Tải bản đầy đủ (.pdf) (146 trang)

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện cái bè, tỉnh tiền giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.01 MB, 146 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N VĂN TÚ

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦ A NGƯ Ờ I DÂN
ĐỐ I VỚ I CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ HÀNH CHÍNH
CƠNG TẠ I Ủ Y BAN NHÂN DÂN HUYỆ N CÁI BÈ,
TỈ NH TIỀ N GIANG

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×