùc caïnh hình bình haønh . - GV giới thiệu : Trong hình bình ABDC thì AB và DC được gọi là hai cạnh đối diện ,AD và BC cũng được gọi là hai cạnh đối diện . + Vậy trong hình bình hành các cặp cạnh đối diện như thế nào với nhau ? - Ghi baûng ñaëc ñieåm cuûa hình bình haønh - Yêu cầu HS tìm trong thực tế các đồ vật có mặt là hình bình haønh - Nếu HS nêu cả các đồ vật có mặt là hình vuông và hình chữ nhật thì GV giới thiệu hình vuông và hình chữ nhật cũng là hình bình hành vì chúng cũng có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau . Luyện tập thực hành Baøi 1: - Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trong baøi taäp vaø chæ roõ ñaâu laø hình bình haønh + Haõy neâu teân caùc hình bình haønh ? + Vì sao em khaúng ñònh hình 1,2,5, laø hình bình haønh ? + Vì sao caùc hình 3,4,khoâng phaûi laø hình bình haønh?. Baøi 2: - Vẽ lên bảng hình tứ giác ABDC và hình bình haønh MNPQ .. - Hát đồng thanh - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu cả lớp theo doõi nhaän xeùt. + HS nêu các hình đã học : hình tứ giác , hình tam giaùc , hình troøn , hình vuoâng - Laéng nghe. - Quan sát và hình thành biểu tượng về hình bình haønh .. - Quan saùt hình theo yeâu caàu cuûa GV + Các cạnh song song với nhau là AB song song với DC , AD song song BC - HS ño vaø ruùt ra nhaän xeùt hình bình haønh ABCD coù hai caëp caïnh baèng nhau laø AB = DC= ,AD = BC - Chuù yù theo doõi. + Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song vaø baèng nhau - HS phaùt bieåu yù kieán. - HS quan saùt vaø tìm hình + Hình 1,2,5,laø hình bình haønh + Vì các hình này có các cạnh đối diện song song vaø baèng nhau + Vì caùc hình naøy chæ coù hai caïnh song song với nhau nên chưa đủ điều kiện để thành hình bình haønh - Quan saùt hình vaø laéng nghe ..

(13) - GV chỉ hình và giới thiệu các cặp cạnh đối diện của tứ giác ABCD của hình bình hành MNPQ . + Hình nào có các cặp cạnh đối diện song song và baèng nhau ? - GV khaúng ñònh laïi : Hình bình haønh coù caùc caëp caïnh song song vaø baèng nhau . Baøi 3: - Yêu cầu HS đọc đề bài . - GV yeâu caàu HS quan saùt kó hai hình trong SGK vaø hướng dẫn các em vẽ hai hình này vào giấy vở ô li ( hướng dẫn vẽ theo cách đếm ô ) - Yêu cầu HS vẽ thêm vào mỗi hình 2 đoạn thẳng để được 2 hình bình hành . - Cho 1 HS vẽ lên bảng lớp ,đi kiểm tra bài vẽ trong vở của một số HS . - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS 4 . Cuûng coá , daën doø - Goïi hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc hình bình haønh - Veà nhaø moãi em caét saün moät hình bình haønh vaø chuaån bò baøi sau. + Hình bình haønh MNQP coù hai caëp caïnh đối diện song song và bằng nhau - Nghe và nhớ (Hoïc sinh khaù gioûi) - 1 HS đọc đề trước lớp - HS vẽ hình như SGK vào vở bài tập. - HS vẽ sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài cuûa nhau .. - Moät vaøi en neâu quy taéc - Lắng nghe và nhớ. MOÂN: KHOA HOÏC TIEÁT 37 : TAÏI SAO COÙ GIOÙ ? I .MUÏC TIEÂU - Làm thí nghiệm để nhận ra không khí chuyển động tạo thành gió . - Giải thích được nguyên nhân gây ra gió. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 74 , 75 SGK - Chong choùng . - Đồ làm thí nghiệm III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Haùt vui 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Theo doõi - Nhận xét và sửa bài kiểm tra cho HS 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b. Dạy bài mới: HÑ1 : Chôi chong choùng Muïc tieâu : - Làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động tạo hành gió . Caùch tieán haønh : Bước 1 : Tổ chức hướng dẫn - Nhóm trưởng điều khiển chơi - Gọi các nhóm trưởng điều khiển các bạn nhóm mình chơi có tổ chức . - Trong quaù trình chôi tìm hieåu xem : + Khi naøo chong choùng khoâng quay ? + Khi naøo chong choùng quay ? + Khi naøo chong choùng quay nhanh ,quay chaäm?.

