Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh vạn thành giai đoạn 2015 2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (728.09 KB, 63 trang )

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

́
h́H-----------

̣c K

in

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ho

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

HÀ ĐẶNG PHƯƠNG DUNG

Tr

ươ
̀ng

Đ

ại

CÔNG TY TNHH VẠN THÀNH GIAI ĐOẠN2015-2017

Huế, tháng 01 năm 2019
×