Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (851.54 KB, 101 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHẠ M QUANG TRÍ

PHÁT TRIỂ N DU LỊ CH CỘ NG ĐỒ NG
TRÊN ĐỊ A BÀN TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGÀNH : QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ

: 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS TRẦ N VĂN HÒA

HUẾ , 2020×