(14) Bước 2 : Chơi ngoài sân theo nhóm - Goïi HS ra saân chôi theo nhoùm - GV kieåm tra caùc nhoùm . - Gọi HS đứng yên đưa chonh chóng về phía trước nhận xét xem chong chóng của mỗi người có quay khoâng ? giaûi thích taïi sao - Trường hợp chong chóng không quay cả nhóm sẽ bàn xem : Làm thế nào để chong chóng quay - Đề nghị 2 bạn cầm chong chóng ,chạy qua cho các baïn khaùc xem vaø quan saùt ; Nhaän xeùt xem chong choùng cuûa ai quay nhanh hôn - Goïi caùc HS nhaän xeùt Bước 3 : Làm việc trong lớp - Đại diện các nhóm báo cáo xem khi chơi ,chong choùng cuûa baïn naøo quay nhanh vaø giaûi thích . + Taïi sao chong choùng quay ? + Taïi sao chong choùng quay nhanh hay chaäm ? - Keát luaän : HÑ2 : Tìm hieåu nguyeân nhaân gaây ra gioù Muïc tieâu : - HS bieát giaûi thích taïi sao coù gioù Caùch tieán haønh : Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn - Chia nhoùm chuaån bò laøm thí nghieäm - Yêu cầu các em đọc các mục Thực hành trang 74 SGK để biết cách làm Bước 2 : Cho các nhóm làm thí nghiệm và thảo trong nhóm theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Bước 3 : Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc cuûa nhoùm mình . - Keát luaän : HĐ3 : Tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự chuyển động của không khí trong tự nhiên . Muïc tieâu : - Giải thích được tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển Caùch tieán haønh : Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn - Yeâu caàu HS laøm vieäc theo caëp - Yêu cầu các nhóm quan sát đọc thông tin ở mục bạn cần biết trang 75 SGK để giải thích câu hỏi : Tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển . Bước 2 : - Cho HS làm việc cá nhân trước khi làm việc theo caëp . - Gọi HS thay nhau hỏi và chỉ vào hình để làm rõ caâu hoûi treân . Bước 3 : Đại diện nhóm trình bày kết quả của mình. - Ra saân chôi theo nhoùm - HS nhaän xeùt. - 2 Baïn caàm chong choùng chaïy. - HS nhaän xeùt - Đại diện nhóm báo cáo. - Laéng nghe. - Chia nhoùm chuaån bò laøm thí nghieäm - HS đọc mục thực hành - HS laøm thí nghieäm - Đại diện trình bày - Laéng nghe. - Thaûo luaän nhoùm ñoâi - Quan sát đọc thông tin. - Laøm vieäc theo caëp - Thay nhau hoûi - Đại diện nhóm trình bày ..

(15) Kết luận : Sự chênh lệch nhiệt độ vào ban ngày và ban đêm giữa biển và đất liền đã làm cho sự chiều gió thay đổi giữa ngày và đêm 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi HS đọc ghi nhớ - Lieân heä qua baøi hoïc - Veà nhaø hoïc muïc baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi sau. - Laéng nghe. - Đọc ghi nhớ - Laéng nghe. MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIẾT 37 :CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LAØM GÌ ? I. MUÏC TIEÂU - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ nghĩa trong câu kể Ai làm gì ? (ND ghi nhớ). - Nhận biết được câu kể Ai làm gì? xác định được bộ phận chủ nghĩa trong câu ( BT1, mục III); ,biết đặt câu với phận chủ ngữ cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ (BT2, BT3). . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Đoạn văn ở phần nhận xét , đoạn văn ở BT1 III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2. KTBC : - Kiểm tra vở - Kiểm tra sách vở 3. Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Trong các tiết LTVC ở HKI ,các em đã tìm hiểu bộ phận vị ngữ trong kiểu câu kể Ai làm gì ?.Tieát hoïc hoâm nay giuùp caùc em hieåu veà boä phaän chủ ngữ trong kiểu câu này . b. Phaàn nhaän xeùt - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm lại - Gọi HS đọc nội dung bài tập, cả lớp đọc thầm lại đoạn văn , từng cặp trao đổi, trả lời miệng các câu đoạn văn . hỏi 3, 4 - Goïi HS nhận xét bài làm của bạn . - Từng cặp trao đổi trả lời - Nhận xét, lời giải đúng .  Bài 1 : Các câu kể Ai làm gì ? Câu 1, 2, 3, 5, 6  Bài 2 Câu 1: Một đàn ngỗng / vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ Câu 2: Hùng / đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Câu 3: Thắng / mếu máo nấp sau lưng Tiến. Câu 5: Em / liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa . Câu 6: Đàn ngỗng / kêu quàng quạc, vươn cổ dài chạy mất. + Những CN trong các câu kể theo kiểu Ai làm gì ? vừa tìm được trong đoạn văn trên có ý nghĩa gì ? + Chủ ngữ trong các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành? Hãy cho ví dụ về mỗi loại từ đó .. + Trong câu kể Ai làm gì ? những sự vật nào có thể làm chủ ngữ ?. + CN trong các câu trên chỉ người, con vật có hoạt động được nói đến ở VN . + Chủ ngữ trong các câu trên do danh từ và các từ kèm theo nó ( cụm danh từ ) tạo thành. VD : Danh từ : Hùng, Thắng, Em Cụm danh từ : Một đàn ngỗng, đàn ngỗng + Trong câu kể Ai làm gì ? CN có thể là người, con vật hoặc đồ vật, cây cối được nhân.

