Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp quốc tế việt nam, chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 123 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HOÀNG MINH TIẾ N

QUẢ N TRỊ RỦ I RO TÍN DỤ NG KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠ I NGÂN HÀNG TMCP QUỐ C TẾ
VIỆ T NAM, CHI NHÁNH HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019

Non-VIB×