Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (896.38 KB, 83 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂ N
-------------------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ VỐ N ĐẦ U TƯ
DỰ NG CƠ

BẢ N TỪ

XÂY

NGUỒ N VỐ N NGÂN SÁCH NHÀ

NƯ Ớ C TRÊN ĐỊ A BÀN THỊ XÃ QUẢ NG TRỊ ,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

NGUYỄ N THỊ THẢ O NHƯ

Huế , tháng 12/2018×