(16) + Chủ ngữ trong kiểu câu kể Ai làm gì? Do loại từ ngữ nào tạo thành ? c. Phần ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ d. Phaàn luyeän taäp Baøi 1: - Gọi 1 HS đọc nội dung bài tập - HS tự làm bài. hóa có hoạt động được nói đến ở VN . + Chủ ngữ trong kiểu câu kể Ai làm gì? Do danh từ và cụm danh từ tạo thành - 1 HS đọc phần ghi nhớ. - 1 HS đọc thành tiếng - HS laøm baøi. a/ Caùc caâu keå ai laøm gì ? là câu 3,4,5,6,7 b/ Xác định CN Câu 3 : Trong rừng ,chim chóc hót véo von. Caâu 4 : Thanh nieân / leân raãy Câu 5 : Phụ nữ / giặt giũ bên những giếng nước . Câu 6 : Em nhỏ / đùa vui trước nhà sàn Câu 7 : Các cụ già / chụm đầu bên những ché rượu cần . Baøi 2 : - Gọi HS đọc yêu cầu bài .Mỗi HS tự đặt 3 câu với các từ ngữ đã cho làm chủ ngữ từng cặp HS đổi bài chữa lỗi cho nhau . - Gọi HS tiếp nối nhau đọc những câu văn đã đặt - Cả lớp nhận xét Baøi 3: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát tranh - Gọi HS giỏi làm mẫu : nói 2 câu về hoạt động của mỗi người và vật được miêu tả trong tranh ,cả lớp suy nghĩ làm việc cá nhân - Gọi HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn - Nhaän xeùt tuyeân döông 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi HS đọc ghi nhớ - Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn(BT3 ) viết lại vào vở và chuẩn bị bài sau. - 1 HS đọc thành tiếng. - HS ñaët caâu - Nhận xét , chữa bài - 1 HS đọc thành tiếng - HS làm mẫu nói 2 câu về hoạt động của mỗi người - Đọc đoạn văn. - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ. Thứ năm: 08/01/2015. MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIẾT 37: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BAØI TRONG BAØI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT . I. MUÏC TIEÂU - Nắm vững hai cách mở bài (trực tiếp ,ø gián tiếp) trong bài văn miêu tả đồ vật (BT1) - Viết được đoạn mở bài cho bài văn miêu tả đồ vật theo hai cách đã học (BT2). II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Viết sẵn nội dung cần ghi nhớ về 2 cách mở bài ( trực tiếp và gián tiếp ) trong bài văn miêu tả đồ vaät . - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS.

(17) 1 . OÅn ñònh : KTSS 2 . KTBC : - Gọi HS nhắc lại kiến thức về hai cách mở bài trong bài văn tả đồ vật ( mở bài trực tiếp và gián tieáp) - Nhaän xeùt và tuyên dương 3. Bài mới a. GTB : Ghi baûng b. Hướng dẫn HS luyện tập Baøi 1: - Gọi 2 HS tiếp nhau đọc yêu cầu của bài tập . - Gọi cả lớp đọc thầm lại từng đoạn mở bài , trao đổi cùng bạn ,so sánh tìm điểm giống nhau và khác nhau của các đoạn mở bài . - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - Gọi cả lớp nhận xét - GV nhaän xeùt keát luaän :. - Lớp báo cáo - 2 HS thực hiện yêu cầu. - Laéng nghe. - 2 HS đọc thành tiếng . - Cả lớp đọc thầm ,trao đổi ,so sánh .. - HS phát biểu tự do - Nhaän xeùt - Laéng nghe. + Điểm giống nhau : Các đoạn mở bài trên đều có mục đích giới thiệu đồ vật cần tả là chiếc cặp sách . + Điểm khác nhau : Đoạn a,b ( mở bài trực tiếp ) : giới thiệu ngay đồ vật cần tả . Đoạn c (mở bài gián tiếp ) : nói chuyện khác để dẫn vào giới thiệu đồ vật định tả . Baøi 2 : - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập - GV hướng dẫn HS - Cho HS luyện viết đoạn mở bài theo 2 cách - Gọi HS nối tiếp nhau đọc bài viết - Gọi Cả lớp nhận xét - GV nhaän tuyên dương. 4 . Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn và chuẩn bị bài sau. - 1 HS đọc thành tiếng - HS viết vào vở - HS đọc bài viết - Nhaän xeùt - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 94 : DIEÄN TÍCH HÌNH BÌNH HAØNH I. MUÏC TIEÂU - Bieát caùch tính dieän tích hình bình haønh II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - HS chuaån bò hai hình bình haønh baèng giaáy nhö nhau , keùo, giaáy oâly , eke - GV : phấn màu , thước thẳng III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1. OÅn ñònh : Haùt vui 2. KTBC : - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu , lớp theo - Goïi HS leân baûng , yeâu caàu caùc em laøm caùc baøi doõi nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn tập hướng dẫn luyện thêm.

