Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (999 KB, 127 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

́
́HTRƯƠNG THỊ BÉHỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ

h

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI

̣c K

in

TỈNH QUẢNG TRỊ

ho

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

g


Đ

ại

MÃ SỐ: 8 31 01 10

Tr

ươ
̀n

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC

HUẾ, 2020
×