Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Ảnh hưởng của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (638.86 KB, 50 trang )

Khóa lu n t t nghi p

GVHD: ThS. Nguy n Hãi Y n
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂ N
-----

-

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐỀ TÀI: Ả NH HƯ Ở NG CỦ A NGÀNH DU LỊ CH ĐẾ N TĂNG
TRƯ Ở NG KINH TẾ CỦ A TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

Hồng Thị Bích Ái

Huế , 12/2018×