(18) - Nhaän xeùt vaø tuyên dương 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: Trong giờ học này, các em sẽ cùng nhau lập công thức tính diện tích hình bình hành và sử dụng công thức này để giải các bài toán có liên quan đến diện tích hình bình hành . b. Dạy bài mới Hình thành công thức tính diện tích hình bình haønh - Tổ chức trò chơi cắt ghép hình : + Mỗi HS tự suy nghĩ để tự cắt miếng bìa hình bình hành mình đã chuẩn bị thành hai mảnh sao cho khi ghép lại với nhau thì được một hình bình hành . Tuyên dương HS cắt ghép đúng và nhanh + Diện tích hình cchữ nhật ghép được như thế nào so với diện tích của hình bình hành ban đầu ? - Hãy tính diện tích của hình chữ nhật . - Yeâu caàu HS laáy hình bình haønh baèng hình luùc đầu giới thiệu cạnh đáy của hình bình hành và hướng dẫn các em kẻ đường cao của hình bình hành - Yeâu caàu HS ño chieàu cao cuûa hình bình haønh, cạnh đáy của hình bình hành và so sánh chúng với chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật đã ghép được . + Vậy theo em ngoài cách cắt ghép hình bình hành thành hình chữ nhật để tính diện tích hình bình haønh chuùng ta coù theå tính theo caùch naøo ? - Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo . Gọi S là diện tích của hình bình hành, h là chiều cao và a là độ dài cạnh đáy thì ta có công thức tính diện tích hình bình haønh laø : S= h xa c. Luyeän taäp Baøi 1: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi 3 HS báo cáo kết quả tính trước lớp - Nhaän xeùt baøi laøm. Laéng nghe. - HS thực hành cắt ghép hình,. + Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình bình haønh - HS tính dieän tích hình cuûa mình - HS kẻ đường cao của hình bình hành. - HS ño laø baùo caùo keát quaû : Chieàu cao hình bình hành bằng chiều rộng của hình chữ nhật, cạnh đáy của hình bình hành bằng chiều dài của hình chữ nhật . + Lấy chiều cao nhân với đáy. - HS phaùt bieåu quy taéc tính dieän tích hình bình haønh. + Tính dieän tích cuûa caùc hình bình haønh - Ap dụng công thức tính diện tích hình bình haønh cuûa mình - 3 HS lần lượt đọc kết quả tình của mình. Lớp theo dõi và kiểm tra bài của bạn. Giải 9 x 5 = 45 (cm2) 13 x 4 = 52 (cm2) 7 x 9 = 63 (cm2) (Hoïc sinh khaù gioûi) - HS tính vaø ruùt ra nhaän xeùt dieän tích hình Baøi 2: bình hành bằng diện tích hình chữ nhật - Yêu cầu HS tự tính diện tích của hình chữ.

(19) nhậtvà hình bình hành, sau đó so sánh diện tích của hai hình với nhau . Giải a/ Diện tích HCN là :. Baøi 3: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài trước lớp - Yeâu caàu HS laøm baøi - Chữa bài và cho điểm HS. (Hoïc sinh khaù gioûi) - 1 HS đọc - 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở Giải a/ Đổi 4 dm = 40 cm Diện tích hình bình hành là : 40 x 34 = 1360 (cm2) b/ Đổi 4m = 40 dm Diện tích hình bình hành là : 40 x 13 = 520 (dm2) Đáp số : a/ 1360 (cm2) b/ 520 (dm2). 4. Cuûng coá , daën doø - Gọi HS nêu lại công thức tính diện tích hình bình haønh - Veà nhaø oân laïi caùch tính dieän tích cuûa caùc hình đã học , chuẩn bị bài sau. -Một vài HS nêu công thức tính DT HBH - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIẾT 38 : MỞ RỘNG VỐN TỪ : TAØI NĂNG I . MUÏC TIEÂU - Biết thêm một số từ ngữ (kể cả tục ngữ, từ Hán Việt) nói về tài năng của con người; biết xếp các từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghĩa và dặt câu với một từ đã xếp (BT1, BT2); hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài chí con người (BT3, BT4) II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Từ điển tiếng việt - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Gọi HS nhắc lại nội dung ghi nhớ trong tiết trước - 2 HS nhắc lại nội dung vaø neâu ví duï - Nhaän xeùt cho ñieåm 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b. Hướng dẫn HS làm bài tập Baøi 1: - 1 HS đọc thành tiếng - Gọi 1 đọc nội dung BT1 (đọc cả mẫu).

