Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước minh hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (698.44 KB, 109 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ THỊ MINH TUYẾ T

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SOÁT
CHI ĐẦ U TƯ

XÂY DỰ NG CƠ

BẢ N

TẠ I KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C MINH HÓA

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2020×