Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa thị xã hương thủy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (812.63 KB, 118 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THANH TÙNG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ TÀI CHÍNH
TẠ I BỆ NH VIỆ N ĐA KHOA THỊ XÃ HƯ Ơ NG THỦ Y

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2020×