(20) - Gọi cả lớp đọc thầm ,trao đổi ,chia nhanh các từ coù tieáng taøi vaøo nhoùm - GV phaùt phieáu hoïc taäp cho caùc nhoùm laøm baøi - Gọi đại diện các nhóm thi trình bày kết quả - Nhận xét chốt lại lời giải đúng - Gọi cả lớp làm bài vào vở theo lời giải đúng . a/ Tài có nghĩa là “ có khả năng hơn người bình thường”; tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài năng. Baøi 2 : - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập - Gọi HS mỗi người đặt một câu - Gọi HS nối tiếp nhau đọc nhanh câu của mình - Nhaän xeùt Baøi 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài - Goïi HS suy nghó ,laøm baøi caù nhaân - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - Gọi cả lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng  Câu a, c ca ngợi sự thông minh, tài trí của con người. Câu b là một câu nhận xét, muốn biết rõ một vật, một người cần thử thách, tác động, tạo điều kiện để người hoặc vật đó bộc lộ khả năng. Baøi 4 : - GV giuùp HS hieåu nghóa boùng - Gọi HS tiếp nối nhau nói câu tục ngữ các em thích ,giaûi thích lí do - Nhaän xeùt cho ñieåm .. - HS đọc thầm trao đổi - Nhoùm nhaän phieáu laøm baøi - Đại diện nhóm trình bày - Laéng nghe - HS làm bài vào vở b/ Tài có nghĩa là “tiền của” : tài guyên, tài trợ, tài sản. - 1 HS đọc thành tiếng - HS ñaët caâu - Tiếp nối nhau đọc. - 1 HS đọc thành tiếng - HS suy nghó laøm baøi - HS phaùt bieåu - Nhaän xeùt - Laéng nghe - Câu a/ Người ta là hoa đất - Câu c/ Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nỗi cơ đồ mới ngoan .. - HS tiếp nối nhau nói câu tục ngữ, giải thích lí do.  Người ta …. Hoa đất : Ca ngợi con người là tinh hoa, là thứ quý giá nhất của trái đất . + Chuông có …. Mới tỏ : Có tham gia hoạt động, làm việc mới bộc lộ được khả năng của mình. + Nước lã … mới ngoan : Ca ngợi những người từ hai bàn tay trắng, nhờ có tài, có chí, có nghị lực đã làm nên việc lớn. 4 . Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh nêu lại ghi nhớ bài học trước - Về nhà HTL 3 câu tục ngữ và chuẩn bị bài sau. - Nêu ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ. Thứ sáu: 09/01/2015. MÔN: TOÁN.

(21) TIEÁT 95 : LUYEÄN TAÄP I. MUÏC TIEÂU - Nhaän bieát ñaëc ñieåm cuûa hình bình haønh . - Tính được diện tích , ø chu vi của hình bình hành . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Baûng thoáng keâ nhö baøi taäp 2 , veõ saün treân baûng phuï II . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1. OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu . HS lớp - Gọi HS lên thực hiện yêu cầu và quy tắc tính nhaän xeùt dieän tích cuûa hình bình haønh - Nhaän xeùt , tuyên dương 3. Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Trong giờ học toán này các em sẽ cùng lập công thức tính chu vi của hình bình hành ,sử dụng công thức tính diện tích chu vi của hình bình hành để giải các bài toán có liên quan . b. Hướng dẫn luyện tập Baøi 1: - Vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD hình bình hành - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu . EGHKvà hình tứ giác MNPQ sau đó gọi HS lên bảng chỉ và gọi tên các cặp cạnh đối diện của từng - Hình chữ nhật ABCD và hình bình hành hình . MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song - Nhận xét sau đó hỏi thêm : những hình nào có vaø baèng nhau . các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau + Bạn đó nói đúng vì hình chữ nhật có hai caëp caïnh song song vaø baèng nhau + Có bạn HS nói hình chữ nhật cũng là hình bình hành ,theo em bạn nào đó nói đúng hay nói sai ? vì sao ? - HS : tính dieän tích cuûa hình bình haønh vaø Baøi 2 : - Yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi : em hãy nêu cách điền vào ô tương ứng trong bảng - HS trả lời laøm baøi taäp 2 -1 HS lên bảng làm bài HS lớp làm vào vở - Haõy neâu caùch tính dieän tích hình bình haønh - Yeâu caàu HS laøm baøi - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS . Độ dài đáy 7cm 14 dm 23 m Chiều cao 16 cm 13 dm 16 m 2 2 7 x 16 = 112 (cm ) 14 x 13 = 182 (dm ) 23 x 16 = 368 (m2) Diện tích HBH (Caâu b hoïc sinh khaù gioûi) + Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó Baøi 3: + Muoán tính chu vi cuûa moät hình ta laøm theá naøo ? - Dựa vào cách tính chung đó chung ta sẽ đi tìm - HS quan saùt hình công thức tính chu vi của hình bình hành . - Veõ leân baûng hình bình haønh ABCD nhö baøi taäp 3 và giới thiệu : Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh + HS tính nhö sau : a + b + a b Ablà a độ dài cạnh BC là b (a+b)x2 + Em haõy tính chu vi cuûa hình bình haønh ABCD.

