Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị đông hà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (889.42 KB, 118 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRƯ Ơ NG THỊ THU QUỲ NH

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG NGUỒ N NHÂN LỰ C
CỦ A CÔNG TY CỔ

PHẦ N MƠI TRƯ Ờ NG VÀ

CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ ĐÔNG HÀ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. NGUYỄ N VĂN TOÀN

HUẾ , 2020×