(22) - Vì Hình bình haønh coù hai caëp caïnh baèng nhau neân khi tính chu vi cuûa hình bình haønh ta coù theå tính tổng của hai cạnh rồi nhân với 2 . - Goïi chu vi cuûa haønh bình haønh laø P baïn naøo coù thể đọc được công thức tính chu vi của hình bình haønh ? - Haõy neâu qui taéc tính chu vi cuûa hình bình haønh ? - Yêu cầu HS áp dụng công thức để tính chu vi cuûa hình bình haønh a,b - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS Baøi 4 : - Gọi 1 HS đọc đề bài - Yêu cầu HS tự làm bài - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 4 .Cuûng coá ,daën doø - Cho HS nhắc lại quy tắc và công thức vừa học - Veà nhaø laøm baøi taäp theâm vaø chuaån bò baøi sau. - Neâu : P = ( a + b ) x 2. - HS neâu SGK - HS lên bảng làm bài Cả lớp làm vào vở a) P= ( 8 + 3 ) x 2 = 22 ( cm2 ) b) P = ( 10 + 5 ) x 2 = 30 ( dm2 ) (HS khaù, gioûi) -1 HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở Giaûi Diện tích của mảnh đất đó là : 40 x 25 = 1000 (dm2 ) Đáp số : 1000( dm2) - Moät vaøi em nhaéc laïi - Laéng nghe. MOÂN: KHOA HOÏC TIEÁT 38 : GIOÙ NHEÏ ,GIOÙ MAÏNH – PHOØNG CHOÁNG BAÕO I . MUÏC TIEÂU - Nêu được một số tác hại của bão : thiệt hại về người và của . - Neâu caùch phoøng choáng : + Theo dõi bản tin thời tiết. + Caét ñieän. Taøu , thuyeàn khoâng ra khôi. + Đến nơi trú ẩn an toàn. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 76,77 SGK - Phieáu hoïc taäp - Tranh aûnh veà caùc caáp gioù III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh: Haùt vui - 2 HS thực hiện yêu cầu 2 . KTBC : Goïi HS leân kieåm tra : - Moâ taû thí nghieäm giaûi thích taïi sao coù gioù - Nhaän xeùt và tuyên dương 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b. Dạy học bài mới HÑ1 : Tìm hieåu veà moät soá caáp gioù Muïc tieâu : - Phân biệt gió nhẹ, gió khá mạnh, gió to, gió dữ Caùch tieán haønh : Bước 1 : Gọi HS đọc trong SGK về người đầu tiên - 1 HS đọc thành tiếng nghĩ ra cách phân chia sức gió thổi thành 13 cấp ( kể cả cấp 0 là khi trời lặng gió - HS quan sát và đọc thông tin và hoàn Bước 2 : Yêu cầu các nhóm quan sát hình vẽ và đọc các thông tin trong trang 76 SGK và hoàn thành thành phiếu.

(23) baøi taäp trong phieáu hoïc taäp . - Chia lớp thành các nhóm và phát phiếu học tập cho nhoùm . - Gọi nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc theo yeâu caàu phieáu hoïc taäp . Bước 3 : - Goïi 1 HS leân baûng trình baøy - GV chữa bài . HĐ2 : Thảo luận về sự thiệt hại của bão và cách phoøng choáng baõo Muïc tieâu : - Nói về những thiệt hại do dông, bão gây ra và caùch phoøng , choáng baõo Caùch tieán haønh : Bước 1 : Làm việc theo nhóm - Yêu cầu HS quan sát hình 5,6 và nghiên cứu mục Bạn cần biết trang 77 SGK để trả lời các câu trong nhoùm : + Nêu những dấu hiệu đặc trưng cho bão . + Neâu taùc haïi do baõo gaây ra vaø moät soá caùch phoøng chống bão .Liên hệ thực tế địa phương Bước 2 : Làm việc cả lớp - Gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình kèm theo những hình vẽ ,tranh ảnh về các cấp gió ,về những thiệt hại do dông bão gây ra và các bản tin thời tiết có liên quan đến gió bão sưu tầm được HĐ3 : Trò chơi ghép chữ vào hình Muïc tieâu : - Củng cố hiểu biết của HS về các cấp độ của gió, gió nhẹ, gió khámạnh, gió to, gió dữ Caùch tieán haønh : - Cho HS vẽ lại 4 hình minh hoạ các cấp độ của gió trang 76 SGK viết lời ghi chú vào các tấm phiếu rời .Các nhóm gắn chữ vào hình cho phù hợp 4 .Cuûng coá daën doø + Từ cấp gió nào trở lên sẽ gây hại người và của - Xem laïi baøi vaø vhuaarn bò baøi sau. - Nhaän phieáu hoïc taäp - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc theo yeâu caàu - HS trình baøy. - HS quan sát và đọc mục bạn cần biết và trả lời câu hỏi. - Đại diện trình bày. - Ghi vaøo phieáu. - Trả lời - Lắng nghe và nhớ. MOÂN:ÑÒA LÍ TIEÁT 19 : THAØNH PHOÁ HAÛI PHOØNG I. MUÏC TIEÂU - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hải Phòng ..

(24) + Vị trí : ven biển, bên bờ sông Cấm. + Thành phố cảng, trung tâm công nghiệp đóng tàu,trung tâm du lịch ... . - Chỉ được Hải Phòng trên bản đồ (lược đồ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các bản đồ : hành chính giao thông Việt Nam . - Bản đồ Hải Phòng - Tranh aûnh veà thaønh phoá Haûi Phoøng III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Chuù yù theo doõi - Nhaän xeùt vaø saú baøi kieåm tra cho HS 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b. Dạy bài mới * Haûi Phoøng thaønh phoá caûng HÑ1 : Laøm theo nhoùm Bước 1 : - Các nhóm dựa vào SGK và bản đồ thảo luận - Cho các nhóm dựa vào SGK các bản đồ hành chính và giao thông việt nam thảo luận theo gợi ý: + Thành Phố Hải Phòng nằm ở đâu ? + Gọi HS trả lời các câu hỏi của mục 1 trong SGK + Hải phòng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để trở thành một cảng biển ? + Mô tả về hoạt động của cảng Hải Phòng . Bước 2 : - Đại diện các nhóm trình bày - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp , - Laéng nghe - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời . *Đóng tàu là ngành công nghiệp quan trọng của Haûi Phoøng . HĐ2 : Làm việc cả lớp - Dựa vào SGK trả lời câu hỏi . - Cho HS dựa vào SGK ,trả lời các câu hỏi sau : + HS trả lời HS khác nhận xét hoàn thiện + So saùnh caùc ngaønh coâng ngieäp khaùc ,coâng nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng có vai trò như thế nào ? + Kể tên các nhà máy đóng tàu của Hải Phòng + Kể tên các sản phẩm của ngành đóng tàu ở Hải Phoøng * Haûi Phoøng laø trung taâm du lòch - HS thảo luận theo gợi ý HÑ3 : Laøm vieäc theo nhoùm Bước 1 : Cho HS dựa vào SGK tranh ảnh vốn hiểu biết của bản thân thảo luận theo gợi ý : + Hải Phòng có những điều kiện nào để phát triển ngaønh du lòch ? - Đại diện trình bày Bước 2 : - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả trước - Laéng nghe lớp - GV giúp đỡ hoàn thiện câu trả lời.

(25) 4 . Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Veà nha hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau. - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ Thứ bảy :10/01/2015. MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIẾT 38 :TẬP XÂY DỰNG KẾT BAØI TRONG BAØI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I. MUÏC TIEÂU - Nắm vững hai cách kết bài ( mở rộng , không mở rộng ) trong bài văn tả đồ vật (BT1). - Viết được đoạn kết bài mở rộng cho một bài văn miêu tả đồ vật (BT2). II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bút , tờ phiếu để HS làm bài tập 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1. OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2. KTBC : - 2 HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS đọc các đoạn mở bài trực tiếp, và gián tieáp cho baøi vaên mieâu taû caùi baøn hoïc - Nhaän xeùt và tuyên dương 3. Bài mới - Laéng nghe a. Giới thiệu bài : Ghi bảng b. Hướng dẫn HS luyện tập Baøi1: - 1 HS đọc thành tiếng - Gọi 1 HS đọc nội dung bài tập + Bài văn miêu tả + Bài văn miêu tả đồ vật nào : + Hãy tìm và đọc đoạn kết bài của bài văn miêu tả + Đoạn kết bài là đoạn văn cuối cùng trong bài : cái nón. + Câu a . Đoạn kết là đoạn cuối cùng trong bài , từ Má bảo : “ Có của phải ….méo vành + Câu b. Xác định kiểu kết bài . Đó là kiểu kết bài mở rộng : căn dặn của mẹ : ý thức giữ gìn cái nón của bạn nhỏ . + Đó là kiểu kết bài mở rộng vì tả cái nón + Theo em, đó là kết bài theo cách nào? Vì sao ? xong còn nêu lời căn dặn của mẹ, ý thức giữ gìn cái nón của bạn nhỏ. - Lắng nghe Kết luận : Ở bài văn miêu tả cái nón, sau khi tả cái nón xong, bạn nhỏ lại nêu lên lời dặn của mẹ và ý thức giữ gìn cái nón của mình. Từ đó, ta thấy được tình cảm của bạn nhỏ đối với cái nón. Đó là cách kết bài mở rộng . Baøi 2: -1 HS đọc thành tiếng - Gọi 1 HS đọc 4 đề bài - Yêu cầu cả lớp suy nghĩ , chọn đề bài miêu tả . - Lớp suy ngjĩ , chọn đề bài Moät soà HS phaùt bieàu - Làm vào vở , mỗi em viết một đoạn - Yêu cầu HS làm bài vào vở , mỗi em viết một đoạn kết theo kiểu mở rộng cho bài văn miêu tả đồ vật mình đã chọn - HS laøm baøi treân giaáy - Phát bút và giấy đã chuẩn bị cho HS - Nối tiếp nhau đọc bài viết - Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

(26) - Nhaän xeùt cho ñieåm - Yeâu caàu HS laøm baøi treân giaáy daùn leân baûng lớp , đọc đoạn kết bài đã viết . - Cả lớp và GV nhận xét sửa chữa . Bình chọn HS viết kết bài mở rộng hay , cho điểm 4. Cuøng coá , daën doø - Goïi HS nhaéc laïi 2 kieåu keát baøi - Viết lại đoạn kết bài hoàn chỉnh - Chuaån bò giaáy buùt laøm baøi kieåm tra .. - Cả lớp nhận xét , bình chọn bài hay nhất. - 2 HS nhaéc laïi hai kieåu keát baøi - Lắng nghe và nhớ. Môn : Kĩ THUẬT Tiết 19: LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRỒNG RAU, HOA I. MỤC TIÊU - Biết được một số ích lợi của việc trồng rau, hoa. -biết liên hệ thực tiễn về lợi ích của việc trồng rau, hoa. II. CHUẨN BỊ - Tranh ảnh một số cây rau hoa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : GV HS 1.Ổn định: Hát vui Hát vui 2. KTBC: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: HĐ1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu về lợi ích của - Lắng nghe việc trồng rau, hoa - Treo tranh cho HS quan sát và hỏi: -quan sát và trả lời câu hỏi + Quan sát hình và liên hệ thực tế hãy nêu lợi ích +Rau được dùng làm thức ăn trong bữa ăn hằng của việc trồng rau. ngày, rau cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người,rau dủng làm thức ăn cho vật nuôi… +Gia đình em dùng các loại rau nào đề làm thức + Trả lời ăn? +Rau được sử dụng như thế nào trong bữa ăn hằng ngày ở gia đình em? + Rau còn được sử dụng đề làm gì? - Lắng nghe - Nhận xét tóm tắt HĐ2 : GV hướng dẫn tìm hiểu điều kiện khả năng phát triển cây rau hoa ở nước ta. - Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm nội dung 2 -HS thảo luận nôi dung SGK -Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu đặc điểm khí hậu ở nước ta - Nhận xét bổ sung. 4. Củng cố, dặn dò: -HS đọc ghi nhớ. - Goi HS đọc ghi nhớ SGK - Lắng nghe và nhớ. -Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. - Nhận xét. Tieát 19: SINH HOẠT LỚP: TUẦN 19. CHỦ ĐỀ: VÌ QUÊ HƯƠNG XANH, SẠCH ĐẸP I. MỤC TIÊU :.

(27) - Củng cố, bổ sung những kiến thức về nhớ ơn thầy cô giáo; từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội - Từng bước hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi học sinh . - Hứng thú tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, phù hợp. II. NỘI DUNG : GV HS 1. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TUẦN QUA - Yêu cầu các tổ báo cáo kết quả đã thực hiện trong - Lần lượt từng tổ báo cáo trước lớp. tuần. + Baùo caùo ñieåm 10 cuõng nhö ñieåm keùm + Tổng số điểm trong tổ đã đạt được + Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp cũng như một số bạn đã vi phạm như: khoâng thuoäc baøi vaø khoâng laøm baøi + Lớp trưởng báo cáo tình hình chung của lớp nhö: - Chuù yù theo doõi - GV tổng kết xếp hạng cho từng tổ, tuyên dương những bạn học tốt cũng như tổ học tốt và nhắc nhở caù nhaân,ø toå chöa toát 2. PHỔ BIẾN NHIỆM VỤ CHO TUẦN TỚI - Vệ sinh trường lớp sạch đẹp - Lắng nghe và ghi vào sổ tay để thực hiện - Caùc em thi ñua nhau hoïc gioûi nhiệm vụ trong tuần . - Sinh hoạt lớp theo chủ điểm 3. GD HOÏC SINH - GD hoïc sinh nhaân ngaøy naøy 4. TROØ CHÔI: “BAÙC ÑÖA THÖ” a/ Mục tiêu : - Troø chôi nhaèm reøn cho hoïc sinh kó naêng tính nhanh - Chuù yù theo doõi b/ Cách tiến hành : - Cho HS cả lớp đứng thành vòng tròn, GV ở trung - Thực hiện theo yêu cầu của GV taâm - HDHS caùch chôi troø chôi - Lắng nghe - Cho hS chơi thử - Một vài em lên chơi thử - Cho HS tieán haønh chôi troø chôi - Tieán haønh chôi troø chôi - HS vi phaïm seõ bò phaït haùt moät baøi haùt baát kì - Nhận xét và tuyên dương những HS tích cực tham gia - Chuù yù theo doõi 5. KẾT THÚC : - Tuyên dương những tổ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong tuần, các tổ chưa tốt sẽ thực hiện tốt trong - Lắng nghe và nhớ tuần tới . - Về nhà cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ đã phổ biến trong tuần ..

(28)

(29)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×